ÊÎÌÈÑÈß ÇÀ ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈß icon

ÊÎÌÈÑÈß ÇÀ ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈßСмотрите также:страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
вернуться в начало
скачать

^ Аd hoc състав

Образува се в случаите, когато дискриминацията е извършена на основата на признак, който не е посо­чен изрично в Закон за защита от дискриминация, а е установен в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Брой образувани преписки по години 2006 г. - 11 преписки 2007 г. - 8 преписки 2008 г. - 6 преписки 2009 г. - 2 преписки

^ Съдебен контрол

През 2009 г. КЗД е постановила 245 решения. Срещу решенията на комисията са подадени 116 жалби, кои­то са изпратени чрез КЗД до Върховен администра­тивен съд, заедно със заверени копия на преписките по обжалваните решения на КЗД при спазване изис­кванията на чл. 152, ал. 2 и 3 от АПК. През 2009 г. процесуалното представителство на КЗД е осъществено като процесуалните предста­вители на комисията са участвали в 182 съдебни за­

седания във Върховен административен съд (ВАС) и Административен съд, София-град. Решенията на КЗД се обжалват пред Върховен адми­нистративен съд. От ВАС са издадени през 2009 г. 170 решения и определения по жалби срещу решения на КЗД; от тях 93 решения са на 3-членен състав на ВАС, 42 решения са на 5-членен състав на ВАС, 2 ре­шения са на 7-членен състав на ВАС по молби за от­мяна на влезли в сила решения на ВАС. Издадени са 33 определения на ВАС, от които 5 определения са на 5-членен състав на ВАС, а останалите – на 3-членен състав.^ От 93-те решения на 3-членен състав на ВАС - 57 от решенията, постановени от 3-членен състав на ВАС, отхвърлят жалбите срещу решенията на КЗД (61 на сто от решенията на 3-членен състав на ВАС оста­вят в сила обжалваните решения на КЗД); 36 от решенията на 3-членен състав на ВАС отме­нят решенията на КЗД, като 20 от тях отменят из­цяло решенията на КЗД, а 15 – частично; върнато от ВАС за ново разглеждане от КЗД е едно решение.

^ 42-те решения, постановени от 5-членен състав на ВАС, се разпределят така: 22 решения оставят в сила решенията на 3-членен състав, с които са отхвърлени жалбите срещу ре­шенията на КЗД (т.е. 52 на сто от решенията на 5-членен състав на ВАС оставят в сила решенията на 3-членен състав на ВАС, потвърждаващи решени­ята на КЗД); 8 решения оставят в сила решения на 3-членен със­тав, с които се отменят решения на КЗД (19 на сто от решенията на 5-членен състав на ВАС); 9 решения оставят в сила решения на 3-членен със­тав, с които се отменят частично решения на КЗД (21 на сто от решенията на 5-членен състав на ВАС); 1 решение отменя решение на 3-членен състав, с ко­ето се отменя решение на КЗД и отхвърля жалбата на жалбоподателя; 1 решение отменя решение на 3-членен състав, с ко­ето се отменя решение на КЗД и се решава въпроса по същество; 1 решение отменя решение на 3-членен състав и връ­ща за ново разглеждане от друг тричленен състав на ВАС.

^ 2 решения на 7-членен състав:

1 решение отхвърля молбата за отмяна на влязло в сила решение на 5-членен състав на ВАС; 1 решение отменя решение на 5-членен състав на ВАС и го връща за ново разглеждане от друг 5-членен състав на ВАС. По 75 преписки и издадените от тях решения има висящи дела към 31.12.2009 г. – обявени за решаване, насрочени дела пред 3-членен и 5-членен състав или чакащи образуване и насрочване.

^ Решения на КЗД и обжалвани решения пред ВАС (2009 г.)Общ брой издадени решения Обжалвани решения Отхвърлени жалби от решения Отменени изцяло решения Отменени частично решения^ Решения на КЗД и обжалвани решения пред ВАС по годиниИздадени решения от КЗД

Обжалвани решения на КЗД

^ Форми на дискриминация в различни сфери от обществения живот

Правото на всички лица на равенство пред закона и защита срещу дискриминация представлява всеоб­що право, което обхваща равно третиране и равни възможности за участие във всички сфери и области на обществения живот: достъп до пазара на тру­да, упражняване на занятие и професия, правото на възнаграждение за положен труд, социалната сфера, образование, здравеопазване, култура, изповядване на религия, достъп до стоки и услуги, правото на личен и семеен живот, правото на политическа принадлеж­ност и т.н.

Равни възможности в сферата на заетостта, на общественото осигуряване, на социалното подпо­магане на гражданите, включително когато изпад­нат в нужда или материално затруднение.Следващото изложение касае констатирани наруше­ния на правото на равно третиране в сферата на за­етостта, упражняването на професия и занятие, ко­ито са ключови елементи за гарантиране на равните възможности за всички и силно подпомагат пълното участие на гражданите в икономическия, културния и социалния живот и реализирането на техния потен­циал. Предвидената в глава втора раздел І от ЗЗДискр. „за­щита при упражняване правото на труд” е регламен­тирана от законодателя, за да не бъдат подлагани на пряка или непряка дискриминация работниците и слу­жителите при наемане или на работното им място, основана на някой от защитените признаци. Недопус­кането на дискриминация при упражняване право на труд се отнася и до обявяването на свободни работ­ни места от работодателите, които нямат право да поставят изисквания, свързани със защитените признаци и явяващи се преграда за кандидатстване за работа. Практиката на комисията сочи, че някои работодатели поставят ограничения за кандидат­стване на работа, свързани предимно с признаците „увреждане”, „възраст”, „пол” или „етническа принад­лежност”. Форма на дискриминация е изискването при кандидатстване за работа да се попълват формуляри с данни за здравословен статус или предстоящо май­чинство. Случаите, в които тези данни са причина за ненаемане на работа, националното антидискрими­национно законодателство ги квалифицира като дис­криминация, освен ако не е определящо професионално изискване и то не преследва законова цел. Форма на дискриминация на работното място е нала­ган от работодател или висшестоящ служител тор­моз на работник или служител, включително сексуа­лен тормоз. Наблюдава се както в публичния, така и в частния сектор. Извършващият тормоз, поради ра­ботодателската си власт и правото едностранно да прекрати трудовите или служебните правоотноше­ния, влияе на останалите от колектива. В резултат за засегнатото лице се създава враждебна, обидна или застрашителна среда и неговото достойнство е накърнено. Често тормозът над работник или слу­жител е съчетан с т.н. „подбуждане към дискримина­ция”. В този случай пряко и умишлено се насърчават действия, дават се указания, оказва се натиск за из­вършване на дискриминация, когато подбуждащият е в състояние да повлияе на подбуждания. Причините могат да бъдат най-различни – политическите убеж­дения на засегнатия, неговото лично или обществено положение, неговият пол. В центъра на осигурителните отношения следва да е човекът през целия му живот. Най-общо, като част от обществените отношения, осигурителните отношения обхващат сферата на обществено оси­гуряване и сферата на здравното осигуряване. Об­щественото осигуряване е свързано с потребности на лицето и неговото семейство за задоволяване на

основни жизнени потребности. Затова се отчитат причините, поради които лицето може да изпадне в състояние на неработоспособност: болест, трудова злополука, майчинство, старост и т.н. Заради тях ли­цето може да остане без работа и без трудови до­ходи. Поради неравностойното положение, тези лица трябва да бъдат материално обезпечени и подпомог­нати със средства. В голяма част оплакванията пред КЗД касят именно тези отношения, когато лицето е материално за­труднено и има нужда от подпомагане поради изтък­натите причини за по-неблагоприятното си положе­ние. През 2008 и 2009 г. зачестиха оплакванията от едно­странно прекратени трудови или служебни правоот­ношения. Това става на основание придобито право на пенсия за осигурителен стаж, но преди навършва­не на определената от законодателя пенсионна въз­раст, т.н. „ранно пенсиониране”. Тази група оплаква­ния обхваща учители от системата на МОМН и слу­жители в МВР. Позовавайки се на § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, на основание чл. 328 от КТ са уволнява­ни учители от общообразователни училища 3 години преди навършване на пенсионна възраст и с по-ниска пенсия. Правото на пенсия е субективно право на работника или служителя. Той може да го упражни при настъп­ване на определените в закона предпоставки, като направи волеизявление за ползване на това право и подаде заявление за отпускане на пенсия. Засилената защита се състои в това, че правото на пенсия не се погасява по давност. Оплакванията при ранно пенси­ониране се изразяват в несъгласието на жалещите се субективното им право на пенсия да се тълкува и прилага като право на работодателя да прекрати едностранно договора, когато лицето не е навършило пенсионна възраст, но има осигурителен стаж. Предмет на разглеждане са и оплаквания на служите­ли в МВР за уволнение по инициатива на органа по назначаването преди навършване на пенсионна въз­раст поради 25 години осигурителен стаж. Правото на ранно пенсиониране на служители от МВР, съглас­но чл. 69 от КСО, представлява субективно право на служителя да направи волеизявление да се пенсионира по-рано от навършване на пенсионната възраст. С изменение на чл. 245, ал. 1, т. 13 от ЗМВР законода­телят регламентира правната възможност освен по искане на самия служител да упражни субективното си право на пенсия преди навършване на пенсионна възраст, служебното правоотношение да бъде пре­кратено по инициатива на органа по назначаване пре­ди навършване на пенсионна възраст. И то без да са регламентирани ясни критерии за подбора за ранно пенсиониране на едни служители спрямо други. Тази форма на по-неблагоприятно третиране на учи­тели от системата на МОМН и на служители в МВР

е основана на „лично и обществено положение”. В тези случаи засегнатите лица остават без защита, социалният им статус намалява до пенсия в по-нисък размер. В трудоспособната им възраст 40-55 години трудно биха се реализирали извън системите, от кои­то са уволнени. По този начин директно се огранича­ва потенциалното им участие в активния професио­нален живот и съответно води до материални загуби. Това е пряко налагано по-неблагоприятно третиране на лица в активна трудова възраст в сравнение с ос­таналите заети лица в системата на МОМН и МВР. Параграф 4 от ПЗР на КСО регламентира възможност лицата, които са работили при условията на първа и втора категория труд, да се пенсионират преди на­вършване на възрастта, определена в чл. 68 от КСО. За разлика от предходните случаи, в които лицата не желаят да упражнят правото си на ранно пенсионира­не, което ще понижи техният социален статус, тук става въпрос за лица, които искат да се възползват от пенсиониране при по-ранна възраст поради усло­вията и характеристиките на положения труд в под­земните рудници. ПЗР на КСО въвеждат ограничение, срок, до който лицата, отговарящи на първа и втора категория труд, подлежат на ранно пенсиониране при определен трудов, осигурителен стаж и възраст. Оп­лакването е, че визираните срокове: до 31.12.2009 г. и до 31.12.2006 г. поставят в по-неблагоприятно по­ложение лицата, които са родени след 31.12.1961 г. Те вече няма да имат тази възможност независимо от годините подземен трудов стаж и набрани точки. Родените след 01.01.1962 г. пък няма да имат необ­

ходимата възраст от 52 години към 31.12.2009 г. С въведения от 1 януари 2000 г. нов тристълбов пенси­онен модел постепенно се ограничават привилегиро­ваните групи, като се преместват във втория стълб на пенсионната система, където ще получат ранна пенсия от т.н. професионални фондове. Чрез втория стълб се обхващат лицата, работещи при тежки и вредни условия на труд (първа и втора категория труд). Те чрез регламентираните пенсионни схеми на професионалните пенсионни фондове ще бъдат оси­гурени с пенсия за ранно пенсиониране. Законодателят е предвидил, че пенсиите за ранно пенсиониране ще започнат да се изплащат от про­фесионалните фондове след 31 декември 2009 г. при условията на чл. 168 от КСО. Това решение е прието, за да могат да се натрупат достатъчно средства за изплащане на ранна пенсия по индивидуалните парти­ди на лицата, работещи при условия на първа и вто­ра категория труд. Комисията намира, че посочения начин за регламентиране на по-ранно пенсиониране, съгласно норми на КСО, поставя лица на основата на признаците „лично и обществено положение” и „въз­раст” в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, кри­терий и практика. Това е непряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 3 от ЗЗДискр. В хода на производството пред КЗД е внесен Зако­нопроект за изменение и допълнение на § 4 от ПЗР на КСО с почти аналогични мотиви на оплакванията. Измененията на § 4 от ПЗР на КСО са обнародвани в ДВ, бр. 33 от 2009 г. и срокът на действие на ал. 1 и

2 от него е удължен. Друга проявна форма на дискриминация в сферата на заетостта има, когато работодатели не допускат голяма част от работниците и служителите до про­цеса на колективно трудово договаряне на по-благо­приятни условия на труд и заплащане, включително почивки и отпуски. Чрез порочно тълкуване от рабо­тодателите на процедурата по сключване на колек­тивни трудови договори извън действието на по-бла­гоприятните норми на КТД остават немалка част от наетите по трудови правоотношения работници. Това е така, защото членуват в различен от стра­ните по КТД синдикат или не членуват в синдикална организация. Дискриминацията засяга и правото на работниците и служителите на свободно сдружава­не извън организациите, признати за представител­ни на национално равнище. Комплексът от принципи, свързани със свободата на сдружаване и колективно трудово договаряне, е фор­мулиран от Комитета по свобода на сдружаване (съз­даден през 1951 г. от Административния съвет на Международната организация на труда, контролиращ прилагането на стандартите на МОТ). Тези принципи включват правото на работниците и служителите да учредяват и да се присъединяват към синдикални организации по техен собствен избор, като тази пъл­на свобода съществува, само ако е призната де юре и фактически. Когато не се допуска учредяване на синдикална организация при работодателя, е крайна форма на дискриминация в областта на заетостта, достигаща до уволнение на учредителите на органи­зацията и на синдикални лидери, поради това им ка­чество. Конвенция 111 на МОТ относно дискриминацията в областта на труда и професиите от 1958 г. (обн. ДВ, бр. 35 от 2 май 1997 г.), Конвенция № 87 на МОТ за синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране от 1948 г. (обн. ДВ, бр. 35 от 2 май 1997 г.), Конвенция 98 на МОТ за правото на организиране и колективно трудово договаряне от 1949 г. (обн. ДВ, бр. 35 от 2 май 1997 г), по силата на чл. 5, ал. 4 от конституцията имат непосредствено действие в Република България. Те въвеждат за дър­жавите, за които са в сила, стремеж за постигане на сътрудничество на организациите на работодатели­те и на трудещите се. Въвеждат и минимални между­народни стандарти за защита от дискриминация. В чл. 1 от Конвенция № 98 на МОТ се казва: „Трудещите се се ползват от надлежна защита срещу всякакви дискриминационни действия, насочени към накърнява­не на синдикалната свобода в областта на заетост­та. Такава закрила трябва да се прилага особено при действия, целта на които е да се подчини заетостта на трудещите на изискването да не членува или да престане да членува в синдикална организация”. Коми­сията установява неспазване на тези международни стандарти в Р. България от работодатели, чуждес­

транни компании: „Е.ОН. България” ЕАД, БТК, „Лукойл Нефтохим”. В областта на заетостта комисията регистрира чести нарушения на принципа на равенство в запла­щането за равностоен или еднакъв труд, регламен­тиран в Конвенция 100 от 1951 г. (обн.ДВ. бр. 35 от 2 май 1997 г.) и в чл. 14, ал. 1 от ЗЗДискр. Дискрими­нацията по отношение на заплащането на труда се наблюдава най-често на основата на признак „лично и обществено положение”. Въпросите, отнесени пред комисията, касят както публичния, така и частния сектор. Те касаят усло­вията за наемане и условията на труд, условията на заплащане и уволнение, освен ако разликите в тре­тирането в сферата на заетостта не представля­ват дискриминация. Това става, когато са обектив­но и обосновано оправдани от законосъобразна цел и средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими. Такива оплаквания са регистрирани и от служители на общински администрации, основани на признаците „лично и обществено положение”, „поли­тическа” или „етническа принадлежност”. При край­ната форма на дискриминация – уволнение поради дискриминационни подбуди, обикновено работодате­лят извършва „козметична промяна” в длъжностното щатно разписание и съкращава длъжността, заемана от уволнения служител. В други случаи работодате­лят принуждава засегнатото лице, под заплахата от дисциплинарно уволнение, да сключи срочен трудов до­говор, който е по-неблагоприятен за лицето от без­срочния трудов договор. Друг вид оплаквания в сферата на заетостта се от­насят до достъпът и информираността за обявени работни места в „Бюрата по труда” като посредник между работодателите и работниците, или ненасоч­ване на регистрирано лице като безработен към зая­вил се работодател. Правото на труд включва правото на професионално обучение и професионална квалификация, като осигу­ряването на равен достъп за всички работници и слу­жители е задължение на работодателя. Практиката на комисията регистрира нарушения на това право, извършени от работодатели, чрез предпочитание на едни работници в сравнение с други, включвайки ги в обучителни и преквалификационни курсове. Комисията е сезирана с оплаквания, чиито предмет е т.н. „таван на пенсиите”, от лица, навършили пенси­онна възраст, която законодателят е определил като нетрудоспособна. Тези лица, поради изтъкнатата причина, не биха могли да реализират трудови доходи за посрещане на своите и на членове от семейство­то нужди. Оплакванията са насочени срещу параграф 6 от КСО, чиято разпоредба създава неравноправие между гражданите, които търпят вреди от ограни­чението в размера на пенсиите. Това води до нерав­нопоставеност между пенсионираните преди 2009 г. и онези, които ще се пенсионират след 31.12.2009 г.
Съгласно нормата на § 6, ал. 1 от Преходните и за­ключителни прапоредби на КСО максималният размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 2009 г., без добавките към тях, е равен на 35 на сто от максималния осигурителен доход за предходната календарна година, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. От 1 януари 2008 г. максималният размер на пенси­ите е 490 лева, при максимален месечен размер от 1400 лв. на осигурителния доход за 2007 г., независи­мо че правото на пенсия е основно конституционно право и размерът на пенсиите е основен елемент от това право. Оплакващите се изтъкват своя принос към обществените блага, в т.ч. към осигурителната система, през цялостната си трудова дейност. Друга категория лица, които следва да бъдат подпо­магани, са тези, които поради заболяване имат нама­лена работоспособност за определен период от време или е трайно намалена. Тези оплакванията, свързани с общественото осигуряване и социалното подпомага­не, са насочени срещу процедурите за установяване на намалената работоспособност, като основание за получаване на социални плащания: пенсия за инва­лидност, специални социални помощи и преференции, свързани със заболяването. Комисията е установила, че нормативната уредба поставя много хора в унизително социално положе­ние предвид разходите за социално оцеляване и скъ­по струващи лекарства. Основният проблем, за да изпаднат в неравностойно положение тези лица по­ради „увреждане” или трайно заболяване, е заложен в

нормативната уредба - Наредбата за експертизата на работоспособността, Правилника за устройство­то и организацията на работа на органите на меди­цинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицински експертизи, Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Според действащите нормативи, когато лицето е освидетелствано с експертно решение за намалена работоспособност от ТЕЛК, някой от правоимащите (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенция за социално подпомагане, фонд „Рехабилитация и соци­ална интреграция”, Районен център по здравеопазване или контролиращите органи по чл.110 от ЗЗ) може да обжалва решението в 14-дневен срок пред НЕЛК, коя­то е една единствена за цялата страна. За времето на обжалване до произнасянето на НЕЛК решението на ТЕЛК не може да влезе в сила и не поражда права за освидетелстваните лица. Правото на обжалване и на решението на НЕЛК е последващо. То може да бъде упражнено след изтичане на сроковете по чл. 112, ал. 1 от ЗЗ и с оглед чл. 10в от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Според нея медицинската ко­мисия по чл. 98, ал. 4 от КСО може да потвърди реше­нието на ТЕЛК/НЕЛК или да го обжалва. Обжалването на експертното решение може да продължи години. Освидетелстваното лице през това време не полз­ва социалните плащания, жизнено необходими пора­ди нарушеното му здраве. Решенията на органите на медицинската експертиза стават задължителни, ако не са обжалвани или редът за обжалването им е изчерпан. Съгласно чл. 67 от ПУОРОМЕРРКМЕ всяко

едно обжалване на решението на ТЕЛК/НЕЛК спира плащанията по него. Правото за получаване на пенсия за инвалидност не става задължително с формалното влизане в сила на решенията на ТЕЛК/НЕЛК. То има задължителен характер и е основание за отпускане на инвалидна пенсия едва когато е потвърдено от медицинската комисия по чл. 98, ал. 4 от КСО, а в случаите на обжал­ване – едва след съдебното решение. Процедурата по обжалване на експертните решения отнема години, през които правоимащите лица не получават пенсия за инвалидност. Тези лица са поставени в неравнос­тойно положение, независимо че правото на социална сигурност се ползва със защита и е прокламирано в чл. 22 от Всеобщата декларация за правата на чове­ка. Във връзка с определянето на намалена работос­пособност поради заболяване и свързаните с нея со­циални плащания, комисията констатира, че практи­ка на НЕЛК е със решенията си да намалява процента на неработоспособност, определен от ТЕЛК. Република България е длъжна съгласно европейските норми и поети ангажименти като държава членка да предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че всички национални закони, подзаконови и админи­стративни разпоредби, противоречащи на принципа за равно третиране, са отменени. Въпреки това по повод оплаквания пред комисията и проведени про­изводства е установено, че в българското законо­дателство продължават да съществуват отделни дискриминационни разпоредби. Неколкократно комисията е сезирана с искане за ус­

тановяване на дискриминация по отношение на чл. 9 от Закон за научните степени и звания. Посочената разпоредба възпрепятства достъпа на лица над 35 и 45 години до научните звания „асистент”, „преподава­тел” и „научен сътрудник” само и единствено поради тяхната възраст и затова нарушава принципа за не­дискриминация. По повод конкретно оплакване комисията установи, че разпоредбата на чл. 22а от Закон за данъците вър­ху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.) не съответства на принципа за равно тре­тиране и води до пряка дискриминация на основата на признаците „семейно положение” и „възраст”. В сферата на социалното подпомагане комисията констатира практики за дискриминация при предос­тавяне на административни услуги от служители в дирекциите за социално подпомагане независимо дали молбите на граждани са основани на нужди, възникна­ли инцидентно или не. Констатирани са грубо отно­шение към молителите, предварително произнасяне на социални служители по същество върху още нео­бективирани молби за социално подпомагане, служеб­но възпрепятстване на подаването на молби деклара­ции за отпускане на социални помощи, неколкократни връщания за неокомплектовани документи, независи­мо че установената практика е да се приемат доку­ментите, с които се иска социално подпомагане. Не­ангажирането на социалния работник с жалбите или молбите на граждани за социално подпомагане във вид на еднократна или друга помощ е израз на дискри­минация, дори от гледна точка задължението на ад­

министративния орган да разгледа и реши обективно молбата или жалбата, отправена до него.

^ Образование и обучение – предпоставка за бъдеща реализация на индивида
Следващото изложение касае констатирани нару­шения на правото на равно третиране в сферата на образованието и достъпа до него като гаранция на равните възможности при бъдеща реализация на па­зара на труда и реализация на потенциала на млади­те хора във всички сфери на обществения живот. Относително голям дял в практиката на КЗД имат оплакванията в областта на образованието. Консти­туцията на Република България въздига в основно и неотменимо право и задължение училищното обуче­ние до 16-годишна възраст. Основното и средното образование в държавните и общинските училища са безплатни. Правото на образование е признато като основно човешко право и от ЕКПЧ (чл. 2 от Първия протокол към конвенцията). Регламентираната в глава втора, раздел ІІ от ЗЗДискр. „защита при упражняване правото на обра­зование и обучение” на първо място играе важна роля за постигане целите на генералната превенция да не бъде допускана пряка или непряка дискриминация в обучаващите институции както от страна на педа­гогически или непедагогически персонал, така и от учащ се. Осезаеми дискриминационни проблеми комисията ус­танови по повод инициирани производства на осно­вата на признак „образование” „увреждане” и здраво­словен статус на обучаващи се деца със специални образователни потребности (СОП). Тези проблеми рефлектират пряко върху правото на образование и обучение на деца, които се нуждаят от специфични образователни мерки, адекватни на специфичните им образователни потребности в процес на обучение и на диагностицираното заболяване. Антидискриминационната разпоредба на чл. 32 от ЗЗДискр. е законодателна гаранция, че обучаващите институции ще предприемат подходящи мерки с цел изравняване на възможностите за ефективно упраж­няване на правото на образование и на обучение на лицата с увреждания. По повод конкретни оплаквания комисията е извърши­ла свои проучвания. Правото на образование трябва да бъде така разумно регулирано от държавата, че да не бъде нарушавано. Регулирането му не трябва да бъде от такова естество и обхват, че да води до нарушаване на същината на правото на образование или на друго право или свобода. В кръга на подлежащи­те на общообразователно образование деца със спе­цифични образователни потребности попадат 31 697 диспансеризирани деца като хронично болни в училищ­на възраст, 643 деца с детска церебрална парализа (ДЦП), всяко 11-13-то дете на 100 000 деца със зло­

качествено заболяване, деца с аутистични проблеми, страдащи от множествени увреждания или психични заболявания. Данните са на база проведени профилак­тични прегледи от личните лекари, предоставяни от РИОКОЗ и от НЗОК за учебната 2008/2009 г., без да бъдат изчерпателни. Много от тези деца нямат въз­можност да посещават общообразователни училища поради спецификата на заболяването и поставената диагноза, на която отговаря специфичен режим на ле­чение или долекуване. В зависимост от диагнозата тези деца трябва да бъдат обучавани по индивидуал­ни програми. В нередки случаи обучителният процес трябва да е придружен с цялостна комплексна медико­педагогическа рехабилитация, която се постига от съвместни екипи: лекари, учители, родители. Ресурс­ният учител е абсолютно недостатъчен като под­помагащ обучителния процес на децата със СОП за предаване на знания, за да могат да бъдат полезни на себе си и на обществото в дългосрочен план и да се интегрират в обществото. На отговорността на държавата за качеството на образование е придадена особена тежест от Евро­пейската комисия по правата на човека към Съвета на Европа. Много голяма част от тези деца не са интегрирани, част от тях изобщо не са напускали домовете си, оставени са на грижата на техните родители. В неравностойно положение по отноше­ние на правото на образование са поставени и деца, настанени в помощни училища, спрямо децата, обу­чавани в общообразователните училища. Практики за дискриминация са установени в процедурата за прием и в учебно-възпитателния процес, прилагани в помощните училища спрямо деца с увреждания и деца с малцинствен етнически произход. В тези училища следва да се осигурят по-добри медицински грижи за действително увредените деца. Необходимо е и сградният фонд да се обезпечи с дос­тъпна архитектурна среда за децата с увреждания, да се актуализират обучителните и интегриращите програми, прилагани в учебно-възпитателния процес на деца със СОП. По отношение на приема на деца в помощните учили­ща е необходимо в диагностичните комисии на всич­ки нива (централна диагностична комисия към МОМН, към инспекторите на МОМН и към самите училища) да се осигури представителство на Агенция за закри­ла на детето. МОМН не разполага със система от данни за броя на децата със СОП поради увреждане, тежко или хронично заболяване. По този начин не ста­ва ясно колко от тях посещават масовите училища, колко се обучават в болнични условия, колко изобщо не се обучават. Това пречи да бъдат анализирани, прогнозирани и предприети специални образовател­ни мерки с цел изравняване на възможностите им за образователно обучение. Система за отчитане на коректни данни за броя на децата със СОП в училищ­на възраст, разпределени по възраст, диагноза на за­

боляването и пол, не съществува и в Министерство на здравеопазването. А това е държавна институция, имаща пряко отношение към държавното регулиране на образователното обучение на деца със СОП пред­вид цялостната им рехабилитация.

^ Здравна система, достъп до медицински услуги
Следващото изложение касае констатирани нару­шения на правото на равно третиране в сферата на здравеопазването и достъпа до медицински услуги. В Закона за здравето законодателят е определил опазването на здравето на гражданите като нацио­нален приоритет, който се гарантира от държавата чрез прилагане на принципа на равнопоставеност при ползването на здравни услуги. Практики за дискрими­нация, установени от комисията в обществените отношения, засягащи здравето на гражданите и не­говото опазване, са тясно свързани с отношенията по здравно осигуряване. Извън обхвата на задължителното здравно осигуря­ване на гражданите се предоставя медицинска по­мощ при спешни случаи, както и медицински транс­порт, които са организирани и финансирани пряко от държавния бюджет. Спешната медицинска помощ и транспорт при спешни случаи са насочени към предо­твратяване на смъртта на пострадалия или тежки­те или необратими морфологични и функционални ув­реждания на жизнено значими органи и системи. Пра­вилникът за устройството и дейността на Център

за спешна медицинска помощ регламентира устрой­ството, управлението и дейността на тези лечебни заведения. Центровете за спешна медицинска помощ са лечебни заведения, в които медицински специа­листи с помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транс­портирането до евентуалната му хоспитализация. По повод проведени производства комисията устано­вява тревожни факти в дейността на центровете за спешна медицинска помощ. Липсват необходими­те усилия за осигуряване на спешна медицинска по­мощ. Тя е несвоевременна, недостатъчна и поставя в неравностойно положение някои от нуждаещите се пациенти, без да се зачитат техните права. Силно тревожен е фактът, че комисията е сезирана по по­води на настъпила смърт на пациенти. Те са се нуж­даели от адекватни спешни медицински мерки поради състоянието, в което се намират, застрашаващо пряко техния живот. Разбира се, не по-маловажно за спасяването на човешкия живот, пряко застрашен от състоянието на пациента, е неприемането на паци­енти/спешни случаи от болнични заведения, до които те са транспортирани. Практиката на комисията установява дискримина­ционни проблеми, произтичащи от дискриминация по признак „увреждане” и „възраст”, на лица, страдащи от редки болести. На първо място са установени дискриминационни проблеми по отношение на деца на възраст от 1 до

7 години, страдащи от фенилкетонурия. Животопод­държащо е спазването на строга диета, включваща синтетично мляко ФКУ 1. Липсата на това синте­тично мляко като хранителна добавка би могла да доведе до бързо влошаване и увреждане на здравето на детето. Заместващата храна PKU2 се доплаща с 49 лв. на кутия, или приблизително с 250 лв. на месец. Отпадането на ФКУ 1 от Реимбурсния списък обек­тивно ограничава достъпа на деца от 1 до 7 години до синтетичното мляко, съответстващо на тяхна­та възрастова група. Това ги поставя в положение на дискриминация по признак „възраст”. НЗОК като компетентен орган следва да отпуска диетичната храна не само за деца до 1 година и от 7 до 18 години, бременни жени и възрастни, а и за децата от 1 до 7 години. Необходимо е НЗОК да приеме ново решение по реда на чл. 56, ал. 2 от ЗЗО за определяне на проце­дура за отпускане на синтетичното мляко като най­подходящо за децата от 1 до 7 години. На второ място са установени дискриминационни проблеми по отношение на осигуряването и запла­щането на медикаменти за страдащи от рядкото заболяване „идиопатична пулмонална хипертония, хронично белодробно сърце”, както и липсата на ин­формация за лечението му. Медикаментът Синде­нафил е животоподдържащ, но цената му е твърде висока. Експертно становище е предоставено от експерта за Източна Европа по редки болести към ЕК и член на Европейската здравна организация доц. д-р Румен Стефанов. В рамките на ЕС превенцията и борбата с редките болести е приоритет и в тази

връзка Съветът на Европа и Европейската комисия са приели редица документи. Един от тях е Програма за обществено здравеопазване 2008-2013 г. ЕК е при­ела Съобщение и Препоръка за европейски действия в областта на редките заболявания за създаване на цялостна стратегия за подкрепа на страните членки в диагностиката, лечението и социалните грижи за европейските граждани с редки болести. На трето място са установени дискриминационни проблеми по отношение на осигуряването и запла­щането на медикаменти за страдащи от рядкото за­боляване „мукополизахаридоза”. Цената на медикамен­тите Elapraze (за тип ІІ) и Naglazyme (за тип VІ) е не­посилна за семействата на болните деца Регистри­раните в България цени са: за Elapraze - 7645,74 лв., а за Naglazyme - 4266,06 лв. Експертното становище за това рядко заболяване е, че започнатото лечение не следва да се прекъсва, тъй като се касае за доживот­на ензимозаместваща терапия. Министерството на здравеопазването, като не е предоставило продължи­телно време лекарствата, необходими за лечението на пациентите, и е застрашило техния живот, е из­вършило пряка дискриминация на основата на „лично положение”, „увреждане” и „имуществено състояние”. Не е изпълнена и разпоредбата на Наредба № 34 за реда за заплащане от републиканския бюджет на ле­чението на български граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Неравностойното положение на пациентите с редки болести в България е свързано предимно с факта, че необходимите лекарствени продукти не са включени

в Позитивния лекарствен списък (ПЛС). Лекарствата, предназначени за лекуване на редки болести, следва да се заплащат от държавния бюджет чрез здрав­ното министерство. Становището на МЗ е, че не е предвиден законов механизъм за заплащане на лекар­ствено лечение с продукти извън ПЛС, поради което те не се реимбурсират. Комисията установи, че в България, респективно в МЗ, няма създаден функциониращ регистър на бо­лните с редки болести, включително за болните от „идеопатична пулмонална хипертония”. Въпреки че редките заболявания имат съществен дял за заболе­ваемостта и смъртността, те са в голяма степен неотразени в информационните системи на здраве­опазването поради липса на подходящи системи за кодиране и класификация. Причините са комплексни, включително недобра координация между компетент­ните институции МЗ и МФ. Съгласно Приложение № 1 към чл. 2 от Наредба № 34 за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на български граждани за заболявания, извън обхвата на задължи­телното здравно осигуряване, страдащите от тази рядка болест автоматично са изключени от грижата на държавата да заплаща лекарственото лечение с „Revatio”. По този начин страдащите от рядкото забо­ляване „идиопатична пулмонална хипертония, хронично белодробно сърце” са поставени в по-неблагоприятно положение в сравнение с други пациенти, страдащи от друг тип редки болести, които са получавали и по­лучават лечение, финансирано от държавата. Като заключение българската държава трябва да съ­

образи с Препоръката на ЕК за действия в областта на редките заболявания, създаването на цялостна стратегия в диагностиката, лечението и социални­те грижи за гражданите с редки болести. Има оплаквания на пациенти, страдащи от тежка бъбречна недостатъчност, които са на хемодиализа, и на пациенти със злокачествени заболявания, които желаят да се диализират и/или лекуват в избрано от тях частно лечебно заведение, различно от държавни­те и общински лечебни заведения, но получило акреди­тация. По този повод комисията установява различно третиране на болнични заведения в зависимост от тяхната собственост по отношение на реда за за­плащане на лечението на български граждани за за­болявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване със средства от републиканския бю­джет. Респективно неблагоприятно са третирани и пациентите, предпочели да се лекуват именно в тях. Неравното третиране се изразява в нефинансиране­то от държавния бюджет на пациенти на частни ле­чебни заведения, страдащи от терминална бъбречна недостатъчност и злокачествени заболявания. От друга страна в неравностойно положение се оказ­ват лекарите, полагащи труд в лечебни заведения извън списъка на болничните заведения в Приложение № 1 към Наредба № 34. И това става независимо от притежаваната специалност по профила на заболява­нето, тъй като те нямат възможност за предписва­не на лекарства, нито за регистриране на пациенти, страдащи от заболявания извън обхвата на задължи­телното здравно осигуряване, за които лекарства­

та се заплащат от републиканския бюджет. Не на последно място е различното третиране на частни болнични лечебни заведения независимо от принципа за равнопоставеност на лечебните заведения, въве­ден с нормата на чл. 4, ал. 2 от Закон за лечебните заведения.^ Архитектурна среда

През периода 2007-2009 г. по повод на конкретни жал­би, сигнали на граждани, самосезирания и извършвани служебни проверки извън производството по глава четвърта, раздел І от ЗЗДискр. комисията неедно­кратно установява практика за дискриминация при осигуряването на достъпна жизнена и архитектурна среда за хората със специфични потребности/увреж­дания. Съществуването на архитектурни бариери, препятстващи свободния достъп до обществени сгради (държавна и общинска собственост), както и недостъпен обществен транспорт не следва да се счита като непредвидена, поради нормата на § 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Фактът, че продължават да постъпват в комисия­та жалби за недостъпна архитектурна среда налага извода за необходимост от предвиждане на целеви средства в държавния и съответно в общинските бюджети за нейното изграждане. Държавните орга­ни и органите на местното самоуправление следва да предприемат необходимите мерки за привеждане на архитектурната среда на стопанисваните от тях сгради в съответствие с изискванията на § 6 от ПЗР

на ЗИХУ, включително и за финансовото обезпечаване на дейностите за осигуряване на свободен достъп на хората с увреждания до управляваните от тях сгради.

^ Достъп до стоки и услуги, права на потребите­лите

Закрилата на потребителите на стоки и услуги озна­чава да не се допуска дискриминация и дискриминация на физическите лица в качеството им на потреби­тел. По повод образувани производства, засягащи достъп до стоки и услуги комисията констатира, че практи­ките за дискриминация са предимно на основата на признаците гражданство, увреждане или етническа принадлежност. Срещани форми на дискриминация са недопускането до заведения на лица от ромски произход, без да има обективно оправдание за това, а единствено и само с оглед на етническия произход на засегнатото лице. Практиката на КЗД регистрира дискриминация при предоставянето на медицински услуги на завишени цени на граждани на други държави. Комисията намира за израз на дискриминация грубото и нетолерантно отношение от страна социалните работници, проявявано при обслужване на граждани, нуждаещи се от социална закрила. В съответствие с Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Наредбата за административното обслужване служителите на Агенция за социално под­помагане следва да осигурят регистрация на искани­

ята/молбите, основателност на отказите, както и обективност при преценката с цел предотвратяване на дискриминация и дискриминация при обслужване на лица с увреждания. Комисията намира, че форма на дискриминация са некоректните реклами, чрез които в туристическия бранш се предлагат хотелски услуги, включващи ин­формация за достъпна архитектурна среда на хора с увреждания, която не отговаря на действителната архитектура на хотела. Въведен в заблуждение, по­требителят – лице с увреждане, установява несъот­ветствието едва след като посети хотелския обект и преживее нежелани и неблагоприятни моменти, свързани именно с липсата на достъпност. По повод конкретни оплаквания комисията установя­ва дискриминационна практика в търговска верига „Метро”, проявена в недопускане на родители с деца под 7-годишна възраст. За дискриминационна практика, във връзка с потреб­лението на услугата „доставка на електрическа енергия”, комисията намира нееднаквото отношение от страна на електроразпределително дружество по повод потреблението й спрямо потребители от ром­ски произход. То е изразено в монтирането на елек­троизмервателните уреди на по-голяма височина, от­колкото при потребителите от неромски произход. Като практика за дискриминация във връзка с по­треблението на услугата „питейно-битова вода” ко­мисията намира нееднакво отношение на доставчика „ВиК” дружество спрямо потребителите. Различното отношение от страна на „ВиК” дружеството се изра­зява в начините на отчитане, калкулиране и събиране на дължимото за остойностената услуга (потребе­ното количество вода) спрямо двете групи потреби­тели – с монтирани водоизмервателни уреди и без монтирани водоизмервателни уреди. На потребите­лите с водомери ежемесечно се отчита количество­то потребена вода в съответствие със Закона за измерванията, услугата им се калкулира и фактурира по партиди и потребителски номер. В този смисъл те се явяват редовни потребители и редовни платци в преобладаващите случаи. Спрямо тях дружеството предприема съдебни процедури за събиране на дължи­мите суми по принудителен ред в случаите на прос­рочие. Към потребителите без водомери се подхожда различно, на тях или въобще не се калкулира служеб­но определено количество вода, или ако се начислява, тези потребители не заплащат услугата. Спрямо тях не се предприемат съдебни процедури за събиране на дължимото по принудителен ред.^ Медийна политика и средства за масово осведомяване

Всякакви форми на изразяване, които подтикват към расова омраза, ксенофобия, антисемитизъм и всякак­ви други форми на нетолерантност, които разкла­щат основите на демократичната сигурност могат

да имат голямо влияние, да подбуждат към дискрими­нация, когато са разпространени чрез медиите. По повод конкретни оплаквания срещу медии Комисия за защита от дискриминация споделя дифинитивна­та Препоръка № 20 от 1997 г. (позиция „обсег”) на Комитета на министрите на Съвета на Европа, че всички форми на изразяване, които разпространяват, подтикват, насърчават или оправдават расова омра­за, ксенофобия, антисемитизъм или други форми на омраза, основаващи се на нетолерантност, включи­телно: нетолерантност изразяваща се в агресивен национализъм, дискриминация и враждебност към мал­цинствата, преселниците и имигрантите, не бива да се допускат. Комитетът на министрите препоръчва следните действия за преодоляване на нетолерант­ността в медиите - избягване на пренебрежително, стереотипно изобразяване на членове на културни, етнически или религиозни общности в публикации и програми, както и разглеждане на човешкото поведе­ние, без то да се свързва с връзките на даден човек с тези общности (Препоръка № 21 от 1997 г. за медии­те и насърчаване на толерантността). Практиката на комисията регистрира случаи, в кои­то медии подчертават етническата принадлежност на извършители на деяния, които имат за резултат накърняване достойнството на всяко лице от тази общност и поведението на конкретното лице се при­писва на цялата етническа общност. Представяне­то на информация по този начин, в тясна връзка с принадлежността на извършителя на деянието към определена общност, създава враждебна и обидна среда за всеки един неин представител, тъй като на­чинът на поднасяне на новината предизвиква недобро­желателно отношение към общността. Комисията квалифицира това деяние като тормоз на основата на етническа принадлежност, тъй като едни от кон­ституционно гарантираните ценности са закрилата на достойнството на личността и неговото добро име.^ ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ
оставить комментарий
страница3/9
Дата10.10.2011
Размер9,28 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх