Годишен доклад за дейността icon

Годишен доклад за дейносттастраницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
скачать
„МАК ” АДГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
Изпълнителен директор: Съставител:

Йонко Костадинов Дора Тодорова


__________________________ _______________________ 

Заверил:

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Румяна Пиралкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 28 февруари 2009 г.

 
^ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 8

Цех 11

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 19

І. Обща информация 19

ІІ. База за изготвяне на финансовите отчети и приложени съществени счетоводни политики 21

1. База за изготвяне 21

2. Изявление за съответствие 21

3. Приложени съществени счетоводни политики 23

3. 1. Промени в счетоводната политика 23

3. 2. Имоти, машини съоръжения и оборудване: 23

3. 3. Разходи по заеми 24

3. 4. Инвестиционни имоти 25

3. 5. Нетекущи нематериални активи 25

3. 6. Финансови инструменти 26

3. 7. Стоково-материални запаси 31

3. 8. Нетекущи активи държани за продажба 34

3. 9. Парични средства 35

3. 10. Собствен капитал 35

3. 11. Търговски и други задължения и кредити 37

Задължения със срок над 12 месеца 37

3. 12. Правителствени дарения 38

3. 13. Данъчни задължения 38

3. 14. Задължения към персонала 38

3. 15. Провизии 39

3. 16. Пасиви държани за продажба МСФО 5 39

3. 17. Печалба или загуба за периода 39

3. 18. Разходи 39

3. 19. Приходи 40

3. 21. Данъци върху дохода 42

3.22. Функционална валута и валута на представяне 43

3. 23. Грешки 43

3. 24. Сделки по плащания, базирани на акции 43

3. 25. Свързани лица и сделки между тях 44

3. 26. Лизинг 44

3. 27. Събития след датата на баланса 46

3. 28. Отчет за паричния поток 46

3. 29. Отчет за промените в собствения капитал 46

III. Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет 47

1. Отчет за приходи и разходи 47

1. 1. 1 Приходи от продажби 47

1. 1. 2 Приходи от правителствени дарения 47

1. 1. 3. Финансови приходи 47

1. 2. Разходи 47

1. 2. 1. Използвани суровини, материали и консумативи 47

1. 2. 2. Разходи за външни услуги 48

1. 2. 3. Разходи за амортизации 48

1. 2. 4. Разходи за заплати и осигуровки на персонала 48

1. 2. 6. Други разходи 48

1. 2. 7. Балансова стойност на продадени активи /без продукция/ 49

1. 2. 8 Финансови разходи 50

1. 2. 9 Разход за данъци 50

2. Баланс 50

2. 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 50

2. 2 Инвестиционни имоти 51

2. 3 Нематериални активи 52

2. 4 Активи по отсрочени данъци 53

2. 5 Финансови активи нетекущи 53

2. 5. 1. Дялове и участия 54

2. 6. Нетекущи търговски и други вземания 54

2. 7. Mатериални запаси 54

2. 9. Парични средства 56

2. 10. Собствен капитал 57

2. 10. 1 Основен капитал 57

2. 10. 2 Резерви 58

2. 10. 3 Финансов резултат 58

2. 11 Нетекущи финансови пасиви 60

2. 12 Нетекущи търговски и други задължения - няма 60

2. 13. Текущи търговски и други задължения 60

2. 14. Текущи финансови пасиви 61

2. 15. Данъчни задължения 61

2. 16. Задължения към персонал 62

IV. Други оповестявания 62

1. Свързани лица и сделки със свързани лица 62

2. Доход на акция 63

3. Цели и политика за управление на финансовия риск 64

Оценка 66

4. Събития след датата на баланса 67

5. Действащо предприятие 67^

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА


За годината, приключваща на 31 декември 2008 г.


ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 28.02.2009 г. НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ


НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН


Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2008 г., изготвен в съответствие Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз. Този финансов отчет е одитиран от Румяна Станоева Пиралкова


^ ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА


Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е свързана с производство на памучни и тип памучни тъкани.

Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност.


^ ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА


Резултати за текущия период


Финансовият резултат на Дружеството за 2008 г. след данъци е печалба в размер на 624 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.


^ Дивиденти и разпределение на печалбата


През отчетния период Дружеството не разпределяло дивиденти. Редовното годишно общо събрание на акционерите от 20.05.2008 г. реши печалбата от 2007 г. в размер на 625 хил.лв. да бъде отнесена във фонд „Резервен” и използвана за техническо и технологично обновяване на производството.


^ Структура на основния капитал


Акционери

Участие

^ Брой акции

Номинална стойност (хил. лв.)

Вьор Бижев” ЕООД Благоевград

79,66 %

322385

322

“Кюби” АД Габрово

3,04 %

12300

12

Георги Димитров Бижев

7,16 %

28988

29

Други - Юридически лица

3,84 %

15550

16

Други - Физически лица

6,30 %

25498

26

Общо:

100 %

404721

405


Към 31 декември 2008 г. МАК АД има участия в следните дъщерни и асоциирани дружества:

С решение N 2250 от 15.07.2003 год. на Благоевградския окръжен съд е вписл в регистър 10 под N 341, том 9/130, по ф.д. N 1157/2003 Еднолично ООД “МАК-В”, ЕФН 0103011574 със седалище и адрес гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 24. Едноличен собственик на капитала е “МАК” АД гр. Габрово. Дружеството е действащо и следва същата счетоводна политика. Дружеството е с основен предмет на дейност конфекциониране. С решение 1422/19.09.2007г. на Габровския окр.съд ФД 598/2007 се извърши пререгистрация смяна на адрес – гр.Габрово.

С Решение 2159/28.12.2007 на Габровски окр.съд е вписал в Търговския регистър, том 61, стр.46, парт.23 Еднолично ООД „ТЕКС КОНТРОЛ”, със седалище гр.Габрово, бул. Трети март 9. Едноличен собственик на капитала е „МАК” АД.


УПРАВЛЕНИЕ


Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2008 г., МАК АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.


Към 31 декември 2008 г., Съветът на директорите се състои от следните членове:


  1. Георги Димитров Бижев – Председател на борда на Директорите и Управител на “МАК – В” ЕООД от 17.06.2004 г. гр. Благоевград, жк. ”Еленово”бл.1, вх.1, ЕГН 5706040047, висше, инженер-химик, eдноличен собственик на “Вьор-Бижев ” ЕООД гр. Благоевград, избран на 18.06.2001 год. от Общото събрание на акционерите.
  1. Йонко Бориславов Костадинов – Изпълнителен директор, гр.Благоевград, ж.к.”Еленово” бл.28,.ап.12, ЕГН6102190223, висше техническо, инженер, избран на 01.07.2003 год. от Общото събрание на акционерите. Договорът за възлагане на управлението е сключен 18.05.2001 год.
  1. Иван Чанков Хардалов - член, гр. София, ул. “Светослав Обретенов” 1, ЕГН 3511096245, висше, професор, избран на 18.06.2001 год. от Общото събрание на акционерите, избран на 18.06.2001 год. от Общото събрание на акционерите.


4. Димитър Тодоров Иванов – независим член, гр. София, жк. “Младост” 4458, вх. 3, ет. 7, ап. 27, ЕГН 4307170460, висше икономическо избран на 26.05.2005 год. от Общото събрание на акционерите.


5. Антон Кръстев Стаменов – член, гр. Сандански, ул. “Свобода” 27, ет. 3, ап.9, ЕГН – 5705180126, висше, инженер- химик избран на 18.06.2001 год. от Общото събрание на акционерите.


Договори с останалите членове на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, не са сключвани.


Няма налагани принудителни административни мерки и административни наказания на членовете на СД през последните пет години във връзка с дейността на дружеството.


Не са предвидени компенсации при освобождаване на членове на СД.

Участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети е следното:

1. “Вьор - Бижев” ЕООД

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр.Благоевград,

БУЛСТАТ 101045106

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Шивашка, конфекциониране.

РЕГИСТРАЦИЯ: БЛАГОЕВГРАДСКИ ОКРЪЖЕНСЪД,ФД.2628/1995г. N 470, решение N 2610 том 6, стр.106. Представлявано в Съвета на директорите от Георги Димитров Бижев – 100%


2. “КЮБИ” АД гр. Габрово

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. Габрово,

БУЛСТАТ 107563461

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Продажба на стоки от собствено производство, търговия с разрешена селскостопанска продукция, търговско представителство, комисионни и др. дейности незабранени от закона.

РЕГИСТРАЦИЯ: ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,ФД.464/2004г., решение N 1050 от 13.09.2004 год. Представител в съвета на директорите Антон Кръстев Стаменов.


3. МАК МД ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 107564780, гр.Габрово, бул. Трети март 9, Представлявано в Съвета на директорите от Георги Димитров Бижев – 50%.


Членовете на съвета на директорите или свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които да излизат извън обичайната му дейност или съществено да се отклоняват от пазарните условия.


Месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите е пет минимални работни заплати.


^ Отговорности на ръководството


Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.


Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2008 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.


Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.


Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.


^ Човешки ресурси

Персонал

Персоналът, с който е реализирана производствената програма на МАК АД през 2008 год. е 310 човека, от които основните работници са 231 души и представляват 75 %, а останалите 25 % включват спомагателния и административен персонал, който е 79 човека.

^ Работна заплата

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 1780 хил.лв.Достигната е средна брутна работна заплата от 461 лв.

^ Анализ на продажби и структура на разходите

Основният дял от приходите на Дружеството са от продажба на памучни и тип памучни тъкани

В дружеството са обособени четири основни производства разделени по цехове – цех Пресукален, цех Багрене на прежди, цех Тъкачен и цех Апретуро - Щампов. Производството за 2008 год. на всеки цех, сравнено с производството за 2006 и 2007 год. е представено в следната таблица.

оставить комментарий
страница1/9
Дата13.10.2011
Размер1,28 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх