Учебна програма по старогръцка култура icon

Учебна програма по старогръцка култура


Смотрите также:
Учебна програма за дисциплината: фитопатология включена като задължителна в учебния план на...
Учебна програма за дисциплината: Анатомия и морфология на растенията (ботаника І ч...
Учебна програма за специализация по инфекциозни болести...
Учебна програма за дисциплината: неорганична и аналитична химия включена като задължителна в...
Учебен план; учебна програма; график на учебния процес...
Годишен отчет 2008...
Годишен отчет 2007...
Учебна програма по факултативната...
Учебна програма по дисциплината: “oптика”...
Учебна програма на дисциплината: аналогова схемотехника, включена в учебния план на специалност...
Учебна програма по дисциплината: Оптика включена в учебния план на специалност: физика и...
Учебна програма на дисциплината: “теория на електронните схеми”...Загрузка...
скачать
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

КАТЕДРА КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СТАРОГРЪЦКА КУЛТУРА

*


Статут на курса: ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪРСКА

Специалност: КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯСеместър

по учебен план

Общ хорариум

Седмичен хорариум

^ Форма на проверка


Кредити

II - III

120 (60+60)

2+2

Изпит и курсова работа

8+1
^ АНОТАЦИЯ НА КУРСА: Kурсът проследява историята на старогръцката култура от Микенската епоха до Елинизма. Освен в хронологичен план основните страни от културата на древните елини се разглеждат и в няколко тематични блока: митология и религия, полисен живот и държавно устройство, изкуство, частен живот и др. На упражнения се дискутират важни текстове на старогръцката литература, които се интерпретират с оглед на откриването на съществени черти на ценностните представи и социалните норми, определящи мястото и саморазбирането на гърците в техния общностен живот. Особено внимание се обръща на насърчаването на студентите да се насочват към специална литература, да участват в дискусии и да работят самостоятелно върху избрана тема за писмена разработка.


^ ТЕМАТИЧЕН ПЛАН:

 1. Понятието култура

 2. Типологическа характеристика на старогръцката култура. Митология.

 3. Характеристика на старогръцката митология

 4. Периодизация на старогръцката култура. Доелинска култура на Балканите.

5. Геометрична епоха.

6. Архаика. Гръцка колонизация. Спарта и Атина.

7. Класическа епоха.

8. Старогръцкият полис.

9. Празникът в системата на старогръцката култура в епохата на класиката.

10. Частен живот, дом и семейство.

11. Епохата на Елинизма.


^ ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКАТА:

 присъствие и участие в разисквания на лекции

 участие в дискусии по време на семинарите;

 изпитен резултат от:

- писмена курсова работа;

- писмен изпит (тест)


^ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: След успешното завършване на курса студентите следва да могат:

 • да се ориентират в историята и периодизацията на старогръцката култура;

 • да познават основни факти, имена, реалии, паметници от областта на религията, изкуството, интелектуалната история на Гърция;

 да ползват специализирани термини и старогръцки понятия, свързани с тези реалии и паметници;

 да познават в основни черти тенденциите, процесите, ценностната система на старогръцката култура.

 да изграждат научен текст въз основа на самостоятелно изследване и ползване на специализирана литература.


Основна библиография:


 1. Алпатов, М., Всеобщая история искусств, М. - Л., 1948 = История на изкуството, С., 1982

 2. Батаклиев, Г., Антична митология - справочник, С., 1985

 3. Блаватская, Т. В., Ахейская Греция, М., 1966

 4. Богданов, Б., Литературата на елинизма, С., 1979; 1997

 5. Богданов, Б., История на старогръцката култура, С., 1989

 6. Богданов, Б., Орфей и древната митология на Балканите, С., 1991

 7. Боннар, А., Греческая цивилизация, т. 1 - 3, М., 1992

 8. Буркхарт, Я., Културистория на Гърция, С., 1997

 9. Вернан, Ж.- П., Мит и мислене при древните гърци, С., 1998

 10. Винкелман, Й., История на изкуството на древността, С., 1970

 11. Винничук, Л., Люди, нрав? и об?чаи древней Греции и Рима, М., 1988

 12. Виппер, Б. А., Искусство древней Греции, М., 1972

 13. Куманецкий, К., История культур? древней Греции и Рима, М., 1990

 14. Латышев, В. В., Греческие древности, т. 1 - 2, Санкт-Петербург, 1997

 15. Лосев, А., Мифология греков и римлян, М., 1996

 16. Мелетински, Е., Поетика на мита, С., 1995

 17. Ривкин, Б., Антично изкуство, С., 1983

 18. Тахо-Годи, А., греческая мифология, М., 1989

 19. Традиция. Литература. Действителност. Проблеми на старогръцката литература в световното литературознание, С., 1984

 20. Шаму, Ф., Гръцката цивилизация, С., 1979

 21. Bowra, C. M., The Greek Experience, 1957 = Griechenland. Von Homer bis zum Fall Athens [Kindler Kulturgeschichte des Abendlandes, 2], 1974

 22. Croiset, M., La civilisation de la Grèce antique, Paris, 1932

 23. Delvoye, C., Roux, G. [ed.], La civilisation grecque de l’antiquité à nos jours, vol. 1 - 2, Paris, 1969

 24. Kranz, W. Die Kultur der Griechen, 1943

 25. Kulturgeschichte der Antike. Bd. 1. Griechenland, Berlin, 1980

 26. des Places, E., La religion greque, Paris, 1969

 27. Vernant J.-P. [ed.], L’Homme grec, Paris, 1993

 28. Webster, T. B. L., Athenian Culture and Society, 1973


Скачать 35,59 Kb.
оставить комментарий
Дата26.09.2011
Размер35,59 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх