Комисия по бюджет и финанси icon

Комисия по бюджет и финансиСмотрите также:
Решение №21
-
Решение №651
Реферат Пояснительная записка содержит 115 листов, 5 диаграмм, 10 таблиц...
Реферат Пояснительная записка содержит 115 листов, 5 диаграмм, 10 таблиц...
К основным механизмам ов относятся: голосование и переговорный процесс...
Отчет на Факултетната Комисия по качество на обучението към фетт...
На годишния отчет за бюджет -2008 година и проекто-бюджет 2009 година на община садово...
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор...
«О принимаемых мерах...
Что такое бюджет?...
«Финансовый менеджмент) бюджет и договор Дата 0604 Финансы и кредит (бюджет и договор)...скачать

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ДОКЛАДПо законопроект за изменение и допълнение на

Закона за данък върху добавената стойност


Първа част

З А К О Н


за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

(Обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.)

Работната група подкрепя текста на вносителя за наименование.


§ 1 В чл. 3, ал. 2, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус”.


Предложение от н.п. Мария Капон и гр.н.пр.:

В § 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3, ал. 2 отпадат думите „частен съдебен изпълнител и”;

2. В чл. 3, ал. 3 се създава нова т. 3:

3. дейността на частните съдебните изпълнители”.

Работната група не подкрепя предложението.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

Досегашният текст на § 1 става т. 1 и се създава нова т. 2:

^ 2. В чл. 3, ал. 5, т.1 се създава буква „о”:

о) действията на държавните съдебни изпълнители.”

Работната група не подкрепя предложението.


Работната група подкрепя текста на вносителя за § 1.


Предложение от н.п. Надя Антонова:

В чл. 6, т. 4 накрая се слага запетая и се добавя изразът "без консигнация".

Работната група не подкрепя предложението.


Предложение от н.п. Надя Антонова:

В чл. 9, ал. 4, т. 2 след думата "ремонт" се добавя ”и подобрения".

Работната група не подкрепя предложението.


Предложение от н.п. Захари Георгиев:

В чл. 22 се създава нова алинея 5 със следното съдържание:

(5) За целите на закона спедиторските услуги по организиране, осъществяване или обслужване на международен транспорт и включените в същия дейности по претоварване, складиране, застраховане и митническо оформяне, се приравняват на услуги по транспорт на стоки в рамките на общността.

Работната група не подкрепя предложението.


§ 2 В чл. 25 се правят следните допълнения:

1. В ал. 3, т. 1 накрая се добавя „с изключение на случаите по ал. 8”.

2. Създава се ал. 8:

„(8) Данъчното събитие за доставка по чл. 6, ал. 2, т. 4 на вестници, списания и други печатни произведения възниква на по-ранната от двете дати:

1. датата, на която комитентът/доверителят получи плащането от комисионера/довереника по чл. 127, или

2. последния ден на тримесечието, следващо данъчния период, през който е извършено фактическото предаване на стоката по чл. 6, ал. 2, т. 4.”


Предложение от н.п. Петър Димитров:

В чл. 25, ал. 4 се добавя второ израчение:

Доставките на вестници, списания и други печатни произведения са доставки с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение.

Предложението е оттеглено.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

В § 2, т. 2 след думата „списания” се добавя „книги, и след „произведения” се добавя „музикални аудио и видеозаписи и видеозаписи на филми на технически носител”

Работната група подкрепя предложението.


Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2, като предлага следната редакция:


§ 2. В чл. 25 се правят следните допълнения:

1. В ал. 3, т. 1 накрая се добавя „с изключение на случаите по ал. 8”.

2. Създава се ал. 8:

(8) Данъчното събитие за доставка по чл. 6, ал. 2, т. 4 на вестници, списания, книги и други печатни произведения, музикални аудио и видеозаписи и видеозаписи на филми на електронен или технически носител възниква на по-ранната от двете дати:

^ 1. датата, на която комитентът/доверителят получи плащането от комисионера/довереника по чл. 127, или

2. последния ден на тримесечието, следващо данъчния период, през който е извършено фактическото предаване на стоката по чл. 6, ал. 2, т. 4.”


§ 3 В чл. 27, ал. 3, т. 2 след думата “стоки” се добавя “и/или услуги”.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

§ 3 отпада.

Работната група не подкрепя предложението.


Работната група подкрепя текста на вносителя за § 3.


§ 4. В чл. 28 се създава се т. 3 със следното съдържание:

„3. доставката на стоки, предназначени за внасяне в свободна зона. Същата се смята за износ за целите на настоящия закон, осъществен тогава, когато стоката е разположена на територията на свободна зона, намираща се на местна територия и разполагането на стоката в свободна зона е потвърдено с писмено решение на митническото учреждение.”


Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4, като предлага следната редакция:


§ 4. В чл. 28 се създава се т. 3 със следното съдържание:

3. стоки, доставени в свободна зона.”


§ 5. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точки 1 и 2 се изменят така:

„1. доставката на стоки за снабдяване на малки плавателни съдове, въздухоплавателни средства и подвижен железопътен състав, извършващи международен рейс, включително в Общността, с резервни части, горива и смазочни материали, храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда; това не се отнася за плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди;

2. доставката на стоки за снабдяване с резервни части, горива и смазочни материали, храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда на:

а) големи плавателни съдове, използвани за превоз на стоки или пътници, или плавателни съдове, използвани за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности извън морските пространства на Република България;

б) плавателни съдове, използвани за спасителни работи или помощ в морето;

в) плавателни съдове с военно предназначение съгласно определението в подпозиция 89.01 на Общата митническа тарифа, напускащи страната с направление към чужди пристанища или пристани;”.

2. Точки 4, 5 и 6 се изменят така:

„4. отдаването под наем на:

а) малки плавателни съдове, въздухоплавателни средства и подвижен железопътен състав за извършване на международен транспорт, включително в Общността;

б) големи плавателни съдове; това не се отнася за плавателни съдове, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди;

5. обработката на:

а) малки плавателни съдове, въздухоплавателни средства и подвижен железопътен състав, които са в международен рейс, включително в Общността;

б) големи плавателни съдове; това не се отнася за плавателни съдове, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди;

6. доставката на услуги, свързани с транспортната обработка на пътници или стоки, включително на транспортни контейнери:

а) превозвани с малък плавателен съд, въздухоплавателно средство или подвижен железопътен състав, когато услугите са оказани във връзка с международен транспорт по чл. 29 и 30;

б) превозвани с голям плавателен съд;”.

3. В т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „включително в Общността”.

4. Създават се т. 9 и 10:

„9. услугите по глава девета от Кодекса за търговското корабоплаване, оказвани на плавателни съдове; това не се отнася за плавателни съдове, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди;

10. услугите по спасителни операции или помощ в морето.”


Предложение от н.п. Мария Капон и Елеонора Николова:

В чл. 31 се правят следните изменения:

1. в т. 1 отпада думате „спортни и”

2. в т. 4 б/ отпада думате „спортни и ”

3. в т. 5 б/ отпада думате „спортни и”

4. в т. 9 отпадат думите „спортни и”

Работната група не подкрепя предложението.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

§ 4 се изменя така:

§ 4. Чл. 31 се изменя така:

Чл. 31. Облагаема доставка с нулева ставка е:

1. доставката на стоки за зареждане с гориво и провизии за плавателните съдове, предназначени за плаване в открито море и превоз на пътници срещу заплащане или на плавателни съдове, използвани за целите на търговски, промишлени или риболовни дейности или за спасителни и помощни операции в открито море или за крайбрежен риболов, с изключение на случаите на плавателни съдове, използвани за крайбрежен риболов – провизиите на корабите.

2. доставката на стоки за зареждане с гориво и провизии на бойни кораби, попадащи в комбинираната номенклатура (КН) код 8906 10 00, напускащи територията на страната и плаващи по направление за пристанища или закотвяне извън територията на страната;

3. доставката, модификацията, ремонта, поддръжката, фрахтоването и наемането на плавателните съдове, посочени в т. 1 и доставката, наемането, ремонта и поддръжката на оборудването, включително на риболовното оборудване, вложено или използвано в тях;

^ 4. доставка на услуги, освен тези посочени в т. 3 за посрещане на непосредствените нужди на плавателните съдове, посочени в т. 1 или на товарите им;

5. доставката на стоки за зареждане на гориво и снабдяване с провизии на въздухоплавателни средства, опериращи срещу заплащане главно по международни маршрути;

6. доставката, модификацията, ремонта, поддръжката, чартирането и наемането на въздухоплавателните средства, посочени в т. 5 и доставката, наемането, ремонта и поддръжката на оборудването, вложено или използвано в тях;

7. доставката на услуги, освен тези посочени в т. 6, за посрещане на непосредствените нужди на въздухоплавателните средства, посочени в т. 5 по-горе или техния товар.”

Работната група не подкрепя предложението.


Работната група подкрепя текста на вносителя за § 5.


Предложение от н.п. Петър Димитров:

В чл. 36 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 след думата „посредници” се добавя „в това число и морски посредници”;

^ 2. В ал. 2 след думата „посредници” се добавя „в това число и морски посредници”.

Работната група не подкрепя предложението.


Предложение от н.п. Захари Георгиев:

В чл. 36 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:

(3) Облагаема доставка с нулева ставка е доставката на спедиторски услуги по организиране, осъществяване или обслужване на международен транспорт и включените в същия дейности по претоварване, складиране, застраховане и митническо оформяне.

Работната група не подкрепя предложението.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „включително при предварително плащане по доставка” се заличават;

^ 2. Създава се нова ал. 3:

(3) Ал. 2 не се прилага при получени авансови плащания.”

Работната група подкрепя предложението.


Работната група предлага да се създаде нов § 6 със следното съдържание:


§ 6. Член 37 се изменя така:

Документиране на доставките

Чл. 37. (1) Документите, с които се удостоверява наличието на обстоятелствата по тази глава, се определят с правилника за прилагане на закона.

(2) Ако доставчикът не се снабди с документите по ал. 1 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът е станал изискуем, разпоредбите на тази глава не се прилагат. Ако впоследствие доставчикът се снабди с документите по ал. 1, той коригира резултата от прилагането на тази алинея по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

(3) Алинея 2 не се прилага при получени авансови плащани.


§ 6. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 4:

„4. доставката на активно имплантируеми медицински изделия, когато доставката е част от здравните услуги по т. 1;”.

2. Досегашните т. 4 - 6 стават съответно т. 5 - 7.

Работната група подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.


Предложение от н.п. Димитър Абаджиев:

В чл. 44, ал. 1 се създава т. 5:

5. процесуалното представителство в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни производства”.

Работната група не подкрепя предложението.


Предложение от н.п. Младен Червеняков и гр.н.пр.:

В чл. 44, ал. 1 се създава т. 5:

5. процесуалното представителство в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни производства”.

Работната група не подкрепя предложението.


Предложение от н.п. Милен Велчев и гр.н.пр.:

В чл. 44, ал. 1 се създава т. 5:

5. процесуалното представителство в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни производства”.

Работната група не подкрепя предложението.


Предложение от н.п. Мария Капон и гр.н.пр.:

В чл. 44, ал. 1 се създава т. 5:

5. процесуалното представителство в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни производства”.

Работната група не подкрепя предложението.


§ 7. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думите „чл. 70” се заменят с „чл. 70, ал. 1”.

2. Създава се т. 3:

„3. доставката на стоки, които се намират на територията на свободните зони, както и доставката на услуги, отнасящи се до стоките, намиращи се в свободните зони”.

Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7, който става § 8 (чака се текст).


§ 8. В чл. 60 се създава ал. 3:

“(3) В случаите на внос по чл. 16 под режим “временен внос с частично освобождаване от митни сборове” начисленият от митническите органи данък се внася в републиканския бюджет преди вдигането на стоките.”

Работната група подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

В чл. 70, ал. 1 се правят следните допълнения:

^ 1. В т. 4 накрая се добавя ново изречение „Тази разпоредба се прилага само по отношение на 50 на сто от данъчния кредит.”

2. В т. 5 накрая се добавя ново изречение „Тази разпоредба се прилага само по отношение на 50 на сто от данъчния кредит.”

Работната група не подкрепя предложението.


§ 9. В чл. 80, ал. 1 думите „чл. 79” се заменят с „чл. 79, ал. 1-7”.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

§ 9 отпада.

Работната група не подкрепя предложението.


Работната група подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:

^ 1. Създава се нова ал. 2:

(2) В случаите на вътреобщностни придобивания и доставки по чл. 82, ал. 2, 3, 4 и 5 регистрираното лице, за което данъкът е станал изискуем може да го начисли по реда на ал. 1 или като:

^ 1. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;

2. включи получената фактура за доставката в дневника за покупките за съответния данъчен период.”

2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно 3, 4 и 5.

Работната група не подкрепя предложението.


§ 10. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 8:

“(8) Независимо от разпоредбите на ал. 1, т. 4 и ал. 3-6, когато е започнала ревизия на лицето, срокът за възстановяване на данъка е срокът за издаване на ревизионния акт, освен в случаите, когато лицето предостави безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-кратък от 8 месеца.”

2. Създава се ал. 9:

“(9) Данъкът се възстановява и/или прихваща до размера на гаранцията по ал. 8 в срок 3 дни след предоставянето й.”

3. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея изречение второ се заличава.


Предложение от н.п. Мария Капон и Елеонора Николова:

В чл. 92 ал. 3 се правят следните изменения:

1. След „доставки с нулева ставка” да се добави изразът „и/или доставки с място на изпълнение извън територията на страната”

2. След „извършени от него облагаеми доставки” да се добави „и доставки с място на изпълнение, извън територията на страната”

3. В чл. 92 т. 1 ал. 8 отпада „със срок на действие не по-кратък от 8 месеца” и се замества със „съгласно чл. 114 на ДОПК”

4. В чл. 92 т. 3 досегашната алинея 8 става алинея 10 и в нея изречение второ се изменя така:

^ При неспазване на срока по ал. 9, се дължи и наказателна лихва в размер на 10 пункта над законната лихва, независимо от другите последици на забава”

Работната група подкрепя по принцип предложението по т. 3 и 4 и не подкрепя по т. 1 и 2.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

В § 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 накрая на ал. 8 се добавят думите „или предостави друго обезпечение.”

2. Точка 2 се изменя така:

2. Създава се ал. 9:

(9) Данъкът се възстановява и/или прихваща до размера на гаранцията и/или обезпечението по ал. 8 в срок 3 дни след предоставянето им.”

3. създава се нова т. 4:

4. Създава се нова ал. 11:

(11) Независимо от ал. 1-9 данъка се възстановява след проверка, в срок 10 дни след декларирането му, ако при последните 3 ревизии на лицето не са установени задължения по този закон, различни от декларираните. Тази алинея се прилага и в случаите когато е налице разлика между установените при ревизиите и декларирани задължения до 3 на сто.”

Работната група подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не подкрепя по т. 2 и 3.


Предложение от н.п. Захари Георгиев:

В чл. 92, ал. 3 се прави следното допълнение: след думите „нулева ставка” се добавят думите „и/или доставки с място на изпълнение извън територията на страната”. След промените чл. 92, ал. 3 придобива следната редакция:

(3) Независимо от ал. 1 данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се възстановява в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията, когато лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка и/или доставки с място на изпълнение извън територията на страната на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки за същия период.

Работната група не подкрепя предложението.


Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10, който става § 11 със следната редакция:


§ 11. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3:

а) след думите „нулева ставка” се добавят думите „и доставки по чл. 22, 23 и 24 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка”.

б) след думите „облагаеми доставки” се добавят думите „и доставки по чл. 22, 23 и 24 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка”.

2. Създава се нова ал. 8:

(8) Независимо от разпоредбите на ал. 1, т. 4 и ал. 3-6, когато е започнала ревизия на лицето, срокът за възстановяване на данъка е срокът за издаване на ревизионния акт, освен в случаите, когато лицето предостави обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-кратък от 4 месеца, а в случаите по чл. 114, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не по-кратък от 8 месеца.”

3. Създава се ал. 9:

(9) Данъкът се възстановява и/или прихваща до размера на гаранцията по ал. 8 в срок 3 дни след предоставянето й.”

4. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея изречение второ се заличава.


§ 11. В чл. 93, ал. 1 т. 5 се отменя.

Работната група подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.


§ 12. В чл. 96, ал. 8 след думите „основанието за отказ за регистрация” се поставя запетая и се добавя „съответно основанието за дерегистрация”.

Работната група подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.


§ 13. В чл. 100, ал. 4 след думите „основанието за отказ за регистрация” се поставя запетая и се добавя „съответно основанието за дерегистрация”.

Работната група подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.


§ 14. В чл. 101, ал. 5 цифрата „7” се заменя с „14” и се създава изречение второ:

„В случаите, когато органът по приходите е изискал банкова гаранция по чл. 176а, срокът за извършване на проверка е 30 дни.”


Предложение от н.п. Мария Капон и Елеонора Николова:

В §14 в чл.101 ал.5, отпада текста „цифрата 7 се заменя с 14”

^ Във второто изречение думите”30 дни” се заменят с „7 дни”

Работната група не подкрепя предложението.


Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 14, който става § 15 със следната редакция:


§ 15. В чл. 101, ал. 5 се създава изречение второ:

Когато органът по приходите е изискал обезпечението по чл. 176а, срокът за извършване на проверка е 30 дни от подаване на заявлението за регистрация.”


§ 15. В чл. 107, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако лицето подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 за облагаемия оборот за извършените от него доставки, представляващи независима икономическа дейност, или ако са налице основанията по чл. 108, ал. 2”.

Работната група подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.


§ 16. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 3:

„3. е налице основание за дерегистрация по чл. 176.”

2. В ал. 2 думите „ал. 1” се заменят с „ал. 1, т. 1 и 2” и се създава изречение второ:

„В останалите случаи датата на дерегистрация е датата на връчване на акта за дерегистрация.”

Работната група подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.


§ 17. В чл. 111, ал. 1 след думата “стоки” се добавя “и/или услуги”.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

§ 17 отпада.

Работната група не подкрепя предложението.


Работната група подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.


Предложение от н.п. Захари Георгиев:

В чл. 113, ал. 5 се създава изречение второ със следното съдържание:

Независимо от ал. 4, при доставки по глава трета и услуги по чл. 21, ал. 3, 22, 23 и 24, фактурата се издава задължително не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие.”

Работната група не подкрепя предложението.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

В чл. 117, ал. 1, т. 1 накрая се добавят думите „освен ако данъка е начислен по реда на чл. 86, ал. 2.”

Работната група не подкрепя предложението.


Предложение от н.п. Захари Георгиев:

В чл. 117, ал. 3 и в чл. 117, ал. 5 думите „5 дни” се заменят с „15 дни”.

Работната група не подкрепя предложението.


§ 18. В чл. 133, ал. 3 думите „регистрация на акредитирания представител” се заменят с „чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс”.

Работната група подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.


§ 19. В чл. 135, ал. 1 думите „българско дееспособно физическо лице с постоянно местожителство” се заменят с „дееспособно физическо лице с постоянен адрес или постоянно пребиваващо”.

Работната група подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

В чл. 143, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

^ 1. думите „на територията на страната (включително внесени) или от територията на друга държава членка” се заменят с „в рамките на Общността”;

2. в т. 3 думите „по този закон” се заменят със „за целите на ДДС в страната в която е установено.”

Работната група не подкрепя предложението.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

В чл. 144, ал. 1 думите „където се намира седалището или постоянният обект на дилъра, от който то извършва тези доставки” се заменят с „определено съгласно общите правила по този закон.”

Работната група не подкрепя предложението.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:

1. ал. 2, 3 и 4 се заличават.

2. в ал. 5 думите „стоки” се заменят с „произведения на изкуството, предмети за колекции или антикварни предмети по чл. 143, ал. 3.”

Работната група не подкрепя предложението.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

В чл. 151 се правят следните изменения:

1. в ал. 1 накрая се добавят думите „за които са налице условията по чл. 143 за облагане по тази глава”.

2. алинея 3 се заличава.

3. в ал. 4 думите „стоки” се заменят с „произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети по чл. 143, ал. 3.”

Работната група не подкрепя предложението.


§ 20. Създават се чл. 176а и 176б:

„Чл. 176а. (1) Компетентният орган по приходите отказва регистрацията на лице, което не е предоставило в указания срок безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година и за което са налице данни, че един или няколко от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите му:

1. са или са били собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв., или

2. имат неуредени задължения за данък върху добавената стойност в размер над 5000 лв. в качеството си на физически лица, или

3. са лица, срещу които е образувано наказателно производство или са осъждани за престъпления против данъчната система.

(2) Алинея 1 не се прилага за лицата, подлежащи на регистрация по реда на чл. 99, ал. 1.

(3) Компетентният орган по приходите прекратява регистрацията на лице, регистрирано по реда на чл. 132, което не е предоставило в указания срок безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година, когато преобразуването, отчуждаването или апортът се извършва от лице с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв.

Чл. 176б. (1) Компетентният орган по приходите изисква представянето на банкова гаранция с писмено искане, в което задължително посочва:

1. основанието за изискване на гаранция;

2. размера на гаранцията;

3. срока, в който лицето следва да предостави доказателства за учредената банкова гаранция, който не може да бъде по-кратък от 7 дни.

(2) Размерът на банковата гаранция е равен на сумата на неуредените задължения, по повод на които се изисква гаранцията. В случаите по чл. 176а, ал. 1, т. 3 размерът на гаранцията е 250 хил. лв.

(3) Гаранцията може да бъде освободена или намалена и преди изтичането на едногодишния срок, ако след регистрацията на лицето отпаднат, съответно се променят, основанията, въз основа на които е определен размерът на изисканата гаранция.

(4) Органът по приходите, установил наличието на основание за освобождаване или намаляване на гаранцията по ал. 3, е длъжен да уведоми банката, че гаранцията може да бъде освободена, съответно намалена, до определен размер.”


Предложение от н.п. Мария Капон и Елеонора Николова:

В § 20 се правят следните изменения:

^ 1. В чл. 176 а, ал. 1 да отпадне думата „прокуристите”

В т. 1 да отпаднат думите „или са били” и „прокуристите”

Да се замени „неуредени задължения” с „влезли в сила задължения”

В т. 2 да отпадне думата „неуредени” и да се добавят след „задължения” думите „по влезли в сила актове”

^ В ал. 3 да отпадне „неуредени” и се замени с „влезли в сила”

2. В чл.176 б, ал. 1, т. 3 да се смени 7 дни с 30 дни

В ал. 4 се добавя накрая на изречението „ в срок до 7 дни”

Работната група не подкрепя предложението.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

§ 20 отпада.

Работната група не подкрепя предложението.


Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 20, който става § 21 със следната редакция:


§ 21. Създават се чл. 176а и 176б:

^ Регистрация при обезпечение

Чл. 176а. (1) Компетентният орган по приходите отказва регистрацията на лице, което не е предоставило в указания срок обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година и за което са налице данни, че един или няколко от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите му:

1. са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв., или

^ 2. имат неуредени задължения за данък върху добавената стойност в размер над 5000 лв. в качеството си на физически лица, или

3. са лица, срещу които е образувано наказателно производство или са осъждани за престъпления против данъчната система.

(2) Алинея 1 не се прилага за лицата, подлежащи на регистрация по реда на чл. 99, ал. 1.

(3) Компетентният орган по приходите прекратява регистрацията на лице, регистрирано по реда на чл. 132, което не е предоставило в указания срок обезпечението за срок една година, когато преобразуването, отчуждаването или апортът се извършва от лице с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв.


^ Изискване и размер на обезпечението

Чл. 176б. (1) Компетентният орган по приходите изисква представянето на обезпечението с писмено искане, в което задължително посочва:

1. основанието за изискване на обезпечение;

2. размера на обезпечението;

3. срока, в който лицето следва да предостави доказателства за направеното обезпечение, който не може да бъде по-кратък от 7 дни.

(2) Размерът на обезпечението е равен на сумата на неуредените задължения, по повод на които се изисква обезпечението. В случаите по чл. 176а, ал. 1, т. 3 размерът на обезпечението е 250 хил. лв., когато към датата на изискването на обезпечението не е установен размерът на задълженията.

(3) Обезпечението може да бъде освободено или намалено и преди изтичането на едногодишния срок, ако след регистрацията на лицето отпаднат, съответно се променят, основанията, въз основа на които е определен размерът на изисканото обезпечение.

(4) Органът по приходите, установил наличието на основание за освобождаване или намаляване на обезпечението по ал. 3, е длъжен да уведоми банката, че обезпечението може да бъде освободено, съответно намалено, до определен размер.”


§ 21. В чл. 179 думите „от 250 до 2500 лв.” се заменят с „от 500 до 10 000 лв.”.


Предложение от н.п. Мария Капон и Елеонора Николова:

В § 21 да се заменят с „ от 500 до 10000” с от „500 до 5000”

Работната група не подкрепя предложението.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

§ 21 отпада.

Работната група не подкрепя предложението.


Работната група подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.


§ 22. В чл. 180 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 числото „200” се заменя с „500”.

2. В ал. 3 числото „50” се заменя с „250”.

3. В ал. 4 числото „1000” се заменя с „5000”.


Предложение от н.п. Мария Капон и Елеонора Николова:

В § 22 в чл. 180

В ал. 1 да се заменят „от 500 до 10000” с от „500 до 5000”

В ал. 2 да се заменят „от 1000 до 20000” с от „3000 до 10000”

Работната група не подкрепя предложението.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

§ 22 отпада.

Работната група не подкрепя предложението.


Работната група подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23.


§ 23. В чл. 181 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „от 250 до 2500 лв.” се заменят с „от 500 до 10 000 лв.”.

2. В ал. 2 думите „от 500 до 5000 лв.” се заменят с „от 1000 до 20 000 лв.”.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

§ 23 отпада.

Работната група не подкрепя предложението.


Работната група подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24.


§ 24. В чл. 182 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „от 200 до 2500 лв.” се заменят с „в размер на определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 лв.”.

2. В ал. 2 думите „от 50 до 250 лв.” се заменят с „25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250 лв.”.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

§ 24 отпада.

Работната група не подкрепя предложението.


Работната група подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 25.


§ 25. В чл. 183 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 числото „200” се заменя с „1000”.

2. В ал. 2 числото „1000” се заменя с „5000”.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

§ 25 отпада.

Работната група не подкрепя предложението.


Работната група подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 26.


§ 26. В чл. 184 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „от 250 до 500 лв.” се заменят с „от 1000 до 10 000 лв.”.

2. В ал. 2 думите „от 500 до 1000 лв.” се заменят с „от 5000 до 20 000 лв.”.


Предложение от н.п. Мария Капон и Елеонора Николова:

В § 26 в чл. 184

1. в ал.1 да се заменят „от 1000 до 10000” с от „500 до 5000”

2. в ал.2 да се заменят „от 5000 до 20000” с от „5000 до 10000”

Работната група не подкрепя предложението.


Предложение от н.п. Мартин Димитров и гр.н.пр.:

§ 26 отпада.

Работната група не подкрепя предложението.


Работната група подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 27.


§ 27. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 28 думите „в международен рейс” се заличават, а думите „от пристанищното предприятие” се заменят с „в пристанище”.

2. В т. 39 накрая се добавя „с изключение на природния газ, доставян чрез тръбопроводи за пренос”.

3. Създават се т. 49 - 52:

„49. ”Малък плавателен съд” е плавателен съд със съответните размери по чл. 34, ал. 2 от Кодекса за търговското корабоплаване.

50. ”Голям плавателен съд” е плавателен съд със съответните размери по чл. 34, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване.

51. „Мажоритарен съдружник или акционер” е лице, което притежава повече от 33 на сто от дяловете, съответно от акциите, на дружеството.

52. „Неуредени задължения” са установените изискуеми задължения на лицето с изключение на обезпечените в пълен размер, разсрочените и отсрочените задължения.”


Предложение от н.п. Мария Капон и Елеонора Николова:

В § 27 в § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

^ В т. 3 да отпадне 52.

Работната група не подкрепя предложението.


Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 27, който става § 28 със следната редакция:


§ 28. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

^ 1. В т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

а) думата “икономическа” се заличава и „чл. 227” се заменя с „чл. 299”;

б) в буква „а” се създава буква „жж”:

„жж) за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: Англо-нормандски острови.”

в) в буква „б” се създава буква „вв”:

„вв) Суверенните бази на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Акротири и Декелия – за целите на този закон ще бъдат третирани като доставки, възникващи във или предназначени за Кипър.”

^ 2. В т. 28 думите „в международен рейс” се заличават, а думите „от пристанищното предприятие” се заменят с „в пристанище”.

3. В т. 39 накрая се добавя „с изключение на природния газ, доставян чрез тръбопроводи за пренос”.

4. Създават се т. 49 - 53:

49. ”Малък плавателен съд” е плавателен съд със съответните размери по чл. 34, ал. 2 от Кодекса за търговското корабоплаване.

50. ”Голям плавателен съд” е плавателен съд със съответните размери по чл. 34, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване.

51. „Мажоритарен съдружник или акционер” е лице, което притежава повече от 33 на сто от дяловете, съответно от акциите, на дружеството.

52. „Неуредени задължения” са установените изискуеми задължения на лицето с изключение на обезпечените в пълен размер, разсрочените и отсрочените задължения.”

53. „Активно имплантируемо медицинско изделие” е изделие по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия.”


27.06.2007 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ,


ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Скачать 237,59 Kb.
оставить комментарий
Дата12.10.2011
Размер237,59 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх