І. Предмет, статут и методи на психологията 7 icon

І. Предмет, статут и методи на психологията 7


Смотрите также:
Предмет на дисциплината. Методи за изучаването на Римското частно право /рчп/...
Лекция Как е възможно разгадаването на вътрешния свят: теории и изследователски практики...
Статут на дисциплината в учебния план : Задължителна учебна дисциплина за студентите от фа на...
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студенти от фа на ту...
Решение № 322
Вид научной деятельности...
Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението...
Дипломатическая академия министерства...
Д. И. Степанов Список публикаций и исследований Монографии и главы в книгах...
1 Религия как предмет научного исследования. Предмет религиоведения...
Учебник. В 2 т. Т. 2 / Под ред. В. А. Козбаненко. Изд. 2-е, с изм и доп. М:«Статут», 2002. 592 с...
СтатутЗагрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
скачать
1Борис Минчев

Обща психология

Рецензенти:

Проф. д-р Людмил Мавлов, дмн

Доц. д-р Емилия Алексиева

Издателство Ciela, 2008

Уводни бележки 6

І. Предмет, статут и методи на психологията 7

Вътрешният свят на човека: опити за разгадаване 7

Изходно определение на предмета на психологията 7

Психологията - изследване и управление на човешките преживявания 9

С какво още се занимава психологията? 10

Човешкото преживяване и трите свята на всекидневната психология 11

За професията и призванието на психолога 12

За статута на Общата психология 14

Емпирично и теоретично в психологията 14

Общата психология и нейният статут в световен мащаб 15

Общата психология като академична дисциплина в България 16

Каква трябва да бъде образцовата Обща психология като институция? 17

Към една Обща психология на ситуациите 19

Как е възможно разгадаването на вътрешния свят: теории и изследователски практики 21

Теориите в психологията 21

Единици на анализ в психологията 23

Изследователски практики 30

Емпирични методи на психологическо изследване 31

Наблюдение 31

Допитване 32

Експеримент 33

Съпоставителен анализ на методите 35

Психологически методики на изследване 35

Многообразието на методики в психологията 37

Проблеми на изследването на ситуационния репертоар и ситуационния тезаурус 38

ІІ. Универсална и ситуационна структури на психиката 41

Психологията в еволюционен контекст 41

Филогенеза на психиката 43

Проблеми на био-психо-еволюцията на човека 45

Невро-физиологическа организация на психиката 46

Още за душата и тялото 50

Еволюция на ситуационната структура на преживяванията 51

Универсална структура на психо-поведенческата активност у човека 54

Здрав смисъл и структура на човешката психика 54

Универсалната структура на психиката и поведението от феноменологично-ситуационистка гледна точка 56

Образ на света 58

Ефекти на ОС 60

Субектен блок на психиката 62

Ситуация 65

Поведение 66

Взаимодействие на блоковете на универсалната психо-поведенческа структура 68

Психични функции и блоковата структура на психиката и поведението 69

Феноменология на човешкия жизнен свят: как човекът присъства в битието 72

Същностни черти на преживяването 72

Основни твърдения на феноменологичната психология на ситуациите 74

Частно-психологически следствия 78

Философски проблеми на феноменологичния ситуационизъм 79

Защо възникват ситуационните редове (СР-е) 80

Императив за неблокиране на СР-е 81

Импровизация и опортюнизъм в реализацията на СР-е 83

Ригидизация на СР-е 85

Серийно-позиционни ефекти в СР-е 86

Онтогенеза на ситуационния репертоар и СР-е 87

ІІІ. Глобални процеси на преживяване 90

Филогенеза на мотивацията и подбудителните явления у човека 90

Потребностите в еволюционен контекст 90

Нуждите като първични състояния на живите същества 90

Потребностите – изходни състояния на мотивационната система на организма 90

Видове потребности 92

Психо-поведенческа същност на инстинктите 93

За потребностите и инстинктите у човека 94

Структура и функции на човешката подбудителна сфера 95

Потребности 97

Нагласи 101

Мотиви 102

Ситуативни подбуди 104

Взаимодействие на подбудителните равнища 105

Съзнателно, несъзнателно и ситуация 109

Азът - източник на съзнатост 110

Видове несъзнателно и проявленията му в ситуация 112

Функции на съзнателните състояния 114

Внимание 116

Функции на вниманието 118

Видове внимание 119

Внимание и информационна обработка 122

Свойства на вниманието 123

ІV. Личността в общопсихологически контекст 125

Проблемът за личността – предизвикателство за психологията на ХХІ век 125

Възгледи за личността в психологията 128

Слоеста структура на личността 130

Описание на слоестата структура 131

Възникване и динамика на слоестата структура 134

Личност и жизнено дело 139

Жизненото в контекста на културата и на широкия социум 139

Жизненото дело във вътрешния свят на субекта 143

Онтогенеза на жизненото дело на индивида 144

Воля и волево действие 146

Възгледи за волята в психологията 147

Усилието – същност и функции спрямо Аза и ситуационното поле 148

Сложно волево действие 151

1. Постановка на цел 153

2. Осмисляне 153

3. Планиране 154

4. Практически действия 155

5. Постигане на резултат 155

6. Оценка на резултата 155

Динамика на волевото действие в структурата на личността 155

Еволюционна психология на морала 157

Смисълът в живота на индивида 163

Свойства и детерминанти на смисъла 163

Смисълът в структурата на личността 165

Личностни смисли и жизнено дело 167

Граници на личностния смисъл 168

^ V. Индивидуално-психологически структури на личността 170

Психодинамична индивидуалност на субекта 170

Жизнен цикъл 171

Денонощен психодинамичен цикъл (ДПЦ) 172

Психодинамичната индивидуалност и мястото й в общата структура на психиката 174

Способности 175

Определение на способността 175

Способности и психически функции 178

Психологически възгледи за способностите 179

Емоционални явления 181

Проблемът за природата на емоциите – две контрастни позиции 181

Феноменологично-функционална теория за емоциите 184

Функции на емоциите 186

Всекидневна типология на емоционалността 189

Някои закономерности на емоционалните явления 190

Заключение 193

Характер и всекидневие 193

Три определения на характера 193

Възгледи за характера в психологията 195

Характерът в практическата психология на С. Кови 196

Всекидневие, характер и личност 197

Навици и привички 199

Възгледи за навиците и привичките 200

Всекидневна концепция 200

Психологически концепции за навиците и привичките 201

Стадии на формиране на навиците 202

Навиците в общата структура на опита 204

Умения и експертност 204

Определение на умението 205

Модел на формиране и прибавяне на умели действия 207

Експертност при вземане на решения 210

^ VІ. Сензоперцептивни процеси 214

Закономерности на сензоперцептивните процеси 214

Сензоперцептивната доминантност 219

Психофизиката в съвременната психология 220

Усещания 221

Типологии на усещанията 221

Екстероцепция 222

Взаимоотношения между стимули и усещания 227

Прагове на усещания. Основен психофизически закон 228

Психофизиологични закономерности на усещанията 231

Възприятие 232

Взаимоотношения между възприятия и усещания 232

Типологии на възприятията 233

Процес и резултат на възприятието 234

Процесуални особености на възприятието 235

Характеристики на перцептивния образ 236

Теории за възприятието 238

Перцептивни илюзии 240

Наблюдение и наблюдателност 241

^ VІІ. Абстрактно-познавателни процеси 243

Учене и памет 243

АКТ-теорията за мисленето и ученето 243

Стадии на ученето според АКТ-теорията 246

Архитектоника на човешката паметова система 247

Сензорна памет (СП) 248

Краткосрочна памет (КП) 249

Дългосрочна понятийно-семантична памет 251

Дългосрочна памет за епизоди 252

Дългосрочна процедурна памет 252

Времева и целева структура на паметта 252

Взаимодействие между паметовите регистри 253

Основни паметови ефекти 255

Памет и личност 256

Мислене 257

Психологическа природа на мисловната активност 261

Мислене, съзнание и символични системи 263

Проблеми – общата структура и дефиниране 265

Личностен смисъл на проблема 268

Стратегии на решаване на проблеми 270

Формиране и използване на понятия 272

Видове понятия и тяхното формиране 273

Прототипични понятия 274

Как се формират и използват прототипичните понятия? 275

Класически (логически) понятия 276

Целеви понятия 277

Взаимовръзка между разновидностите на мисленето 278

Въображение 278

Възгледи за въображението 279

Определение на въображението 279

За какво служи въображението? 280

Изследване на въображението 282

Въображение и ситуационни редове ( СР-е) 283

Връзка на въображението с другите психични функции 285

Заключение 286

Приложения 287

Приложение 1. Речник на ситуационистката концепция 287

Приложение 2. Теми на човешки преживявания 291

Приложение 3. Моят списък на “гросмайсторите” в психологията 292

Приложение 4. Теми за писане на есе и за размишления 293

Изисквания към писането на академично есе 301

Най-добрите есета ще бъдат публикувани след време с името на автора си в интернет и/или в печатно издание. 302

Литература 303

^ Авторски показалец 309
оставить комментарий
страница1/30
Дата10.10.2011
Размер6.27 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
хорошо
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх