Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. Правоведение icon

Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. Правоведение


Смотрите также:
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. ...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. Правоведение...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. Правоведение...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. ...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. ...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. Правоведение...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. ...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. ...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. ...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. ...Загрузка...
скачать


29.05.2007г.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ БАЛТИЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ.ПРАВОВЕДЕНИЕ.

Blūzma, Valdis


Eiropas tiesības: mācību grāmata / Valdis Blūzma, Arnis Buka, Eduards Bruno Deksnis; galv. zin. red. Tālavs Jundzis. - Otrais papild. izd. - Rīga: Juridiskā Koledža, 2007. - 627 lpp.


Civillikums. Mantojuma tiesības: likumi / red. Santa Svaža. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. - 120 lpp. - (Likumi).


Civillikums. Saistību tiesības: likumi / red. Santa Svaža. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. - 225 lpp. - (Likumi).


Civilprocesa likuma komentāri. Papildinājumi grāmatai / Karla Torgāna vispārīga zin. red. - Trešais papild. izd. - Rīga: TNA, 2006. - 106 lpp.


Civilprocesa likums: likumi / red. Santa Svaža. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. - 312 lpp. - (Likumi).


Gulbis, A.

Muitas darbības pamati: mācību līdzeklis / A. Gulbis, A. Čevers. - Rīga: RTU, 2006. - 234 lpp.


Judins, Andrejs

Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību. Latvijas un citu valstu krimināltiesībās: monogrāfija / Andrejs Judins. - Rīga: Turība, 2006. - 357 lpp. - (Tiesību zinātņu bibliotēka).


Juridiskā zinātne. Latvijas Universitātes raksti. 703. sējums / red. Jānis Lazdiņš. - Rīga: LU, 2006. - 129 lpp.Juridiskās metodes pamati. 11 soļi tiesību normu piemērošanā / E. Meļķisis, E. Kalniņš, J. Neimanis...[u.c.]; red. E. Meļķisis. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. - 250 lpp. - (Juridiskā mācību un izglītojošā literatūra).


Komerclikums: likumi / red. Santa Svaža. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. - 195 lpp. - (Likumi).

^

Krastiņš, Uldis


Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 3. grāmata: sevišķā daļa / U. Krastiņš, V. Liholaja, A. Niedre; zin. red. U. Krastiņš. - Rīga: AFS, 2007. - 469 lpp.


Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2. sējums. Poļu un Zviedru laiku tiesību avoti (1561-1795) / Valda Blūzmas redakcijā. - Rīga: Juridiskā Koledža, 2006. - 408 lpp.


Mežulis, Dainis

Īpašuma krimināltiesiskā aizsardzība: monogrāfija / Dainis Mežulis. - Rīga: Turība, 2006. - 457 lpp. - (Tiesību zinātņu bibliotēka 24).


International Law / edited by Malcolm D. Evans. - 2nd ed. - OXFORD University Press, 2006. - 833, [64] p.


Steiner, J.

EU Law / Josephine Steiner, Lorna Woods, Christian Twigg-Flesner. - 9th ed. - OXFORD University Press, 2006. - 695, [94] p.


Емельянов, Ю.В.

Европа судит Россию / Ю.В. Емельянов. - Москва: Вече, 2007. - 512 с. - (Империя. ru).


Гражданский кодекс Грузии: кодекс / науч. ред. ^ З.К. Бигвава; пер. с грузинского И. Мериджанашвили, И. Чиковани. - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. - 750 с. - (Законодательство зарубежных стран).


Уголовный закон Латвии. - Рига: BIB, 2006. - 92 с.


Сборник нормативных актов по таможенному законодательству ЛР. - Рига: BIB, 2007. - 192 с.Сборник нормативных актов по семейному праву Латвии / сост. В.А. Багиров. - 3-е изд. - Рига: BIB, 2007. - 254 с.


Гражданский процессуальный закон. Законодательство ЛР. - Рига: BIB, 2007. - 186 с.


Международная охрана интеллектуальной собственности. Сборник международно-правовых актов. Конвенции. Соглашения. Договоры. - Рига: BIB, 2006. - 258 с.


Сборник нормативных актов по жилью ЛР. - Рига: BIB, 2007. - 174 с.


Административно-процессуальный закон ЛР. Закон о введении в действие Административно-процессуального закона. - Рига: BIB, 2007. - 104 с. - (Библиотечка бюллетеня деловой информации).


Сборник нормативных актов по страхованию. - Рига: BIB, 2006. - 154 с.


Закон о труде (с комментариями В. Дамбране). Закон о трудовых спорах. - Рига: BIB, 2007. - 90 с.


Уголовно-процессуальный закон. - Рига: BIB, 2007. - 212 с.


Интеллектуальная собственность. Сборник нормативных актов. - 5-е изд., дополненное. - Рига: BIB, 2007. - 176 с.
ЭКОНОМИКА.Ekonomika V. Latvijas universitātes raksti. 702. sējums / red. Elena Dubra. - Rīga: LU, 2006. - 603 lpp.

^

Gavriļenko, Elza


Ēdienu gatavošanas tehnoloģija. Saīsināts kurss: mācību līdzeklis / Elza Gavriļenko. - Rīga: Turība, 2006. - 197 lpp. - (Viesmīlības un tūrisma bibliotēka 17).


Lēmumu pieņemšana; no angļu val. tulk. Agnese Orupe. - Rīga: LID, 2007. - 194 lpp. - (Harvard Business Review on).

^

Liepiņš, Andris


Analītiskā makroekonomika / Andris Liepiņš. - Otrais papild. izd., - Rīga: Turība, 2006. - 53 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka 32).


Mikose, Maija

Informāciju tehnoloģiju projekts uzņēmumā / Maija Mikose. - Rīga, 2006. - 243 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka 47).

^

Podvinska, Nina


Pievienotas vērtības nodoklis. Komentāri par PVN likumu un tā piemērošanas noteikumiem / Nina Podvinska. - Rīga: LID, 2006. - 272 lpp. - (Bilances Bibliotēka).

Praude, Valērijs


Mārketinga komunikācijas. 2. Teorija un prakse / Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska. - Rīga: Vaidelote, 2006. - 455 lpp.: ill. - (Menedžments).

^

Vanaga, Vaira


Viesu apkalpošana: mācību līdzeklis / Vaira Vanaga. - Rīga: Turība, 2006. - 144 lpp. - (Viesmīlības un tūrisma bibliotēka 6).


Zvirbule-Bērziņa, Andra

Ražošanas menedžments / Andra Zvirbule-Bērziņa. - Rīga: Turība, 2006. - 150 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka 48).Круминьш, Н.

Логистика в Восточной Европе: справочник / Н.Круминьш, К. Витолиньш. - Рига: Petrovskis un Ko, 2007. - 191 с.


Лукашина, О.

Рекомендации по изучению налогового законодательства. (С учетом изменений в 2007 году) / Ольга Лукашина. - Рига: BIB, 2007. - 96 с.


Налоги. Сборник актуализированных законов Латвии. - Рига: BIB, 2007. - 318 с.


Самое главное о переговорах: учебник / Р. Левицкий, Д. Сондерс, Б. Барри, Д. Минтон. - Москва: Форум, 2006. - 320 с.


Сборник нормативных актов по ценным бумагам. - Рига: BIB, 2005. - 146 с.
ДИЗАЙН.


China Style. Exteriors, Interiors, Details / editor Angelika Taschen; photos Reto Guntli. - TASCHEN, 2006. - 192 p. - (ICONS).


+CD

Color Harmony Logos. More Than 1,000 Colorways for Logos that Work / Christopher Simmons, Tim Belonax, Kate Earhart; editor Kristin Ellison. - Rockport, 2006. - 160 p.


Domus. Vol. I. (1928-1939) / edited by Charlotte Fiell, Peter Fiell. - TASCHEN, 2006. - 580 p.


Domus. Vol. II. (1940-1949) / edited by Charlotte Fiell, Peter Fiell. - TASCHEN, 2006. - 580 p.


Domus. Vol. III. (1950-1954) / edited by Charlotte Fiell, Peter Fiell. - TASCHEN, 2006. - 580 p.


Domus. Vol. IV. (1955-1959) / edited by Charlotte Fiell, Peter Fiell. - TASCHEN, 2006. - 580 p.


Domus. Vol. V. (1960-1964) / edited by Charlotte Fiell, Peter Fiell. - TASCHEN, 2006. - 580 p.


Domus. Vol. VI. (1965-1969) / edited by Charlotte Fiell, Peter Fiell. - TASCHEN, 2006. - 580 p.


Domus. Vol. VII. (1970-1974) / edited by Charlotte Fiell, Peter Fiell. - TASCHEN, 2006. - 580 p.


Domus. Vol. VIII. (1975-1979) / edited by Charlotte Fiell, Peter Fiell. - TASCHEN, 2006. - 580 p.


Domus. Vol. IX. (1980-1984) / edited by Charlotte Fiell, Peter Fiell. - TASCHEN, 2006. - 580 p.

^

Domus. Vol. X. (1985-1989) / edited by Charlotte Fiell, Peter Fiell. - TASCHEN, 2006. - 580 p.

Domus. Vol. XI. (1990-1994) / edited by Charlotte Fiell, Peter Fiell. - TASCHEN, 2006. - 580 p.


+CD

Domus. Vol. XII. (1995-1999) / edited by Charlotte Fiell, Peter Fiell. - TASCHEN, 2006. - 580 p.

Droste, Magdalena


The Bauhaus 1919-1933. Reform and Avant-Garde / Magdalena Droste. - TASCHEN, 2006. - 96 p.

^

Ernst, Bruno


Impossible Worlds. Adventures with Impossible Objects. Optical Illusions / Bruno Ernst. - EVERGREEN, 2006. - 95 p.

Fiell, Charlotte


Industrial Design A-Z / Charlotte and Peter Fiell. - TASCHEN, 2006. - 576 p.


Greece Style. Exteriors, Interiors, Details / editor Angelika Taschen; photos Barbara and Rene Stoeltie. - TASCHEN, 2005. - 192 p. - (ICONS).Miller, J.

Period Details Sourcebook / Judith Miller. - Mitchell Beazley, 2006. - 192 p.


Paris Style. Exteriors, Interiors, Details / editor Angelika Taschen; photos Deidi von Schaewen. - TASCHEN, 2003. - 192 p. - (ICONS).

^

Reiter, Christiane


Morocco Style. Exteriors, Interiors, Details / Christiane Reiter; editor Angelika Taschen. - TASCHEN, 2004. - 192 p. - (ICONS).


Sweden Style. Exteriors, Interiors, Details / editor Angelika Taschen. - TASCHEN, 2005. - 192 p. - (ICONS).


Декоративные шрифты / сост. Г.Ф. Кликушин. - Москва: Архитектура-С, 2007. - 288 с.: ил.


Калмыкова, Н.В.

Макетирование из бумаги и картона: учебное пособие / Н.В. Калмыкова, И.А. Максимова. - 2-е изд. - Москва: Книжный дом университет, 2007. - 80 с.: ил.

^

Робски, Оксана


Glaмурный дом / Оксана Робски. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2006. - 240 с.: ил.


Шедевры мировой архитектуры: энциклопедия / гл. ред. М. Аксенова. - Москва: Мир энциклопедий Аванта +, 2007. - 184 с.: ил. - (Самые красивые и знаменитые).
^ ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ.Deliuss, K.

Filosofijas vēsture. No antīkās pasaules līdz mūsdienām / Kristofs Deliuss...[u.c.]; no vācu val. tulk. Signe Mežinska un Ivars Ijabs. - Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. - 120 lpp.


Rietumeiropas morāles filozofija: antoloģija / red. A. Kļaviņš; tulk. B. Cīrule...[u.c.]. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 308 lpp.

^

Бриггс, Эйза


Европа нового и новейшего времени. С 1789 года и до наших дней / Эйза Бриггс, Патриция Клэвин; пер. с англ. А.А. Исэрова, В.С. Нестерова. - Москва: Весь мир, 2006. - 600 с. - (Тема).


^ Рыжов, К.В.

Блистательная Эллада. Мифы, легенды и сказания Древней Греции / К.В. Рыжов. - Москва: Вече, 2006. - 528 с. - (Заветная история).


Суд камней. Мудрость Китая и Японии / сост. ^ И.В. Суслова; пер. с китайского И. Циперовина; пер. с японского А. Кабанова. - Санкт-Петербург: Паритет, 2007. - 320 с.: ил.


Типология периодической печати: учебное пособие / М.Е. Аникина…[и др.]; под ред^ . М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянсой. - Москва: Аспект Пресс, 2007. - 236 с.


Эвола, Ю.

Люди и руины. Критика фашизма: взгляд справа / Ю. Эвола; пер. с исп. В.В. Ванюшкиной. - Москва: Хранитель, 2007. - 445, [3] с. - (Philosophy).


Энциклопедия для детей. Том 31. Древние цивилизации / гл. ред. М. Аксенова. - Москва: Мир энциклопедий Аванта+, 2007. - 528 с.: ил.
^ ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ. СОЦИОЛОГИЯ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ.Efektīva komunikācija; no angļu val. tulk. Agnese Opule. - Rīga: LID, 2006. - (Harvard Business Review on).

^

Gregorija, Anne


Sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana un vadīšana / Anne Gregorija; no angļu val. tulk. Santa Ludbārža. - Rīga: LID, 2007. - 199 lpp. - (PR).

Herbsts, Dīters


Sabiedriskās attiecības / Dīters Herbsts; no vācu val. tulk. D. Gipsle. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. - 184 lpp.


Socioloģija. Latvijas universitātes raksti. 701. sējums / galv. red. Tālis Tisenkovs. - Rīga: LU, 2006. - 142 lpp.

^

Volkovs, Vladislavs


Socioloģijas teorijas. XIX gadsimts - XX gadsimta sakums: lekciju kurss / V. Volkovs. - Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2007. - 204 lpp. - (Daugavpils Universitāte sociālo zinātņu fakultāte).


Самое главное о переговорах: учебник / ^ Р. Левицкий, Д. Сондерс, Б. Барри, Д. Минтон. - Москва: Форум, 2006. - 320 с.
ПСИХОЛОГИЯ.


Pedagoģija un skolotāju izglītība. Latvijas universitātes raksti. 700. sējums / galv. red. Irēna Zogla. - Rīga: LU, 2006. - 273 lpp.


Захаров, А.И. ВШП

Дневные и ночные страхи у детей / А.И. Захаров. - Санкт-Петербург: Речь, 2007. - 320 с. - (Детская психология и психотерапия).


Зеер, Э.Ф.

Профориентология. Теория и практика: учебное пособие / Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Н.О. Садовникова. - Москва: Академический проект, 2006. - 192 с. - (Gaudeamus).


Кипнис, М. ВШП

Тренинг межкультурных отношений. Часть 1 / М. Кипнис. - Москва: Ось-89, 2006. - 112 с. - (Действенный тренинг).

^

Кипнис, М. ВШП


Тренинг для лидерства / М. Кипнис. - 2-е изд., стереотипное. - Москва: Ось-89, 2006. - 144 с. - (Действенный тренинг).


Кипнис, М. ВШП

Тренинг межкультурных отношений. Часть 2 / М. Кипнис. - Москва: Ось-89, 2006. - 144 с. - (Действенный тренинг).


^ Костина, Л.М. ВШП

Интегративная игровая психологическая коррекция: монография / Л.М. Костина. - Санкт-Петербург: Речь, 2006. - 136 с. - (Детская психология и психотерапия).


ВШП

Мастерство психологического консультирования / под ред. ^ А. Бадхена, А. Родиной. - Санкт-Петербург: Речь, 2006. - 240 с. - (Психологический практикум).


Налчаджян, А.

Агрессивность человека / А. Налчаджян. - Санкт-Петербург: Питер, 2007. - 736 с.: ил. - (Мастера психологии).

^

Рождественская, Н.В. ВШП


Креативность: пути развития и тренинги / Н.В. Рождественская, А.В. Толшин. - Санкт-Петербург: Речь. - 2006. - 320 с. - (Психологический тренинг).

^

Сидоренко, Е.В. ВШП


Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии / Е.В. Сидоренко. - Санкт-Петербург: Речь, 2007. - 208 с.: ил. - (Психологический тренинг).


Стишенок, И.В. ВШП

Тренинг уверенности в себе. Развитие и реализация новых возможностей / И.В. Стишенок. - Санкт-Петербург: Речь, 2006. - 240 с. - (Психологический тренинг).

Суховершина, Ю.В. ВШП


Тренинг делового (профессионального) общения / Ю.В. Суховершина, Е.П. Тихомирова, Ю.Е. Скромная. - Москва: Академический Проект, 2006. - 128 с. - (Информационные технологии).Скачать 70.19 Kb.
оставить комментарий
Дата24.09.2011
Размер70.19 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх