Проф. Румен Иванов – Публикации: монографии icon

Проф. Румен Иванов – Публикации: монографииСмотрите также:
Монография «Вопросы. Гипотезы. Ответы: наука XXI век»...
Основные научные публикации по научным темам кафедры: центральные монографии, иные монографии...
Программа учебного курса «Международное право» для студентов...
Тесты по дерматовенерологии Москва...
Публикации (статьи, тезисов доклада, монографии, учебника, учебного пособия и т д.)...
Публикации (статьи, тезисов доклада, монографии, учебника, учебного пособия и т д.)...
Десятая Казанская летняя школа-конференция «Теория функций...
Учебник / Л. И. Лотова. 4-е изд., доп. М.: Либроком, 2010. 512 с...
Программа чл корр. Ран соломенцев Ю. М. Заместители руководителя...
Публикации Алексея Недосекина Монографии...
Публикации сотрудников кгкм в 2007г Монографии...
Деньги и кредит...скачать
Проф. Румен Иванов – Публикации:

МОНОГРАФИИ:

1. R(umen) Ivanov. Das römische Verteidigungssystem an der unteren Donau zwischen Dorticum und Durostorum (Bulgarien) von Augustus bis Maurikios.- In: Bericht der Römisch-Germanischen Kommission,Bd.78, Mainz- Frankfurt am Main, 1997 (1999), 467-640.

2. Р.Иванов. Долнодунавската отбранителна система между Дортикум и Дуросторум от Август до Маврикий. София, 1999, 366 с., 113 обр. (The Defence System along the Lower Danube between Dorticum and Durostorum from Augustus to Mauricius).

3. Р.Иванов. Строителна керамика от долния Дунав (Ескус – Нове – Дуросторум).София 2002.(R.Ivanov. Bricks and Tiles from the Lower Danube: OescusNovaeDurostorum), 174 стр.

4. R. Ivanov. Die römische Provinz Thrakien. Mainz am Rhein, 2008, (Reihe Orbis provinciarum) (с редакционното участие на Герда фон Бюлов).

5. Р.Иванов. Строителна керамика от Долния Дунав. Рациария –

Ескус – Нове- Дуросторум. - Археология на българските земи. Том

2, София, 2006 (2007), с.125-205

^ КНИГИ:

6.Иванов,Т., Р.Иванов. Никополис ад Иструм ( Nicopolis ad Istrum).Том.І, София,1994 (Р.Иванов е автор на Глава І и ІІ Глава и на библиографията).

7.Иванов,Т.,Р.Иванов. Ulpia Oescus. Т.І, София, 1998.(Р.Иванов е автор на Глава І и ІІ Глава и на библиографията).

^ КНИГИ С НАУЧНО-ПОПУЛЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ:

8. Р.Теофилов Иванов. Римски градове в България. София 2007.

9. Румен Иванов. Римска Мизия. София 2008.

10. Р.Теофилов. Всекидневният оивот в древна Тракия

(І-ІV в.).София 2009.

СТУДИИ:

11. Р.Иванов, Г.Атанасов, П.Доневски. Античният Дуросторум. – В: История на Силистра. Т. І: Антиичният Дуросторум. София 2005.

(Р.Иванов е автор на Въведение, глави първа,втора, трета, четвърта, пета и шеста, както и съавтор на две от приложенията) – 200 стр.

12. TABULA IMPERII ROMANI, K-35 PHILIPPOPOLIS

(SOFIA, 2009) ОБЕМ – 200 СРАНИЦИ (градове, по-малки селища, провинции, планини и реки).

СТАТИИ:

13. Р.Иванов. Тегули и тухли с печати на I Италийски и XI Клавдиев легион. -Археология, 1981, № 3-4, 42-48

14. Р.Иванoв. Римският император Максимин Тракиеца.- Военно-исторически сборник (ВИСб), 1982, № 2, 156-169.

15. Р.Иванов. Висши чинове и центуриони в римската войска на Горна и Долна Мизия (дн. Северна България) през I-III в. - ВИСб, 1983, № 2, 153-169.

16. Р.Иванов, Р. Principales в римската войска на Горна и Долна Мизия (в дн.Северна България) през Принципата. - Археология, 1983, № 1-2, 50-62

17. Р.Иванов. Печати на легиони върху строителна керамика с означение на гарнизона по долнодунавския лимес. -Векове, 1983, № 5, 66-70.

18. Р.Иванов. Проучвания върху римския и ранновизантийския град Никополис ад Иструм въз основа на въздушни снимки. Investigations of the Roman and Early-Byzantine Town of Nicopolis ad Istrum, Based on air Photographs.- Интердисциплинарни изследвания ,София, т.10, 1983, 99-108.

19. Р.Иванов. Principales в канцелариите и щабовете на Горна и Долна Мизия (в дн. Северна България) през Принципата. - Археология, 1984, № 2-3, 45-59

20. Р.Иванов. Заплащане, награди и наказания в римската войска през Принципата. ВИСб, 1984, № 3, 180-192.

21. Р.Иванов. Улпия Ескус в светлината на археологическите разкопки.- Векове, 1985, № 1, 63-67.

22. Р.Иванов. Военни лица от V Македонски легион на територията на днешна България (I-III в.). - ВИСб, 1986, № 6, 70-88.

23. Р.Иванов. Античният град Никополис ад Иструм-. Векове, 1986 № 6, 37-41.

24. Р.Иванов. Северната порта на Никополис ад Иструм.- ВИСб,1988, № 3, 97-108.

25. Р.Иванов. Lixa на V Македонски легион от Ескус. -Археология, 1989, № 3, 45-50.

26. Р.Иванов. Към военната история на Долна Мизия.- ВИСб, 1991, № 2.

27. Р.Иванов. Отбранителната система на Римската империя по днешните български земи. - ВИСб, 1992, № 6, 7-29.

28. Р.Иванов. Долнодунавския лимес в две карти на Абрахам Ортелий. - Археология, 1992, № 1, 26-31

29. Р.Иванов,Р. Тракийските земи в карта на Йохан Харенберг. - ГНАМ, VІІІ, 1992, 215-224.

30. Р.Иванов. Мраморна статуя на Асклепий от Никополис ад Иструм.- Археология, 1992, № 3, 30-36 .

31. Р.Иванов. Диоцезите Тракия и Дакия в карта от 1669 г. - ГНАМ, 9, 1993, 95-100.

32. Р.Иванов. Административна уредба на римските провинции Тракия и Мизия.- Тракийска древност.София, 1993, 6-8.

33. Р.Иванов. Военно дело в Мизия и Тракия І-ІІІ в.- Тракийска древност, С.,1993, 64-65.

34. Р.Иванов. Два надписа на бенефициарии консуларис от Абритус.- Археология, 1993, № 3, 40-46.

35. Р.Иванов. Долнодунавският лимес в карти от XV- XVIII в. - Археология, 1994,№ 2, 5-18.

36. Р.Иванов. Кабиле в някои историко-географски карти от ХVІ-ХVІІІ в.- ІІІ Международен симпозиум “Кабиле”. Поселищен живот в Тракия. Ямбол, 1994, 401-407.

37. Р.Иванов. Новобранците в римската войска.- Анали, 1995, № 1-2, 76-85.

38.Р.Иванов. Към въпроса за датировката на надписа от с.Сомовит, Плевенско.- In: Античный мир-Византия. К 70-летия профессора Владимира Ивановича Кадеева. Харков, 1997, 80-83.

39. Р.Иванов,Р. Към проблема за датировката на укрепителната система на Августе.-In: Seminarium Thracicum,Vol.3. C., 1998, 167-170.

40. Р.Иванов. Берое-Иринополис-Ески Задра (Заара) в западноевропейски карти от ХVІІ-ХVІІІ в.- ИМЮИБ, ХІХ, Стара Загора, 1998, 83-92.

41. Р.Иванов. Никополис ад Иструм – история и археология.- БИБ, С.1998, 12-22.

42. Р.Иванов,Р. Римската провинция Тракия в карта на Гийом Делил.-Юбилеен сборник в памет на акад.Диметър Дечев.С.,1998, 46-52.

43. Р.Иванов. Антични селища из българските земи в карта на Йохан Матиас Хаас.- Археология, 1999, № 1-2, 63-69.

44. Р.Иванов. Надгробна плоча на ветеран от V Македонски легион от Абритус.- Thracia antiqua 10 (In memoriam Georgi Mihailov), Sofia, 1999, 264-266.

45. Р.Иванов. Диоцезите Дакия и Тракия в карта на Мишел Бодран.- ИНИМ, ХІ, С., 2000, 129-134.

46. Р.Иванов. Дислокация на римските легиони по долния Дунав през Принципата.- Годишник на НБУ/АИМ, т.4-5, С.,2000.

47. Т.Иванов,Т., Р.Иванов. Aedes thesaurorum на Филипопол.- Археология, 1981, № 1-2 , 20-28 (20-24 – Р.Иванов).

48. Р.Иванов, В.Стоичков,1990.Иванов,Р.,В. Стоичков. Теренно обхождане на долнодунавския лимес в участъка между Рациария и Цебрус. - АОР, 1989. Кюстендил, 1990, с. 207.

^ 49. Р.Иванов, В. Стоичков. Долнодунавският лимес от Дортикум до Бонония. - ВИСб, 1992, № 1, 76-93.

50. Р.Иванов. Immunes в римската войска на Долна Мизия.- Юбилеен сборник в чест на проф.Маргарита Тачева. С.,2002.

51. Р.Иванов, Т.Ковачева. Улпия Ескус.- In: Римски и ранновизантийски гредове в България. София 2002, т.І, 31-58 (Р.Иванов – с.31-42).

52. Р.Иванов. Augusta Traiana.- In: Римски и ранновизантийски градове в България. С.2002, 218-230.

53. Р.Иванов. Българската археология през последното десетилетие на ХХ в. Антична археология .- Археология 2001 № 3-4, 92-95.

54. Р.Иванов. Дортикум.- In: Римски и ранновизантийски селища в България. София 2003,11-17.

55. Р.Иванов. Августе.- In: Римски и ранновизантийски селища в България. София 2003, 27-38.

56. Р.Иванов. Нигринианис-Кандидиана.- In: Римски и ранновизантийски селища в България. София 2003,70-74.

57. Р.Иванов. Апиария.- In: Римски и ранновизантийски селища в България. София 2003, 63-69.

58. Р.Иванов. Дуросторум през епохата на Принципата.- In: Римски и ранновизантийски селища в България. София 2003, 75-86.

59. Р.Иванов. Военно дело. Структура на римската войска. Дислокация на легиони и ауксилиарни части в Империята - In: Археология на България. Римска епоха, т.І, София 2004.

60. Р.Иванов. Дислокация на легиони и ауксилиарни части в провинциите Мизия и Тракия.- In: Археология на България. Римска епоха, т.І, София 2004.

61. Р. Иванов.Архитектура и градоустройство на римските лагери в Империята и в нашите земи. – In: Археология на България. Римска епоха, т.І, София 2004.

62. Р.Иванов. Кастра-канаби-вици.- In: Археология на България. Римска епоха, т.І, София 2004.

63. Р.Иванов. Форумни комплекси.Улпия Ескус. - In: Археология на България. Римска епоха, т.І, София 2004.

64. Р.Иванов. Оловен амулет и бронзови камбанки от светилище на

Тракийския конник край Трявна.- Археология, 2007, № 1-4.

65. Р.Иванов. „Статистически данни върху римската войска в Долна Мизия”.Международна конференция „Първи италийски легион в Нове”, Свищов, 27-30 юни 2008 г.

  1. Р.Иванов. Флавий Аеций от Дуросторум.-In: Готите- Goternа, том ІІ, София, 2006, 117-123.

  2. Р.Иванов.Gothi в историческа карта на Giullelme De L’Isle.- In: Готите-Goterna, том ІІ, София, 2006, 124-125.

  3. Р.Иванов. Нов епиграфски паметник от Улпия Ескус.- Археология, 2005, кн.1-4, 159-161.

69 Р.Иванов. Улична мрежа в Тракия и Мизия (Горна и Долна Мизия).- Археология на българските земи. Том 2, София, 2006 (2007), с.9-16.

70. Р.Иванов. Канализация в Тракия и Мизия (Горна и Долна Мизия).- Археология на българските земи, Том 2, София, 2006 (2007), с.33-36.

71. Р.Иванов. Сгради и съоръжения за културни прояви и зрелища през І-ІV в.- Археология на българските земи. Том 2, София, 2006 (2007), с.80-84.

72. Р.Иванов. Посвещение на Хигия от Абритус.-Изследвания в памет на акад.Анание Явашов.Разград, 2007, 61-63.

73. Р.Иванов. Строителна керамика с печати източно от Нове при Свищов.- In: Phosphorion. Studia in honorem Mariae Cicikova. Sofia, 2008, 428-430.

74. Р.Иванов, П.Доневски. Две оброчни плочки на Епона от района наНове. - In: Studia in honorem Aleksandrae Dimitrova-Milceva.Югоизточна Европа през античността (VІ в.пр.Хр.- началото на VІІ сл.Хр.). София, 2008, 187-189.

75. Р.Иванов, Св.Петрова. Каменни кариери в Тракия и Мизия през римската и ранновизантийската епоха (50 стр.).- Археология на българските земи, Vol.ІІІ, София 2009.
Скачать 69,46 Kb.
оставить комментарий
Дата26.09.2011
Размер69,46 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх