Култура, литература, философия icon

Култура, литература, философия


Смотрите также:
Годишен отчет 2008...
Годишен отчет 2007...
Учебна програма по старогръцка култура...
Образовательные ресурсы Интернет: путеводитель...
Курс 4 Философия 4 Учебно-методические материалы по дисциплине 5 > Учебная литература 5 Основная...
Литература по основным темам лекционного курса «философия»...
Тесты для самопроверки знаний раздел I. Что такое философия...
Литература народов стран зарубежья (европейская и американская литературы)...
2. Древнегреческая философия...
Бакалаврская программа №0000 Кафедра Онтологии и теории познания Направление : Философия...
Реферат по философии П. Я. Чаадаев «Философические письма»...
Показатели рейтинга по курсу «Философия» для студентов 2 курса всех специальност ей Три модул я...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5
вернуться в начало
скачать

для высших учебных заведений.

Т. І (Греческая литература)

М., 1965


ФІІ 342

Христов, И. и Д. Димитров

Неоплатонизъм и християнство.

Гръцката традиция ІІІ – IV в.

С., ЛИК, 2002

240с.

1-27202


ФІІ 465

Христов, Л.

Мит, ценност, логос, смърт

С., Парадигма, 2004

304с.

1-95067


ФІІ 275

Христова, Боряна

Амулетите и талисманите

в българската писмена традиция

С., ИК „Анубис”, 2001

182с.

1-16298


ФІІ 512

Неоплатонизъм и християнство:

Византийската традиция

Т. ІІ

Под редакцията на Иван Христов

София, ЛИК, 2004

239с.

1-62825


ФІІ 512

Христов, Иван

(редактор)

Византийската традиция т. ІІ

Неоплатонизъм и християнството

София, ЛИК, 2004

239с.

1-62825


ФІІ 352

Христова, Маргарита

Библията в часовете по литература

Велико Търново, 2002

344с.

1-33672


Ф960

Хубанчев, Антоний А. и др.

Философски идеи в православния Изток

(Учебно помагало)

София, Просвета, 1993

158с.

6003/95


ФІІ 578

Хубенова, Цветана

Модерн/Предмодерн/Постмодерн

Литература и историзъм

УИ „Св. Климент Охридски”

София, 2005

488с.

1-87409


ФІІ 386

Хусерл, Е.

Кризата на европейските науки

и трансцеденталната феноменология

Прев. С. Събева

С., КиХ, 2002(?)

309с.

1-39481


ФІІ 211

Хьойзинха, Йохан

Homo ludens

Прев. Злата Техова

С., „Захари Стоянов”, 2000

326с.

1-4228


Ф838

Хьойзинха, Йохан

Homo ludens:

Изследване на игровия елемент на културата

Встъп. студия Исак Паси

Прев. от холанд. Злата Техова

София, Наука и изкуство, 1982

248с.

8069/983


ФІІ 307

Хьойзинха, Йохан

Залезът на Средновековието

С., „Панорама”, 2002

348с.

24109/1


ФІІ 516а

Хьолдерлин, Фридрих

Хиперион

„Захарий Стоянов”, УИ „Св. св. Кирил и Методий”

София, 2005

324с.

1-90443


ФІІ 516

Хьолдерлин, Фридрих

Хиперион

„Захарий Стоянов”, УИ „Св. св. Кирил и Методий”

София, 2005

324с.

1-90442


Ф2575(а-г)

Хюм, Дейвид

За красноречието

Прев. Анета Димитрова

В: Псевдо-Аристотел, Реторика

към Александър

С., Сонм, 2004


ФІІ 581

Цанев, С.

За поетическото изкуство

ИК „Жанет” 45, Пловдив, 2005

197с.

1-102889


ФІІ 580

Цветко, Сергей

Български народни песни

от Украйна и Крим

акад. изд. „Марин Дринов”, 2005

178с.

1-104943


ФІІ 416а

Цимерман, Ал.

Тома от Аквино

С., „Изток – Запад”, 2004

266с.

1-66489


Ф429

Цицерон. 2000 лет со времени смерти.

Сборник статей.

(Ред. коллегия: Н. Ф. Дератани и др.)

М., Моск. унив., 1959

176с.

6815/959


Ф1910

Цицерон. Сборник статей.

(Отв. ред. Ф. А. Петровский)

М., Акад. наук СССР, 1958

152с.


Ф256

Чанышев, А. Н.

Италийская философия

М., 1975

(Изд. Моск. У-тета)

213с.


ФІІ 10

Человек как философская проблема:

Восток – Запад

Сборник

Отв. ред. Н. С. Карабаев

Москва, Унив. дружбы народов, 1991

К716/96


ФІІ 575

Четене на литературната класика

Сборник в чест на проф. д.ф.н. П. Троев

223с.

1-94888


Ф421

Чистякова, Наталья А. и Наталья В. Вулих

История античной литературы

Уч. пособие для унив.

Л., Ленингр. унив., 1963

300с.

6409/963


Ф421а

Чистякова, Наталия А. и Наталия В. Вулих

История античной литературы

Уч. пособие для студентов филолог.

специальностей унив. и пед. инст.

2 изд. перераб. и доп.

М., Высшая школа, 1971

4555с.


ФІІ 232

Шмит, Жан-Клод

Смисълът на жестовете в

средновековния Запад

прев. Милен Шипчанов

С., ЛИК, 2000

445с.

1-7390


ФІІ 281

Шнитер, Мария

Молитва и магия

С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 2001

168с.

12546/2001


ФІІ 5

Шопенхауер, Артур

Светът като воля и представа т. 1

(прев. от немски Харитина Костова,

встъп. студия от Исак Паси)

С., УИ „Св. Кл. Охридски”

(Библ. Клас. Наследство”)

1997

2280/97


ФІІ 5а

Шопенхауер, Артур

Светът като воля и представа т. 2

С., „Захари Стоянов”, 2000

832с.


Ф953

Шопенхауер, Артур

Етика или Философия на състраданието

София, Евразия, 1994

368с.


Е1115

Шопов, Т.

Чуждоезиковата методика

С., УИ, „Св. Кл. Охридски”, 2005

115с.

Инв. № - без – 10 бр.


ФІІ 233

Шпербер, Манес

Скритият свят на автобиографа

Прев. Недялка Попова

С., ЛИК, 2000

239с.

1-7429


ФІІ 442

Шпет, Густав

Феноменология.

Етническа психология.

ИК „КК”, София, 2003

287с.

158667


Ф728

Шталь, Ирина В.

Гомеровский эпос. Опыт текстол. анализа

„Илиады”. Уч. пособие филол. фак. унив.

М., Высшая школа, 1975

248с.

2309/976


Ф765

Шталь, Ирина В.

Поэзия Гая Валерия Катулла.

Типология художественного мышления

и образ человека.

М., Наука, 1977

264с.

1435/978


ФІІ 351

Шурбанов, Александър

Поетика на английския ренесанс

С., УИ, 2002

(Университетска библиотека № 421)

584с.

1-35590


ФІІ 29

Эльвова, В. А. (сост.)

Вж. Библиотека в саду.

М., 1985


ФІІ 294

Юнг, К. Г.

Динамиката на несъзнаваното

(Прев. Ивета Милева)

Плевен, ЕА – АД, „За човека”, 2001

596с.

8338/01


ФІІ 293

Юнг, К. Г.

Психология и алхимия

(прев. д-р Стефан Шаранков)

Плевен, ЕА – АД, „За човека”, 2001

568с.

8335/01


ФІІ 451

Юнг, Карл Густав

Човекът и неговите символи

Леге Артис, 2002

431с.

160350


Ф563

Язык и стиль античных

писателей.

Отв. ред. А. И. Доватур

Издательство Ленинградского унив., 1966

4514/966


ФІІ 384

Янакиев, Калин

Богът на опита и Богът на

философията. Рефлексии върху

богознанието.

(поредица „Християнска култура”, т. 5)

С., изд. „Анубис”, 2002

1-37760


ФІІ 63

Янакиев, К.

Древногръцката култура – проблеми

на философията и митологията

152с.

3636/1999


Ф490

Ярхо, В.

Эсхил.

М., Гослитиздат., 1958

288с.

3580/959


Ф109

Ярхо, В.

Аристофан.

М., Гослитиздат, 1954

135с.

4878/955


ФІІ 647

Ясперс, Карл

Въведение във философията

Прев. Христо Тодоров

Изд. Оксиарт

София, s.a.

159с.

1-154558


ФII 680

Бокачо, Джовани.

Декамерон.

Прев. Драгомир Петров.

София: “Захарий Стоянов”, 2000.


ФII 679

Райнов, Васил.

Постструктурализмът и езиковата теория.

София: “Труд”, 2000.

1-3785


ФII 678

Айнщайн, Алберт.

За вселената и дупката на чорапа.

Афоризми. Размисли. Анекдоти.

Прев. Станимир Йотов, Марин Загорчев.

София: “Новелон”, 2005.

1-94829


ФII 682

Гайденко, П. П. (ред.).

Философия природы в Античности и в Средние века, ч. 3.

Москва, 2002.

1-85026


Шестов, Лев.

Съчинения в четири тома.

  1. Философия на трагедията, прев. Д. Кирков

2. На везните на Иов, прев. Н. Видева

3. Глас на въпиющия в пестинята, прев. Н. Видева

4. Атина и Йерусалим, ред. Исак Паси

София: “Захарий Стоянов”, УИ, 2004

1-65863

1-65871

1-71940

1-71948
оставить комментарий
страница5/5
Дата26.09.2011
Размер0,71 Mb.
ТипЛитература, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх