ÊÎÌÈÑÈß ÇÀ ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈß icon

ÊÎÌÈÑÈß ÇÀ ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈßСмотрите также:страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
вернуться в начало
скачать

^ И ПРОУЧВАНИЯ

През 2009 г. превантивната дейност на КЗД запази позицията си на основен приоритет. Предотвра­тяването и премахването на негативни нагласи и предразсъдъци се осъществи чрез разясняване и популяризиране пред обществеността и институ­циите на действащите международни и национал­ни антидискриминационни норми. За целта се про­ведоха тематични семинари, кръгли маси и работ­ни срещи, в които участваха представители на държавната и местната власт, неправителстве­ния сектор, младежи, медии, бежанци и имигранти. Чрез своите лекции членовете на КЗД разясниха пред присъстващите основни и ключови моменти в антидискриминационната практика в национа­лен и световен мащаб. Включването на междуна­родни експерти в инициативите на КЗД допринесе за разширяване на познанията на присъстващи­те за работата на европейските институции в осигуряването на човешките права. Запознава­нето на участниците със Закона за защита от дискриминация, Устройствения правилник и Пра­вилата за производство пред комисията, брошури и диплянки, свързани с нейната работа, повишиха не само интереса към дейността на институци­ята, но и чувствителността на обществото ни към проявите на неравно третиране. Медийното отразяване на практическата дейност и инициа­тивите на КЗД, излъчваните радиоклипове, както и нарастващото търсене на коментари от нейни членове относно конкретни въпроси, подпомогнаха в значителна степен информирането на гражда­ните за мисията и функциите на институцията. Показател за това е нарастващият интерес за съдействие от нашите експерти. Активното и конструктивно участие на регионалните пред­ставители на КЗД в областта на превенцията за­твърди позициите на комисията като независим орган за защита от дискриминация.

На 16-17 юли 2009 г. КЗД проведе кръгла маса на тема „Предизвикателствата в зачитането на новите различия в обществото – бежанци и ими­гранти”, на която съвместно с представители на МВР и неправителствени организация бяха обсъдени проблеми на чуждестранните граждани в страната. На аудиторията бе предложена слу­чайна извадка от проведеното по поръчка на КЗД проучване на МВМД на тема „Проблеми с дискри­минацията в заетостта, образованието, достъпа до стоки и услуги сред бежанците, имигрантите

и другите групи чужденци в България”, което пре­дизвика широк дебат сред участниците и медиен отзвук. Проучването се съсредоточава върху гледната точка на бежанците, имигрантите и останалите групи чужденци, като целта е да се установи как се чувстват те в живота или престоя си у нас. Спецификата на темата насочва към условията, в които живеят чуждите граждани тук – матери­ални и най-вече социални. Тежестта пада именно върху социалните условия – как се усещат чужде­нците в отношенията си с българи – близки, непо­знати, представители на институции. Чувстват ли се те дискриминирани у нас, изпитват ли усе­щане, че с тях се отнасят като с по-долнокачест­вени хора? Областите, в които се търсят инди­катори за дискриминация, са трудовата заетост, образованието и достъпът до стоки и услуги на целевите групи.

Водещата хипотеза е, че чужденците в Бъл­гария търсят по-скоро възможности за устано­вяване и стабилна реализация извън родината си, отколкото временни ангажименти и кратък престой. Това предполага, че те няма да бъдат прекалено остри в оценките си за степента на дискриминация, правейки компромис с други пре­димства на живота у нас в сравнение с родните си страни.

Мотивите за живот в България се оказват дос­татъчно значими за чужденците, за да се стре­мят към постоянно установяване у нас. Начи­нът, по който чужденците избират да пристиг­нат в България – самостоятелно или семейно, но по-скоро без деца - говори, че една значител­на част от тях търсят възможност за започ­ване на нов живот и стабилна реализация у нас.

Хипотезата, че чужденците не желаят да се об­ръщат назад и търсят възможности за цялостна реализация тук, се потвърждава и от факта, че много малки дялове са създали семейство в родни­те си държави и за момента не живеят заедно със семейството си.

Основни изводи:

Потвърждава се основната хипотеза, че като цяло чужденците пристигат в България с цел да останат за постоянно и търсят житейската си реализация тук.

Водещите мотиви на чужденците да напус­нат страните си са лични причини, икономиче­

ски интереси и стремеж към образование.

Определилите се като „имигранти” имат пре­

димно икономически и личен интерес да живеят

в България. Потвърждението на основната хипотеза на ана­лиза предполага, че чужденците ще са сравнител­но удовлетворени от условията си на живот у нас, тъй като, възнамерявайки да останат, са напра­вили всичко възможно да се устроят добре и да бъдат приети от средата тук, а мненията им по отношение на дискриминацията като цяло няма да бъдат крайно критични. Условията на живот у нас – в общия смисъл на социално-икономическа среда – отговарят на из­искванията и очакванията на голям дял от чуж­денците, които идват у нас от държави извън ЕС (85%), и са налице достатъчно възможности за реализация. Може да се твърди, че нито недо­волство от живота у нас, нито недостатъци на жилищните условия могат да бъдат основания за чужденците – бежанци, имигранти, или дру­ги – да се чувстват дискриминирани. Следова­телно остава да се търсят източници на усещане за дискриминация в социалните условия, в които чуждите граждани живеят заедно с българите, и всичките им специфики. При анализа на дискриминацията, усещана от чуж­денците в сферите на заетостта, образованието и достъпа до услуги, са използвани два типа въпро­си – с първите се цели да се установи как респон­дентите преценяват собствената си ситуация, а с вторите – какви са техните представи за отно­шението на българите към чужденците – бежанци, имигранти и други групи чужденци. Може да се каже, че чуждестранните граждани са активни и инициативни на трудовия пазар у нас. Това е индикатор, че бизнесът в България е отворен към чужди граждани и не се обръща толкова силно внимание на белезите, за които самите чужденци смятат, че са дискриминира­ни. Проучването категорично показва, че във всеки­дневната си работа чужденците не се чувстват подложени на дискриминация. Данните навеждат на разсъждението, че при работни условия, където способностите и уменията се оценяват адекват­но, дискриминационните нагласи спрямо чужде­нците са силно редуцирани. Повече от половината (53%) оценяват отношението на колегите си бъл­гари като много добро, други 32% дават по-уме­рени положителни отзиви за колегите си. Много нисък дял респонденти (3%) работят без колеги българи, което означава, че в професионалния си живот, чужденците като цяло не се капсулират и не странят от българите.

Основни изводи:

Според погледа на чужденците бизнесът в България е отворен към чужденците и вероятно в работата им не се обръща силно внимание на основните белези, според които иначе се чувст­ват дискриминирани – цветът на кожата и ези­ковата бариера.

За започване на работа се разчита предимно на неформални връзки с българи или чужденци; съвсем малък дял чужденци са се обръщали към съответните институции на Агенцията по за­етостта.

По-дългият престой у нас затвърждава на­чалното позитивно отношение на чужденците към българските им колеги.

Образованието, и то най-вече училищното, е не­вралгична точка, където могат да се сблъскат различни противоречащи си начини на живот, културни и религиозни разлики и т.н. Затова е из­ключително важно да се установи отношението на чужденците към училището у нас, и доколко те имат желание децата им да посещават училище.
Всяко трето дете в училищна възраст на чуж­денец от попадналите в извадката не посещава училище. Налице са индикации, че различни групи чужденци у нас изпитват опасения да изпратят децата си на училище. Някои причини могат да се изведат косвено от настоящото проучване. Качествено­то изследване показва, че има случаи, при които деца се чувстват зле от отношението на съуче­ници и учители. То не предполага представител­ност, но опитът и от други изследвания показва, че като цяло сред учениците различните деца не са особено добре приети, особено тези с различен цвят на кожата. Може да се твърди, че чужденците се предста­вят като изрядни клиенти на здравната система. Значителна част от тях са се погрижили да имат достъп до здравеопазването в България така, как­то и повечето българи. Средните оценки, които респондентите дават на възможностите на бежанци, имигранти и дру­ги групи чужденци за образование, работа и дос­тъп до услуги в България, варират между „добри” и „много добри”. В тези оценки много ясно личи споменатото желание на чужденците да проявят добрата си воля за съвместно съжителство с бъл­гарите. Аргументите са ясни – образователната, здравната и пенсионната система у нас са обект на дългогодишен публичен дебат и са изпълнени с множество дефекти, които водят до различни социални последствия. По същата скала респон­дентите са помолени да оценят приноса на дър­жавните институции, когато са се нуждаели от

определени услуги. Може да се твърди, че отзиви­те на респондентите са положителни. Като се има предвид, че в по-голямата си част чужденците, попаднали в извадката, се стремят да останат у нас за постоянно, може да се пред­положи, че те са намерили общ език с държавни­те институции, и са склонни да се съобразяват с наличното статукво, без да отправят някакви значими критики. При някои от заложените пока­затели се срещат високи дялове неотговорили (помощ при намиране на работа – 46%; социални помощи – 45%; обучения за квалификация и прек­валификация – 36%; езикови обучения – 30%), кое­то вероятно се дължи на това, че чужденците не са търсили съдействието на държавата по тези въпроси. Възможно е и чужденците да нямат очак­ване, че държавата може да им помогне при нами­ране на работа, и сравнително рядко да ползват социални помощи. Специфики в отношението на институциите към бежанците регистрира качественото изследване, в което респонденти твърдят, че институциите не санкционират случаи на дискриминация към бе­жанците, като по този начин на практика поддър­жат съществуването на такива практики. Относно усещането за дискриминация у чужде­нците в България, терминът „дискриминация” е из­ползван в най-конкретния възможен смисъл – усе­щане за непълноценност, което определен човек

или група от хора изпитват, когато преобладава­щото мнение на мнозинството бележи негативно някакво различие на човека или групата. Това е съвсем реално чувство, което има своите после­дици върху всекидневното поведение на хората едни спрямо други. Вече стана дума, че благосклонното отношение на чужденците към България и хората у нас е доня­къде декларация за желанието им да живеят спо­койно тук. Като се има предвид, че това са хора в трудоспособна и социално активна възраст, а също и високо образовани, не бива да се прене­брегва възможността те да бъдат задържани в България – каквото всъщност е и преобладава­щото сред чужденците намерение. Изследването се концентрира върху чувството на чужденците, че са различни, и предоставя валидна информация
- оттук нататък разработването и сериозният ангажимент с политики за развитие на тези общ­ности е в ръцете на институции и неправител­ствени организации. Като цяло чужденците не споделят, че имат усе­щане за различно отношение на българите към тях – повече от половината респонденти (52%) казват, че никога не са усещали разлика в отно­шението. Трудно е обаче да се заяви, че социал­ната среда у нас приема чужденците абсолютно благосклонно – 29% от тях признават, че са усе­щали различно отношение, макар и рядко. Нисък е

делът на чужденците, които често са усещали, че ги третират като различни – едва 8%. Когато обаче респондентите се разделят според региона на произход, веднага стават очевидни разликите в самоусещането на различните гру­пи. Чужденците, които произхождат от източни и азиатски страни, възприемат най-отчетливо раз­личното отношение към себе си у нас. Най-осеза­емо е за произхождащите от Близкия Изток, сред които 14% често са усещали различно отношение, а близо половината от тях (46%) също са го изпит­вали, макар и рядко. Това е валидно и за значим дял от чужденците, дошли от Далечния Изток (37%). Профилът на респондентите, които категорично заявяват, че никога не са усещали различно отно­шение към тях, показва, че това са преобладава­що жени (56%) от всички възрасти, които нямат деца/съпрузи в родните си страни (85%), и идват от Европа (70%). Чужденците са доста внимателни, когато трябва да посочат в какво именно се изразява „различно­то” отношение към тях, вероятно и стремейки се да не бъдат обвинени в лошо отношение към социалната среда в България. Твърде възможно е на това да се дължи високият дял на неотговори­лите на въпроса „В какво по-конкретно се изразява различното отношение към Вас?” (48%) - както и на факта, че повече от половината (52%) заявя­ват, че не са усещали различно отношение. Все пак отговорилите поставят на първо място недо­верието в чужденците (26%), което е индикатор, че респондентите ясно усещат типичното за българите неприемане и неразбиране на различно­то. Втората водеща причина според чужденците е езиковата бариера (20%). Останалите отговори събират общо 13%, така че двата посочени фак­тора водят до заключението, че възможността за общуване е начинът, по който може да се разчупва недоверието към различните групи чужденци. Според чужденците техният произход има голямо значение за отношението на българите към тях. Респондентите смятат, че най-добро отношение в България се проявява към европейците (53%), следвани с доста голяма разлика от руснаци (11%) и американци (9%). Трябва да се има предвид, че въпросът е задаван в свободна форма и респонден­тите са отговаряли спонтанно, така че е много възможно в отговора „европейци” респондентите да са включвали и Русия, като смислова част от Европа. Въз основа на това може да се твърди, че чужде­нците възприемат България като проевропей­ски ориентирана държава, в която основното недоверие се проявява към изтока, най-вече към арабите (41%) и турците (24%), т.е. спрямо чужденци, които освен религиозните си различия

с българите, имат и различен цвят на кожата. Исторически (и идеологически) наложената не­търпимост към турците у нас също допринася за високия дял. Данните показват ясно натрупванията. На първо място респондентите поставят цвета на кожа­та. Значението на този фактор се регистрира и в проведените дълбочинни интервюта, където се твърди, че дори и един чужденец да идва от западна страна, ако е например чернокож, ще бъде трети­ран по-зле, отколкото чужденец от изтока с бяла кожа. Когато се говори за цвета на кожата като фактор в отношението на българите към чужде­нците, трябва да се има предвид, че това е само външен израз на различни предразсъдъци и стерео­типи, т.е. това не прави задължително българите чисти расисти в очите на чужденците. Второ, в комбинация с националността се конструира спе­цифично отношение – например за чужденците от Турция българите мислят негативно заради исто­рическото наследство. На трето място се посоч­ва езиковата бариера, която пречи за установява­нето на гладко и равностойно общуване. Начинът на живот, обичаите и културата, специфични за отделните групи чужденци и различни от утвър­дените у нас, също води до негативно отношение към чужденците. Запитани коя от конкретните групи, които из­следването визира – бежанци, имигранти, или други групи чужденци, е най-силно подложена на дискриминация в България, най-висок дял от отго­ворилите се консолидира около твърдението, че в България няма дискриминация към тези групи. Ви­сокият дял неотговорили е възможно да се дължи на широкия диапазон от различни типове респон­денти, не всички от които запознати с отноше­нието на българите към така зададените групи. Оценката на чужденците за България, сравнена с други страни по отношение на дискриминацията, показва, че разликата е по-скоро в положителна посока за нашата страна – 33% смятат, че у нас дискриминацията е по-малка, 35% - че ситуация­та е същата като другаде, и едва 10% преценяват дискриминацията като по-силно изразена, откол­кото в други държави.

Основни изводи:

Чужденците, произхождащи от Близкия и Да­

лечния Изток, се чувстват най-силно дискрими­

нирани у нас. По всяка вероятност това се дължи

на различния цвят на кожата им, невладеенето

на български език, а също така и историческо­

то ни наследство на негативно отношение към

мюсюлманите.

Най-често различно отношение към чужде­

нците се проявява в неформалните контакти

във всекидневни ситуации и във взаимодействи­ята с държавната и местната власт.

Водещите причини, според чужденците, да бъ­

дат третирани като различни от българите са

на първо място цветът на кожата, а след това

– езиковата бариера.

Чужденците възприемат България като за­падно ориентирана държава – ако се съди по благосклонността на българите към западноев­ропейци и американци – и смятат, че недоверие сред българите има основно към идващите от изток, с изключение на Русия.

Като цяло оценката на чужденците е, че в България степента на дискриминацията е или сходна, или по-слаба от тази в други страни. Най-чувствителни към дискриминацията тук са хора от Близкия Изток.

Проведено е и национално представително из­следване, чрез което да се установи степента на търпимост между българите и чужденците у нас. Въпросите обхващат традиционните индикатори за толерантност – готовност за съседски отно­шения, брак, близост между деца от различните общности, осиновяване на дете на чужденец/бъл­гарин от противоположната общност, приятел­ски контакти. Тази съпоставка изважда наяве основното впе­чатление, което е втъкано в данните от цялото изследване – чужденците у нас открито деклари­рат желанието си да съжителстват с българи и

не показват опасения от по-близки отношения с тях. Ясно може да се заяви също, че чужденците са по-склонни на съвместен живот с българите, отколкото обратното. Готовността на бълга­рите за близост с бежанци, имигранти или други групи чужденци не може да се нарече ниска, но в сравнение с показаното от чужденците се вижда, че предубежденията сред българите играят мно­го по-силна роля. С това не се твърди, че чужде­нците нямат предубежедения, а че са по-склонни да ги приеодоляват. Делът на положителни от­говори сред българите преминава 50% само пред възможностите да имат съседи от посочените групи, или детето им да седи на един чин с дете на чужденец. Въпросите за сключване на брак с българин/чужде­нец, осиновяване на дете, перспектива, че детето ни може да се омъжи/ожени за представител на противоположната общност, са индикатор докол­ко сме склонни да допуснем другия в своите кръго­ве на близост. Отново се потвърждава фактът, че българите са много по-резервирани от чужде­нците, които демонстрират пределен ентусиа­зъм към такива перспективи.

Както българите, така и чужденците са най-скеп­тични към най-интимния въпрос – дали биха оси­новили дете от противоположната общност. Тук делът на българите е най-ниският, и все пак това е почти една трета от респондентите (32%). Сред чужденците най-силно колебание изразяват

дошлите от Далечния Изток, най-вероятно пора­ди твърде различните културни модели на някои от източните общества. Единствено тук и при въпроса дали имат приятели българи, чужденците от Далечния Изток имат по-нисък дял от близко­източните чужденци. Това отново може да се от­даде на културни специфики.Основният извод от анализа, който определя всички останали заключения, е фактът, че чуж­денците – бежанци, имигранти или други групи чужденци – имат нагласата да съжителстват в близост с българите и предпочитат по възмож­ност да останат у нас, отколкото да напуснат страната.

Този извод потвърждава, допълва и конкретизира водещата хипотеза на настоящия анализ. Оттук нататък важни изводи са както следва:

Чужденците от Далечния и най-вече от Близ­

кия Изток най-силно усещат негативно отноше­

ние от страна на българите, вероятно най-вече

поради различния цвят на кожата.

Чужденците у нас се характеризират с голям

дял хора в трудоспособна и социално активна

възраст и имат потенциал да капитализират

способностите си тук.

Чужденците са склонни да не приемат от­

ношението на българите за дискриминативно,

което е част от нагласата да бъдат приети у

нас. Основната препоръка е принципна – държавни­те институции и неправителствените органи­зации, които могат да се ангажират с изготвя­не на политики за интеграция на чужденците и българите, следва да се съобразят със специфи­ките на различите културни общности на чуж­денците, както и със социалните особености на различните населени места, където съжи­телстват българи и чужденци. Най-значимото е желанието на чужденците да бъдат приети добре у нас – от държавата в ли­цето на нейните институции и най-вече от хо­рата във всекидневните им отношения. Важно­то в случая е да се каже ясно, че чужденците у нас подават ръка на българите и искат да живе­ят добре тук, като допринасят и за развитието на икономиката, и за развитието на общество­то ни в насока, ако не да разбере различното, то поне да му даде право на съществуване.По инициатива на КЗД в периода септември - ок­томври 2009 г. МБМД реализира изследване на тема „Стереотипи и предразсъдъци в подгот­вителното и основното образование по призна­ците пол, увреждане, етническа принадлежност и религия”. Целите на изследователския проект са да се установи дали и доколко съществуват оп­

ределени стереотипи, нагласи и предразсъдъци по отношение на признаците пол, увреждане, етниче­ска принадлежност и религия в подготвителното и основно образование. Специално внимание в про­учването е насочено към тяхната проява и устой­чивост. Стереотипите, предразсъдъците и нагла­сите представляват основа на социалните отно­шения. Тя подпомага или препятства общуването с другите хора, които се възприемат като близки, различни, неприятни, приятни и т.н. В процеса на социализация децата усвояват модели на взаимо­действие с околните. Основното пространство, в което се изграждат тези стереотипи, предразсъ­дъци и нагласи са семейството и училището. Проведените качествени изследвания по мето­да на фокус-групите показаха, че в българското общество като най-конфликти се определят от­ношенията с ромите, другите групи чужденци, хората с уврежданията, много бедните и много богатите хора. Преодоляването на страха от различията минава през взаимното опознаване. От всички наблюдавани групи най-критично е от­ношението към ромите и хората с увреждания. Именно към тези две групи се натрупва дефицит на обществена комуникация – 56% от родители­те и 66% от учителите не поддържат приятел­ски отношения с роми. Съответно по отношение на хората с увреждания липса на приятелски от­ношения откриваме при 53% от родителите и 48% от учителите. Над две трети от родителите и учителите имат приятели от чужд произход и поч­ти толкова имат близки от много богати семей­ства. Най-слаба е обществената толерантност към ромите – едва 15% от хората у нас биха ги допуснали в най-близкия си семеен кръг. Същото биха направили 23% от родителите и само 19% от учителите. Мнозинството от над или около три четвърти отхвърля подобна възможност. Почти всеки втори българин, както и 40 % от родители­те и 34% от учителите биха се противопостави­ли и срещу приятелство на детето си с роми. 43% от българите, всеки трети родител (36%) и почти толкова от учителите (28%) не биха се съгласили детето им да седи на един чин с ромче. Тези групи са с широки социални граници и няма конкретно изразен социален и демографски профил. Подобна констатация е изключително тревожна. Фактът, че големи групи от населението, роди­телите и учителите на деца в подготвителен, на­чален и основен курс на обучение не биха желали физическа близост с хора от ромската общност говори за сериозен дискриминационен потенциал в обществото, което може да бъде основа за кон­фликти на междуетническа основа. Прави впечат­ление все пак завишеното отхвърляне на ромите от мюсюлманската и турската общност. Същото

се отнася и за хората, декларирали много високи доходи. Следващата група с висок дискриминационен по­тенциал е тази на хората с увреждания. Макар по­казателите за приемане от мнозинството да са значително по-добри от тези за ромската общ­ност и тук става ясно, че 15-16% от изследваните не биха искали да имат какъвто и да било контакт или близост с хора с увреждания, а над 60% не биха ги допуснали в семейната си общност. Отношението към чужденците, в случай, че тех­ният произход не е ромски, е подобно до изразе­ното към хората с увреждания. Около и над 80% от родителите и учителите не биха възразили срещу близък контакт на детето си с човек от чужд произход – да седи на един чин”, да има при­ятел”. Същевременно чувствително по-висок дял (41-44%) от същите две групи не биха възразили срещу брак или съвместно съжителство на дете­то си с човек от чужд произход. Несравнимо по-висока е изразяваната обществе­на толерантност към хората със стандарт над средния или с ниски доходи. Съгласие по трите индикатора по отношение на много богатите из­разяват три четвърти от хората, а към много бе­дните дори още по-висок дял от хората у нас. Като цяло атмосферата в българското училище са определя като благоприятна. Средните оцен­ки и в групата на родителите и на учителите се доближават плътно и са около много добър 5 по

шестобалната система. Работата на класния ръ­ководител с децата, отношенията на родителя с класния ръководител и с другите учители получа­ват много добри оценки чувствително над или око­ло 5 от интервюираните родители. Но в българското училище не липсват конфликти и напрежения. Най-голяма тревога предизвиква констатацията за нарастваща агресия между децата. Почти 60% от родителите и учителите свидетелстват, че в училището, от което имат непосредствени впечатления, се усеща агресия между децата. На второ място по значение се оказват конфликтите между децата на имущест­вена основа – 21% от учителите и една четвърт (24-25%) от родителите смятат, че подобни на­прежения съществуват. На трето място се на­реждат конфликтите на междуетническа основа

– около една пета от учителите и родителите свидетелстват за подобни случаи. По-рядко спо­ред интервюираните в българското училище се наблюдават конфликти с деца с увреждания и на верска основа. Учителите оценяват отношенията си с родите­лите на различните малцинствени групи като относително хармонични – оценките гравитират около много добър 5 по шестобалната система. Най-ниската оценка е за отношенията с родите­лите на ромски деца, а най-високите – над 5 – за отношенията с родителите на деца с увреждания и деца с различно вероизповедание.

Подобни, дори по-високи оценки поставят родите­лите. Все пак най-ниско отново е оценено отноше­нието на учителите към децата от ромски про­изход – оценка от 4,89, а най-високо – към децата от български произход и християнско вероизпове­дание – 5,40 и 5,41. Мнението на родители и учители е доста проти­воречиво по въпроса дали децата от ромски произ­ход искат да учат – учителските и родителските мнения се разделят на почти равни половини, спо­делящи диаметрално противоположни тези. Също­то наблюдаваме и на въпроса дали децата от ром­ски произход пречат на дисциплината в клас. Силно сегрегационно е отношението към де­цата с увреждания – 26% от родителите и 30% от учителите смятат, че те трябва да учат в специални училища, около и над една четвърт от двете групи са на мнение, че могат да учат в същото училище, но в отделна стая със специ­алист. Само около 40% приемат, че за децата с увреждания е добре да учат в общи класни стаи с другите деца. Над половината – 60% от родителите и 51% от учителите, споделят и мнението, че децата от много богати семейства се самоизтъкват и това подтиска останалите деца. В същото време повечето учители (две трети

- 65%) признават, че не са получавали специал­но обучение за работа в интеркултурна среда и

деца с увреждания. Само 9% от интервюираните учители са преминали курс на обучение за деца с увреждания, а всеки четвърти е подготвен за ра­бота с деца от различни етноси. Мнозинството от учителите и родителите се обединяват около тезата, че предлаганият на децата учебен материал не поднася достатъчно информация за различията, породени от произ­хода – 70% от родителите и 80% от учителите; проблемите на децата с увреждания – 88% от ро­дителите и 82% от учителите; разликите в ре­лигиите – 73% от родители и 68% от учителите; разликите в ролите на мъжа и жената – 67% от родителите и 64% от учителите; разликите в имущественото положение – 52% от родителите и 50% от учителите. Резултатите от качественото изследвани с учи­тели, ученици и експерти по въпросите на образо­ванието ясно показват, че в българското училище съществуват дискриминационни нагласи и пове­дения най-вече по отношение на етническия про­изход и уврежданията. За другите два изследвани признака – религия и пол, респондентите смятат, че те не са причина за конфликти в училище на ос­нова дискриминация. Най-сериозно е положението с ромите, докато при учениците с турски етнически произход значение оказва дали са от града, в който е училището, или са от близките села. Появява се делене на „градски турци” и „турци от селата”.

Факторите, които пречат на интеграци­

ята: ^ Неправилно и некоректно прилагане от страна на държавните институции на реше­нията, свързани с интегрирането на „различ­ните” в училище. Учителите нямат предвари­телна подготовка, в много училища липсват психолози и педагогически съветници. Липсват ресурсни учители. По този начин децата са ос­тавени да решават проблемите помежду си, как­то намерят за добре. За да бъде интеграцията резултатна, трябва да се помисли и за допъл­нителното стимулиране на учителите, които в класовете си имат „различни” деца. Подценяване на различията по пол. По този проблем в българското общество големият де­бат предстои - все още са много силни остаре­лите схващания за ролите на жената и мъжа. Същевременно динамиката на битието изисква бързо пренастройване и отговорност към мла­дите хора, така че да имат съвременни разбира­ния и поведение. Затова трябва да се положат сериозни усилия учителите да могат да рабо­тят не само с деца с увреждания, но и за раз­личията по пол и за приемане на различните във всяко отношение. Късна интеграция. Тя трябва да започне още от детската градина и да продължи в училище, а не да започва оттам. Интеграцията изисква ра­бота не само с основната общност, но и с мал­цинствата, за да не се получава капсулиране. В този смисъл ранната интеграция е от огромно значение. Ако ромските деца се интегрират на по-ранна възраст – около 3 години, ще получат редица цивилизационни, хигиенни и други навици, които ще им помогнат в по-нататъшната инте­грация и успешна реализация в живота. Ще дадат полезен пример и на родителите си. Това е и на­чинът да се преодолее негативното влияние на семейната среда, което в много от случаите на конфликти се оказва решаващо. Тежък учебен материал. В началните степени се „изсипва с голямата фуния” и веднага си про­личава разликата между малцинствени групи, деца с увреждания и т.н. Образованието не е базирано на усвояване на умения и навици, а на запомняне и механично преповтаряне на знания. Българските деца тръгват на училище със значителна предва­рителна подготовка както от семейството, така и от детската градина. На този фон ромските деца изглеждат още по-силно изостанали и още по-трудно наваксват с материала в началното училище. За тях трябва да се разкриват допъл­нителни програми или часове за компенсиране на този дефицит на стартовата позиция.

^ Подценяване на училището като социално сре­дище. Този проблем се наблюдава и при трите изследвани групи респонденти. Те нямат очаква­не към училището да бъде мястото, където тези проблеми биха могли да бъдат преодолени. Няколко основни фактора, според тях, формират различия­та – семейната среда, приятелските кръгове, пре­ходът и смяната на ценностите, манипулацията от медиите. Учителите не идентифицират про­блемите, свързани с различията, с организацията на работа и средата в училище. От своя страна и учениците не очакват училището да се окаже фактор при разрешаването на проблемите, свър­зани с различията, и не си представят учителите да се ангажират с обсъждането им. Не виждат и особен смисъл да се преподават уроци, свързани с различията. Обединяват се около мнението, че казаното за тези различия в училище може и да е „добро”, но по-силно се възприемат мненията на близките у дома.

^ Сътрудничество с държавни институ­ции
В процеса на своето утвърждаване на независим специализиран държавен орган Комисията за за­щита от дискриминация създаваше връзки с раз­личните заинтересовани страни в българското общество – институции, сдружения на граждан­ското общество и медии, стремейки се да бъде максимално полезна на гражданите и уязвимите групи, без да губи своята независимост. МТСП, МОН, МЗ, МВР и МВнР, Парламентарната комисия за правата на човека и вероизповеданията, омбуд­сманът, административните, окръжните и район­ните съдилища в страната, както и други дър­жавни институции, занимаващи се с проблемите на равнопоставеността, се превърнаха в ползот­ворен партньор в превантивната и практическа­та дейност на комисията. На 17 април 2009 г. във Велико Търново КЗД и Ми­нистерството на образованието проведоха на­ционален семинар на тема „Недискриминация и многообразие в образованието”. Лекциите и дис­кусиите засегнаха темите за международните и националните механизми за превенция и защита от дискриминация в образованието, осигуряване на равни възможности в образованието за деца със специални образователни потребности, обра­зователната интеграция на деца от етнически малцинства, етнически дистанции в образовани­ето, интеркултурното образование – реалност и перспективи, практика на КЗД в сферата на обра­зованието. На 25 май 2009 г. КЗД проведе среща с представи­тели на Дирекция „Права на човека и международна

хуманитарна дейност” в МВнР, СДВР и Инспекто­рата на МВР. По време на срещата присъстващи­те бяха запознати с консолидираният 19-и перио­дичен доклад, предоставен от Република България за развитието и напредъка по приложението на Конвенцията за премахване на всички форми на ра­сова дискриминация и препоръките по него, дадени от Комитета за премахване на расовата дискри­минация към ООН. Членове на комисията предста­виха устройството, правомощията и практиката на КЗД при решаване на жалби и сигнали за дискри­минация в системата на МВР. Проведена бе дис­кусия на тема „Сътрудничество и взаимодействие на КЗД с МВР и МВнР в превенцията и борбата с дискриминацията”. В края на септември КЗД организира втория На­ционален семинар за юристи „Защита от дискри­минация – гражданскоправни аспекти” във Варна. Семинарът бе насочен към практикуващите юри­сти – съдии, адвокати, юрисконсулти, с цел да се повишават знанията и уменията по прилагането на българското и европейското антидискрими­национно законодателство. Инициативата беше продължение на организирания през 2008 г. семи­нар за практикуващи юристи. Лектори бяха воде­щи юристи и съдии от национални институции и съдилища, Съда на Европейските общности, Вен­сан Депейн от Генералната дирекция „Трудова зае­тост, социални въпроси и равни възможности„ на Европейската комисия, Здравка Калайджиева от Европейския съд по правата на човека в Страс­бург, Алберт Родеш от Европейската комисия за расизма и нетолерантността към Съвета на Ев­ропа. Участници в семинара бяха съдии от Върхов­ния касационен съд, Върховния административен съд, окръжни, районни и административни съдили­ща, юристи от неправителствени правозащитни организации, КЗД и др. През 2009 г. продължи работата на междуведом­ствената работна група „Здравеопазване и со­циална политика” към КЗД. Основните акценти в дискусията се концентрираха около факта, че България е единствената страна в ЕС с работе­ща програма в областта на редките болести и онкологично болните. Въпреки това десетки паци­енти все още са без лекарства, поради което не могат да провеждат адекватно лечение, както и че предвидените допълнителни средства за тази цел от 23 млн. лв. все още са неусвоени. В съот­ветствие със своите правомощия за превенция, защита и контрол КЗД ще отправи препоръки за законодателни промени до институциите, които да доведат до подобряване на ситуацията. КЗД създаде експертна работна група, която ор­ганизира и проведе независимо проучване на дей­

ността на Агенцията по заетостта и територи­алните й подразделения за съответствие на тех­ните вътрешни нормативни и административни актове със Закона за защита от дискриминация и за прилагане на принципа на равенство във сфе­рата на заетостта по признаците пол, уврежда­не, възраст, етническа принадлежност, религия и гражданство. Проучването бе реализирано в съ­ответствие с правомощията на комисията по чл. 47, т. 10 от Закона за защита от дискриминация и в сътрудничество с представители на агенцията, синдикати и работодатели.
оставить комментарий
страница4/9
Дата10.10.2011
Размер9,28 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх