Протокол icon

Протокол


Смотрите также:
Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката...
Решение Совета Директоров зао ммвб от 26 ноября 2010 г. (Протокол №14)...
Дипломатический протокол и этикет учебная программа для специальности 1-24 01 01 Международное...
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года...
Правила приема студентов в АлтГТУ в 2011 г....
Кол №8), от 26 марта 2008 года (протокол №7), от 30 мая 2007 года (протокол №8)...
6. Сценарий Энергетической революции для стран с переходной экономикой 45...
Протокол
Настоящие правила приема на программы магистратуры составлены на основании: документов...
Утверждено
Протокол
Приказ от 31. 08. 2010г. Протокол от № совете №59 о протокол от 31. 082010г. №1 (чухина и. Н.)...Загрузка...
скачать
ОБЩИНСКИ СЪВЕТСАМУИЛ


ПРОТОКОЛ

№12


Днес, 14.06.2008 г. /събота/ от 14.00 часа на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА се проведе заседание на ОбС-Самуил в хотел „Кристел парк”, гр.Кранево. Заседанието се води от Председателя на ОбС-Самуил инж. Ихсан Исмаилов, Секретар на заседанието е г-н Алтънай Ахмед.


Присастваха следните 16 /шестнадесет/Общински съветници:

инж. Ихсан Исмаилов, Алтънай Ахмед, инж. Недим Мустафов, Шенол Чобан, Али Али, Юксел Молла, инж.Джевдет Азис, Ислям Якуб, Зюлкеф Ибрям, Зафер Али, Хайредин Керимов, Ремзи Ахмед, Риза Али, Сали Сали, Айдън Алиосман, Невзат Салим


На заседанието присъстваха още:

д-р Бейтула Сали – Кмет на община Самуил;

инж.Ахмед Мустафа – зам.кмет на община Самуил;

Ремзие Кадирова-Гарибова – Гл. Счетоводител.


Съгласно чл.27, ал.2 от ЗМСМА и чл.53 ал.1 от «Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация” кворум има и заседанието на ОбС –Самуил е законно. Председателя на ОбС – Самуил инж. Ихсан Исмаилов откри редовното заседание при следния проект за


^ ДНЕВЕН РЕД:


 1. Докладни записки

 2. Текущи


Г-н Ихсан Исмаилов: “Уважаеми дами и господа общински съветници, имаме новопостъпили докладни записки, предлагам да бъдат включени в дневния ред за разглеждане по извънредния способ.


 • Докладна записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил.

Относно: Откриване на трето „Защитено жилище” на територията на община Самуил и кандидатстване в Проекто-бюджета 2009 г. за предоставяне на средства от делегираната от държавата дейности, Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” за численоста на персонала.

 • Докладна записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил.

Относно: Откриване на четвърто „Защитено жилище” на територията на община Самуил и кандидатстване в Проекто-бюджета 2009 г. за предоставяне на средства от делегираната от държавата дейности, Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” за численоста на персонала.

 • Докладна записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил.

Относно: Откриване на една щатна бройка – зам.кмет и одобряване на нова структура на общинската администрация – Самуил.


На основание чл.54, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация Председателя на ОбС-Самуил инж. Ихсан Исмаилов подложи на гласуване включването на докладните записки за разглеждане в дневния ред по извънредния способ.

„За” – 16 гласа;

Против” – няма;

Въздържали се” – няма

Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №12.221


На основание чл.54 ал.7 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация”, ОбС – Самуил допуска за разглеждане в дневния ред докладните записки внесени по извънредния способ.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Председателя на ОбС - Самуил инж. Ихсан Исмаилов подложи на гласуване проекта за дневен ред.


„За” – 16 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №12.222


На основание чл.54, ал.2 от “Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация”, ОбС – Самуил приема следния дневен ред

1. Докладни записки

 1. Текущи

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Точка Първа


 • Докладна записка от Гюрсел Али - Секретар на община Самуил

Относно: Молбите за еднократни парични помощи.


Г-н Недим Мустафов - С 5 гласа „За” единодушно решението на постоянната комисия по бюджета и икономическата политика от свое заседание на 12.06.2008 г. е: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил.

^ Г-н Алтънай Реджеб – „ С 4 гласа „За” единодушно решението на постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, проблеми на децата, семействата, проблеми на младежта, спорта, отдиха и туризма от свое заседание на 13.06.2008 г. е: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил

Г-н Али Али – предлагам следната корекция: от проекто решението на докладната запика от изречението в скобите да отпадне думата „ на безработен”.

Председателя на ОбС – Самуил инж. Ихсан Исмаилов подложи на

гласуване предложението на г-н Али Али


„За” – 16 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №12.223


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС – Самуил приема предложението от проекто решението на докладната запика от изречението в скобите да отпадне думата „ на безработен”.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

След направените разяснения относно докладната записка Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на гласуване цялостното решение по докладната записка


„За” – 16 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №12.224


В Общинска администрация - Самуил са постъпили и чакат за разглеждане молби на жители на общината за еднократно подпомагане, с най-различни случаи: за закупуване на лекарства, за прекарано лечение, за финансови средства за ежемесечните им нужи и т.н.При приемането на бюджета на общината, бяха гласувани средства в размер на 10 000 лева, които към настоящия момент са изчерпани.Общинския съвет е приел и критерии за отпускането на такива помощи, където едно от основните изисквания за подпомагане на дадено лице е “Инцидентност на случая”.


На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС – Самуил със 16 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма


РЕШИ:


1. Всички постъпили молби за еднократно подпомагане, които не са резгледани до настоящия момент, ако няма “инцидентност на случая”(пожар, тежка ПТП катастрофа, предстоящо скъпо струващо лечение извън клиничните пътеки на НЗОК ), се отхвърлят и няма да бъдат разгледани до края на календарната година.

2.Възлага на кмета на общината, да предприеме съответните действия за преценка на входираните молби за подпомагане и да


бъдат допуснати до разглеждане на сесия на общинския съвет, само при наличие на посочените по горе случаи на инцидентност.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Докладната записка е приложена към Протокола.


 • Докладна записка от Гюрсел Али - Секретар на община Самуил
^

Относно: Признаване на пътните разходи на служителите.Г-н Недим Мустафов - С 5 гласа „За” единодушно решението на постоянната комисия по бюджета и икономическата политика от свое заседание на 12.06.2008 г. е: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил.


^ Г-н Ислям Якуб – С 5 гласа “За” единодушно решението на постоянната комисия по териториално – селищно устройство, строителство, жилищна политика , комунално-битово стопанство, търговия и транспорт от свое заседание на 13.06.2008 г. е: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил.


След направените разяснения относно докладната записка Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на гласуване проекта за решение

„За” – 16 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №12.225


Във връзка с изпълнение на задълженията си при Общинска администрация-Самуил, както и определения график за обхождане на съответните населени места от територията на общината, възложени със Заповед № 269/21.05.2008 г. на кмета на община Самуил на Мустафа Ремзи Мустафа на длъжност “ Контрол по чистотата “, е необходимо същия да бъде включен към списъка на служителите имащи право на пътни разноски в размер на 85 % от направените.Същия ще извършва контрол по спазването на чистотата в населените места по графика утвърден от кмета на общината, разпределен пропорционално на месец от местоживеене/ с.Ножарово / до месторабота/ на проверка съгласно графика/.Съгласно този график същият, след обхождане на всички населени места оставащите работни дни от месеца се считат с място на работа с.Самуил.За придвижване до селата : Хума, Кривица и Богомилци при липса на автобусен транспорт по утвърдена транспортна схема, ще се ползва служебен, като ще се поемат разходите до общинския център.Същия ще представя справка за извършените пътувания от местоживеене до месторабота / съгласно графика/, по утвърдена автобусна транспортна схема.


На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС – Самуил със 16 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма

РЕШИ:


Одобрява и включва към списъка на пътуващите служители към Общинската администрация Мустафа Ремзи Мустафа на длъжност ”Контрол по чистотата”, от местоживеене / с.Ножарово/ до местоработата / по графика утвърден от кмета/.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Докладната записка е приложена към Протокола.

В 15.15 ч. г-н Али Али напусна заседанието на ОбС – Самуил.


 • Докладна записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил
^

Относно:Промяна на целеви разходи.Г-н Недим Мустафов - С 5 гласа „За” единодушно решението на постоянната комисия по бюджета и икономическата политика от свое заседание на 12.06.2008 г. е: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил.


След направените разяснения относно докладната записка Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на поименно гласуване проекта за решение


СПИСЪК


на общинските съветници от ОбС – Самуил

14.06.2008 г.`


1. инж. Ихсан Рахимов Исмаилов …………….......ЗА……………………

2. Алтънай Реджеб Ахмед …………….......ЗА……………………

3. инж.Недим Ибрямов Мустафов …………….......ЗА……………………

4. Шенол Сали Чобан …………….......ЗА……………………

5. Юксел Осман Молла …………….......ЗА……………………

6. инж.Джевдет Ахмед Азис …………….......ЗА……………………

7. Ислям Хюсмен Якуб …………….......ЗА……………………

8. Зафер Мехмед Али …………….......ЗА……………………

9. Хайредин Салиев Керимов …………….......ЗА……………………

10. Ремзи Мустафа Ахмед …………….......ЗА……………………

11. Риза Сабри Али …………….......ЗА……………………

12. Сали Хюсеин Сали …………….......ЗА……………………

13. Зюлкеф Мехмед Ибрям …………….......ЗА……………………

14. Айдън Сеидахмед Алиосман …………….......ЗА……………………

15. Невзат Сали Салим …………….......ЗА……………………


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №12.226


С решение №7.98 от 29.02.2008 г. на ОбС – Самуил е приет разчет за целеви разходи за помощи по решение на общински съвет в размер на 10.000 лв. /десет хиляди лева/, с решение №10.183 от заседание на 16.05.2008 г. Общински съвет Самуил реши да бъдат предоставени средства в размер на 1800 лв. /хиляда и осемстотин/ като парична помощ на Църковно настоятелство с.Желязковец. Поради изчерпване на параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет” предлагам размера на целевите разходи по гореспоменатия параграф да се увеличат от 10 000 лв. /десет хиляди лева/ на 11 800 лв. /единадесет хиляди и осемстотин лева.


На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ОбС - Самуил със 15 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма

РЕШИ:


Приема лимит за целеви разходи – Обезщетения и помощи по решение на общински съвет – 11 800 лв. /единадесет хиляди и осемстотин лева/.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Докладната записка е приложена към Протокола.


 • Докладна записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

Относно: Определяне на представител на община Самуил в Многопрофилна болница за активно лечение Св.Иван Рилски - Разград АД.


Г-н Сали Сали – С 4 гласа „За” единодушно решението на постоянната комисия по образование , наука, култура и духовни ценности от свое заседание на 13.06.2008 г. е:, допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил.


^ Г-н Алтънай Реджеб – С 4 гласа „За” единодушно решението на постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, проблеми на децата, семействата, проблеми на младежта, спорта, отдиха и туризма от свое заседание на 13.06.2008 г.е: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил.


^ Г-н Джевдет Азис – предлагам за представител на община Самуил в многопрофилна болница за активно лечение Св.Иван Рилски – Разград АД - д-р Бейтула Сали Мюмюн – кмет на община Самуил.


Председателя на ОбС – Самуил инж. Ихсан Исмаилов подложи на

поименно гласуване предложението на г-н Джевдет Азис

СПИСЪК


на общинските съветници от ОбС – Самуил

14.06.2008 г.`


1. инж. Ихсан Рахимов Исмаилов …………….......ЗА……………………

2. Алтънай Реджеб Ахмед …………….......ЗА……………………

3. инж.Недим Ибрямов Мустафов …………….......ЗА……………………

4. Шенол Сали Чобан …………….......ЗА……………………

5. Юксел Осман Молла …………….......ЗА……………………

6. инж.Джевдет Ахмед Азис …………….......ЗА……………………

7. Ислям Хюсмен Якуб …………….......ЗА……………………

8. Зафер Мехмед Али …………….......ЗА……………………

9. Хайредин Салиев Керимов …………….......ЗА……………………

10. Ремзи Мустафа Ахмед …………….......ЗА……………………

11. Риза Сабри Али …………….......ЗА……………………

12. Сали Хюсеин Сали …………….......ЗА……………………

13. Зюлкеф Мехмед Ибрям …………….......ЗА……………………

14. Айдън Сеидахмед Алиосман …………….......ЗА……………………

15. Невзат Сали Салим …………….......ЗА……………………


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №12.227


Във връзка с определяне на представители на община Самуил в Многопрофилна болница за активно лечение Св.Иван Рилски – Разград АД.


На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, ОбС – Самуил със 15 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма


РЕШИ:


Общински съвет Самуил определя в качеството на представител на община Самуил в Многопрофилна болница за активно лечение Св.Иван Рилски – Разград АД-д-р Бейтула Сали Мюмюн - Кмет на община Самуил

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Докладната записка е приложена към Протокола.


В 15.25 ч. г-н Али Али се включи на заседанието на ОбС – Самуил.


 • Докладна записка от Ахмед Мустафа - зам.кмет на община Самуил

Относно: Откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на автобусни линии по утвърдени транспортни схеми


^ Г-н Ислям Якуб – С 5 гласа “За” единодушно решението на постоянната комисия по териториално – селищно устройство, строителство, жилищна политика , комунално-битово стопанство, търговия и транспорт от свое заседание на 13.06.2008 г. е: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил.


Г-н Зюлкеф Ибрям – С 5 гласа „За” единодушно решението на постоянната комисия по стопанисване на общинското имущество и приватизация от свое заседание на 12.06.2008 г. е: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил.


Г-н Ахмед Мустафа – зам.кмет на община Самуил – Уважаеми общински съветници, моля да отразите следните коррекции и допълнения в решението на докладната записка:

- т.1.5 да отпадне поради дублиране с т.1.4

- т.1.1 «Самуил – Пчелина и обратно» да се комбинира с т.1.6 «Кривица – Разград и обратно»

- т.1.2 «Пчелина – Разград и обратно» да се комбинира с т.1.4 «Ножарово – Исперих и обратно»

- под точките на т.4.1.2 придобиват следната редакция:

а/ до 5 год. - 20 т.;

б/ от 6 до 10 год. – 15 т.;

в/ от 11 до 15 год. – 10 т.;

г/ от 16 до 20 год. – 4 т.;

д/ от 21 до 25 год. – 2 т.;

е/ над 26 год. – 2 т.;

- т.4.2.1 да отпадне от решението на докладната записка

- в т.4.2.5 броя на точките да се фиксира по следния начин.

а/ собствена гаражна база на територията на Община Самуил -11 т.

б/ собствена гаражна база намираща се извън територията на Община Самуил – 5 т.

в/ наета гаражна площ – 2 т.

- в т.6 срока на действие на договорите да се намали от 7 на 6 год.


^ Г-н Зюлкеф Ибря – предлагам в т.3 подточка „е” от решението на докладната записка за представители от Общински съвет – Самуил да бъдат включени следните общински съветници:

- г-н Ислям Якуб - председател на постоянната комисия по териториално – селищно устройство, строителство, жилищна политика , комунално-битово стопанство, търговия и транспорт

- един член от постоянната комисия по териториално – селищно устройство, строителство, жилищна политика , комунално-битово стопанство, търговия и транспорт


В 16.00 ч. г-н Недим Мустафов и г-н Сали Сали напуснаха заседанието на ОбС – Самуил.


След направените разяснения относно докладната записка Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на гласуване предложението на г-н Зюлкеф Ибрям

„За” – 14 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №12.228


На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС – Самуил приема следната редакция на подточка «е» от т.3 от решението на докладната записка.

е/ двама предствители на ОбС – Самуил:

- г-н Ислям Якуб - председател на постоянната комисия по териториално – селищно устройство, строителство, жилищна политика , комунално-битово стопанство, търговия и транспорт

- един член от постоянната комисия по териториално – селищно устройство, строителство, жилищна политика , комунално-битово стопанство, търговия и транспорт.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Председателя на ОбС - Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на гласуване решението на докладната записка заедно с корекциите и приетите допълнения.

„За” – 14 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №12.229


Поради изтичане срока на договорите на автобусни линии от общинската транспортна схема,чиито договори за възлагане на обществен превоз на пътници са прекратени (изтекли) по съответния ред,на които срокът на действие изтича или са възложени с временни договори на основание чл.29 от Наредба №2/2002 год. ”За условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили”.

Това налага провеждане на нови конкурси, с цел обезпечаване на съответните линии с автобусни превозвачи и недопускане нарушение на ритъма на транспортното обслужване на населението.

На основание чл.21, ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.17 ал.3 от Наредба № 2/15.03.2002 г.”За условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили” ОбС – Самуил със 14 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма

РЕШИ:


1. ДА СЕ ПРОВЕДАТ конкурси за възлагането на превозите по линии от общинската и областната транспортни схеми от квотата на Община Самуил , чиито договори за възлагане на обществен превоз на пътници са прекратени по съответния ред, поради изтичане срокът на действие, както следва:

1.1. Самуил – Пчелина и обратно ; Кривица – Разград и обратно;

1.2. Пчелина – Разград и обратно; Ножарово-Исперих и обратно;

1.3. Исперих – Кара Михал и обратно.

2. ДЕЛЕГИРА изпълнението на функциите си по провеждането на конкурсите на Кмета на Община Самуил , като му ВЪЗЛАГА и изготвянето на конкурсната документация.

3. ОПРЕДЕЛЯ в състава на комисията за провеждане на конкурсите и оценка на постъпилите предложения да се включат:

а/ четирима представители от Общинска администрация;

б/ един представител от Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация”;

в/ един представител от Сектор “Пътна полиция” към Областна дирекция “Полиция” гр. Разград;

г/ един представител от Териториална дирекция на “Национална агенция по приходите” гр. Разград;

д/ двама представители от браншови организации в областта на автомобилния транспорт;

е/ двама представители от Общински съвет-Самуил:

- г-н Ислям Якуб - председател на постоянната комисия по териториално – селищно устройство, строителство, жилищна политика , комунално-битово стопанство, търговия и транспорт

- един член от постоянната комисия по териториално – селищно устройство, строителство, жилищна политика , комунално-битово стопанство, търговия и транспорт.

3.1. Не могат да бъдат членове на комисията лица, които са кандидати и/или членове на ръководните органи и/или съдружник /акционер/ в търговско дружество- кандидат за участие в конкурса. Членовете на комисията подписват декларация, че отговарят на тези изиквания.

3.2. Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват най- малко 2/3 от членовете.

3.3. Комисията взема решения с обикновено мнозинство, а за недопускането до участие на кандидат- с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

4. УТВЪРЖДАВА критериите за оценка на предложенията на кандидатите:

4.1. Критерии за оценка на превозните средства:

^ 4.1.1. Собственост на основния автобус:

а/ собствени автобуси – 10 т.;

б/ автобус, ползван по договор за покупко – продажба с разсрочено плащане или лизинг – 10 т.;

в/ автобуси, ползвани по договор за наем –2 т.

Удостоверява се със съответните документи – свидетелство за регистрация на МПС – за собствен автобус и с договор за покупко – продажба с разсрочено плащане или лизинг, или договор за наем. В случаите на наемане, сроковете на договора за наем следва да покриват срока на договора за възлагане на превозите и да са с нотариална заверка на подписите.

^ 4.1.2. Дата на първоначална регистрация на основния автобус, относима към датата на обявяване на конкурса:

а/ до 5 год. – 20 т.;

б/ от 6 до 10 год. – 15 т;.

в/ от 11 до 15 год. – 10 т;.

г/ от 16 до 20 год. – 4 т.;

д/ от 21 до 25 год. – 2 т.;

е/ над 26 год. – 0 т.

Удостоверява се от кандидата чрез представяне на свидетелството за регистрация на МПС.

^ 4.1.3. Наличие на допълнителни услуги и екстри в основния автобус:

а/ климатик – 5 т.;

б/ видео и монитор – 1 т.;

в/ лампи за четене за всеки пътник – 1 т;

г/ озвучителна инсталация – 1 т;

Удостоверява се от кандидата чрез протокола за технически преглед на автобуса. Оценката се извършва след като членовете на комисията се убедят лично в наличието и изправността на екстрите и услугите.

^ 4.1.4. Екологичност на двигателя на основния автобус:

а/ оборудван с ДВГ, отговарящ на стандарт EURO 4 – 10 т.;

б/ оборудван с ДВГ, отговарящ на стандарт EURO 3 – 8 т.;

в/ оборудван с ДВГ, отговарящ на стандарт EURO 2 – 6 т.

г/ оборудван с ДВГ, отговарящ на стандарт EURO 1 – 4 т.

д/ неотговарящ на стандарт EURO от 1 до 4 – 0 т.

Удостоверява се от кандидата чрез представяне на сертификат за стадартите EURO- от 1 до 4, издаден от фирмата – официален вносител на марката за страната.

^ 4.1.5. Оборудване на основния автобус за превоз на трудноподвижни лица:

а/ оборудвано превозно средство –10 т.;

б/ необорудвано –0 т.

Удостоверява се от кандидата чрез представяне на протокола за технически преглед на автобуса, издаден от съответната РД “Автомобилна администрация”.

^ 4.2. Критерии за оценка на превозвача:

4.2.1. Превозвачески опит по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема:

а/ обслужвал линии по договор с общинска администрация над 10 години – 10 т.;

б/ обслужвал линии по договор с общинска администрация под 10 години – за всяка година по 1 т.;

в/ не обслужвал линии по договор с общинска администрация – 0 т.

Удостоверява се от кандидата чрез представяне на “Удостоверение за превозвачески опит” издадено от общинска администрация или чрез представянето на договорите.

^ 4.2.2. Осигурено сервизно обслужване за поддръжка и ремонт на автобусите:

а/ обслужване и ремонт в собствена сервизна база, намираща се на територията на Община Самуил – 12 т.

б/ обслужване и ремонт в собствена сервизна база, намираща се извън територията на Община Самуил – 5 т.

в/ обслужване и ремонт в сервизна база, която не е собственост на кандидата - 2 т.

Удостоверяват се от кандидата чрез представянето на документи - нотариален акт за собственост или договор за наем с нотариална заверка на подписите и документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията, в които изрично е посочено предназначението на недвижимия имот като сервизна база, както и срока на договора за наем да съответства на срока посочен в точка 6.

4.2.3. Минималните изисквания за сервизната база включват:

а/ наличие на затворено помещение, отговарящо на габаритите на предлаганите от кандидата автобуси;

б/ наличие на канал и/или подемно устройство;

в/ набор от уреди и инструменти – комплект ключове, гедоре, пневматичен пистолет за монтаж и демонтаж на гуми, компресор, зарядно устройство за акумулатори и помощни акумулатори за запалване.

г/ мивка с топла и студена вода.

^ 4.2.4.Осигурена гаражна база за целия притежаван парк, включваща гараж и охраняем паркинг, съответстващ на броя на ангажираните автобуси:

а/ собствена гаражна база на територията на Община Самуил -11 т.

б/ собствена гаражна база намираща се извън територията на Община Самуил – 5 т.

в/ наета гаражна площ – 2 т.

Удостоверяват се от кандидата чрез представянето на документи - нотариален акт за собственост или договор за наем с нотариална заверка на подписите, и документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията, в които изрично е посочено предназначението на недвижимия имот като гаражна база, както и срока на договора за наем да съответства на срока посочен в точка 6.

^ 4.3. Други критерии:

4.3.1. Цена на билета до крайния пункт:

а/ най- ниска реална цена –15 т.

б/ цена до 20% по – висока от най-ниската цена – 10 т.

в/ цена от 20 до 40 % по-висока от най- ниската цена – 5 т.

г/ цена над 40 % по- висока от най- ниската цена –1 т.

Предложения за цени на билетите се представят с икономическа обосновка /образец/. В предложението следва да се посочат и цените на билетите до междинните спирки по линията, ако има такива.

^ 4.3.2. Социални облекчения в полза на пътниците:

от 1 до 6 т. по преценка на комисията.

5. УТВЪРЖДАВА начина на оценка и класиране на подадените предложения:

5.1. Извършва се класиране за всяка линия на база получения средноаритметичен сбор по отделните критерии. При комбинация от линии се прави отделно класиране за всяка линия, след което се сумират получените точки по всеки критерий.

5.2.Класира се на първо място кандидата, получил най-много точки за конкретната линия или по – голям сбор от точки при комбинация от линии.

5.3.При равен брой точки се класира на първо място кандидата, получил повече точки по критерия “Цена на билета до крайния пункт”.

5.4. При ново равенство – по критерия - “Социални облекчения в полза на пътниците.

5.5. При ново равенство – по критерия - “Година на производство на основния автобус”.

6. ОПРЕДЕЛЯ срока на действие на договорите за възлагане на обществени превози до 6 /шест/ години.

7. ОПРЕДЕЛЯ цената на конкурсната документация за участие в размер на 200 /двеста/ лева.

8. ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Самуил да издаде заповед и сключи договори за възлагане на превозите на пътници

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Докладната записка е приложена към Протокола. • Докладна записка от Ихсан Исмаилов – Председател на Общински съвет Самуил.

Относно: Приемане на Наредба №14 за реда за принудителното изпълнение от Община Самуил на заповеди по чл.196, ал.3 от Закона за устройство на територията.


^ Г-н Ислям Якуб – С 5 гласа “За” единодушно решението на постоянната комисия по териториално – селищно устройство, строителство, жилищна политика , комунално-битово стопанство, търговия и транспорт от свое заседание на 13.06.2008 г. е: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил.

Г-н Хайредин Керимов – С 5 гласа „За” единодушно решението на постоянната комисия по законност, сигурност, молби, жалби и предложения на гражданите от свое заседание на 13.06.2008 г. е ,допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил


Г-н Зюлкеф Ибрям – С 5 гласа „За” единодушно решението на постоянната комисия по стопанисване на общинското имущество и приватизация от свое заседание на 12.06.2008 г. е: допуска докладната записка за разглеждане на заседанието на ОбС – Самуил.


В 16.10 ч. г-н Недим Мустафов и г-н Сали Сали се включиха на заседанието на ОбС – Самуил.


След направените разяснения относно докладната записка Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на гласуване проекта за решение

„За” – 16 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №12.230


Съгласно разпоредбите на ЗУТ собствениците на паметници на културата и строежи са длъжни да ги поддържат в добро техническо състояние. При аварии или други обстоятелства застрашаващи обектите с увреждане или разрушаване, собственикът е длъжен да предприеме незабавни действия за тяхното предотвратяване или за отстраняване на причинените увреждания и възстановяване на обекта.

Кметът на общината може да задължи със заповед собствениците да премахнат, преобразуват или ремонтират обектите в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите.

В случаите когато заповедта на кмета на общината не е изпълнена или не е изпълнена в определения срок, съгласно чл.196, ал.5 от ЗУТ строежът се поправя, заздравява или премахва от общината, по ред определен с наредба на общинския съвет.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.196, ал.5 от Закона за устройство на територията ОбС – Самуил със 16 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма


РЕШИ:


Приема Наредба №14 за реда за принудителното изпълнение от Община Самуил на заповеди по чл.196, ал.3 от Закона за устройство на територията.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Докладната записка е приложена към Протокола.


 • Докладна записка от Ихсан Исмаилов – Председател на Общински съвет Самуил.

Относно: Одитен доклад от Сметната палата


Г-н ^ Ихсан Исмаилов: “Уважаеми дами и господа общински съветници, представям на вашето внимание доклад от Териториално поделение на Сметната палата – Варна за резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните средства и имуществото в община Самуил за периода от 01.01.2007 г. до 30.09.2007г.


В 16.15 ч. г-н Зюлкеф Ибрям напусна заседанието на ОбС Самуил.


 • Докладна записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

Относно: Откриване на трето „Защитено жилище” на територията на община Самуил и кандидатстване в Проекто-бюджета 2009 г. за предостаяне на средства от делегираната от държавата дейности, Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” за числеността на персонала.


Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на гласуване проекта за решение


„За” – 15 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №12.231


Държавата, полага неимоверни усилия, чрез реализиране на различни стратегии и програмите за развитие и увеличаване на предлаганите социалните услуги на населението в общността, провеждани от страна на Министерството на труда и социалната политика. Партньори в това отношение на държавата се явяват общините, на които им е предоставено по нормативен акт правото да извършват тези услуги на гражданите. Особено внимание през последните години се обръща на откриването на услуги от рода на

“ Защитени жилища “, чиято издръжка се финансира напълно от републиканския бюджет.Съгласно изискванията на чл.36, ал.2, т.15 от Правилника за прилагане на закона за социалните помощи , услуга в общността “ Защитено жилище “ се открива с решение на общинския съвет и последващо одобрение от страна на Изпълнителния директор на АСП.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36, ал.2, т.15 от ППЗСП със 15 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма, ОбС - Самуил


РЕШИ:


1.Открива социална услуга в общността “ Защитено жилище-IІІ ” на територията на община Самуил с капацитет 10 души потребители на услугата и 6 щата обслужващ персонал.

2.Финансиране на новата социална услуга от делегираната от държавата дейности, Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Веществена издръжка по стандарта за издръжка на потребител на социалната услуга, съгласно Решение № 20 /21.01.2008 г. на Министерския съвет е в размер на 5 641 лв. на потребител или общо за 10 потребителя – 56 410 лв. / включваща заплата, издръжка и осигуровки на персонала- за общо 6 щата /.

3.Дата на откриване на услугата – 01.01.2009 г.

4.Упълномощава кмета на община Самуил, да извърши проучване на подходяща общинска сграда, за реализиране на услугата и да кандидатства за необходимите средства, съобразно действащите стандарти за издръжка на един потребител, пред МТСП и МФ.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Докладната записка е приложена към Протокола.


 • Докладна записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

Относно: Откриване на четвърто „Защитено жилище” на територията на община Самуил и кандидатстване в Проекто-бюджета 2009 г. за предостаяне на средства от делегираната от държавата дейности, Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” за числеността на персонала.


Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на гласуване проекта за решение


„За” – 15 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №12.232


Държавата, полага неимоверни усилия, чрез реализиране на различни стратегии и програмите за развитие и увеличаване на предлаганите социалните услуги на населението в общността, провеждани от страна на Министерството на труда и социалната политика. Партньори в това отношение на държавата се явяват общините, на които им е предоставено по нормативен акт правото да извършват тези услуги на гражданите. Особено внимание през последните години се обръща на откриването на услуги от рода на

“ Защитени жилища “, чиято издръжка се финансира напълно от републиканския бюджет.Съгласно изискванията на чл.36, ал.2, т.15 от Правилника за прилагане на закона за социалните помощи , услуга в общността “ Защитено жилище “ се открива с решение на общинския съвет и последващо одобрение от страна на Изпълнителния директор на АСП.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36, ал.2, т.15 от ППЗСП, ОбС Самуил със 15 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма


РЕШИ:


1.Открива социална услуга в общността “ Защитено жилище-ІV ” на територията на община Самуил с капацитет 10 души потребители на услугата и 6 щата обслужващ персонал.

2.Финансиране на новата социална услуга от делегираната от държавата дейности, Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Веществена издръжка по стандарта за издръжка на потребител на социалната услуга, съгласно Решение № 20 /21.01.2008 г. на Министерския съвет е в размер на 5 641 лв. на потребител или общо за 10 потребителя – 56 410 лв. / включваща заплата, издръжка и осигуровки на персонала- за общо 6 щата /.

3.Дата на откриване на услугата – 01.01.2009 г.

4.Упълномощава кмета на община Самуил, да извърши проучване на подходяща общинска сграда, за реализиране на услугата и да кандидатства за необходимите средства, съобразно действащите стандарти за издръжка на един потребител, пред МТСП и МФ.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Докладната записка е приложена към Протокола.


 • Докладна записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

Относно: Откриване на една щатна бройка – зам.кмет и одобряване на нова структурата на общинската администрация Самуил.

^ Г-н Недим Мустафов – предлагам броя на зам.кметове на общината да се увеличи на три щатни бройки.


Председателя на ОбС – Самуил инж. Ихсан Исмаилов подложи на

гласуване предложението на г-н Недим Мустафов – броя на зам.кметове на общината да се увеличи на три щатни бройки.


„За” – 10 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – 5 гласа.


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №12.233


На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА.

ОбС – Самуил приема числеността на зам.кметове на общината да се увеличи на три щатни бройки.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

В 16.35 ч. г-н Ремзи Ахмед и г-н Ислям Якуб напуснаха заседанието на ОбС – Самуил.

След направените разяснения относно докладната записка Председателя на ОбС – Самуил инж.Ихсан Исмаилов подложи на гласуване цялостното решение по докладната записка


„За” – 10 гласа;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – 3 гласа.


Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №12.234


Поради голямата ми ангажираност и натовареност със обществено значими ангажименти, свързани пряко с изпълнение на служебните ми задължения и честите пътувания свързани с тях, водят до откъсване от работата ми в общинската администрация, както и до намаляване на контрола над дейността на служителите в мое отсъствие.Новите предизвикателства пред общинските администрации, за кандидатстване по Оперативните програми, предразполага изграждането на добър и балансиран ръководен екип на кмета , което налага да преразгледаме приетата структура на общинската администрация с Решение № 7.90/29.02.2008 г. на ОбС-Самуил. В контекста на това, се налага да увеличим екипа на кмета с още един зам.кмет и съгласно изискванията на чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА.


На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, ОбС със 10 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържали се” – 3 гласа


РЕШИ:


А/ Закрива структурно звено Отдел “ Инвестиционни програми и управление на проекти от еврофондовете “ към Дирекция “ Общинска собственост, регионално развитие и стопански дейности” ;

Б/ увеличава числеността на зам.кметовете на общината от една щатна бройка на три щатни бройки;

В/ одобрява новата численост и структурата на общинската администрация-Самуил, както следва:


Наименование на структурното звено

Численост на звеното


А.Изборни длъжности 13

1.Кмет на община 1

2.Кметове на кметства 12

Б.Кметски екип 4

1.Зам.кметове 3

2.Кметски наместници 1

В.Секретар на община 1

Г.Обща администрация 19


Дирекция “ Правно-нормативно обслужване 19

и финансово-стопански дейности ”

в т.ч.

Отдел “ Финансово-стопански дейности “ 5

Г.Специализирана администрация 17

Дирекция” Общ.собственост , регионално 17

развитие и стопански дейности “

Обща численост на персонала в структурата 54

на дейност “ Общинската администрация “


Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Докладната записка е приложена към Протокола.


 • Докладна записка от Ихсан Исмаилов – Председател на Общински съвет Самуил.

Относно: Прекратяване на дейността и ликвидация на ЕООД”Самуилстрой” –Самуил


инж. Ихсан Исмаилов – Уважаеми общински съветници докладната записка беше разгледана на предходното заседание на ОбС – Самуил. Поради липса на предложения за ликвидатор на дружеството докладната записка беше отложена за разглеждане на следващото заседание на Общински съвет.


^ Г-н Зафер Мехмед – предлагам за ликвидатор на ЕООД „Самуилстрой” Самуил г-н Хасан Зюлкяр с постоянен адрес с.Кривица и възнаграждение на ликвидатора в размер на две минимални работни заплати.


Председателя на ОбС – Самуил инж. Ихсан Исмаилов подложи на

поименно гласуване решението по докладната записка заедно с предложението на г-н Зафер Мехмед

СПИСЪК


на общинските съветници от ОбС – Самуил

14.06.2008 г.`


1. инж. Ихсан Рахимов Исмаилов …………….......ЗА……………………

2. Алтънай Реджеб Ахмед …………….......ЗА……………………

3. инж.Недим Ибрямов Мустафов …………….......ЗА……………………

4. Шенол Сали Чобан …………….......ЗА……………………

5. Юксел Осман Молла …………….......ЗА……………………

6. инж.Джевдет Ахмед Азис …………….......ЗА……………………

7. Зафер Мехмед Али …………….......ЗА……………………

8. Хайредин Салиев Керимов …………….......ЗА……………………

9. Риза Сабри Али …………….......ЗА……………………

10. Сали Хюсеин Сали …………….......ЗА……………………

11. Айдън Сеидахмед Алиосман …………….......ЗА……………………

12. Невзат Сали Салим …………….......ЗА……………………

13. Али Ибрям Али …………….......ЗА……………………

Общинският съвет взе следното


^ РЕШЕНИЕ №12.235


Със заповед №57/04.02.2008 год. на кмета на община Самуил е назначена комисия за извършване на пълна инвентаризация на имуществото - недвижими имоти , превозни средства , движими вещи и тяхното състояние към момент на извършване на проверката на , както и ревизия на счетоводните документи за финансово състояние на ЕООД ”Самуилстрой” с. Самуил.

С докладна записка с вх.№08.00 дело 383/20.03.2008 год. комисията е констатирала следните нарушения: към фактурите за доставка на материали няма съставени складови разписки.Няма съставени искания за изписването и влагането на материалите по обекти. Сумите за закупените материали са изплатени в брой без да са съставени разходни касови ордери. С разходни касови ордери са изплатени трудови възнаграждения. За закупеното гориво няма складови разписки -искания, а така също и съставени пътни листи за отчитане на изминатия пробег и разход на гориво. Констатирано е зареждане на гориво за личния автомобил на управителя на дружеството. Изплатени са суми по граждански договори, като разходните касови ордери не са заведени и описани в касовата книга на дружеството. По фактурирани СМР-та и други продажби , сумите не са постъпвали в приход на касата, няма издадени ПКО. Посочените нарушения са довели до лошо финансово състояние на дружеството и продължаването на дейността му би довело до несъстоятелност на дружеството.


На основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА и чл.9,ал.1,т.16 от Наредба №8 и чл.266 от Търговския закон ОбС Самуил със 13 гласа „За”, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма


РЕШИ:


1. Прекратява дейността на ЕООД”Самуилстрой” с.Самуил

2. Открива процедура по ликвидация на ЕООД”Самуилстрой” –Самуил рег. по Ф.Д.№266 от 30.04.1999 год. на РОС

3. Определя за ликвидатор на ЕООД ”Самуилстрой” –Самуил Хасан Зюлкяр жител на с.Кривица

4. Определя срок за завършване на ликвидацията до 7 месеца, считано от датата на вписване на ликвидатора в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

5. Задължава ликвидатора в 14 дневен срок да извърши вписването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и да уведоми НАП за започналата ликвидация

6. Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 440.00 лв. /четиристотин и четирдесет лева/

7. Възлага на кмета на общината да сключи договор за възлагане на ликвидация на ЕООД ”Самуилстрой” –

Самуил съгласно настоящото решение.

8. Задължава ликвидатора след приключване на срока по т.4 да изготви счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представи на ОбС Самуил.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Докладната записка е приложена към Протокола.


Точка Втора


Текущи:


Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на ОбС - Самуил инж.Ихсан Исмаилов закри заседанието в 16.50 ч.


Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра, един за ОбС – Самуил, един за Областен управител на Област Разград и един за Районен Прокурор – гр.Исперих.


Протоколчик: …….….…….. Председател на ОбС - Самуил:…………………

/Ф.Салим/ /инж.И.Исмаилов/


Секретар на ОбС – Самуил:………………

/А.Ахмед/

Скачать 392,4 Kb.
оставить комментарий
Дата13.10.2011
Размер392,4 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх