Култура, литература, философия icon

Култура, литература, философия


Смотрите также:
Годишен отчет 2008...
Годишен отчет 2007...
Учебна програма по старогръцка култура...
Образовательные ресурсы Интернет: путеводитель...
Курс 4 Философия 4 Учебно-методические материалы по дисциплине 5 > Учебная литература 5 Основная...
Литература по основным темам лекционного курса «философия»...
Тесты для самопроверки знаний раздел I. Что такое философия...
Литература народов стран зарубежья (европейская и американская литературы)...
2. Древнегреческая философия...
Бакалаврская программа №0000 Кафедра Онтологии и теории познания Направление : Философия...
Реферат по философии П. Я. Чаадаев «Философические письма»...
Показатели рейтинга по курсу «Философия» для студентов 2 курса всех специальност ей Три модул я...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5
вернуться в начало
скачать

Роман

С. НК, 1995


ФII 12

Киров, Димитър

Въведение в християнската антропология

(За богообразността на човека)

С., УИ „Св. Климент Охридски”, 1996

3170/96


ФII 247

Киров, Димитър

Трите аспекта на етиката

  1. Антропология

С., УИ „Св. Климент Охридски”, 2001

92с.

1-9037


Е1054

Кирова, Милена, съавт.

Вж. Тодоров, В. и др.

Venia docendi


ФII 263

Клок – Фонтаний, Изабел

Хетите

Враца, „Одри”, библ. Компас, 2001

128с.

1-13869


Ф863

Князевская, Т. Б. состав.

Понятие судьбы в контексте разных культур:

Материали конф., дек. 1991

Москва: Наука, 1994

320с.


Ф960

Коев, Тотю, съавт.

Вж. Хубанчев, Антоний А. и др.

Философски идеи в православния Изток:

Учебно помагало

1993


ФII 305 а,б

Коев, Т.; Г. Бакалов

История на религиите

С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 2001

224с.

1-2595; 1-25496


ФII 363

Козелек, Райнхарт

Пластовете на времето

Прев. от нем. Христо Тодоров

С., 2002

1-37756


ФII 514

Кои са гърците

Съвременна гръцка есеистика

Прев. и подбор Лаверн, Д. и др.

София, 2002

199с.

1-44179


ФII 216

Колев, Иван/ Пожарлиев, Райчо

Макариев, Пламен

Философия – учебно помагало

за средните училища

С., ЛИК, 1996

142с.

1-2525


ФII 217

Колев, Иван/Пожарлиев, Райчо

Философия – систематична антология

С., ЛИК, 1996

253с.

1-2541


Ф524

Кондратьев, С. П.

Римская литература

(Античная литература.)

Под ред. проф. А. В. Мишулина

и проф. Л. Д. Тарасова

Москва, Советский писетель, 1939

343с.


ФII 174

Кораз, Ж.

Хомосексуалността

Прев. от фр. М. Йончев

Враца. Одри. 2000

127с.

5167/2000


ФII 329

Корет, Емерих; Харолд Шьондорф

Философия на XVII и XVIII век

С., ЛИК, 2001

212с.


ФII 180

Костова, Мария

Res publica на Цицерон

С., 2000

104с.

дар, без инв. №


ФII 548

Коул, А.

Стар завет. Изход

БХСС, 2002

320с.

1-31865


Ф382

Кохан, Петър С.

Гръцка литература.

Превод от седмото изд. Димитър Осинин

София, изд. Б.Р.П., 1947

3316/947


Ф835, Ф835а

Кочев, Николай Цв.

Античната литературна традиция

и византийските автори

Изследване

София, Наука и изкуство, 1982

272с.

2 екз.


ФII 34

Кочев, Николай Цв.

Византия, Балканите и Западът

(Проблеми на културата през XIII – XV век)

„Хейзъл”, С., 1998

2534/98


ФII 613

Кочев, Николай

Психологията на религиозния човек

УИ „Св. Климент Охридски”, 2007

1-124874


ФII 300

Крешенцо, Лучано Де

История на гръцката философия.

Предсократиците.

(прев. от итал. Н. Филипова)

Планета – 3, С., 2001

224с.

1-21788


ФII 449

ФII 449а

Кръстев, Б.

Популярна реторика.

Най-важното за хубавото говорене

Наука и изкуство, София, 2005

182с.

194110

194109


Ф794

Кръстева, Олга

Театърът през вековете

(Монография)

С., Отечество, 1980


Ф1176

Кузьма, Ю. Н.

Побутовий роман в античностi.

Львiв, Львiвский унив., 1958

31с.


Ф750

Кузнецова, Тамара И. и Инка П. Стрельникова

Ораторское искусство в древнем Риме.

М., Наука, 1976

Изд. Акад. наук СССР

288с.

1043/977


ФII 574

Кунчева, Р.

Метрика

Свободен стих

Сонет

Стихознанието преди и сега

318с.

1-4554


Ф258

Куюмджиев, Юлиан

Вж Куюмдиев, Ю.

и Проданов, М.

Старогр. театър...

1997


ФII 179

Кълър, Джонатан, съавтор

Вж Литератува и образование

С., 1999


ФII 394

Къум, Дамиен

Будизмът

София, Захарий Стоянов, 2002

232с.

58416


Е1120

съст. Кювлиева – Мишайкова, В.

Проблеми на българската лексикология,

фразеология и лексикография

Акад. издателство „проф. Марин Дринов”,

София, 2002

457с.

12956/


ФII 243

Лалков, М. съст.

Балкански щрихи в европейското

минало.

С., УИ, 2001

256с.

1-10195


Ф159

Лашков, Герасим

Краткiй разборъ

сочиненiй Ксенофонта

Кишинев, 1872


Ф691

Лашков, Г.

Краткiй разборъ

сочиненiй Ксенофонта

Кишинев, 1872


ФII 366

Леви – Строс, К.

Дивото мислене.

Прев. Г. Меламед

ЕА, Плевен, 2002

360с.

1-44680


ФII 554

Леков, Теодор

Скритото знание

Свещените книги на древен Египет

Изд. „Изток – Запад”

София, 2004

542с.

1-69759


ФII 302

Лингвистика на литературния текст

и теория на литературата

(в памет на доц. Хр. Тодоров)

УИ „Св.Св. Кирил и Методий”

Велико Търново, 2000

408с.

1-16138


ФII 179

Литература и образование

Сб. Статии от С. Дубровски, Ж. Женет,

Дж. Кълър, В. Арнаудов, Г. Тиханов,

Вл. Атанасов

176с.

С., 1999

1822/1999


ФII 553(а)

Литературни култури и

социални митове 2

Сборник в чест на проф. М. Неделчев

Ч. 1, 2

273с.

1-86977


Ф123

Лозанова – Станчева, В.

Аристофановата комедия

„Птиците”: ορφικα и πολιτικα

УИ „Св. Кл. Охридски”

София, 1997

158с.

2446


Ф123а

Лозанова – Станчева, В.

Терей или драматургичният

топос на метаморфозата

С., Рал – Колобър, 2003

277с.

Ф927а (1,2)

Лосев, А.

Диалектика на мита

Прев. и ком. Е. Димитров,

предг. А. Тахо – Годи,

послеслов Б. Богданов

С., Славика, 2003

322с.

1-63093

1-63092

1-63091


ФII 59

Лосев, А. Ф. и А. А. Тахо – Годи

Платон.

Животоописание.

(прев. от руски Д. Мирчев)

С., ЛИК, 1999

216с.

1020/1999


Ф923

Лосев, Алексей

Бытие – имя – космос

Москва, 1993

959с.


Ф924

Лосев, Алексей Ф.

Очерки античного символизма и мифологии

Москва, Мысль, 1993

960с.


Ф925

Лосев, Алексей Федорович

Миф, число, сущность

Москва, Мысль, 1994

920с.


Ф927

Лосев, А. Ф.

Гомер

М., Учпедгиз, 1960

351с.


Ф397

Лосев, А. Ф.

Омир

С., Народна просвета, 1962

284с.


Ф1131а

Лосев, А. Ф.

История античной эстетики.

Софисты – Сократ – Платон.

Изд. „Искусство”, Москва, 1969

1683/1977


Ф1131в

Лосев, Алексей Ф.

История античной эстетики.

Т. 1

М., Искусство, 1963

3. Высокая классика


Ф926с

Лосев, Алексей Ф.

История античной эстетики.

Т. 1

М., Искусство, 1963

6. Поздний эллинизм


Ф902

Лосев, А. Ф.

Проблемът за символа и

реалистичното изкуство

(Изследване)

Встъп. студия Искра Цонева

Прев. от руски Емилия Стаматова

София, Наука и изкуство, 1989

440с.

2958,9/990


ФII 339

Лосев, А. Ф. и др.

Античная литература:

Учебник для высшей школы

Под ред. А. А. Тахо-Годи

5 изд., дораб.

Москва, ЧеРо, 1997

543с.

1-20299


Ф422

Лосев, Алексей Ф. и др.

Вж Античная литература. 1963

9518/963


Ф121

Лурье, С. Я.

Архимед.

М. и др., Акад. наук СССР, 1945


ФII 443

Лутер, Калвин, Кант, Фихте,

Хегел, Шелинг, Фойервах

Философия на религията и

Евангелска теология (1)

КХ, София, 2005

248с.

197531


ФII 216

Макариев, П. (съавт.)

Вж Колев, И. и др.

Философия

С., 1996

1-2525


ФII 584(а)

Макгрейл, Иън П.

Великите мислители на запада

Библиотека 48

1-124726


ФII 454

Мамардашвили, М. К.

Избрано класическа и

некласическа рационалност

съст. Деян Деянов

Том I

Изток – Запад, 2004

393с.

166/55


С294, а

Маринова, Елия, съст. и ред.

Вж Cultura animi

Изследвания в чест на Анна Николова

съст. и ред. В. Герджикова, Е. Маринова

392с.

С., 2004


Ф2095

Махар, И. С.

Рим.

Авториз. превод.

С., 1919

309с.


Ф937

Медиевистични ракурси:

Топос и енигма в културата на

православните славяни

Състав. и ред. Емилия Гергова

София, 1993


ФII 36

Медиевистични изследвания

в памет на Пейо Димитров

Шумен, 1996

348с.

дарение


Ф952

Медитация:

Практика буддийского метода

духовного воспитания: Сборник

Ред. Иванов М. Н., Кузьменко П. В.

Москва: Летавр и др., 1994

286с.


С303

(2 екз.)

Между ангели и демони

Доклади от международна

конференция, проведена в

Лесидрен от 30.08 до 01.09.2001

УИ „Св. Кл. Охридски”

1-101637

1-101643


ФII 434

Мелкиор – Боне, С.

История на огледалото

Агата, С., 2005

296с.

1-96999


ФII 603

Мерджанова, Ина

Есхатологична антроподицея

Изд. Праксис, В. Търново, 2000

1-113299


ФII 183, 183а

Мережковски, Дмитрий Сергеевич

Вечните спътници

(Очерци)

Прев. от руски Наталия Занева

Встъп. студия Исак Паси

София, УИ „Св. Кл. Охридски”, 1993

339с.


ФII 74

ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ

Българо – руски сборник в чест

на Сергей Аверинцев

ред. Е. И. Димитров

С., 1999

484с.

2556/1999


Ф671

Мещерский, Н. А.

История Йудейской

войны Йосива Флавия

в древнеруском переводе

М., 1859

580с.

1150/958


ФII 97

Миноа, Ж.

История на Ада

128с.

Враца, 1999

2864/1999


ФII 551

Минева, Емилия и Хозе Клеменс – Петер (ред.)

Ницше и Изтокът

„Дилои” – 2002

Прев. Донка Илинова, Люба Палиева

1-24425


Г 452a

Митевски, Витомир

Хераклит

Скопjе & Мелбурн

s.a./1997/


ФII 571

Михаил Псел

Вж Християнски философи...


ФII 325

Моллов, Тодор

Мит. Епос. История

В. Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”

1997

256с.

26459


ФII 334

Мос, Марсел

Магията

С., ИК КХ, 2001

176с.

1-27127


Ф706

Мочос, Я.

Современная греческая литература

Очерки

Изд. „Наука”

Москва, 1973

689/974


ФII 550

Мотиер, А.

Стар завет. Исая 1-27

БХСС, 2002

253с.

1-31869


Ф809

Нахов, Исай М.

Киническая литература

М., Наука, 1981

304с.


Ф317

Недев, Кирил

Театър и театрални представления

в древна Гърция, V и IV в. пр. Хр.

С предг. от д-р В. Бешевлиев

С., Книж. Ново Поколение, 1934

111с.


Ф695

Недев, К.

Видения от древногръцкия театър.

Софокъл. Антигона.

София, 1968

5555/968


Ф663

Недев, Кирил

Видения от древногръцкия театър.

Софокъл – Едип цар.

Древногръцкият актьор.

С., Народна просвета, 1966

107с.


ФII 342

Неоплатонизъм и християнство

Гръцката традиция III – IVв.

(ред. Христов, Ив. и Д. Димитров)

С., ИК „ЛиК” 2002

240с.

1-27202


ФII15

Ников, Иво (съавт.)

Вж Антична л-ра...

С., 1997

(IV. изд. – 2001)

Вж Ф2069


ФII 64

Николова, В.

Поради тракийския орфизъм

С., 1999

184с.

2205/1999


ФII 205

Нихело, Немо

Първи речник по етика

СУ „Св. Климент Охридски”

1999

81с.

1426


ФII 206

Нихело, Немо

Втори и последен речник по етика

1999

СУ „Св. Кл. Охридски”

238с.

1438/1999


ФII 321

Ницше, Фр.

Раждането на трагедията

Прев. от немски Костова – Добрева, Х.

Изд. „Захарий Стоянов”, С., 2001

694с.

1-27000


Ф903

Ницше, Фридрих

Раждането на трагедията

и други съчинения

Предг., встъп. студия и съст. Исак Паси

Прев. от немски Костова – Добрева, Х.

С., Наука и изкуство, 1990

375с.


ФII 518

Нич, Ришард

Светът на текста:

Постструктурализмът и знанието

за литературата

Изд. център „Боян Пенев”

София, 2005

355с.

1-106219


Ф379

Ничев, Ал. (Съавт.)

Вж Геров, Б. и Ал. Ничев

История на класическата литература

1949

(Литература, университетска. № 57)


Ф834

Новоев современной классической

филологии

„Наука”, Москва, 1979


ФII 395

Нот, Ким

Хиндуизмът

София, „Захарий Стоянов”, 2002

256с.

58425


Ф1112

Овруцкий, Николай О.

Крылатые латинские изречения

в литературе.

Киев, Акад. наук УССР, 1962

220с.

9232/964


ФII 587

О’Колинс, Дж.

Фаруджа, Марио

Католицизмът

Захарий Стоянов, 2006

565с.

1-103711


ФII 166

Д’Окур, Ж.

Животът през Средновековието

(Библиотека „Компас” 13)

Враца, ИК „Одри”, 2000

126с.

3255/00


ФII 301

Оландер, Морис

Езиците на рая

ЛИК, С., 2002

215с.

1-21688


ФII 468

Оландер, М.

Археология на езиците

ЛИК, С., 2006

226с.

1-106555


ФII 558

Омайников, З.

Испански пословици

Изд. „Хейзъл”, 2004

384с.

1-80548


ФII 170

Ортега и Гасет, Х.

Размишления върху Дон Кихот

(Прев. Ст. Кожухарова)

С., Прозорец, 2000?

126с.

3328/00


Ф423

Очерки истории римской

литературной критики

(Отв. ред. Ф. А. Петровский)

М., Акад. наук СССР, 1963

312с.


ФII 210

Павлов, П.; Грудков, В.

Призвани за просияят...

Жития на св. патриарх Йоаким I,

св. Исай Серски и св. патриарх Ефрем Печки

В. Търново, Фабер, 1999

112с.

2144/1999


ФII 316

Панов, И. (отг. ред.)

Непознатият Изток

(антология: изт. л-ра)

С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 2001

656с.

1-22065


ФII 410

Панова, Н.

Платоновият диалог

Сонм, С., 2005


ФII 185

Панчева, Е.

Разбягване на подобията:

Опит върху ренесансовата култура.

С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 2001

228с.

1-5056


ФII 24а

Панчовски, И.

Хераклитови фрагменти

С., ЛИК, 2000

99с.

2245/00


ФII 453

Парсънс, Талкот

Еволюцията на обществата

КХ, 2005

303с.

199619


ФII 176

Паси, Исак

Фридрих Ницше

С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 1996

184с.

3159/96


ФII 20

Паси, Исак

Фрагменти. Миниатюри. Пътувания.

С., „Захарий Стоянов”, 1998

144с.

880/98


Ф954

Паси, Исак Соломон

Мислители и мисли

София, „Христо Ботев”, 1995

216с.

За Ф. К. Хораций, Б. Паскал, Люк дьо Клапие Вовнарг,

Г. К. Лихтенберг, Т. Карлайл, Л. Н. Толстой, Й. Хьойзинха,

Н. Боало, Волтер, С.-Р.-Н. Шамфор, Х. Хайнрих, Г. Льобон,

Д. С. Мережковски, К. Г. Юнг


ФII 285

Паси, Исак

Смешното

(docendo discimus)

С., ИК „Труд”, 2001

300с.

16879/01


ФII 284

Паси, Исак

Метафората

(библ. docendo discimus)

С., ИК „Труд”, 2002

148с.

16870/01


ФII 450

Паскал, Блез

Писма до един провинциал

Изд. „Захарий Стоянов”

УИ „Св. Кл. Охридски”

София, 2005

681с.

182530


ФII 245

Пенчева, Анжелина (ред.)

Коментар. Интерпретация.

Възможност за четене.

С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 2001

608с.

1-9049


ФII 473

Песен за нибелунгите

Превел от средновисоконемски:

Борис Парашкевов

ИК „ЕМАС”, София, 2005

1-101035


ФII 214

Петканова, Донка

Средновековна литературна

символика

С., Изд. ВРЯМЕН, 2000

182с.

1/3840


ФII 7

Петканова, Донка

Старобългарска литература

(IX-XVIII век)

С., УИ „Св. Кл. Охридски”

(III доп. издание)

2664/47


ФII 292

Петков, Петко

Поглед към Новото време

С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 2001

208с.

11038/01


ФII 448

Петров, Веселин (съст.)

Философия, език, наука

ЕОН-2000, София, 2003

214с.

163651


Ф562

Петров, Здравко и Цветан Стоянов

Мъдростта на древните митова.

Преразкази на митологически мотиви.

(Сборник)

С., Народна младеж, 1968

192с.


Ф696

Пiдлiсна, Г. Н.

Iсторiя античнот лiтератури

Киев, 1972


ФII 188

Пожарлиев, Р.

Философски образи

(Платон, Паскал, Декарт и др.)

С., ЛИК, 2000

156с.

1-4934


ФII 216

ФII 217

Пожарлиев, Р. (съавт.)

Вж Колев, Иван и др.

Философия

С., 1996

1-2541

1-2525


Ф1134

Полонская, Клара П.

Римские поэты эпохи принципата

Августа.

М., Моск. унив., 1963

107с.

323/964


Ф863

Понятие судьбы в контексте

разных культур:

Материали конф., дек. 1991

Состав. Т. Б. Князевская

Отв. ред. Ран Н. Д. Арутюнова

Москва, Наука, 1994

320с.


ФII 262

Попов, Здравко и Цочо Бояджиев

Идеята за времето. Антология.

С., НИ, 1985

483с.

1-12967


ФII 204

Попов, Костадин

Основи на теория на културата.

С., УИ „Св. Климент Охридски”, 1999

172с.

1518/99


ФII 582

Попов, Р.

Български народен календар

130с.

1-110156


ФII 218

Попър, Карл

Нищетата на историцизма

(превод от англ. Кънчо Кожухаров)

С., Рива, 2000

174с.

1-2867


Ф257

Проблемы классической филологии.

Тематический сборник № 1.

Издателство „Штиинца”

Кишинев, 1972

2429/973


Ф258

Проданова, Мария

Куюмджиев, Юлиан

Старогръцкият театър като

синтетично изкуство

(за училищата по изкуства

и култура)

Пл., Летера, 1997

80с.


ФII 297

Проп, Владимир

Морфология на приказката

(прев. Ел. Германова, Вл. Германов)

С., „Захарий Стоянов”, 2001
оставить комментарий
страница3/5
Дата26.09.2011
Размер0,71 Mb.
ТипЛитература, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх