Консолидиран годишен доклад icon

Консолидиран годишен докладСмотрите также:
Консолидиран годишен доклад...
Годишен доклад...
Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет...
Химимпорт ад годишен консолидиран финансов отчет на англ език за 2009 год. На 04. 06. 2010г...
Годишен доклад за дейността...
Годишен доклад...
Годишен доклад...
І. увод
Консолидиран доклад за дейността...
Годишен доклад...
Консолидиран междинен доклад за дейността на „Трейс Груп Холд” ад за периода 01. 10. 2008 г. 31...
Годишен доклад за дейността...страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
скачатьКОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД


за дейността на

Енемона”АД

през 2008 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:I. ОБЩА ЧАСТ 5

Преглед на развитието и резултатите от дейността на „Енемона” АД 6

Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента 10

1. Нетекущи активи 27

1. Нетекущи активи 56

II.КРАТКОСРОЧНИ 59

в т.ч. от банки 59

Текуща част от нетекущи задължения - „Интерлийз” АД 59

1. Ценови риск – риск от значително покачване на цените на някои основни суровини за производство, както и рискът от покачване на цената на енергийните ресурси – природен газ и ел. енергия. Това води до повишаване на разходите, а оттам и до намаляване на печалбата на дружеството; 59

2. Икономически риск – възможна неплатежоспособност на контрагенти. 59

1. Нетекущи активи 64

1. Нетекущи активи 67

1. Нетекущи активи 69

1. Нетекущи активи 71

1. Нетекущи активи 74

1. Нетекущи активи 76

1. Нетекущи активи 77

1. Нетекущи активи 81

1. Нетекущи активи 91

1. Нетекущи активи 96

1. Нетекущи активи 97

1. Нетекущи активи 109

Стратегията за постигане на инвестиционните цели 112

Придобити от Дружеството недвижими имоти 113

1. Нетекущи активи 120

II. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №10 ОТ НАРЕДБА №2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА 127

През разглеждания период няма договорености, в резултат на които могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери. 155

^ III. Промени в цената на акциите на дружествата 155

Изтъргувани обеми през 2008 г. 157

Изтъргувани обеми през 2008 г. 159

Изтъргувани обеми през 2008 г. 160

Изтъргувани обеми през 2008 г. 162

^ IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 162

V. НФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 ОТ НАРЕДБА №2 НА КФН 165

„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ 169

„Ломско пиво” АД 170

„Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ 170^ Уважаеми Инвеститори,


При консолидирането на финансовите отчети в състава на групата „Енемона” АД влизат следните дружества:
ДРУЖЕСТВО

Процент (%) към

31.12.2008

Процент (%) към

31.12.2007

Енемона Ютилитис” ЕАД

100.00

100.00

ТФЕЦ Никопол” ЕАД

100.00

-

Еско Инженеринг” АД

 99.00

 90.00

Агро Инвест Инженеринг”АД

 99.98

 99.98

Ботуня Енерджи” АД

 98.68

87.00

Енемона - Гълъбово”АД

 91.11

 -

Нео Агро Тех”АД

 90.00

 90.00

Неврокоп - Газ АД

 90.00

 -

Солар Енерджи”ООД

 80.00

 80.00

Пиринпауър”АД

 84.00

 50.00

Енергомонтажкомплект”АД

 77.36Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ”АДСИЦ

 

69.23

 

69.23

Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ

 60.80

 58.07

ХЕМУСГАЗ”АД

 50.00

 50.00Непряко участие “Енемона” АД има в “Ломско пиво”АД, собственост на “Агро Инвест Инженеринг” АД и в дружествата ”ПИРИНПАУЪР” АД, „РЕГИОНАЛГАЗ” АД и „Свиленград Газ”АД чрез „Енемона Ютилитис” ЕАД.


^

I.ОБЩА ЧАСТНАПРАВЛЕНИЕ „ИНЖЕНЕРИНГ И СМД” В ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА


1. „ЕНЕМОНА” АД


Енемона” АД е акционерно дружество с предмет на дейност: проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, пусково - наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова, маркетингова, туристическа, обществено хранене, хотелиерска, къмпингова, посредническа, рекламна, търговска (включително внос, износ, покупко-продажба на недвижими имот , вкл. земеделски земи, покупко-продажба на вземания, обменни, компенсационни, лизингови, наемни, бартерни, консигнационни сделки), производство, изкупуване, реализация и сервиз и търговия на машини, съоръжения, материали, детайли и резервни части и стоки за широко потребление, производство, пренос, разпределение и търговия на топлинна и електрическа енергия, вкл. произведена от възобновяеми енергийни източници, производство и търговия на енергийни носители – след получаване на съответното решение/лицензия в предвидените от закона случаи, проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения, енергоефективни услуги (включително обследване, консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради), търсене, проучване, разработване, добив и използване на подземни богатства по смисъла на чл.2 от Закона за подземните богатства, както и на биологични, минерални, енергийни ресурси и води, придобиване на концесии за хидромелиоративни и водоснабдителни съоръжения и системи, терминали от пристанища, републикански пътища, обекти в железопътната инфраструктура, консултантски, преводачески, автосервизни, транспортни, таксиметрови, туристически, комуникационни и битови услуги, селскостопанска дейност (включително производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански продукти в страната и чужбина, ветеринарно - медицински услуги и консултации, акционерни и дялови участия, вкл. придобивания на дялове и акции от други дружества, участия в смесени дружества, придобиване на акции, дялове и/или дружества чрез сливане и вливане, както и тяхната продажба, магазинна търговия, както и всички незабранени от законодателството на Република България дейности.
^

Преглед на развитието и резултатите от дейността на „Енемона” АДНетекущите активи на „Енемона” АД към 31.12.2008 г. представляват 38.10% от всички активи на дружеството, като спрямо 31.12.2007 г. отбелязват ръст от 90.95%. Причина за увеличението е нарастването на инвестициите в дъщерни и асоциирани предприятия, която се е увеличила почти 3 пъти в сравнение с началото на 2008 г.


През 2008 г. „Енемона” АД е инвестирала в четири нови дъщерни дружества: ТФЕЦ Никопол ЕАД, Енемона – Гълъбово АД, Неврокоп-газ АД и ЕМКО АД, като общата инвестиция възлиза на 8.6 млн. лева. „Енемона” АД е инвестирала допълнително 588 хил. лева в Свиленград-газ АД.


Общите активи на дружеството към 31.12.2008 г. възлизат на 144.6 млн. лева, което е ръст от 41% спрямо 31.12.2007 г. Това се дължи основно на увеличението на инвестициите в дъщерни и асоциирани предприятия, както и увеличението на търговските вземания на „Енемона” АД – и по-конкретно – тези от клиенти и доставчици поради спецификата на дейността на емитента. Нарасналите балансови стойности на материалите и незавършеното производство и инвестициите в транспортни средства, машини и оборудване, необходими на емитента за изпълнение на нови проекти също оказват значително влияние върху ръста на активите на дружеството.


„Енемона” АД финансира основната си дейност със собствен капитал и външи привлечени средства.


Собственият капитал на дружеството към 31.12.2008 г. възлиза на 68 661 хил. лева, което представлява 47.47% от активите му, което е спад спрямо края на 2007 г. Основният капитал на емитента е в размер на 11 934 хил. лева.


Нетекущите пасиви към 31.12.2008 г. представляват 15.31% от активите на дружеството. Те се увеличават значително спрямо края на 2007 г. главно заради задълженията към свързани предприети и по – конкретно от задълженията от съучастия.


Основното дългосрочно външно финансиране, използвано от емитента, е под формата на облигационни емисии.


Показатели

Описание

31.12.2008 г.

Коефициент на обща ликвидност

КА/КЗ

1.66

Коефициент на бърза ликвидност

(Пари+Парични еквиваленти+Вземания)/КЗ

0.98

Коефициент на незабавна ликвидност

(Пари+Парични еквиваленти)/КЗ

0.28


Като източници на ликвидност се определят средствата, с които дружеството разполага към определен момент за посрещане на разходите по обичайната дейност, вкл. всички КА, които в кратки срокове по пазарни цени и без значителни транзакционни разходи могат да се преобразуват в необходимите наличности. Източниците на ликвидност за „Енемона” АД са основно приходите от продажби на продукция, а така също и външно/дългово финансиране под формата на банкови заеми и облигационни емисии.


„Енемона” АД приключва отчетния период с 9.612 млн. лв. печалба или увеличение от 22.12% спрямо данните към 31.12.2007 г. Приходите от дейността на дружеството също нарастват и достига 88.43 млн. лв. или ръст от 13.99 млн. лв. (18.79%). Увеличението се дължи главно на нараснали приходи от продажба на продукция както и финансови приходи, по-специално приходи от лихви (от цесии 2 764 х.лв.) в размер на 4.4 млн. лв.^ Приходи от основна дейност

2008 г.

обем

(лв.)

%

 

 

 

^ Общ обем на приходите от СМР

76 905 302

100.00%

в това число:

 

 

^ Инженерингови /проектиране, доставки, СМР/

54 668 055

71.00%

Енергийно ефективни дейности

8 316 450

11.00%

ЕСКО договори – с гарантиран резултат

13 920 798

18.00%


Разходите за дейността на Дружеството са на стойност 77.77 млн. лв., което e 18%-тно увеличение в сравнение с началото на годината, като основен ефект оказват растежа на разходите за възнаграждения, както и други разходи, като двете заедно представляват разход от 14.44 млн. лв. или увеличение от 6.5 млн. лв. в сравнение с 31.12.2007г.


Показатели

Описание

31.12.2008 г.

Рентабилност на брутната печалба

Брутна печалба/Приходи от дейността

12.05%

^ Рентабилност на приходите от продажби

Нетна печалба/ Приходи от дейността

10.87%


Показателите за рентабилност отразяват способността на дружеството да генерира приходи, съответно печалба от основна дейност. Към 31.12.2008г. „Енемона” АД отчита 83.325 млн. лв. приходи от дейността 10.66 млн. лв. брутна печалба преди облагане с данъци и 9.61 млн. лв. печалба след данъци. На база на тези данни са изчислени горните коефициенти за оценка на рентабилността на дружеството. Стойностите на показателите за рентабилност на „Енемона”АД показват добра рентабилност и са над характерните за сферата на дейност на дружеството.


Показатели

Описание

31.12.2008 г.

Използване на капитала

Общо капитал/Общо активи

47.47%

Капитализация на активите

Нетна печалба/Общо активи

6.65%

Рентабилност на собствения капитал

Нетна печалба/Собствен капитал

13.99%


„Енемона” АД демонстрира стабилни показатели за рентабилност, като се наблюдава спад на възвращаемостта на активите на Дружеството. Възвращаемостта на собствения капитал нараства от 13.26% към 31.12.2007г. на 13.99% към 31.12.2008г.Показатели

Описание

31.12.2008 г.

Ливъридж

Дълг/Активи

52.53%

Гиъринг

Дългосрочен дълг/Собствен капитал

15.31%


За анализиране на задлъжнялостта на „Енемона” АД изчисляваме два коефициента, при които съотнасяме дълга на емитента съответно към активите и собствения капитал. Изчислените стойности към 31.12.2008г. показват известно увеличение на съотношението Дълг/Активи, но в допустимите граници с оглед на дейността на „Енемона” АД. Дружеството покрива дългосрочните си задължения със собствения си капитал почти 3 пъти, а общата задлъжнялост на „Енемона” АД е почти изцяло покрита от капитала на компанията. Набирането на капитал през борсата значително променя капиталовата структура на „Енемона” АД, като увеличава възможностите й за бързо развитие и окрупняване на дейността.


Показатели

Описание

31.12.2008 г.

Обращаемост на активите

Приходи от продажби/Сума на активите

57.61%

^ Нетен оборотен капитал

Краткотрайни активи – Краткосрочни пасиви

35 690 хил. лева


Изменението в приходите от продажби оказва влияние върху ефективността на дружеството. Към 31.12.2008г. обращаемостта на активите на дружеството намалява до 57.61%. Нетният оборотен капитал също отбелязва спад до 35.7 млн. лв.


Източници за снабдяване с материали


Доставчик

Вид стоки

^ Условия на плащане

Взаимоотношение от бр. год.

Договор (да/не)

"Филкаб" АД

Кабели, проводници и др. ел. материали

Разсрочено - 30 дни

8

рамков договор

"Баумит България" ЕООД

Компоненти за топлоизолационна система

Разсрочено - 45 дни

8

рамков договор

"Хилти България" ЕООД

Пробивна и диамантена техника, консумативи и др.

Разсрочено - 30 дни

8

рамков договор

"Ерато Холдинг" АД

Котли, радиатори, климатична техника и др.

Разсрочено - 30 дни

4

рамков договор

"Киров" АД

Пробивна техника, консумативи и др.

Разсрочено - 30 дни

8

рамков договор

"Евромаркет БРД" ООД

Пробивна техника, консумативи и др. Строителна механизация

Разсрочено - 30 дни

8

рамков договор

"Оргахим" АД

Компоненти за топлоизолационна система

Разсрочено - 30 дни

4

рамков договор

"Хендел" ООД

ПВЦ и алуминиеви профили, обков

Разсрочено - 30 дни

4

рамков договор
  • ^ Крупни сделки, осъществени чрез използване на финансов лизинг /сумите са в хил. лева с ДДС/:


Верижен багер НYUNDAI Roвex 360 LC - 7 445 606,22

Верижен багер НYUNDAI Roвex 450 LC - 7 663 241,06

Верижен багер НYUNDAI Roвex 450 LC - 7 834 281,97

VOLVO FES 280 нp, 6x2R с кран Palfinger PK 18500 191 174,56

VOLVO FLL 240 нp, 4x2R с бордова надстройка ИВАГО 99 434,40
^

Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента


  • Завършени договори през 2008 г. на обща стойност над 38 млн. лева без ДДС:Предмет

Контграгент

1

“Смесена /административна и жилищна/ сграда в местността “Манастирски ливади – Изток”;

“Констракшън Апликейшън КонАп” ООД

2

Реконструкция на кондиционери тип КТА-10 - 37 броя

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3

Електромонтажни дейности, свързани с оборудването на СКУ и ЕО при изпълнение на планирания обем на 5 ЕБ през ПГР 2007

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

4

Договор за изпълнение на Механично-технологична част „Реконструкция на Таблетен цех № 2”;Доставка и монтаж за подвързване на 4 броя процесни ANU на обект "Реконструкция на таблетен цех №2

"Балканфарма-Дупница" ЕАД

5

Инженеринг (проектиране и изграждане) на строеж.

"ГБС - Инфраструктурно строителство" АД

6

Изпълнение на енегоефективни дейности с гарантиран резултат за сградите, използвани от ЦДГ "Зорница", ЦДГ "Дъга", ЦДГ "Радост", ОДЗ "Юрий Гагарин" и ОДЗ "Снежанка" гр. Пазарджик

Община Пазарджик

7

Инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат на сградата на СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Якоруда

Община Якоруда

8

СМР за обект "Изпълнение на гръмозащита и вътрешен заземителен контур в учебните работилници на ПГ по текстил и дизайн гр. Враца

Професионална гимназия по текстил и дизайн гр. Враца

9

СМР по изграждане на улица от 164-О.Т.165 - О.Т.166

"Констракшън Апликейшън КонАп" ООД

10

Изпълнение на електромонтажни дейности, свързани с оборудване на СКУ и ЕО при изпълнение на планирания обем на 6 ЕБ през ПГР 2007 г.

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

11

Строителство на обект "Обособяване на част от сградата на читалище "Н. Й. Вапцаров-1924г." гр. Криводол за създаване на Център за подкрепа на земеделски инициативи на ромския етнос в Община Криводол

Община Криводол

12

Инженеринг за газификация на сгради собственост на "Български пощи" ЕАД /Позиция 1 - РПС Петрич, ПС Кюстендил 2, ПС Кюстендил 4"

"Български пощи" ЕАД

13

СМР по изграждане на противопожарен резервоар на обект "Смесена /административна и жилищна/ сграда в м. "Манастирски ливади"

"Констракшън Апликейшън КонАп" ООД

14

СМР на обект "Текущ ремонт на ЦДГ "Юрий Гагарин" гр. Пазарджик

Община Пазарджик

15

СМР на обект "Текущ ремонт на ОДЗ "Снежанка" гр. Пазарджик

Община Пазарджик

16

СМР на обект "Текущ ремонт на ЦДГ "Радост" гр. Пазарджик

Община Пазарджик

17

СМР на обект "Текущ ремонт на ЦДГ "Зорница" гр. Пазарджик

Община Пазарджик

18

СМР на обект "Текущ ремонт на ЦДГ "Дъга" гр. Пазарджик

Община Пазарджик

19

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни дейности с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на Факултет по Биология при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски - град Пловдив"

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

20

Направа на сгуроизвозен тръбопровод на бл. 3 и 4

Enel Produzione S.p.A. - Вrancн Вulgaria

21

Механични работи на Блок 3

Enel Produzione S.p.A. - Вrancн Вulgaria

22

Реконструкция на релсов път на 12 тонен мостов кран в МЗ 5 ЕБ - ред А-Б

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

23

Изграждане на осветителна, вентилационна и климатична инсталации на електрически помещения на Блок 3 в Електроцентрала Марица Изток 3

"Енел Марица Изток 3" АД

24

СМР на обект "Силозно стопанство"

"Ремусс" ООД

25

Обновителни работи по жилищна сграда на ул. "Проф. Джовани Горини" №2, ж.к. Геометрия - гр. София по проект “Демонстражионно обновяване на многофамилни жилищни сгради”

Програма на ООН за развитие

26

Инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат на сградата на "МБАЛ Тополовград" ЕООД

"МБАЛ Тополовград" ЕООД

27

РСМР по части АС, ВиК и вътрешни електро и слаботокови инсталации на обект "СБР Здраве" ЕАД

СБР Здраве ЕАД

28

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на "Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи" - село Борован

Община Борован

29

Изпълнение на СМР за реализация на пакет енергоспестяващи мерки на сградата на ЦДГ "Патиланци" гр. Вълчедръм

"Консорциум за енергоефективни проекти - КЕЕП"

30

Газификация на сушилня към зърнобазата на "Папас Мел" гр. Бяла Слатина

"ПапасМел" ЕАД

31

Система за оперативен мониторинг и поддръжка на основни параметри на водохимичния режим на Първи контур (PCS/OLM)

Wesтingнouse Energy Sysтems LLC (WES Вulgaria)

32

Демонтаж, монтаж и подсъединяване на 79 броя кабелни хермопроходки на 5 и 6 ЕБ. Изработка и монтаж на 474 броя защитни кожуси на изведените от експлоатация кабелни хермопроходки през ПГР 2007

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

33

Изпълнение на инженеринг относно енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сградите използвани за нуждите от "УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД гр. Плевен

УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД

34

Инженеринг за подобряване енергийната ефективност на сградите на СБР-НК-филиал Св.Мина, Вършец, СБР-НК-филиал Велинград и СБР-НК-филиал Сандански и привеждане на сградните ограждащи конструкции на сградата на "Детски санаториум" гр.Хисаря с изискванията на наредба № 7/15.12.2004г.за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Специализирана болница за рехабилитация - национален комплекс" ЕАД

35

Рехабилитация на нагревни повърхности и шлакоотделителна система на котлоагрегат 5 (КА 5)

ДЗЗД "Синерджи 2003"

36

Рехабилитация на ППС на котлоагрегат 5 (КА 5)

ДЗЗД "Синерджи 2003"

37

Преместване на РОУ Блок 4 в ТЕЦ "Марица Изток 3" ЕАД

Enel Produzione S.p.A. - Вrancн Вulgaria

38

Проектиране и изграждане на стоманен цилиндричен резервоар с обем 500 м.

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

39

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на ОДЗ "Искра" - гр. Стамболийски и ОДЗ "Радост" - с. Йоаким Груево и инженеринг за изграждане на нова отоплителна инсталация на СОУ "Отец Паисий" - гр. Стамболийски, захранвана от ТЕЦ "Стамболийски" .

Община Стамболийски

40

Демонтаж, монтаж и подсъединяване на 48 броя кабелни хермопроходки на 5 и 6 блок. Изработка и монтаж на 78 броя защитни кожуси на извадени от експлоатация кабелни хермопроходки през ПГР 2008

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

41

Изграждане на авторазтоварище и транспортна система за захранване на склад за варовик за енергоблокове1-4 в ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД - част Конструктивна, ВиК, МТ, ОВК, Ел. И автоматизация

"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД

42

Изпълнение на СМР за реализация на пакет енергоспестяващи мерки на сградата на ОДЗ "Здравец" гр. Долна Митрополия

"Консорциум за енергоефективни проекти - КЕЕП"

43

Инженеринг, включващ проектиране, изпълнение на СМР за обекти по "Спорт в училища", "Енергийна ефективност" и "Създаване на достъпна архитектурна среда" на обекти: ПТГ "Н. Вапцаров" гр. Враца, ПГЯЕ "Игор Курчатов" гр. Козлодуй, ПГСАГ "Учебен корпус" Общежитие гр. Монтана, ПГЕ "Христо Ботев" гр. Монтана, ПГО "Елисавета Багряна" гр. Бяла Слатина, СПИ "Св. Климент Охридски" с. Лик

ДЗЗД "Стройкомерс - Енергийна Ефективност"

44

Ремонт на ОРУ 110кV - подмяна на ТТ, НТ, ВО и контролни кабели в п/ст "София ЮГ"

"Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД

45

Инженеринг за намаляване на базистната стойност на годишните разходи за енергия на сградите на : СОУ "Христо Ботев" и НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Оряхово

Община Оряхово

46

Доставка на детайли за вграждане на стълбове на осветителни ситеми

ALSТOM Power Вulgaria EOOD

47

Ремонт на НУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Оряхово

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Оряхово

48

Ремонт на СОУ "Христо Ботев" гр. Оряхово

СОУ "Христо Ботев" гр. Оряхово

49

Подмяна на отоплителен котел на обект ОДЗ "Пролет" гр. Оряхово

Община Оряхово

50

Система за оперативен мониторинг на водохимичен режим по Първи контур (PCS/OLM); Допълнителни работи

Wesтingнouse Energy Sysтems LLC (WES Вulgaria)

51

"Подмяна на отоплителен котел на обект ОДЗ "Мир" - с. Селановци

"Енергомонтаж-АЕК" АД

52

Проектиране, изпълнение и пускане в експлоатация на автономна фотоволтаична система с инсталирана мощност 18 квт. За производство на електрическа енергия за собствени нужди за обект: "Хотел Витоша"

"Енергомонтаж-АЕК" АД

53

СМР за реализация на пакет енергоспестяващи мерки на сградата на ОДЗ "Здравец" гр. Долна Митрополия ;

"Консорциум за енергоефективни проекти - КЕЕП"

54

"Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ", находащ се в поземлен имот № 055133, местност "Лъжови ливади", землището на с. Полето, община Симитли; Допълнителни СМР по част "Промишлен път от и към главен път Е79" и "Повърхностно водохващане от река Струма за ПП нужди"

"Енергомонтаж-АЕК" АД

55

СМР на обект "Плевенски цимент" АД, подобект "Компресорна станция"

"Холсим (България)" АД завод Плевен

56

СМР на обект "Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ (КПГ), находящ се в имот № 055133, местност " Лъжови ливади" , с. Полето, общ. Симитли

"Енергомонтаж-АЕК" АД

57

СМР и доставка на материали на обекта: "Изграждане на полета "Мерене на шини "А" и "Б" в п/ст "София Юг"

"Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД

58

СМР на обект: "СБР-НК-филиал Св. Мина, Вършец, СБР-НК-Филиал Велинград, СБР-НК-Филиал Сандански и "Детски санаториум" - гр. Хисаря

"Специализирани болници за рехабилитация - национолен комплекс" ЕАД
  • Подписани договори през 2008 г. на обща стойност над 230 млн. лева без ДДС:Предмет

Контграгент

1

Ремонт - Аптека "ДКЦ-1 Лом" ЕООД гр. Лом

"Г. К. - Лом" ООД

2

Ремонт на авариина охлаждаща клапа - 8 бр. на Блок 3

Enel Produzione S.p.A. - Вrancн Вulgaria

3

Инженеринг за подобряване енергийната ефективност на сградите на СБР-НК-филиал Св.Мина, Вършец, СБР-НК-филиал Велинград и СБР-НК-филиал Сандански и привеждане на сградните ограждащи конструкции на сградата на "Детски санаториум" гр.Хисаря с изискванията н

Специализирана болница за рехабилитация - национален комплекс" ЕАД

4

Допълнително споразумение №1 към Рамков договор за изпълнение на СМР на обект "Трошачка за мергел" за подобекти: "Ремонт питател на трошачка за мергел" и "Ремонт на коша на трошачка за мергел"

"Плевенски цимент" АД

5

Допълнително споразумение №2 към Рамков договор за изпълнение на СМР на обект "Изработка и доставка франко гр. Плевен на планки за питател на трошачка за мергел в "Плевенски цимент"АД"

"Плевенски цимент" АД

6

Допълнително споразумение №1 към договор за СМР за изграждане на обект "Газорегулаторен и снабдителен пункт - гр. Гоце Делчев;

-

7

Ремонтни работи за месец декември 2007 на ТЕЦ "Марица Изток3"

Enel Produzione S.p.A. - Вrancн Вulgaria

8

Електрозахранване на селище на Алстом

ALSТOM Power AG, клон България

9

Ремонт на мелещ вентилатор 2Е, 2Ж, 2И

"Енел Марица Изток 3" АД

10

Поръчка за подмяна на осветление в С513 в СК-3

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

11

Допълнително споразумение №1 към договор за изграждане на Механично-технологична част "Реконструкция на таблетен цех №2"; Доставка и монтаж за подвързване на 4 броя процесни ANU на обект "Реконструкция на таблетен цех №2"

"Балканфарма Дупница" АД

12

СМР за изграждане на обект "Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ, находящ се в поземлен имот №055133, местност "Лъжови ливади", землище с. Полето, община Симитли

-

13

Доставка и монтаж на съоръжение за захранване на бойлер

"Енел Марица Изток 3" АД

14

Електрозахранване на селище на Алстом

ALSТOM Power AG, клон България

15

Допълнително споразумение №2 към договор за СМР по изграждане на противопожарен резервоар на обект "Смесена /административна и жилищна/ сграда в м. "Манастирски ливади"; Направа на дизел-агрегат за за захранване на помпи П1-П8 и известителна инсталация

"Констракшън Апликейшън КонАп" ООД

16

Допълнително споразумение №1 към поръчка за закупуване на осветление и ниско захранване;

ALSТOM Power AG, клон България

17

Анекс №2 към договор за извършване на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат на обект Промишлени системи собственост на "Пирин-текс" ЕООД; допълнителни доставки и дейности

"Пирин-Текс" ЕООД

18

Допълнително споразумение №1 към договор за СМР за изграждане на обект "Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ, находящ се в поземлен имот №055133, местност "Лъжови ливади", землище с. Полето, община Симитли; Доп

-

19

Допълнително споразумение № 2 към договор за СМР за изграждане на обект "Газорегулаторен и снабдителен пункт - гр. Гоце Делчев

-

20

Допълнително споразумение №3 към договор за СМР за изграждане на обект "Газорегулаторен и снабдителен пункт - гр. Гоце Делчев

-

21

Монтаж на оборудване, производство на концерна СИМЕНС на територията на "Кумерио Мед" АД

"Сименс" АД

22

Доставка на кабелни трасета от фибростъкло

ALSТOM Power AG, клон България

23

Електрозахранване на селище №3

ALSТOM Power AG, клон България

24

Направа на сгуроизвозен тръбопровод на бл. 3 и 4

Enel Produzione S.p.A. - Вrancн Вulgaria

25

Допълнително споразумение №1 към договор за СМР на обект "Силозно стопанство"; Допълнително СМР на обект "Изпълнение на изкопни работи за полагане на външен газопровод на силозно стопанство УПИ - кв. 264, източна индустриална зона - гр. Враца"

"Ремусс" ООД

26

Електрозахранване на селище GEA

ALSТOM Power AG, клон България

27

Модификация на отхвърляне на товара, байпас към кондензатор на Блок 3

Enel Produzione S.p.A. - Вrancн Вulgaria

28

Модификация на фундаменти съгласно чертеж 30 НА& 00-CF306 на Блок 3

Enel Produzione S.p.A. - Вrancн Вulgaria

29

РСМР по части АС, ВиК и вътрешни електро и слаботокови инсталации на обект "СБР Здраве" ЕАД

СБР Здраве ЕАД

30

Електрозахранване на кран в турбинна зала

ALSТOM Power Вulgaria EOOD

31

Механични работи на Блок 3

Enel Produzione S.p.A. - Вrancн Вulgaria

32

Ремонт на мелещ вентилатор 1Е, 1Ж и 1И на Блок 1

"Енел Марица Изток 3" АД

33

Проектиране на санитарно помещение

"Златна панега Цимент" АД

34

Обследване за енергийна ефективност на обект на Възложителя, находящ се в гр. София 1220, бул. " Илиянци" № 23

"Тандем - В" АД

35

Проектиране помещение за климатична инсталация на електрическа зала за скарен охладител (кота 8,64), климатична инсталация на електрическа зала за Суровини и Въглищни мелници и климатична инсталация на МСС4

"Златна панега Цимент" АД

36

Поръчка за доставка на пълначна машина № 2 - проектиране кл. инсталация на електрическа зала.

"Златна панега Цимент" АД

37

Допълнително споразумение № 4 към договор за СМР за изграждане на обект "Газорегулаторен и снабдителен пункт - гр. Гоце Делчев; Допълнителни СМР по част Вик и непредвидени в проекта по части - строително-конструктивна, водопровод и канализация, външен път, вътрешен път и външно ел.захранване .

-

38

Изрязване на два броя бетонни плочи

"Атоменергоремонт" ЕАД

39

Допълнително споразумение № 2 към договор за СМР за изграждане на обект "Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ, находящ се в поземлен имот №055133, местност "Лъжови ливади", землище с. Полето, община Симитли; Допълнителни видове СМР по част "ВиК" и "Конструктивна"

-

40

Изработка на 1 бр. смукателен савак за БПС - 1

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

41

Разработване на конструкторско-техническа документация на комплекс от технически средства за управляващи системи за безопасност, доставка, демонтаж на старото оборудване, монтаж и наладка на новото оборудване за 5 и 6 блок в АЕЦ Козлодуй

"Интерприборсервиз" ООД

42

Рехабилитация на ППС на котлоагрегат 5 (КА 5)

ДЗЗД "Синерджи 2003"

43

Рехабилитация на нагревни повърхности и шлакоотделителна система на котлоагрегат 5 (КА 5)

ДЗЗД "Синерджи 2003"

44

Изработка и подмяна на газоход ВЕ-ИВП на котлоагрегат 5 (КА 5)

ДЗЗД "Синерджи 2003"

45

Оборудване на бойлер за баня - енергоремонт

"Енел Марица Изток 3" АД

46

Електрозахранване на климатици от пробовземна

"Енел Марица Изток 3" АД

47

Временно осветление на кота 4 на Котел 1 и 2

ALSТOM Power Вulgaria EOOD

48

Електрозахранване Кран 300 KVV във Въглеподаване

ALSТOM Power Вulgaria EOOD

49

Направа дренажни тръбопроводи от абсорбери

"Енел Марица Изток 3" АД

50

Допълнителни работи по инсталиране на тръбопровод при кондензоочистваща инсталация

Enel Produzione S.p.A. - Вrancн Вulgaria

51

Допълнително споразумение № 3 към договор за СМР на обект "Силозно стопанство"; СМР на обект:"Селскостопанска сграда с. Борован".

"Ремусс" ООД

52

Обследване за енергийна ефективност на обект на Възложителя, находящ се в с. Трудовец 2160, общ. Ботевград, обл. Софийска

^ "БОВИС" - АД

53

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на "Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи" - село Борован

Община Борован

54

Доставка и монтаж на 5 броя взривни клапи тип ЗН 362 с Ф 219 мм на обект, находящ се в гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" 50, "Пирин-Текс" ЕООД и изготвяне на паспортно -техническа документация.

"Пирин - Текс" ЕООД

55

Анекс №3 към договор за допълнителни доставки и дейности към договор за изпълнение на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат с "Пирин Текс" ЕООД; Демонтаж на 5 броя енергоспестяващи контролери

"Пирин - Текс" ЕООД

56

Изчисления и чертежи на опори под тръбопроводи на покрива на Мелнична сграда

^ MIТSUI POWER PROJECТS LLC

57

Електромонтажни дейности, свързани с оборудването на СКУ и ЕО при изпълнение на планирания обем на 5 ЕБ през ПГР 2008

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

58

Преместване на РОУ Блок 4 в ТЕЦ "Марица Изток 3" ЕАД

Enel Produzione S.p.A. - Вrancн Вulgaria

59

Подмяна задвижки DN 500 в Помпена станция Смивни води - Блок 4 в ТЕЦ "Марица Изток 3" ЕАД

Enel Produzione S.p.A. - Вrancн Вulgaria

60

Ел. захранване столова Алстом

ALSТOM Power Вulgaria EOOD

61

Ел. захранване учебен център Алстом

ALSТOM Power Вulgaria EOOD

62

Временно осветление конструкцията на Блок 2 в ТЕЦ "Марица Изток 1"

ALSТOM Power Вulgaria EOOD

63

Среден ремонт на ППС 12 Г

ДЗЗД "Синерджи 2003"

64

Среден ремонт на ВВ-12А, ВВ-12Б, ВРГВ-12А, ВРГВ-12Б и ДВ-12

ДЗЗД "Синерджи 2003"

65

Изпълнение на инженерно-консултантски услуги и предаване на опит и знания по научно-техническа поддръжка при експлоатацията на 5 и 6 ЕБ на АЕЦ Козлодуй

РНЦ "Курчатовский институт"

66

Проектиране и изграждане на стоманен цилиндричен резервоар с обем 500 м.

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

67

СМР на офис, находящ се в гр. София, ул. "Триадица" №54, ет.3

"ТЮФ Рейнланд България" ЕООД

68

СМР на обект: "Дом за стари хора в с. Липница, общ. Мизия"

Община Мизия

69

Допълнително споразумение №3 към договор за СМР за изграждане на обект "Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ, находящ се в поземлен имот №055133, местност "Лъжови ливади", землище с. Полето, община Симитли ; Допълнителни СМР по части: "Промишлен път от и към главен път Е79", "Пътна- пресичане на транзитен газопровод", "Захранващ газопровод".

-

70

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на ОДЗ "Искра" - гр. Стамболийски и ОДЗ "Радост" - с. Йоаким Груево и инженеринг за изграждане на нова отоплителна инсталация на СОУ "Отец Паисий" - гр. Стамболийски, захранвана от ТЕЦ "Стамболийски" .

Община Стамболийски

71

Споразумение към договор за СМР съгласно приложение на обект "Изграждане на нови електрофилтри на содо-регенерационен котел и варова пещ"; Окончателно уреждане на взаимоотношения.

"Свилоцел" ЕАД

72

Електрическо захранване на навес за заваряване

ALSТOM Power Вulgaria EOOD

73

Изработка и монтаж на водосъбирател към котелна инсталация в ЦДГ "Радост" - гр. Свиленград

"Целодневни детски градини, детски ясли и здравни кабинети"

74

Поръчка за доставка

"Енел Марица Изток 3" АД

75

Поръчка за изграждане на допълнителна осветителна инсталация в ТЕЦ "Марица Изток -3" блок 1 и 2

"Енел Марица Изток 3" АД

76

Модификация на кабелни трасета в северния тунел на VВI 85-0

ALSТOM Power Вulgaria EOOD

77

Демонтаж, монтаж и подсъединяване на 48 броя кабелни хермопроходки на 5 и 6 блок. Изработка и монтаж на 78 броя защитни кожуси на извадени от експлоатация кабелни хермопроходки през ПГР 2008

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

78

Допълнително споразумение № 5 към СМР за изграждане на обект "Газорегулаторен и снабдителен пункт - гр. Гоце Делчев

-

79

СМР на обект: УМБАЛ "Александровска" гр. София

УМБАЛ "Александровска"

80

Изпълнение на СМР за реализация на пакет енергоспестяващи мерки на сградата на ЦДГ "Патиланци" гр. Вълчедръм

"Консорциум за енергоефективни проекти - КЕЕП"

81

Допълнително споразумение №1 към Рамков договор за изпълнение на инжинерингова дейност и СМР на обекти на възложителя; Подпомагане изпълнението на задълженията към AREVA GmвН.

-

82

Доставка на метериали за изграждане, вторични кабелни трасета, опори за кабелни трасета

ALSТOM Power Вulgaria EOOD

83

Анекс №1 към договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни дейности с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на Факултет по Биология при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски - град Пловдив"; Удължаване срока на договора

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

84

Полагане на 250 кв.м. LТ ламарина с ПВЦ покритие

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

85

Газификация на сушилня към зърнобазата на "ПапасМел" гр. Бяла Слатина

"ПапасМел" ЕАД

86

Доставка, демонтаж и монтаж на противопожарни врати

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

87

Допълнително споразумение №1 към договор за изграждане на православен храм "Св. Архидякон Стефан" в с. Добруша, общ. Криводол; Допълнителни СМР.

^ "СОФИЯ СТАР ПРОПЪРТИС" АД

88

СМР на обект: "Саниране на къща в гр. Нова Загора"

Физическо лице

89

Изграждане на авторазтоварище и транспортна система за захранване на склад за варовик за енергоблокове1-4 в ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД - част Конструктивна, ВиК, МТ, ОВК, Ел. И автоматизация

"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД

90

Проект за енерго ефективни мерки в обществени сгради-ЛОТ 2: Обекти в Южна България:

Министерството на икономиката и енергетиката

91

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Първомай; ОУ "Христо Ботев" с. Градина общ. Първомай; ЦДГ "Марица" гр. Първомай; СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Първомай; ОДЗ "Първи юни" с. Градина общ. Първомай

92

ОУ "Пенчо Славейков" гр. Пловдив; СОУ "Симон Боливар" гр. Пловдив; НУ "П.Р. Славейков" гр. Пловдив ; СОУ "Найден Геров" (начален курс) и НУ "Кирил Нектариев" гр. Пловдив ; СОУ "Найден Геров" гр. Пловдив; ЦДГ "Родина" гр. Пловдив ; ЦДГ "Детелина" гр. Пловдив; ЦДГ "Биляна" гр. Пловдив ; ОУ "Васил Левски" гр. Пловдив ; ЦДГ "Наталия" гр. Пловдив ; ЦДГ "Маргаритка" гр. Пловдив; ОУ "Димчо Дебелянов" гр. Пловдив; ЦДГ "Лилия" гр. Пловдив

93

ОУ "Христо Данов", с. Розино, общ. Карлово; МБАЛ "Д-р Киро Попов" гр. Карлово; ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Карлово; ОУ "Райно Попович" гр. Карлово; СОУ "Христо Проданов" гр. Карлово; СОУ "Васил Левски" гр. Карлово

94

ОУ „Климент Охридски", с.Фотиново, общ.Батак; ЦДГ „Катя Ванчева", с.Фотиново, общ.Батак; Кметство, с. Фотиново, общ. Батак; Кметство, с. Нова махала, общ. Батак; СОУ „Кирил и Методий" и ЦДГ „Тодор Чолаков", с. Нова махала, общ. Батак; Кметство, гр. Батак; Исторически музей, гр. Батак; ОУ „Отец Паисий", гр. Батак; ОДЗ „Катя Ванчева", гр. Батак; ЦДГ „3-ти Март", гр. Батак

95

Допълнително споразумение №1 към договор за СМР на обект "Система за управление на водите в ТЕЦ "Марица Изток ІІІ"; Допълнителни видове СМР

^ "ГЕОТЕХМИН" ООД

96

СМР на помещения на ПТЗК "Аугуста" с. Хърлец

ПТЗК "Аугуста"

97

СМР на обект "Дом за деца лишени от родителски грижи - с. Борован"

Община Борован

98

Допълнително споразумение №4 към договор за СМР на обект "Силозно стопанство"; Допълнителни СМР на обекта.

"Ремусс" ООД

99

Анекс №1 към договор за обновителни работи по жилищна сграда на ул. "Проф. Джовани Горини" №2, ж.к. Геометрия - гр. София; Промяна на договорената сума

Програма на ООН за развитие

100

Проект, доставка, услуги и достовка на оборудване и резервни части за 3 години експлоатация за модернизиране на системата за мониторинг на течните и газообразните изхвърляния в АЕЦ "Козлодуй"

VF a.s.

101

Детайлно обследване за енергийна ефективност на I ОУ "Никола Първанов, ЦДГ "Калина" с Детска ясла №1 в гр. Лом; изготвяне на доклад и работни проекти; рехабилитация на отоплителна система в двата обекта

Община Лом

102

Изпълнение на СМР за реализация на пакет енергоспестяващи мерки на сградата на ОДЗ "Здравец" гр. Долна Митрополия

"Консорциум за енергоефективни проекти - КЕЕП"

103

Инженеринг, включващ проектиране, изпълнение на СМР за обекти по "Спорт в училища", "Енергийна ефективност" и "Създаване на достъпна архитектурна среда" на обекти:

ДЗЗД "Стройкомерс - Енергийна Ефективност"

104

ПТГ "Н. Вапцаров" гр. Враца

105

ПГЯЕ "Игор Курчатов" гр. Козлодуй

106

ПГСАГ "Учебен корпус" Общежитие гр. Монтана

107

ПГЕ "Христо Ботев" гр. Монтана

108

ПГО "Елисавета Багряна" гр. Бяла Слатина

109

СПИ "Св. Климент Охридски" с. Лик

110

Ремонт на ОРУ 110кV - подмяна на ТТ, НТ, ВО и контролни кабели в п/ст "София ЮГ"

"Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД

111

Независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора на територията на община Мизия

Община Мизия

112

Инженеринг за намаляване на базистната стойност на годишните разходи за енергия на сградите на : СОУ "Христо Ботев" и НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Оряхово

Община Оряхово

113

Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сгради на учебни и детски заведения на територията на Община Пазарджик - ОДЗ "Детство" с. Мало Конаре.

Община Пазарджик

114

Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сгради на учебни и детски заведения на територията на Община Пазарджик - ЦДГ "Веселка" с. Ивайло.

Община Пазарджик

115

Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сгради на учебни и детски заведения на територията на Община Пазарджик - ЦДГ "Детелина" с. Черногорово.

Община Пазарджик

116

Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сгради на учебни и детски заведения на територията на Община Пазарджик - ОДЗ "Слънчо" гр. Пазарджик.

Община Пазарджик

117

Изпълнение на електромонтажни дейности, свързани с оборудването на СКУ и ЕО при изпълнение на планирания обем на 6 ЕБ през ПГР 2008

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

118

СМР на обект: "ЦДГ "Червена шапчица гр. Лом - детска градина и детска ясла"

Община Лом

119

Анекс №1 към договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на ОДЗ "Искра" - гр. Стамболийски и ОДЗ "Радост" - с. Йоаким Груево и инженеринг за изграждане на нова отоплителна инсталация на СОУ "Отец Паисий" - гр. Стамболийски, захранвана от ТЕЦ "Стамболийски"; Допълнителни СМР на обект: "СОУ "Отец Паисий", Промяна на стойността , Промяна на месечната вноска , Нов Погасителен план,

Община Стамболийски

120

Доставка на детайли за вграждане на стълбове на осветителни ситеми

ALSТOM Power Вulgaria EOOD

121

Анекс № 1 към договор за изпълнение на СМР за реализация на пакет енергоспестяващи мерки на сградата на ЦДГ "ПАТИЛАНЦИ" гр. Вълчедръм; Нова Количестествено стойностна сметка

"Консорциум за енергоефективни проекти - КЕЕП"

122

Ремонт на НУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Оряхово

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Оряхово

123

Ремонт на СОУ "Христо Ботев" гр. Оряхово

СОУ "Христо Ботев" гр. Оряхово

124

Ремонт и оборудване на I-ОУ "Васил Левски" гр. Вълчедръм - обособена позиция I

Община Вълчедръм

125

Подмяна на отоплителен котел на обект ОДЗ "Пролет" гр. Оряхово

Община Оряхово

126

Подмяна на електрически и технологични защити на ДГ-1, БПС

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

127

Заповед за изменение VO-018 към NPВU-CO-00001-KOZ Система за оперативен мониторинг на водохимичен режим по Първи контур (PCS/OLM); Допълнителни работи

Wesтingнouse Energy Sysтems LLC (WES Вulgaria)

128

Допълнително споразумение №1 към рамков договор за СМР на обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; "Израбтка и монтаж на PVC и алуминиева дограма за сградите на ОДЗ "Искра" - гр. Стамболийски и ОДЗ "Радост" - с. Йоаким Груево

-

129

Допълнително споразумение към рамков договор за изпълнение на СМР на обекти на възложителя; "Подмяна на отоплителен котел на обект ОДЗ "Мир" - с. Селановци

"Енергомонтаж-АЕК" АД

130

Възстановяване на ел. захранване на помпена станция в котлована на бивша кариера "Стари силози" от обект ЛОТ Б1- Летище София

"Летище София" ЕАД

131

Разработване на проектна монтажна документация, като част от Работен проект.

"АтомТоплоПроект" ООД

132

Полагане на нов тръбопровод ВОИ в ОУ "Цанко Церковски" гр. Мизия

ОУ "Цанко Церковски"

133

Проектиране, изпълнение и пускане в експлоатация на автономна фотоволтаична система с инсталирана мощност 18 квт. За производство на електрическа енергия за собствени нужди за обект: "Хотел Витоша"

-

134

Реконструкция на главно разпределително табло, захранващо ел.инсталация в сградата на управление "Инвестиции"

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

135

Анекс №1 към договор за изпълнение на СМР за реализация на пакет енергоспестяващи мерки на сградата на ОДЗ "Здравец" гр. Долна Митрополия ; Допълнителни СМР

"Консорциум за енергоефективни проекти - КЕЕП"

136

Електро и КИПиА Услуги и материали

ALSТOM Power Вulgaria EOOD

137

"Монтаж на осветителни тела в офиса на "СИП" ООД"

"Студио за инвестиционно проектиране" ООД

138

Ремонт на II -ОУ "Иван Вазов" гр. Вълчедръм - обособена позиция 1 на ОП с предмет: "Ремонт и оборудване на II -ОУ "Иван Вазов" гр. Вълчедръм и ОУ "Христо Ботев" с. Златия", общ. Вълчедръм"

Община Вълчедръм

139

Ремонт и оборудване на II -ОУ "Иван Вазов" гр. Вълчедръм и ОУ "Христо Ботев" с. Златия", общ. Вълчедръм"; Обособена позиция №4: "Доставка и монтаж на оборудване на ОУ "Христо Ботев" - с. Златия , общ. Вълчедръм"

Община Вълчедръм

140

Ремонт и оборудване на II -ОУ "Иван Вазов" гр. Вълчедръм и ОУ "Христо Ботев" с. Златия", общ. Вълчедръм"; Обособена позиция №3: "Доставка и монтаж на оборудване на II -ОУ "Иван Вазов" гр. Вълчедръм"

Община Вълчедръм

141

Подмяна на облицовъчни плочи на втора камера на ЦМ2

"Холсим (България)" АД

142

СМР по ремонт на котелно и ВОИ в ЦДГ "Калина Малина" с. Ракево, общ. Козлодуй

Община Криводол

143

Доставка,монтаж и включване към централната климатична система на сградата вентилаторен конвектор с кид за стенен монтаж в помещение на Съдебна палата гр. София

Върховен касационен съд на Република България

144

СМР за изграждане на обект "Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ, находящ се в имот №213001, местност "Илията", землище с. Радиево, община Димитровград

-

145

Допълнително споразумение № 4 към договор за СМР на обект: "Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ", находащ се в поземлен имот № 055133, местност "Лъжови ливади", землището на с. Полето, община Симитли; Допълнителни СМР по част "Промишлен път от и към главен път Е79" и "Повърхностно водохващане от река Струма за ПП нужди"

-

146

Поръчка:"Полагане на оптичен кабел от каб.64 ет.3 до телефонната централа на територията на Съдебната палата"

Върховна касационна прокуратура

147

СМР на обект "Плевенски цимент" АД, подобект "Компресорна станция"

"Холсим (България)" АД завод Плевен

148

СМР на обект "Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ (КПГ), находящ се в имот № 055133, местност " Лъжови ливади" , с. Полето, общ. Симитли

"Енергомонтаж-АЕК" АД

149

Обследване за енергийна ефективност на обект в гр. Пловдив, бул. "Марица" №97

"Дунапак Родина" АД

150

Преустройство и пристройка на почивна станция на "Мини Марица - изток" ЕАД - "Несебър"

"Мини Марица Изток" ЕАД

151

Инженерни услуги по поддръжка експлоатацията на системи за вътререакторен контрол (СВРК) на блок 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй

^ ООО "СНИИП - АСКУР"

152

Монтаж на панелни радиатори на обект: "ОУ Н. Първанов гр. Лом"

^ "ПИРС-Д" ООД

153

Извършване на заваръчни дейности по рехабилитация на роторен багер

"Енергоремонт Раднево" ЕООД

154

Ремонт на аерационна система на складови силози

"Холсим (България)" АД

155

Поръчка: "Направа на електро инсталация и монтаж на луминесцентни осветителни тела на зала партер и СМР"

Посолство на Република Чехия

156

СМР на обект: "Инсталиране на котел за отопление и подмяна на части от вътрешната отоплителна мрежа " в ЦДГ "Юрий Гагарин" - База 2, гр. Годеч

Община Годеч

157

Инженеринг, изпълнение на енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на Общежитие №2, Общежитие №4 и сграда ППО и МВР на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

158

Проектиране, доставка и подмяна на тръбопровод ø 426 за подпитка на ББ с пластмасови тръби в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

ЕТ "Мирса 93"

159

СМР на проект: "Реконструкция на общежитие "Чавдар 1" - гр. София

Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната"

160

Ремотни дейности по време на плановия ремонт на завода 2008/2009

"Холсим (България)" АД

161

СМР по: "Преграждане във Втори сутерен и осъществяване на връзка между коридорите на ул. "Позитано" и ул. "Лавеле" на Съдебната палата - гр. София

Върховен касационен съд на Република България

162

СМР на обект: "Подпорна стена на ул."6-ти септември" в участък от О.Т.501 до О.Т. 511 по РП гр. Лом"

Община Лом

163

СМР на обект: "Ремонт бани и тоалетни в Н.О. и фотолаборатория в Р.О. на МБАЛ, гр. Лом"

"МБАЛ Лом" ЕООД

164

Инженеринг, проектиране и изпълнение, включващи проектиране и изграждане на съоръжения, проектиране, реконструкция, ремонт и привеждане на складови бази, собственост на Държавна Агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" в съответствие с изискванията на европейското и българското законодателство. Подобекти: Зърнобази Криводол и Алтимир, Смесена база Лом и Медицински бази Ботевград и Троян

"Енстрой" ДЗЗД

165

Внедряване на мерки по енергийна ефективност на обект: СОУ "Козма Тричков" гр. Враца, Финансиран по проект ВG161PO001/1.1-01/2007/002 на ОП "Регионално развитие"

Община Враца

166

Внедряване на мерки по енергийна ефективност на обект: ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Девене,община Враца, Финансиран по проект ВG161PO001/1.1-01/2007/002 на ОП "Регионално развитие"

Община Враца

167

Внедряване на мерки по енергийна ефективност на обект: СОУ "Васил Кънчов" - гр. Враца, Финансиран по проект ВG161PO001/1.1-01/2007/002 на ОП "Регионално развитие"

Община Враца

168

Внедряване на мерки по енергийна ефективност на обект: "Детска ясла №6 - гр. Враца", Финансиран по проект ВG161PO001/1.1-01/2007/002 на ОП "Регионално развитие"

Община Враца

169

Внедряване на мерки по енергийна ефективност на обект: ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Враца, Финансиран по проект ВG161PO001/1.1-01/2007/002 на ОП "Регионално развитие"

Община Враца

170

Внедряване на мерки по енергийна ефективност на обект: "ЦДГ №14" - гр. Враца, Финансиран по проект ВG161PO001/1.1-01/2007/002 на ОП "Регионално развитие"

Община Враца

171

Внедряване на мерки по енергийна ефективност на обект: "ЦДГ №13" - гр. Враца, Финансиран по проект ВG161PO001/1.1-01/2007/002 на ОП "Регионално развитие"

Община Враца

172

Заваръчни дейности по стоманени конструкции на "Система за отвеждане на отпадъци" на територията на ТЕЦ "Марица Изток" 1, гр. Гълъбово

"Енергоремонт Раднево" ЕООД

173

Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: "Основен ремонт ОУ "Христо Ботев"- с. Расово, ЦДГ - с. Расово, Детска ясла - с. Расово - инженеринг" общ. Медковец, обл. Монтана

Община Медковец

174

Извършване на услуга с багер за обект къща в гр. Банкя

"Шано Строй" ЕООД

175

СМР и доставка на материали на обекта: "Изграждане на полета "Мерене на шини "А" и "Б" в п/ст "София Юг"

"Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД

176

СМР на обект: "СБР-НК-филиал Св. Мина, Вършец, СБР-НК-Филиал Велинград, СБР-НК-Филиал Сандански и "Детски санаториум" - гр. Хисаря

"Специализирани болници за рехабилитация - национолен комплекс" ЕАД

177

РСМР на обект: "Вътрешна отоплителна инсталация в ДСП с. Градина"

Община Първомай

178

РСМР на обект: "Временно аварийно захранване на котелна инсталация ОДЗ "Първи юни" с. Градина"

Община Първомай

179

РСМР на обект: "Временно аварийно захранване на котелна инсталация ОУ "Христо Ботев" с. Градина"

Община Първомай

180

РСМР на обект: "Монтиране на апарат за избистряне на пивна мъст " в Ломско пиво" АД гр. Лом

"Прометекс-90" ООД

181

Допълнително споразумение №5 към договор за СМР за изграждане на обект "Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ, находящ се в поземлен имот №055133, местност "Лъжови ливади", землище с. Полето, община Симитли ; Допълнителни видове СМР

-

182

Ремонт на алуминиева дограма в спортно - оздравителен комплекс - гр. Козлодуй

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

183

Реконструкция автономни кондиционери на 5,6 ЕБ - подмяна ръчни клапи с електрически

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

184

Изграждане на гръмоотводна инсталация в 49 ОУ "Бенито Хуарес"

"Медикъл Билдинг 06" ООД

185

Предпроектни проучвания, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на сграда на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура

Министерство на правосъдието

186

“Ремонтно-възстановителни работи в девет професионални гимназии по проект ВG 2006/018-343.10.01 “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” (фаза 3), Обособена позиция 7: Професионална гимназия по механотехника и транспорт “Н. Й. Вапцаров”, гр. Стара Загора

Министерство на труда и социалната политика^ Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)


II Тримесечие 2008 г.


  1. Сключен договор с "Интерприборсервиз" ООД за разработване на конструкторско-техническа документация на комплекс от технически средства за управляващи системи за безопасност, доставка, демонтаж на старото оборудване, монтаж и наладка на новото оборудване за 5 и 6 блок в АЕЦ Козлодуй на стойност 14.9 млн. лева без ДДС, формиращ над 19% от средногодишните приходи за последните три години;


III Тримесечие 2008 г.


  1. Сключен договор с Министерството на икономиката и енергетиката по Проект за енерго ефективни мерки в обществени сгради-ЛОТ 2: Обекти в Южна България на стойност 11.2 млн. лева без ДДС, формиращ над 14% от средногодишните приходи за последните три години;

  2. Сключен договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на електромонтажни дейности, свързани с оборудването на СКУ и ЕО при изпълнение на планирания обем на 6 ЕБ през ПГР 2008 на стойност 5.6 млн. лева без ДДС, формиращ над 7% от средногодишните приходи за последните три години;


IV Тримесечие 2008 г.


  1. Сключен договор с Мини Марица Изток ЕАД за поръчка на стойност 7,1 млн. лв., формираща над 10% от средногодишните приходи за последните три години;
  1. Сключен договор с Министерство на правосъдието за поръчка на стойност над 150 млн.лв., формираща над 200% от средногодишните приходи за последните три години.^ 2. “ЕНЕМОНА - ГЪЛЪБОВО” АД


“Енемона-Гълъбово” АД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, Република No 120. Дружеството е вписано в Търговския регистър на 08.05.2008 година. Предметът на дейност е проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, пуско-наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова, маркетингова, туристическа, обществено хранене, хотелиерска, къмпингова, посредническа, рекламна, търговска /вкл. внос, износ, обменни, компенсационни, лизингови, бартерни, консигнационни сделки/, производство, изкупуване, реализация и сервиз на машини, съоръжения, материали, детайли и резервни части и стоки за широко потребление. производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения; енергоефективни услуги /вкл. обследване, консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка, управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради/, консултантски, преводачески, автосервизни, транспортни, таксиметрови, туристически, комуникационни и битови услуги. селскостопанска дейност /вкл. производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански продукти/ в страната и чужбина; ветеринарно-медицински услуги и консултации; акционерно участие; магазинна търговия, както и всички незабранени от законодателството на република българия дейности. Капиталът е 2 250 000 лева и 91.11% от него е собственост на “Енемона” АД.


"Енемона-Гълъбово" АД е приемник на всички дейности и сключени договори, изпълнявани от "Енемона" АД - клон Гълъбово. Дружеството осъществява маркетинг, инженеринг, проектиране, управление, реализация и въвеждане в експлоатация на енергийни, промишлени и граждански обекти. Изпълнява международни проекти в конвенционалната енергетика, проекти по енергийна ефективност в сградния фонд, промишлеността и инфраструктурата, има успешно реализирани проекти в областта на гражданското строителство.


Текуща стопанска политика

  • Анализ на резултатите от дейността

Показатели

31.12.2008 г.

(хил.лева)
^

1. Нетекущи активи


1 939

2. Текущи активи

4 189

^ 3. Обща сума на актива

6 128

4. Собствен капитал

1 682

^ 5. Нетекущи пасиви

0

6. Текущи пасиви

4 446

^ 7. Общо приходи от дейността

12 719

8. Общо разходи от дейността

11 476

^ 9. Нетна печалба за периода

1 119

10. Коефициент на обща ликвидност (КА/КЗ)

0.94

^ 11. Рентабилност на приходите от продажби (нетна печалба/приходи от дейността)

0.09

^ 12. Капитализация на активите (нетна печалба/общо активи)

0.18

13. Ливъридж (дълг/сума на актива)

0.73


Общата сума на възнагражденията на управляващите на „Енемона-Гълъбово” АД за 2008 г. възлиза на 26 044 лева.


Нетекущите активи на „Енемона-Гълъбово” АД към 31.12.2008 г. представляват 31.6% от всички активи на дружеството. Това са предимно машини и оборудване и разходи за придобиване на ДМА, в това число изграждащата се сграда на РМЦ в Гълъбово и закупуването на голямо количество скеле.


Общите активи на дружеството към 31.12.2008 г. възлизат на 6 128 хил. лева. Това се дължи основно на гореспоменатите машини и оборудване, инвестициите в РМЦ и скеле, както и материали, вземания от клиенти и парични средства в брой.


„Енемона-Гълъбово” АД финансира основната си дейност със собствен капитал и външи привлечени средства.


Собственият капитал на дружеството към 31.12.2008 г. възлиза на 1 682 хил. лева, което представлява 27.45% от активите му. Основният капитал на дружеството е в размер на 563 хил. лева. Сумата е по-малка от записания капитал, понеже има невнесен капитал в размер на 1 687 хил. лева.


Нетекущи пасиви към 31.12.2008 г. няма. Дружеството няма дългосрочни заеми и други задължения.


Текущите пасиви към 31.12.2008 г. възлизат на 4 446 хил.лева, които се формират основно от задължения към доставчици и към свързани предприятия.


„Енемона-Гълъбово” АД приключва отчетния период с 1 119 хил. лв. печалба. Приходите от дейността на дружеството достига 12 719 хил. лв. и то за около 7 месеца – 09.06.2008 – 31.12.2008г. Приходите се дължат главно на приходи от продажба на продукция, както и продажби на услуги.


Разходите за дейността на Дружеството са на стойност 11 476 хил. лв., като основно се формират от разходите за външни услуги, материали и възнаграждения.


  • ^ Източници за снабдяване с материали


Доставчик

Номенклатура

1

^ ВЮРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Крепителни елементи /дюбели и анкери/, свредла, хиликали и др.


2


^ ХИЛТИ БЪЛГАРИЯ ЕООДПробивна техника, крепителни елементи /дюбели и анкери/, свредла, боркорони, химикали и др.


3

ВАЙД БУЛ ЕООД

Кабелни обувки, кабелни връзки, бананки, подове и др.

4


Консорциум национална база за инструменти ООДИнструменти, свредла и др.

5

^ ФИЛКАБ АД

Кабели и проводници, каб. арматура, каб. системи, ел. апаратура, осв. Техника, ел. инсталационни материали и др.

6

В и В ИЗОМАТИК ООД

Кабели и кабелни аксесоари и др.


7


ОБО Беттерманн България ЕООДКабелоносещи системи - скари, канали, колена, тройници и др.

8

^ БЬОЛЕР ТРЕЙДИНГ ЕООД

Консумативи за заваряване

9

^ КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА"

Канцеларски материали, офис обзавеждане и др.

10

^ ЖЕЛЕЗНИК - М ООД

Метали и метални изделия

11

АРГОС 71 ЕООД

Метали, бои и грундове, електроди и др.

12

^ ИТТ - БЪЛГАРИЯ ООД

Крепежни елементи


13


КРОС-3 ООДКрепежни елементи, пробивни машини, трамбовки, дискове, ъглошлайфи и др.


14

^ ТЕРАЗИД ЕООД

Топлоизолац. плочи, лепила, разтвори, мазилка, керамика, грундове, бои и др.

15

''Оргахим'' АД

бои,лакоже,мазилки

16


''В и В Комерс'' ЕООДСухи строителни смеси, шпакловъчни материали,хидро и топло изолации, газобетон и др.

17

''Евромаркет - БРД'' - ООД

Машини, компресори, инструменти
оставить комментарий
страница1/13
Дата10.10.2011
Размер2,57 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх