Протокол icon

Протокол


Смотрите также:
Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката...
Решение Совета Директоров зао ммвб от 26 ноября 2010 г. (Протокол №14)...
Дипломатический протокол и этикет учебная программа для специальности 1-24 01 01 Международное...
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года...
Правила приема студентов в АлтГТУ в 2011 г....
Кол №8), от 26 марта 2008 года (протокол №7), от 30 мая 2007 года (протокол №8)...
6. Сценарий Энергетической революции для стран с переходной экономикой 45...
Протокол
Настоящие правила приема на программы магистратуры составлены на основании: документов...
Утверждено
Протокол
Приказ от 31. 08. 2010г. Протокол от № совете №59 о протокол от 31. 082010г. №1 (чухина и. Н.)...Загрузка...
скачать
ОБЩИНСКИ СЪВЕТСАМУИЛ


ПРОТОКОЛ

№27


Днес 26.05.2009 г. /вторник/ от 14.00 часа на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА се проведе заседание на ОбС-Самуил. Заседанието се води от Председателя на ОбС-Самуил инж. Ихсан Исмаилов, секретар на заседанието е г-н Алтънай Ахмед.


Присъстваха следните 13 /тринадесет/ Общински съветници: инж. Ихсан Исмаилов, Назиле Исмаил, Алтънай Ахмед, Юксел Молла, Али Али, инж.Джевдет Азис, Ислям Якуб, Зюлкеф Ибрям, Зафер Али, Хайредин Керимов, Ремзи Ахмед, Невзат Салим, Риза Али.


На заседанието присъстваха още:

д-р Бейтула Сали – Кмет на община Самуил;

инж.Ахмед Мустафа - Зам. Кмет на община Самуил;

Емине Ешреф – Директор на „ОСРРСД”

Мария Тасева - Директор на „ПНОФСД”

Налисе Халид – Гл. специалист „ОСПК”

Мехмед Аля – Районен мюфтия в Районно мюфтийство – Разград

Хюсеин Ариф – Председател на „Мюсюлманско настоятелство” с. Богданци

Кадир Юмер – мл. експ. общинска служба „Земеделие”

Нергин Хамдиев – юрист

Кметове и кметски наместници.

Съгласно чл.27, ал.2 от ЗМСМА и чл.53 ал.1 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация” кворум има и заседанието на ОбС –Самуил е законно. Председателя на ОбС – Самуил инж. Ихсан Исмаилов откри редовното заседание при следния проект за


^ ДНЕВЕН РЕД:


 1. Докладни записки

 2. Текущи


Председателя на ОбС – Самуил инж. Ихсан Исмаилов подложи на гласуване проекта за дневен ред.


„За” – 13 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.


На основание чл.54 ал.2 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация” ОбС – Самуил приема дневния ред.


Точка Първа

 • Докладна записка от д-р Бейтула Сали – Кмет на общ. Самуил

Относно: Предоставяне на поземлен имот №007082 с предназначение „Нива” с площ от 17.226 дка. в землището на с.Богданци за безвъзмездно ползване на „Мюсюлманско изповедание” в РБългария.

Г-н Али Али – С 4 гласа „За” единодушно решението на постоянната комисия по селско, горско и водно стопанство и опазване на околната среда от свое заседание на 25.05.2009г. е: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил.

Г-н Зюлкеф Ибрям – С 4 гласа „За” единодушно решението на постоянната комисия по стопанисване на общинското имущество и приватизация от свое заседание на 25.05.2009 г. е: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил.


в 14.30 ч. г-н Сали Сали се включи в заседанието на ОбС-Самуил.


След направените разяснения относно докладната записка Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на поименно гласуване проекта за решение

СПИСЪК


на общинските съветници от ОбС – Самуил

26.05.2009 г.


1. инж. Ихсан Рахимов Исмаилов …………….......ЗА………………

2. Назиле Исмаил ...………………ЗА…….…..…...

3. Юксел Осман Молла …………….......ЗА………………

4. Алтънай Реджеб Ахмед …………….......ЗА………………

5. Али Ибрям Али …………………ЗА……………

6. инж.Джевдет Ахмед Азис …………ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ…...

7. Ислям Хюсмен Якуб …………ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ…...

8. Зафер Мехмед Али …………….......ЗА………………

9. Хайредин Салиев Керимов …………ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ…...

10. Ремзи Мустафа Ахмед …………ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ…...

11. Зюлкеф Мехмед Ибрям …………ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ…...

12. Невзат Сали Салим …………ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ…...

13. Сали Хюсеин Сали …………………ЗА………………

14. Риза Сабри Али …………………ЗА………………

Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №27.436


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, съгласно чл.27, ал.4 от ЗМСМА ОбС-Самуил с 8 гласа “За”, “Против” – няма, “Въздържали се” – 6 гласа не приема решението по докладната записка.

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд Разград.

Докладната записка е приложена към Протокола.


 • ^ Докладна записка от д-р Бейтула Сали – Кмет на общ. Самуил

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публично оповестен търг с явно наддаване

^ Г-н Зюлкеф Ибрям – С 4 гласа „За” единодушно решението на постоянната комисия по стопанисване на общинското имущество и приватизация от свое заседание на 25.05.2009 г. е: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил със следните предложения към решението по докладната записка:

в т. 2 датата за провеждане на търга да е “25.06.2009г“

в т.3.1 първоначалната тръжна цена да се увеличи на “100 лв. без ДДС“;

в т.5 “ Молбите се подават до 24.06.2009г. ….“;

т. 6 “ При непровеждане или отлагане на търга да се проведе повторен търг на 03.07.2009г. от 13.00 ч. Молбите за повторния търг се подават до 02.07.2009г. “.

Г-н Бетула Сали – Искам да направя една корекция в мотивационната част на докладната записка, като вместо „30.05.2009г.” да се коригира на „30.04.2009г.”

След направените разяснения относно докладната записка Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на гласуване предложението на постоянната комисия по стопанисване на общинското имущество и приватизация: със

„За” – 13 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – 1 глас.

Общинският съвет приема направеното предложение.


Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на поименно гласуване проекта за решение

СПИСЪК


на общинските съветници от ОбС – Самуил

26.05.2009 г.


1. инж. Ихсан Рахимов Исмаилов …………….......ЗА………………

2. Назиле Исмаил …………………ЗА…….…..…...

3. Юксел Осман Молла …………….......ЗА………………

4. Алтънай Реджеб Ахмед …………….......ЗА………………

5. Али Ибрям Али ......……ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ….........

6. инж.Джевдет Ахмед Азис …………………ЗА…….…..…...

7. Ислям Хюсмен Якуб …………………ЗА…….…..…...

8. Зафер Мехмед Али …………….......ЗА………………

9. Хайредин Салиев Керимов …………………ЗА…….…..…...

10. Ремзи Мустафа Ахмед …………………ЗА…….…..…...

11. Зюлкеф Мехмед Ибрям …………………ЗА…….…..…...

12. Невзат Сали Салим …………………ЗА…….…..…...

13. Сали Хюсеин Сали …………………ЗА………………

14. Риза Сабри Али …………………ЗА………………

Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №27.437


С решение №26.403/30.04.2009год. на ОбС Самуил беше открита процедура за публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – самостоятелен обект - публична общинска собственост, представляващ “Павилион за продажба на закуски” с търговска площ от 26 кв.м. и склад с площ от 8 кв.м., находящ се на първия етаж на СОУ Самуил по АПОС №2/ 01.02.2005 г. с адрес: с.Самуил, ул. ”Черни връх” №25. Търгът беше обявен за 15.05.2008год., но протокола на Общинския съвет от заседанието проведено на 30.04.2009 год. е обявен и изпратен до Областния управител на 12.05.2009 год.

Поради невъзможността от спазване на срока по чл.85 ал.1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Самуил, а именно „Въз основа на решението на Общинския съвет кмета обявява търга или конкурса поне в един местен вестник, най-малко 15 дни преди датата за провеждането им и назначава комисия”

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.14, ал.4 от Наредба №2 на ОбС Самуил, Общински съвет Самуил с 13 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържал се” – 1 глас


РЕШИ:

1. Да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – самостоятелен обект – публична собственост, представляващ “Павилион за продажба на закуски” със застроена площ от 34 кв.м., от които: търговска - 26 кв.м.; склад - 8 кв.м., находящ се на първия етаж на СОУ Самуил по АПОС №2/01.02.2005г. с адрес: с.Самуил, ул.”Черни връх” №25.

2. Публично оповестения търг да се проведе на 25.06.2009 г. от 13.00 ч. в стая 108 на първия етаж , сградата на общинската администрация;

3.Определя се:

3.1.първоначална тръжна цена – 100.00 лв.без ДДС ;

3.2.депозит за участие – 500.00 лв.;

3.3.стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна цена;

3.4.предназначение на имота - павилион за продажба на закуски ;

3.5.срок на наемното отношение – 3 год.;

3.6.оглед на имота – всеки работен ден до крайния срок за подаване на молбите за участие;

3.7. Поканените и отказали се физически и юридически лица представляващи фирми или дружества от предишни процедури за същият обект, да не се допускат в настоящия търг.

4.Списък на документите, които трябва да се представят заедно с молбата:

4.1. удостоверение за недължими данъци и такси към държавата от НАП-Разград, към община Самуил от данъчна служба Самуил и удостоверение за липса на задължения към касата на общината.

4.2. удостоверение за актуално съдебно състояние или удостоверение от търговския регистър за търговци регистрирани по търговския закон /еднолични търговци, търговски дружества и кооперации/

4.3. квитанция за внесен депозит;

5. Молбите се подават до 24.06.2009 год., до 17.00 ч. в отдел “ГРАО” общинска администрация Самуил.

6. При непровеждане или отлагане на търга да се проведе повторен търг на 03.07.2009 год. от 13.00 ч. Молбите за повторния търг се подават до 02.07.2009 год.

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд Разград.

Докладната записка е приложена към Протокола.


в 14.50 ч г-н Юксел Молла напусна заседанието на ОбС-Самуил


 • Докладна записка от д-р Бейтула Сали – Кмет на общ. Самуил

Относно: Изменение и допълнение на решения №26.434/30.04.2008 год и №26.430/30.04.2008 год., на ОбС Самуил за предоставените пасища и мери за 2009 год.

Г-н Али Али – С 4 гласа „За” единодушно решението на постоянната комисия по селско, горско и водно стопанство и опазване на околната среда от свое заседание на 25.05.2009г. е: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил.

Г-н Ихсан Исмаилов Уважаеми дами и господа общински съветници постоянната комисия по бюджета и икономическата политика от свое заседание на 25.05.2009г. с 5 гласа „За”, Против няма, Въдържали се – няма реши: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил с предложение на заседанието на ОбС-Самуил да се покани представител от общинска служба «Земеделие».

Г-н Зюлкеф Ибрям – С 4 гласа „За” единодушно решението на постоянната комисия по стопанисване на общинското имущество и приватизация от свое заседание на 25.05.2009 г. е: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил с предложение на заседанието на ОбС-Самуил да се покани представител от общинска служба «Земеделие».

г-н Джевдет Азис Предлагам докладната запискада да се отложи за разглеждане след установяване на статута на неочертаните пасища.


Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на гласуване предложението на г-н Джевдет Азис.

„За” – 7 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – 6 гласа.

Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №27.438

На основание чл.21, ал..1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Самуил


РЕШИ:

Отлага докладната записка за разглеждане след установяване на статута на неочертаните пасища

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд Разград.

Докладната записка е приложена към Протокола.


в 15.00 ч г-н Сали Саали предложи почивка.


в 15.15 ч. г-н Юксел Молла се присъедини на заседанието на ОбС-Самуил, г-н Ислям Якуб, и г-н Сали Сали напуснаха заседанието на ОбС-Самуил


 • Докладна записка от д-р Бейтула Сали – Кмет на общ. Самуил

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публично оповестен търг с явно наддаване

^ Г-н Зюлкеф Ибрям – С 3 гласа „За”, ”Против” - няма, ”Въздържал се” – 1 глас, постоянната комисия по стопанисване на общинското имущество и приватизация от свое заседание на 25.05.2009г. е: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил със следните предложения към решението по докладната записка:

в т. 2 датата за провеждане на търга да е “25.06.2009г“

в т.3.2 депозита за участие да се увеличи на “150 лв.“;

в т.5 “ Молбите се подават до 24.06.2009г. ….“;

т. 6 “ При непровеждане или отлагане на търга да се проведе повторен търг на 03.07.2009г. от 13.30 ч. Молбите за повторния търг се подават до 02.07.2009г. “.


След направените разяснения относно докладната записка Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на гласуване предложението на постоянната комисия по стопанисване на общинското имущество и приватизация

„За” – 12 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

Общински съвет Самуил приема направеното предложение


Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на поименно гласуване проекта за решение

СПИСЪК


на общинските съветници от ОбС – Самуил

26.05.2009 г.


1. инж. Ихсан Рахимов Исмаилов …………….......ЗА………………

2. Назиле Исмаил …………………ЗА…….…..…...

3. Юксел Осман Молла …………….......ЗА………………

4. Алтънай Реджеб Ахмед …………….......ЗА………………

5. Али Ибрям Али …………….......ЗА………………

6. инж.Джевдет Ахмед Азис …………………ЗА…….…..…...

7. Риза Сабри Али …………………ЗА…….…..…...

8. Зафер Мехмед Али …………….......ЗА………………

9. Хайредин Салиев Керимов …………………ЗА…….…..…...

10. Ремзи Мустафа Ахмед …………………ЗА…….…..…...

11. Зюлкеф Мехмед Ибрям …………………ЗА…….…..…...

12. Невзат Сали Салим …………………ЗА…….…..…...

Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №27.439


С решение №26.402/30.04.2009 год. на ОбС Самуил беше открита процедура за публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на една стая със застроена площ от 14.70 кв.м. /бивш бръснарски салон/, представляваща част от имот – публична общинска собственост „Клуб на пенсионера”, находящ се в имот № 11449.73.319 с адрес: с.Владимировци, ул. ”Места” №5 по АПОС №228/05.06.2006г. с цел – откриване на “Фризьорски и бръснарски салон”.

Поради невъзможността от спазване на срока по чл.85 ал.1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Самуил, а именно „Въз основа на решението на Общинския съвет кмета обявява търга или конкурса поне в един местен вестник, най-малко 15 дни преди датата за провеждането им и назначава комисия”

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7 от ЗОС; и чл.14, ал.4 от Наредба №2 на ОбС Самуил, Общински съвет Самуил с 12 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържал се” – няма


реши:

1. Да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на едно помещение със застроена площ от 14.70 кв.м. /бивш бръснарски салон/, представляваща част от имот – публична общинска собственост „Клуб на пенсионера”, находящ се в имот № 11449.73.319 с адрес: с.Владимировци, ул. ”Места” №5 по АПОС №228/05.06.2006 г. с цел– откриване на “Фризьорски и бръснарски салон”– за имота няма проектна документация. Разходите за откриване на „Фризьорски и бръснарски салон” и издаване на разрешение за ползване ще са за сметка на спечелилия в търга участник.

2. Публично оповестения търг да се проведе на 25.06.2009г. от 13.30 ч. в стая 108 на първия етаж , сградата на общинската администрация;

3.Определя се:

3.1. първоначална тръжна цена – 29.40 лв.без ДДС- определен по приложение №1 от Нареба №2 на ОбС Самуил;

3.2. депозит за участие – 150.00 лв.;

3.3. стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна цена;

3.4. предназначение на имота - “Фризьорски и бръснарски салон”;

3.5. срок на наемното отношение – 5 год.;

3.6. оглед на имота – всеки работен ден до крайния срок за подаване на молбите за участие;

4.Списък на документите, които трябва да се представят заедно с молбата:

4.1. Удостоверение за недължими данъци и такси към държавата от НАП-Разград и към община Самуил от данъчна служба Самуил;

4.2. Удостоверение за актуално съдебно състояние или удостоверение от търговския регистър за търговци регистрирани по търговския закон /еднолични търговци, търговски дружества и кооперации/

4.3. квитанция за внесен депозит;

5. Молбите се подават до 24.06.2009 год., до 17.00 ч. в отдел “ГРАО” общинска администрация Самуил.

6. При непровеждане или отлагане на търга да се проведе повторен търг на 03.07.2009 год. от 13.30 ч. Молбите за повторния търг се подават до 02.07.2009 год.

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд Разград.

Докладната записка е приложена към Протокола.


 • ^ Докладна записка от д-р Бейтула Сали – Кмет на общ. Самуил

Относно: Определяне на представител на Община Самуил в Общото събрание на Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски” – Разград АД – гр. Разград

^ Г-н Алтънай Реджеб – Уважаеми дами и господа общински съветници постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, проблеми на децата, семействата, проблеми на младежта, спорта, отдиха и туризма на свое заседание на 25.05.2009 г. с 4 гласа „За” единодушно реши: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил.

Г-н Зюлкеф Ибрям – С 4 гласа „За”, ”Против” - няма, ”Въздържал се” – няма, постоянната комисия по стопанисване на общинското имущество и приватизация от свое заседание на 25.05.2009г. е: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил


в 15.30 ч г-н Сали Сали се присъедини на заседанието на ОбС-Самуил

г-н Бейтула Сали – „Предлагам по т.8 от решението на докладната записка да се гласува „Против”.


Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на поименно гласуване проекта за решение

СПИСЪК


на общинските съветници от ОбС – Самуил

26.05.2009 г.


1. инж. Ихсан Рахимов Исмаилов …………….......ЗА………………

2. Назиле Исмаил …………………ЗА…….…..…...

3. Юксел Осман Молла …………….......ЗА………………

4. Алтънай Реджеб Ахмед …………….......ЗА………………

5. Али Ибрям Али …………….......ЗА………………

6. инж.Джевдет Ахмед Азис …………………ЗА…….…..…...

7. Риза Сабри Али …………………ЗА………………

8. Зафер Мехмед Али …………….......ЗА………………

9. Хайредин Салиев Керимов …………………ЗА…….…..…...

10. Ремзи Мустафа Ахмед …………………ЗА…….…..…...

11. Зюлкеф Мехмед Ибрям …………………ЗА…….…..…...

12. Невзат Сали Салим …………………ЗА…….…..…...

13. Сали Хюсеин Сали …………………ЗА………………

Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №27.440


Община Самуил като акционер в МБАЛ “Св. Иван Рилски” – Разград АД има покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се състои на 28.05.2009г. от 11.30 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 29.06.2009 год.

В дневния ред на общото събрание са включени следните точки:

 1. Доклад на съвета на директорите за дейността на акционерното дружество през 2008 год. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на Директорите за дейността на акционерното дружество през 2008 год.

 2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год., заверен от дипломиран експерт – счетоводител – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год., заверен от дипломиран експерт – счетоводител.

 3. Разпределение печалбата на дружеството за 2008 год. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 година.

 4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на Директорите за дейността им през 2008 год. – проект на Решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2008 год.

 5. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2009 год. – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт – счетоводител за 2009 год.

 6. Промяна в състава на директорите – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на Директорите.

 7. Промяна в капитала на дружеството – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

 8. Промяна в устава на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството.

 9. Одобряване на допълнително възнаграждение на Съвета на Директорите на дружеството – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява предложеното допълнително възнаграждение.На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 226 от Търговския закон и чл. 8 от Наредба №8 за упражняване правата на Община Самуил върху общинската част от капитала на Търговските дружества, Общински съвет Самуил с 13 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържал се” – няма


реши:

І. Упълномощава д-р Бейтула Сали Мюмюн – Кмет на Община Самуил да представлява Община Самуил в Общото събрание на Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски” – Разград АД – гр. Разград и да вземе участие на заседанията на същото на 28.05.2009г. от 11.30 часа, както и при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание заседава на 29.06.2009 год.

ІІ. Кмета на Община Самуил - д-р Бейтула Сали Мюмюн по всяко от точките от дневния ред да гласува, както следва:

 1. Приемане доклада на съвета на директорите за дейността на акционерното дружество през 2008 год. – гласува “ЗА”.

 2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год., заверен от дипломиран експерт – счетоводител – гласува “ЗА”.

 3. Разпределение печалбата на дружеството за 2008 год. – гласува “ЗА”.

 4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на Директорите за дейността им през 2008 год. – гласува “ЗА”.

 5. Избиране и назначаване на предложения дипломиран експерт – счетоводител за 2009 год. – гласува “ЗА”.

 6. Приемане на предложената промяна в състава на Съвета на директорите – гласува “ЗА”.

 7. Приемане на предложената промяна в капитала на дружеството – гласува “ЗА”.

 8. Приемане на предложената промяна в устава на дружеството – гласува “ПРОТИВ”.

 9. Одобряване на предложеното допълнително възнаграждение на Съвета на Директорите на дружеството – гласува “ЗА”.

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Самуил – д-р Бейтула Сали Мюмюн в случай, че му е невъзможно да участва в Общото събрание на Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски” – Разград АД – гр. Разград, с правото да преупълномощи друг служител от общинската администрация с посочените в т. І и ІІ права.

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд Разград.

Докладната записка е приложена към Протокола.


 • ^ Докладна записка от д-р Бейтула Сали – Кмет на общ. Самуил

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публично оповестен търг с явно наддаване

Г-н Ихсан Исмаилов Уважаеми дами и господа общински съветници постоянната комисия по бюджета и икономическата политика от свое заседание на 25.05.2009г. с 4 гласа „За”, Против няма, Въдържали се – няма реши: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил.

Г-н Зюлкеф Ибрям – С 4 гласа „За” единодушно решението на постоянната комисия по стопанисване на общинското имущество и приватизация от свое заседание на 25.05.2009 г. е: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил със следните предложения към решението по докладната записка:

в т. 2 датата за провеждане на търга да е “25.06.2009г“

в т.3.2 депозита за участие да се увеличи на “150 лв.“;

в т.5 “ Молбите се подават до 24.06.2009г. ….“;

т. 6 “ При непровеждане или отлагане на търга да се проведе повторен търг на 03.07.2009г. от 14.00 ч. Молбите за повторния търг се подават до 02.07.2009г. “.


След направените разяснения относно докладната записка Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на гласуване предложението на постоянната комисия по стопанисване на общинското имущество и приватизация

„За” – 13 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

Общински съвет Самуил приема направеното предложение.


Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на поименно гласуване проекта за решение

СПИСЪК


на общинските съветници от ОбС – Самуил

26.05.2009 г.


1. инж. Ихсан Рахимов Исмаилов …………….......ЗА………………

2. Назиле Исмаил …………………ЗА…….…..…...

3. Юксел Осман Молла …………….......ЗА………………

4. Алтънай Реджеб Ахмед …………….......ЗА………………

5. Али Ибрям Али …………….......ЗА………………

6. инж.Джевдет Ахмед Азис …………………ЗА…….…..…...

7. Риза Сабри Али …………………ЗА…….…..…...

8. Зафер Мехмед Али …………….......ЗА………………

9. Хайредин Салиев Керимов …………………ЗА…….…..…...

10. Ремзи Мустафа Ахмед …………………ЗА…….…..…...

11. Зюлкеф Мехмед Ибрям …………………ЗА…….…..…...

12. Невзат Сали Салим …………………ЗА…….…..…...

13. Сали Хюсеин Сали …………………ЗА………………

Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №27.441


На 15.06.2009 година изтича срока на договор №63/15.06.2006 год. сключен с Ахмед Рафи Ахмед с постоянен адрес: с.Кривица, ул. ”Пробуда” №12 - наемател на на имот представляваща част от сграда – публична общинска собственост „Читалище”, находящ се в поземлен имот І-236 в квартал 13 по плана на с.Кривица с административен адрес: с.Кривица, ул. ”Ивайло” №42А по АПОС №252/05.07.2006г. с предназначение – „Смесен магазин” с търговска площ от 24 кв.м. и склад с площ от 12 кв.м., – за имота има проектна документация, но няма разрешение за ползване.

Получена е молба с вх.№08-00-934/19.05.2009 год. от председателя на Читалище „Развитие” с.Кривица - Фикрет Реджеб с молба за предоставяне на имота за безвъзмездно ползване и разпореждане за срок от 10 години по решение на Общинския съвет, както и двете стаи, които са отдадени под наем на Териториално поделение „Български пощи” – Разград.

Относно: Предоставянето на имота за безвъзмездно управление прилагаме становището на юриста – Нергин Хамдиев.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.14,ал.4 от Наредба №2 на ОбС Самуил, Общински съвет Самуил с 13 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържал се” – няма

РЕШИ:

1. Да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект представляваща част от сграда – публична общинска собственост с педназначение за „Смесен магазин” с търговска площ от 24 кв.м. и склад с площ от 12 кв.м., находящ се в поземлен имот І-236 в квартал 13 по плана на с.Кривица с административен адрес: с.Кривица, ул. ”Ивайло” № 42А по АПОС №252/05.07.2006 г. за имота има проектна документация, но няма разрешение за ползване. Разходите за издаване на разрешение за ползване са за сметка на спечелилия в търга участник.

2. Търгът да се проведе на 25.06.2009г. от 14.00 ч. в заседателната зала на общината;

3.Определя се:

3.1.първоначална тръжна цена – 54.00 лв. без ДДС- определен по приложение№1 от Нареба №2 на ОбС Самуил;

3.2.депозит за участие – 150.00 лв.;

3.3.стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна цена;

3.4.предназначение на имота - за търговска цел ;

3.5.срок на наемното отношение – 5 год.;

3.6.оглед на имота – всеки работен ден до крайния срок за подаване на молбите за участие;

4.Списък на документите, които трябва да се представят заедно с молбата:

4.1. удостоверение за недължими данъци и такси към държавата от НАП-Разград и към община Самуил от данъчна служба Самуил;

4.2. Удостоверение за актуално съдебно състояние или удостоверение от търговския регистър за търговци регистрирани по търговския закон / еднолични търговци,търговски дружества и кооперации/

4.3. квитанция за внесен депозит;

5. Молбите се подават до 24.06.2009год., до 17.00 ч. в отдел “ГРАО” общинска администрация Самуил.

6. При непровеждане или отлагане на търга да се проведе повторен търг на 03.07.2009год. от 14.00 ч. Молбите за повторния търг се подават до 02.07.2009год.

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд Разград.

Докладната записка е приложена към Протокола.


 • ^ Докладна записка от д-р Бейтула Сали – Кмет на общ. Самуил

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Шакир Адемов Хрюстемов, жител на с. Пчелина, ул. ”Вит” №5, Община Самуил.


^ Г-н Алтънай Реджеб – Уважаеми дами и господа общински съветници постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, проблеми на децата, семействата, проблеми на младежта, спорта, отдиха и туризма от свое заседание на 25.05.2009 г. с 4 гласа „За” единодушно реши: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил с предложение лицето да се подпомогне с еднократна парична помощ в размер на 100 лв.


След направените разяснения относно докладната записка Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на гласуване предложението на постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, проблеми на децата, семействата, проблеми на младежта, спорта, отдиха и туризма,

„За” – 13 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №27.442


Постъпила е молба с Вх.№94 Ш-17 / 21.04.2009г. от Шакир Адемов Хрюстемов, жител на с. Пчелина, ул. ”Вит” №5, Община Самуил, с искане за отпускане на еднократна парична помощ. Деветдесет годишен вдовец, пенсионер по възраст и по болест. Лицето получава пенсия в размер на 197,86 лв. и интеграционни добавки по реда на ППЗИХУ в размер на 32,50 лв. За лицето грижи се полагат от дъщеря му, при която живее. Същата е назначена като личен асистент по ОП “ РЧР “ на трудов договор.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА ОбС- Самуил с 13 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържал се” – няма


РЕШИ:

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Шакир Адемов Хрюстемов от с. Пчелина в размер на 100 лева.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Докладната записка е приложена към Протокола


 • ^ Докладна записка от д-р Бейтула Сали – Кмет на общ. Самуил

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Ридван Халимов Селимов, жител на с.Ножарово, ул. ”Тракия ” №24, Община Самуил.

^ Г-н Алтънай Реджеб – Уважаеми дами и господа общински съветници постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, проблеми на децата, семействата, проблеми на младежта, спорта, отдиха и туризма от свое заседание на 25.05.2009 г. с 4 гласа „За” единодушно реши: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил с предложение лицето да се подпомогне с еднократна парична помощ в размер на 50 лв.


След направените разяснения относно докладната записка Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на гласуване предложението на постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, проблеми на децата, семействата, проблеми на младежта, спорта, отдиха и туризма.

„За” – 7 ласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – 6 гласа.

Общинският съвет взе следното

^ РЕШЕНИЕ №27.443


Постъпила е молба с Вх.№94 Р - 66 / 27.04.2009г. от Ридван Халимов Селимов, жител на с.Ножарово, ул. ”Тракия” №24, Община Самуил, с искане за отпускане на еднократна парична помощ. Семейството е двучленно, Ридван е безработен, а съпругата му е пенсионерка по болест. Съжителстват с пълнолетната си дъщеря, която е безработна. Дъщеря им има регистрация в дирекция “Бюро по труда“, но няма необходимата месечна регистрация за социално подпомагане. През предходния месец почива бащата на съпругата на молителя при когото са живеели и семейството е направило разходи по погребението. През месец март им е спрян и тока поради неплатени задължения към ЕОН. Препитават се само с пенсията на съпругата му в размер на 106,11 лв., която е крайно недостатъчна за нормален живот на семейството.

Семейството е поставено в критично положение и нямат никакви средства с които да си заплатят задълженията.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА ОбС- Самуил с 7 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържал се” – 6 гласа


РЕШИ:

отпуска еднократна парична помощ на лицето Ридван Халимов Селимов от с.Ножарово в размер на 50 лева.

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд Разград.

Докладната записка е приложена към Протокола.


 • ^ Докладна записка от д-р Бейтула Сали – Кмет на общ. Самуил

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Кямил Хамид Хасан, жител на с. Желязковец, ул. ”Скът” №7, Община Самуил.

^ Г-н Алтънай Реджеб – Уважаеми дами и господа общински съветници постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, проблеми на децата, семействата, проблеми на младежта, спорта, отдиха и туризма от свое заседание на 25.05.2009 г. с 4 гласа „За” единодушно реши: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил с предложение лицето да се подпомогне с еднократна парична помощ в размер на 100 лв.


След направените разяснения относно докладната записка Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на гласуване предложението на постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, проблеми на децата, семействата, проблеми на младежта, спорта, отдиха и туризма.

„За” – 11 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – 2 гласа.

Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №27.444


Постъпила е молба с Вх.№94 К- 20 / 06.04.2009г. от Кямил Хамид Хасан, жител на с. Желязковец, ул. ”Скът” №7, Община Самуил, с искане за отпускане на еднократна парична помощ. Лицето е вдовец, пенсионер по болест. От няколко години живеел на семейни начела с втора жена, лице с трайно увреждане, което почива през месец март 2009г. Господин Хасан е направил много разходи по лечението и впоследствие по погребението на втората си жена, което го поставило в затруднено финансово положение. Лицето получава пенсия в размер на 210,08 лв. Молителят е с трайно увреждане с втора група намалена работоспособност. На постоянна медикаментозна терапия.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА ОбС- Самуил с 11 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържал се” – 2 гласа.


РЕШИ:

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Кямил Хамид Хасан от с.Желязковец в размер на 100 лева.

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд Разград.

Докладната записка е приложена към Протокола.


 • ^ Докладна записка от д-р Бейтула Сали – Кмет на общ. Самуил

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Хасан Сали Юсеин, жител на с. Самуил, ул. ”Царевец” № 6, Община Самуил.

^ Г-н Алтънай Реджеб – Уважаеми дами и господа общински съветници постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, проблеми на децата, семействата, проблеми на младежта, спорта, отдиха и туризма от свое заседание на 25.05.2009 г. с 4 гласа „За” единодушно реши: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил с предложение лицето да се подпомогне с еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

След направените разяснения относно докладната записка Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на гласуване предложението на постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, проблеми на децата, семействата, проблеми на младежта, спорта, отдиха и туризма,

„За” – 12 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – 1 гласа.

Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №27.445


Постъпила е молба с Вх. №94 Х- 30 / 27.04.2009г. от Хасан Сали Юсеин, жител на с. Самуил, ул.” Царевец ” № 6, Община Самуил, с искане за отпускане на еднократна парична помощ . Двучленно семейството, Хасан е с трайно увреждане – пенсионер по болест, съпругата му е безработна, без регистрация в дирекция “Бюро по труда“. Семейството се препитава с пенсията на молителя в размер на 157,08 лв. Съжителстват с дъщеря си , която е лице с трайни увреждания и няма финансова възможност да ги подпомага.

Лицето е освидетелствано с ТЕЛК втора група намалена работоспособност. Има извършена операция на ларинкса и не може да говори. От миналата година е с придружаващи заболявания – епилепсия и сърдечни проблеми. На постоянна медикаментозна терапия е, но поради недостиг на средства не закупуват редовно лекарства.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА ОбС- Самуил с 12 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържал се” – 1 глас,

РЕШИ:

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Хасан Сали Юсеин, от с.Самуил в размер на 100 лева.

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд Разград.

Докладната записка е приложена към Протокола.


 • ^ Докладна записка от д-р Бейтула Сали – Кмет на общ. Самуил

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Афизе Ахмед Ферад, жител на с.Богданци ,ул.” Надежда ” №13, Община Самуил.

^ Г-н Алтънай Реджеб – Уважаеми дами и господа общински съветници постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, проблеми на децата, семействата, проблеми на младежта, спорта, отдиха и туризма от свое заседание на 25.05.2009 г. с 4 гласа „За” единодушно реши: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил с предложение да се откаже еднократна парична помощ.


След направените разяснения относно докладната записка Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на гласуване предложението на постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, проблеми на децата, семействата, проблеми на младежта, спорта, отдиха и туризма.

„За” – 10 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – 3 гласа.

Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №27.446


На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС- Самуил с 10 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържал се” – 3 гласа,


РЕШИ:

Общински съвет Самуил отказва еднократна парична помощ на лицето Афизе Ахмед Ферад.

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд Разград.

Докладната записка е приложена към Протокола.


 • ^ Докладна записка от д-р Бейтула Сали – Кмет на общ. Самуил

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Зикри Мустафа Сали, жител на с.Ножарово, ул. ”Тракия” №1, Община Самуил.

^ Г-н Алтънай Реджеб – Уважаеми дами и господа общински съветници постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, проблеми на децата, семействата, проблеми на младежта, спорта, отдиха и туризма от свое заседание на 25.05.2009 г. с 4 гласа „За” единодушно реши: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил с предложение лицето да се подпомогне с еднократна парична помощ в размер на 100 лв.


След направените разяснения относно докладната записка Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на гласуване предложението на постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, проблеми на децата, семействата, проблеми на младежта, спорта, отдиха и туризма.

„За” – 13 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №27.447


Постъпила е молба с Вх.№94 З-17 / 09.04.2009г. от Зикри Мустафа Сали, жител на с.Ножарово, ул. ”Тракия” №1, Община Самуил, с искане за отпускане на еднократна парична помощ. Неженен тридесет и седем годишен мъж, с трайно увреждане- пенсионер по болест. Съжителства с родителите си, баща му е пенсионер по възраст, а майка му пенсионерка по болест. Заедно стях са и семейството на брат му, който е безработен и снаха – лице с трайно увреждане. Препитават се с минимални доходи и нямат възможност да го подпомогнат. Молителят през 2007г. се разболява от туберколоза, лекуван е продължително време в болница.През месец март е установено наново влошаване на състоянието му и е престоял една седмица в болница.Изписан е с продължаващо лечение и наложително предписание за санаториално лечение в Радунци.

На основание чл.21,ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА ОбС- Самуил с 13 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържал се” – няма


РЕШИ:

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Зикри Мустафа Сали от с.Ножарово в размер на 100 лева.

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд Разград.

Докладната записка е приложена към Протокола.


Точка Втора

Текущи:

Въпроси и предложения нямаше.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на ОбС Самуил инж.Ихсан Исмаилов закри заседанието в 16.30 ч.

Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра, един за ОбС – Самуил, един за Областен управител на Област Разград и един за Районен Прокурор – гр.Исперих.


Протоколчик: …….….……..

/инж. М. Салиева/


Секретар на

ОбС – Самуил:…………..

/А. Ахмед/


Председател

на ОбС-Самуил:………….

/инж.И.Исмаилов/Общински съвет - Самуил
Скачать 348,39 Kb.
оставить комментарий
Дата13.10.2011
Размер348,39 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх