Предговор на преводача icon

Предговор на преводача


1 чел. помогло.
Смотрите также:
Аз мисля, че изобщо е излишно да се пише предговор към автобиография...
Предговор към българското издание...
Соня хинкова югославският случай етнически конфликти в Югоизточна Европа...
Предговор учебник...
Предговор
Автобиография на един йогин Парамаханса Йогананда Предговор...
Съдържание предговор...
Пифагорейские золотые стихи с комментариями философа Гиерокла. М., “Гнозис”, 1995...
Надеждата като лабиринт” София, Издателство “виденов & син”, 1993 год...
Предговор към новото преработено издание...
Предговор Организацията, хората и тяхното управление...
Измерения на сигурността” София, Издателство “Парадигма”, 2000 год. Научни рецензенти проф д...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
вернуться в начало
скачать

133 По Кн. на пророк Даниила 2, 31-45. – Бел. прев

134 Олицетворение на римската църква. – Бел. прев.

135 Лутер премахва насилието на римската църква над християните. – Бел. прев.

136 Символ на изправящите се срещу враждебната сила на злото мъдрост и добродетел. – Бел. прев

137 Срв. Кн. на пророк Исаия б0,22. – Бел. прев

138 Подобно на Книгата на живота в Откровението на Йоана реквизит на Апокалипсиса. В тази книга адептите вписват имената си. – Бел. прев

139 Haustus silentii. Всъщност меркуриалната вода (aqua mercurialis) или водата на философите. Мълчанието е необходимо като подготвителна фаза за мистерията на вьзраждането. Посочените шест отличи телни знака – книгата, светлината, небесната сфера (символ на сътворението), биещият часовник, змията, водоскокът, олицетворяват присъствието на духа в материята и в този смисъл се тълкуват от Едигхофер, 47, като знаци на спасението, когато настане времето за това. – Бел. прев.

140 Начало на същинската сватба. – Бел. прев

141 Тайният текст е разчетен по оригинала от Кинаст. – Бел. прев.

142 Тук Венера се явява като майка на Ерос (Купидон). – Бел. прев

143 Текстът, криещ се зад тайното писмо, се съдържа в обясненията на пажа. Намек за Страшния съд. – Бел. прев

144 Амбивалентен израз: от една страна, намек за кралските тела, от друга страна, представлява астрономически израз. Сатурн, Марс, Земя, Венера, Меркурий. В алхимията означение за метали, свързвани с планетите, например Венера е символ на медта. Срв. Кинаст, 81 и сл. – Бел. прев

145 Алхимични символи на златото и среброто. – Бел. прев

146 Америка. – Бел. прев

147 Петоъгълник. В основата му лежи вавилонският пентаграм на планетите. – Бел. прев

148 Втора и четвърта строфа са послужили на Гьоте като образец на едно стихотворение, адресирано до Шарлоте фон Щайн, срв.: "Woher sind wir geboren?/ Aus Lieb/ Wie waren wir verloren?/ Ohn Lieb./ Was hilft uns iiberwinden?/ Die Lieb/ Капп man auch Liebe finden?/ Durch Lieb/ Was laOt nicht langweinen?/ Ие Lieb./ Was soll uns stets vereinen?/ Die Lieb." – Бел. прев

149 Небесното жилище, срв. с "цикурат" от шумереката, вавилонската и асирийската архитектура. Цикурат" – храм със стъпаловидна кула. Авторът навярно е мислил за вавилонската кула. – Бел. прев.

150 Разположение на две планети на една линия спрямо Земята; среща на няколко планети в един и същ зодиак; на Слънцето и Луната, в алхимичен смисъл химическа сватба. – Бел. прев

151 Символизира мъдростта и човешкото битие. – Бел. прев

152 Неразчетено досега. – Бел. прев

153 "Здраве, сняг, копие". Смисълът не е ясен. – Бел. прев

154 "Да бъде": Може би е във връзка със законите на Ордена: I. Смело признаване на Бог = Fortitudo. П. Безгреховният живот на праведника = Justitia. Ш. Готовност да се оказва помощ = Auxilia. IV. Смиреност и умереност = Temperantia. Или в смисъла на "Да бъде". – Бел. прев

155 Това, което от свещената пепел на нашите крале и кралици не успяха да изтръгнат огън, въздух, вода и земя, събра в тази урна верният отряд от алхимици. – Бел. прев

156 Отнася се до предхождащи този текст тайни знаци, първият от тих означава според Кинаст, с. 90, годината 1459 (годишнината от сватбата). Вторият означава Триединството, а третия Кинаст разчита като съкращение за Paracelsus Hochheimensis Medicinae Doctor. Последният символ означава "Иисус началото и краят" (= Jesus mihi omnia). – Бел. прев

157 Алхимик. – Бел. прев

158 Homunculi duo

159 Алхимици. – Бел. прев

160 По Агрипа фон Нетесхайм: Ars naturae ministra = Изкуството е слугата на природата. – Бел. прев

161 Temporis natura filia = Природата е дъщерята на времето. – Бел. прев

162 Срв. Фама. – Бел. прев

163 Символ на Христос. – Бел. прев

164 Висше знание е да осъзнаем, че нищо не знаем. Брат Кристиан Розенкройц, рицар на Златния камък, през година 1459. Една интересна препратка към Сократ: "Аз знам, че нищо не знам." – Бел. прев

165 Под заглавието в оригинала стон "Einfaltig АВС Biichlein", което, от една страна, загатва за скромността на автора, а, от друга страна, говори за намерението му да въведе и обясни основни алхимички понятия, които обаче в крайна сметка съхраняват скрития си и сложен смисъл, респ. дават възможност за няколко интерпретации н с това остават верни на характера на езотеричната литература. – Бел. прев

166 Преводът следва оформлението н възпроизвежда съкращенията в оригинала с изключение на случаите, в които значително е затруднена разбираемостта на текста. Целта е да се запази автентичната езотерична атмосфера н замисълът на авторите. Тук "привил." означава "привилегирован". – Бел. прев

167 Този и всички останали цитати от оригинала в настоящия превод имат за преводен еквивалент съответния текст от Библия, сиреч книгите на Свещеното Писание на Ветхия и Новия Завет. София: Св. Синод на българската Църква, 1991. – Бел. прев

168 В оригинала на места след текст на латински в скоби следва немският му превод. В тези случаи оставаме верни на оригиналния текст и в скоби също така даваме българския превод. Там, където в оригинала са налице обаче само латински означения и термини, те се превеждат в текста за постигане на по-добра четивност, а под линия като бележки на преводач ката се дават оригиналните латински означения, ако това се налага. – Бел. прев

169 Античните философи. – Бел. прев

170 Magnesia: многозначен термин в алхимията, който може да означава съединение от мед, олово, цинк и желязо, от което под въздействието на Меркурий се получава сребро или злато; също така може да означава освобождаване, респ. отделяне на душата от материята. – Бел. прев

171 Символ и атрибут на магьосничество. – Бел. прев

172 В астрологически и алхимически смисъл Меркурий е между другото управляващият Духа на живота, патрон на учените, хората на изкуството и на търговците. Често идентифициране с Хермес, срв. херменевтика. – Бел. прев

173 Небето и Земята. Особено на Слънцето се приписва ролята на посредник между тях; то осигурява "равновесие на световната колесница", срв. Поймандър, ХVІ 7. – Бел. Прев.

174 Алхимикът "освобождава" подобно на Твореца най-ценното, най-чудното, квинтесенцията, подготвяйки материята и изхвърляйки онова, което е земно н кално. Срв. Франсоаз Бонардел, Херметизмът. Панорама, 1997, 111 и ел. – Бел. прев

175 Вероятно началото на приготовлението на Философския камък. – Бел. прев

176 Същевременно две начала – женско н мъжко. – Бел. прев

177 В оригинала "qualifizieren" означава привеждане в действие, проявление, промяна под въздействието на ответните качества (елементи),срв. Я. Бьоме, Аврора, с.33. – Бел. прев.

178 Virtutes & potentias: приложение на философ ките термини actus и potentia (гр.: energeia и dynamis). – Бел. прев

179 В оригинала в тази последователност. – Бел. прев

180 Теофраетуе (Бомбастус) фон Хоенхайм, наречен Парацелз, ок. 1494 – 1541,известен лекар, алхимик и философ. – Бел.прев

181 Митичната (египетска митол.) птица Феникс, която,щом остарее,се самоизгаря, за да възкръсне отново подмладена;изобразявана в алхимическия триъгълник на сярата. Символизира приготовлявания Философски камък. – Бел. прев

182 Vas Philosophorum. Срв. също "Ние имаме само един съд, една пещ и един огън и всичко това е едно и също нещо, нашата вода", цит. вж. Дом Пернети, Мито-херметически речник, статията Пещ. – Бел. прев

183 Filiis Doctrinae: по всяка вероятност се имат предвид занимаващите се с тази дисциплина. – Бел. прев

184 Fratribus aureae Crucis.Програмните манифести на Андрее извикват на живот редица тайни розенкройцерски общности. В апокрифите от онова време се среща означението Орден на златния кръст и розата. Знае се, че целта на ордена съвсем не е била единствено правенето на злато, а слу- жбата в името на културата, науката, добродетелта и ближните, както и прославата на Твореца. В разрез с позициите на официалната църква в текстовете се забелязва опитът за съчетаване на гностицизма с просветителските представи. Срв. Hans Biedermann, Lexikon der magischen Kü- nste, Wiesbaden 1998, с. 188. – Бел. прев

185 Термин, използван за означаване на средновековната алхимия в много алхимични произведения, който предполага превъзходството й над всички останали изкуства. То по- чива върху сложна система от херметични съответствия, лежащи в основата на астрологията, а така също и върху много други дисциплини. Може да се срещне освен това и терминът "Кралско изкуство" Срв. "артист" и "художник" за алхимик. – Бел. прев

186 Solution: разтваряне, операция, която наред с коагулирането (свързването) и фиксирането предста- влява една от най-важните стъпки при получаването на Философския камък. – Бел. прев

187 Една легенда разказва, че испанец на име Петруе Мормиус се появил през първото десетилетие на XVII в. във Франция и там срещнал старец на име Розе, представящ се за член на състоящия се единствено от трима души Орден на златния кръст на розата. Мормиус се нарекъл по-късно Фамулус Учителя и се преселил в Хага, където се опитвал навярно безуспешно да продаде разкритите му от Розе тайни за производството на панацеята, преобразуването на металите и др. – Бел. прев

188 Сендивогиус, Михаил: незаконороден син на полски благородник, роден през 1566 г. в Краков, алхимик. – Бел. прев

189 Легендарен родоначалник на алхимията, неизчерпаем вдъхновител за алхимиците от Средновековието. Името се свързва с египетския бог на мъдростта Тот, както и на гръцкия Хермес, основоположника на алхимията. "Триславният Хермес" го наричат гърците. Изгубените според легендата негови писания са били отново открити от мага Аполониое от Тиана (живял през І век). На него се приписва великият принцип "Това, което е горе, е като това, което е долу”. Хермес отрежда на човека ролята на посредник между Бога и природния свят, отваряйки по такъв начин пътя на истинската традиция под двойната й херметическа и алхимическа форма. – Бел. прев

190 Един от първите исторически доказани алхимици, Цисимос от Панонполис, живял и творил в Египет ок. 300 г. Наричан от латинската алхимия Розинус. – Бел. прев

191 Лили, Уйлям: 1602-1681; английски астролог, станал известен с изготвянето на хороскоп за Чарлз І при коронясването му за крал на Шотландия, след което се прославил много с прогнозите си за политическия живот. Автор на редица книги, алманаси. – Бел. прев

192 Зад това име се крие Жабир или Джабир иб Хайан или Хаийан, живял през VIII век; автор на множество алхимични книги, описал узряването и превръщането на неблагородните метали в благородни – злато и сребро. Според него металите се състоят от сяра (sulphur) и живак (mercurius), Парацелз прибавя като трета съставка още сол (sal). – Бел. прев

193 Künstler, а също така и "Artist" се използват в алхимически смисъл за посветените и във висша степен способните; богоподобни, срв. с Прометей. – Бел. прев

194 Rosarium Philosophorum, публикувано през 1550 г., представя алхимичните процеси под формата на поредица от картини. - Бел. прев

195 Spagyro. Срв. в гръцки spagein – разделям, и ageirein – свързвам, т.е. в смисъл на девиза solvе et coagula, срв. spagyrik: алхимичен способ за приготовление на лекарства (еликсири), в новолатински spagiricus e означение за алхимик. – Бел . прев

196 Псевдоним на известен алхимик от XV век за чиито жи вот малко се знае. Съществува недоказано предположение, че идеята за основните съставки на света cor pus (sal), spiritus (mercurius) и anima (sulphur) Парацелз е почерпил от Базилиус Валентинус. Но през XIX век се оспорва за първи път историческата личност на Б.В. и негови произведения се приписват на розенкройцерите от края на XVI век. – Бел прев

197 В алхимията бяло и червено са цветовете на двете вещества, съединяващи се помежду си, срв. Химическата сватба, за да се получи Камъкът на мъдреците. Срв. късноантичното убеждение, че при съвкуплеиието, респ. създаването на потомство в огъня на желанието, менструалната кръв се съсирва при съприкосновението със спермата: цветова символика; срв. символиката на "сватбата" при алхимиците, както и на тези два цвята. – Бел. прев

198 Прочутите цветове червено (Rube do), бяло (Albedo), черно (Nigredo), с които често се обозначава пътят на Творението са в действителност само външни прояви на процесите, които се развиват в сърцевината на материята. Чрез цветните си епифании тя непрестанно се изявява, демонстрирайки единстото си. Чрез цветовете се отразяват различни реалности в еволюциония процес на трансмутацията – началото или краят. Грубата, неразчленена материя обаче не представлява същият тип единство като завършения Философски камък във вид на злато или херметически андрогин (Rebis). – Бел. прев

199 Аиripigтепt - съединение на арсена със сярата в алхимичната литература. - Бел. прев

200 Роджър Бейкън: 1214 – 1294; английски философ и един от първите истински етествоизпитатели на Средновековието. Радетел на отделянето на теологията от светските науки. Става дума за Speculum astronomiae, произведение, за което обаче съществува подозрение, че има за автор Албертус Магнус. – Бел. прев

201 Раймундус Лулуе или още Раймон Лул, каталонец, живял през ХІІІ-XIV век, една от най-интересните личности на Средновековието, автор на повече от 300 произведения. Приписвани са му някои по-късни алхимични книги, към които спадат навярно и цитираните. – Бел. прев

202 Легендарен сирийско-арабски алхимик от късната античност, живял около 680 г. след Христос. Монашеското му име е Марианус. – Бел. прев

203 По всяка вероятност става дума за Meteorologicorum libr 4. – Бел. прев.

204 Авицена: около 980–1037. Известен персийско-арабски философ и енциклопедист с огромни заслуги в областта на медицината. – Бел. прев

205 Дейността на природата, сравнявана с работата на алхимика. – Бел. прев

206 Жълти на цвят соли, съединения на сярата с желязото. – Бел. прев

207 Chifir. По всяка вероятност става дума за въведено от алхимиците означение. – Бел. прев

208 Senior. известен арабски алхимик от Х в., получил името си Зениор Цадит Филиус Хамуел от латините. – Бел. прев

209 Auripigment: златно жълт минерал, съдържащ арсен; арсентрисулфид, известен под името златен варак, по-рано използван при декорацията на сватбената премяна на булката. – Бел. прев

210 Thomas de Aquino: 1225-1274. От теологично-философска гледна точка личност от голяма величина. Негов учител в Кьолн е Албертус Магнус. Взема отношение към магическото и алхимията, без да бъде практикуващ алхимик. – Бел. прев

211 Vitriol всъщност Vitriol – навярно умишлено прибавяне на "е" от автора като намек за успех срв. victoria. Зелен камък (железен сулфат); син камък (меден сулфат). – Бел. прев

212 Sаlmiac: съединение на амоняка и солната киселина; лат. sal ammoniacus, което означава сол, намерена при храма на Юпитер.- Бел.прев

213 В римската митология lovis (luppiter). Юпитер тук символизира земята, пръстта. В алхимията, наричана "земна астрология", седемте планети – Слънцето, Луната, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн – се използват за обозначаване на металите, съответстващи на всяка една от тях. Срв. М. Бейжън р .. д т, Р. Лий, Еликсирът на вечността. История на алхимията и магията. Мириам, 2000, София, с. 94. – Бел. прев

214 Символ на желязото (железния окис) на алхимиците, има що ръждиво-червеникав цвят съвременно в астрологията и херметичните съчинения се смята, че класическият бог на мъжкото начало и войната бди над кръвта и кръвообращението. Вж. по-горе. – Бел. прев

215 Символ на женското начало, любовта и положителното начало. – Бел. прев.

216 Джордж Рипли (1415-1490), известен английски алхимик; неговото най-известно произведение е Liber duodecm portarum. – Бел. прев

217 Меnstruum: в алхимията разтварящо вещество извличащо най-доброто от телата. Смес от водниста солна киселина и амонячна киселина. В алхимичните текстове се представя често като зелен дракон. – Бел. нрев

218 Ваsin или massam: изходното вещество, груба неразчленена материя (наричана още материя на камъка, материя проксима, мляко на девойка, девствена земя, яйце, срв. Химическата сватба и пр.), от която се приготвя философският камък, като се преминава през различните трансмутационни процеси. – Бел. прев

219 Стара мярка за дължина, равна на 55-85 см. – Бел. прев

220 Стара мярка за дължина, равна на 2,92 м или 4,б7 м. – Бел. прев

221 Когато Слънцето по това време през лятото е в съзвездието Голямо куче, срв. с немски "Hundstage". – Бел. прев

222 Тук намират израз идеите на розенкройцерите за хармонично и справедливо общество, съзвучие между човек, природа и висшите християнски добродетели. – Бел. прев

оставить комментарий
страница11/11
Дата12.10.2011
Размер2,82 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх