Култура, литература, философия icon

Култура, литература, философия


Смотрите также:
Годишен отчет 2008...
Годишен отчет 2007...
Учебна програма по старогръцка култура...
Образовательные ресурсы Интернет: путеводитель...
Курс 4 Философия 4 Учебно-методические материалы по дисциплине 5 > Учебная литература 5 Основная...
Литература по основным темам лекционного курса «философия»...
Тесты для самопроверки знаний раздел I. Что такое философия...
Литература народов стран зарубежья (европейская и американская литературы)...
2. Древнегреческая философия...
Бакалаврская программа №0000 Кафедра Онтологии и теории познания Направление : Философия...
Реферат по философии П. Я. Чаадаев «Философические письма»...
Показатели рейтинга по курсу «Философия» для студентов 2 курса всех специальност ей Три модул я...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5
вернуться в начало
скачать

ВТърново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2002

326с.

1-65677


Е508

Генцлер, Едцин

Съвременни теории за превода

Превод: Кършева – Станимирова, А.

Пик, С., 1999

303с.

1-74511


ФII 15

Георгиев, Даниел (съавт.)

Вж: Ант. л-ра...

С., 1997


ФII 377

Георгиев, Никола

Пропасти и мостове на междутекстовостта.

Пловдив, 1999

1-41943


Ф955

Георгиев, Никола Георгиев

Анализ на лирическата творба, 2. изд.

С., Просвета, 1994

(Русе: Дунав прес).

120с.


ФII 378

Георгиев, Олег

Средновековната образованост.

Три студии.

С., 2002

95с.

1-45368


Ф635

Георгов, Иван

История на философията

Т. I. 1925


ФII 226

Гергова, Ани

Книжовни пристрастия

С., УИ „Св. Климент Охридски”, 2000.

268с.

2365/00


ФII 303

Гергова, Ани (и др. съавт.)

Вж История на книгата

УИ, С., 2001.

1-8146


Ф937

Гергова, Емилия ред.

Вж Медиевистични ракурси: Топос и енигма

в културата на православните славяни.

1993


Ф(н) 34, 34а

Герджиков, Анастас

Clementia на владетеля в римската античност.

С., 2000.

50с. (ръкопис, хабилитационен труд)


ФII 404

Герджиков, Ан.

Clementia

Университетско издателство

„Св. Климент Охридски”, 2004.

199с.


ФII 625

Герджиков, Анастас

Качествата на императора според корпуса на латинските панегирици.

„Изток – Запад”, С., 2007.

1-130623, 1-130624, 1-130625


С294

Герджикова, Виолета и др., съавт. и ред.

Вж. Cultura animi.

Изследвания в чест на Анна Николова.

Съавт. и ред. В. Герджикова, Е. Маринова

392с.

С., 2004


ФII 215

Герджикова, Мария

Изучаване на драма в училище

с оглед жанровата й специфика.

С., ИК „Комливес. ЛМ”, 2000.

179с.


Ф957

Герджикова, Мария Димитрова

Изучаване на старогръцката литература в училище.

София, 1994, Библиотека за учителя.


Ф379

Геров, Б. И Ал. Ничев

История на класическата литература.

Записки. 1949.

2941/949


Ф989

Геров, Борис и Александър Ничев

Латинска христоматия

С., Наука и изкуство, 1956.

250с.

липсват

4892,3/957


ФII 15

Гинев, Антонио (съавт.)

Вж Антична л-ра...

С., 1997.


ФII 75

Гичева – Гочева, Димка

Нови опити върху Аристотеловия

телеологизъм.

С., Лик, 1999.

352с.

2122/1999


В лабиринта ???


ФII 466

Глой, Карен

Разбирането на природата

Т. 1: История на научното мислене

ИК „Лик”, София, 2004.

399с.

1-74243


С292

ГЛОНБИNЪЙ КЪNИЖNЪЙИЕН.

Сборник статии, ред. Хр. Трендафилов

Шумен

2003

1-47000


ФII 282

Годелие, Морис

Тяло. Родство. Власт.

От философията към социалната антропология.

С., УИ „Св. Климент Охридски”, 2001.

372с.

12558/01


Ф137

Головня, В. В.

Аристофан.

М., Акад. наук СССР, 1955

184с.


ФII 364

Город в процессах исторических переходов:

Теоретические аспекти и социокультурные характеристики.

Отв. ред. Э. В. Сайко

Москва: Наука, 2001.

394с.

1-45836


ФII 20

Гоф, Жак льо

Въображаемият свят на Средновековието.

(Есета)

Прев. Елка Русева.

С., Агата, 1998.

408с.


ФII 344в

Гочев, Николай

Александрия

Разкази за хора, книги и градове.

С., Сонм, 2002

291с.

1-41737...


ФII 577

Гочев, Николай

Писма до Егина

С., „Сонм”, 2006


ФII 62, 62 a, b, c

Гочев, Н.

Античният херметизъм.

С., Сонм, УИ, 1999

212с.

1907/99, 1908/99, 1909/99


ПОЙЕСИС


ФII 266

Гоше, Марсел

Разомагьосването на света.

Политическа история на религията.

(прев. Евгения Грекова)

С., „Женкорер Хикс”, 2001

316с.

1-13944


ФII 72

Градев, Владимир

Силите на субекта. Опит върху философията на М. Фуко.

С., Лик, 1999.

160с.

1319/1999


Ф 498

Гревс, И. М.

Тацит.

(Акад. Наук СССР Научно-попул. серия)

248с. (2 екз.)

4249/948


Ф489

Греческа трагедия.

Уч. пособие для пед. инст.

Авт.: А. Ф. Лосев и др.

М., Учпедгиз, 1958

204с.


ФII 299 (а)

Гримал, Пиер

Античният театър

Враца, „Одри”, „Компас”, 2002.

128с.

22889-1, 22888-1


ФII 672

Гримал, Пиер

Гръцка митология.

Прев. Маргарита Куюмджиева

С., „Кама”, 2001

1-8958


Ф598а

Гринбаум, Н. С.

Ранние формы литературного языка (древнегреческий).

Ленинград, 1984

128с.

452/1986


Ф598

Гринбаум, Натан С.

Язык древногреческой хоровой лирики. Пиндар.

Кишинев, Штиинца, 1973

283с.


ФII 455

Грънчаров, А.

Лаборатория по философия.

Книга за опитващите се да разберат

Изд. A & G, 2003

240с.

173578


ФII 585

Гриър, Дж.

Шекспир

С., „Захари Стоянов”

286с.

1-105966


ФII 590

Гьоте, Йохан Волфганг

Фауст

Прев. Румен Цанов

С., 2002

488с.

1-104473


ФII 220

Данков, Евлоги

Метафизика на исихазма

Том I

С., Образование, 1999

344с.

1364/99


ФII 303

Даскалова. Кр. (и др. съст.)

Вж. История на книгата

С., УИ, 2001

1-8146


ФII 315

Дачев, Мирослав

Подир сенките на знаците.

Есета по семиотика и поетика.

С., НБУ

304с.

1-18482


ФII 70

Дейков, Александър

Логико-философски есета.

С., УИ „Св. Кл. Охридски”

1998

1156/99


Ф383

Делин, Хр. Н.

Старогръцка литература.

Разбори и теми.

София, Книгоизд. „Д. Гологанов”

112с.

3329/947


ФII 340

Делчев, Красимир

Философските малки жанрове

С., ИК „Лик”, 2002

244с.

1-33783


ФII 260

Делчев, Красимир

Съобщаване и споделяне на философското.

С., ЛИК, 2000.

336с.

1-7403


ФII 432

Дельоз, Ж., Гатари, Ф.

Анти – Едип. Капитализъм и шизофрения.

Колева, А. (превод)

С., КиХ, 2004

540с.

1-65640


ФII 520

Денкова, Лидия

Етика

Начален курс

С., Планета 3, НБУ, 2003

303с.

1-58687


ФII 222

Дерида, Ж.

За граматологията.

(прев. от фр. Ж. Дамянова)

С., ЛИК, 2001

468с.

1-18798


Ф1075

Дешанел, Е.

Аристофан.

Прев. от фр. Д. Мишев

С., 1926


ФII 646 (а)

Дидро, Дени

Философски съчинения

С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 2002

1-22118, 1-22119


ФII 291

Дилтай, Вилхелм

Същността на философията

С., ЕОН – 2000

Сер. „Идеи и време”, 2001

194с.

11475/01


Ф 580

Димарас, К. Т.

История на новогръцката литература.

От първите начала до наши дни.

Преведе от гръцки К. Делчев

С., Наука и изкуство

4480/971


Ф 1118

Димитров, Крум

Антични скрижали

София, 1934


ФII 36

Димитров, Пейо, in memoriam

Вж. Медиевистични изследвания

в памет на Пейо Димитров

Шумен, 1996

УБ, дар.


ФII 630

Динков, Божидар

Величието на непонятното

София, 2005

369с.

1-117814


ФII 571

Дионисий Ареопатит

Вж. Християнски философи...


ФII 460

Джеймисън, Ф.

Единствена модерност

(есе върху онтологията на настоящето)

С., Критика и хуманизъм, 2005

221с.

1-92799


Ф593

Джохадзе, Давид В.

Диалектика Аристотеля

М., Наука, 1971.

264с.

4902/972


ФII 527

Добжиньска, Тереса

Кунчева, Рая (ред.)

Память и текст

Когнитивные и культърологические аспекты

Memory and Text

Cognitive and Cultural Aspects

София, 2005

281с.

1-106209


Л(Срв) 795

Добиаш – Рождественский – ред.

Средновековье в рукописях публичной

Библиотеки.

Выпуск I, Ленинград

s.a. (ок. 1924)

коментар, описание на ръкописите + текст

(руски + латински)


Ф488

Доватур, А.

Повествовательный и научный стиль Геродота.

Ленингр. унив., 1957

202с.


ФII 278

Дом и път

Домът, пътуването и завръщането в литературата.

(Звезданов, Н., ред.)

Велико Търново, Естрея, 2001

324с.

1-16744


Ф729

Древногреческая литературная критика.

(Отв. ред. Л. Ф. Фрейберг)

М., Наука, 1957

480с.


ФII 187 (а)

Древногръцки митове,

разказани от Ж.-П. Вернан

Вж. Вернан, Ж.-П....

С., 2001


ФII 586(а)

Дроснева, Елка

Фолклор, Библия, история

УИ „Климент Охридски”, София, 2002

331с.


ФII 179

Дубровски, Серж, съавтор

Вж. Литература и образование

С., 1999


ФII 415

Дьотиен, Марсел

Изобретяването на митологията

Изд. ЛИК, София, 2004

1-63864


ФII 290

Дюи, Джон

Човешка природа и поведение.

(прев. Ел. Станоева)

С., ИК „КиХ”, 2001

304с.

9108/01


ФII 530а

Дюркем, Емил

Да мислим възпитанието

София, „СОНМ”, 2006


ФII 375 а

Дюше, Ж.

История на Запада.

Прев. Л. Цанева, Г. Цанков

ЛИК, С., 2003

722с.

1-35966


Ф947

Европейска философия XVII-XVIIIв. Антология. Т. 1.

(Авт. на встъпит. статия Елена Панова)

3 прераб. изд.

София, УИ „Св. Климент Охридски”, 1994

Т. 2 – вж. Ф947а


Ф947а

Европейска философия. XVIII-XIX. Антология. Т. 2.

Съст. Е. Панова, Генчо Дончев, Иван Стефанов;

Валентина Топузова и др. – превод

3 прераб. изд.

УИ „Св. Климент Охридски”, С., 1996

282/97


Ф397а

Егунов, А. Н.

Гомер в русских переводах XVIII – XIX веков.

Москва, 1964


ФII 573

Еко, Умберто

Кант и птицечовката

Дом на науките за човека, София, 2004

671с.

1-78512


ФII 298

Елиаде, М.

Мит и реалност.

(прев. от англ. А. Даскалов)

С., ЛИК, 2001

181с.

1-18678


ФII 330

Елиаде, Мирча

Трактат по история на религиите.

С., ЛИК, 2002

532с.


Ф517

Елиаде, Мирча

Митът за вечното завръщане

С., „Захари Стоянов”, 2002

173с.

1-101254


ФII 207

Елиаде, Мирча

Шаманизмът и архаичните техники на екстаза.

С., ЛИК, 2000

540с.


ФII 175

Елиаде, М.

Търсенето. История и смисъл в религията.

(прев. от англ. Д. Стаменов)

С., ЛИК, 2000

214с.

3009/00


ФII 544

Елгинова, Магдалина; Лазова, Цвете (съставители)

Значими имена в антропологията, 2

Лекции по антропология

С., НБУ, 2006

1-115687


ФII 353

Елюл, Жак

Унизеното слово

Прев. Р. Йотова

С., s.a.

336с.

1-39168


Ф2598

Философският Ерос

Големите текстове на платоническата любов.

Денкова, Л. (съст.)

374с.

1-146499, 1-146486, 1-146487


ФII 244

Ерц, Ербер

Графология.

Враца, ИК „Одри”, 2001

Прев. от фр. Н. Йончев

128с.

1-5339


ФII 553 (а)

Съст. Евтимов, Й.; Курташева, Б.; Манчев, Б.

Литературни култури и социални митове т. 1

В чест на доц. Михаил Неделчев

Изд. НБУ, София, 2003

310с.

1-81905


ФII 179

Женет, Жерар, съавтор

Вж Литература и образование

С., 1999


ФII 278

Жечев, Тончо, in memoriam

Дом и път.

Домът, пътуването и завръщането в литературата.

Звезданов, Н., ред.

Велико Търново, Естрея, 2001

324с.

1-16744


ФII 33

Загоров, Орлин

Идеалът. Величието на духа.

С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 1998

3232/98


ФII 278

Звезданов, Н. (ред.)

Вж. Дом и път

Велико Търново, 2001


ФII 224

Зенковски, Василий

Основи на християнската философия.

(Христ. учение за познанието. Т. I)

Прев. Е. Сярова

В. Търново, Изд. „ФАБЕР”, 2000

155с.

1-5602


Ф 2453

Знаменитые греки и римляне: 35 биографии

Выдающихся деятелей Греции и Рима: Сборник/

Состав. М. Н. Ботвинник, М. Б. Рабинович

Санкт-Петербург: Эпоха, 1993.

445с.


Ф 993

Зубов, В. П.

Аристотель

М., 1963

Дар.


ФII 645

Иванов, В. (in honorem)

Поэтика история литературы лингвистика

М., 1999


Ф 961

Иванов, Здравко Русев

Антология по философия на историята:

Онтол. проблематика

В. Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 1993

127с.


ФII 614

Иванов. И. С. Дякон

Между ангелите и човеците: литургическата

музикално – химнографска традиция на

исихазма.

София, 2006

1-124065


ФII 184 (а, )

+ в (2003г.)

/1-62563/

Игълтън, Т.

Теория на литературата. Въведение.

(прев. от англ. Р. Рубенова)

С., УИ, 2000

300с.

1-4967/2656/00


ФII 411

Изер, Волфганг

Обхватът на интерпретацията

„41Т” ЕООД, 2004

303с.

1-76141


ФII 316

Изток:

Непознатият Изток

Панов, Иво (отг. ред.)

С., УИ, „Св. Кл. Охридски”, 2001

656с.

1-22065


Ф1003

Илчев, Стефан

Илиада. Увод, съдържание, разбор.

София, изд. Добр. Чилингиров, 1945

80с.

4241/945


Ф385

История греческой литературы.

Под ред. С. И. Соболевского,

Б. В. Горнунга...

Акад. наук СССР, инст. Мировой

Литературы им. Горького)

Москва, 1946.

Т. I. Эпос, лирика, драма, класического периода.

487с.

3 екз.

Т. III. Литература эллинистического и римского

Периодов. 1960.

440с. с кл. и табл.


ФII 303

История на книгата. Книгата в историята.

(съст. Ани Герова, Красимира Даскалова)

УИ, С., 2001

356с.

1-8146


Ф392

История римской литературы.

Под ред. С. И. Соболевского и др.

Т. I. Ранная римская литература.

Литература конца республики.

Литература начала империи.

М., Акад. наук СССР, 1959

535с.


ФII 571

Йоан Италиец

Вж. Християнски философи


Е 1054

Йонова, Майа*, съавт.

Вж. Тодоров, В. и др.

Venia docendi

С., 1999

(*М. Йонова

Старобългарската Езопова

традиция)


Ф2549

Кавафис, Константинос

Итака: Избрани стихотворения

Прев. от гр. Ст. Гечев и др.

Подб, предг. Стефан Гечев

София, Христо Ботев, 1995

239с.


ФII 376

Кайзер, Валтер

Богословие на Стария Завет

Изд. „Нов Човек”, С., 2002

318с.

1-39428


ФII 213

Кайоа, Роже

Човекът и свещеното

(прев. Евгения Грекова)

С., изд. „Лик”, 2001

198с.

1/6743


ФII 346

Калевала.

Фински народен епос.

(прев. Н. Николов)

С., Захари Стоянов, 2003

726с.

1-37649


Ф994

Калоянов, Анчо

Славянската православна

цивилизация.

ФАБЕР, 2007.

335с.

1-142292


ФII 510

Калчев, Ив.

Толерантност. Диалог. Свобода

327с.

1-97763


ФII 416

Камбъл, Джоузеф

Източна митология

Прев. от англ. Ани Вачева

РИВА, 2004.

582с.

1-79340


ФII 640

Камбъл, Джоузеф

Творческа митология

РИВА, 2007

781с.

1-141657


ФII 385

Канавров, В.

Критическата метафизика на Кант.

Опит за виртуалистки трансцендентализъм.

В. Търново, Faber, 2003

436с.

1-45495


ФII 26

Кант, Имануел

Избрани произведения 1755-1770

София, УИ, 2998

2049/1998


ФII 235 (a)

Каприев, Георги

Византийската философия.

Четири центъра на синтеза.

С. ЛИК, 2001

343с.

1-7056, 1-7055


ФII 167

Каприев, Г.

Byzantina minora.

С., ЛИК, 2000

206с.

3656/00


ФII 99

Каприев, Г.

Анселм от Кентърбъри.

Светът на неговите идеи.

С., ЛИК, 1999.

300с.

1589/00


Ф 885

Каприев, Георги

Аврелий Августин: историята като метафизика.

С., УИ, „Св. Климент Охридски”, 1990

Res antique, кн. 2


ФII 429

Каприев, Г.

Id quo nihil maius cogitari possit.

Философският свят на Анселм, Архиепископ Кентърбърийски.

С., УИ, 2005

508с.

1-95000


ФII 367

Кар, Е. Х.

Що е история?

Прев.: С. Иванова, Д. Недялкова

С., Сонм, 2002

155с.

1-35074


Ф483

Карагеоргиева, Анета

Платон и философията на знанието.

С., Филвест, 1999

144с.

1944/99


ФII 628

Карагьозов, Панайот

Славянските свети мъченици. Светост и канонизация.

(Хронология и типология).

Критика и апология на славянското мъченичество.

УИ, София, 2006

330с.

1-118067


ФII 16

Карлайл, Томас

Героите, преклонението пред героите и героичното в историята.

Прев. от англ. М. Кръстева.

Встъп. студия И. Паси.

С., УИ „Св. Климент Охридски”, 1997


ФII 186

Касирер, Е.

Философия на символните форми. Езикът.

С., КХ (Varius), 2000

312с.

1-3804


ФII 212

Кассиан, йеромонах

Съвременният християнин и разделението

или старият календар и науката.

София, 1995.

144с.

515/1996


Ф453

Кацаров, д-р Г. И.

Делата на император Август

(Monumentum Ancyranum)


Ф962

Кенанов, Димитър

Ораторската проза на патриарх Евтимий.

Велико Търново, ЛИК, 1995


Ф680

Кессиди, Феохарий Х.

От мифа к логосу. Становление

греческой философии.

М., Мысль, 1972

312с.


Ф247

Кечекьян, С. Ф.

Учение Аристотеля о государстве

и праве.

М., Акад. наук СССР, 1947.

223с.


ФII 546

Киднер, Д.

Стар завет. Битие.

БХСС, 2001

307с.

1-31847


ФII 549

Киднер, Д.

Стар завет.

Псалми 1-72

73-150

315с.

1-31857


ФII 171

Киняр???

Кръстева, И., прев.

Секс и ужас.

(Ред. Вл. Градев)

С., ЛИК, 2000

190с.

4849/00


Ф963

Киркегор, Сьорен

Върху понятието за ирония

(Сьорен Киркегор; пров. Ст. Начев)

УИ „Кл. Охридски”, С., 1993


Ф966

Киров, Влади.

Историята на Кадъм и Хармония:

Спомен за едно превъплъщение
оставить комментарий
страница2/5
Дата26.09.2011
Размер0,71 Mb.
ТипЛитература, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх