Մանկավարժություն, հոգեբանություն icon

Մանկավարժություն, հոգեբանություն


5 чел. помогло.
Смотрите также:Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5
вернуться в начало
скачатьՏ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Բանկերի զարգացումը...73 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Բանկերի ծագումը և պատմական զարգացումը, ՀՀ բանկային համակարգը

1.1. Բանկերի ծագումը և պատմական զարգացումը

1.2 ՀՀ բանկային համակարգի ինստիտուցիոնալ կայացման պատմությունը և զարգացման միտումները

Գլուխ 2. Բանկերի ստեղծման գործընթացը

2.1. Բանկերի ստեղծումը

2.2. Բանկերի վերակազմակերպումը

2.3.Բանկերի և մյուս կազմակերպությունների ստեղծման հետ կապված առանձնահատկությունները

Գլուխ 3. Բանկերի լուծարումը

3.1. Բանկերի լուծարման հիմքերը և կարգը

3.2. Ֆինանսական առողջացման ծրագիր

3.3. Պարտատերի պահանջների բավարարման հերթականությունը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


1.Բանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ ՀՀ օրենք

2.Գ.Կիրակոսյան ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚,- º. 2002թ.

3.Կենտրոնական բանկի մասին՚ ՀՀ օրենք

4.Վարկային կազմակերպությունների մասին՚ ՀՀ օրենք.

5.Архипов А.И. Экономика: учебное пособие. - М.: Проспект, 1998.

6.Бородин А.Ф. Актуальные проблемы и перспективы развития региональных банков. // Деньги и кредит. №1 2001.

7.Жуков Е.Ф Банки и банковские операции: учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

8.Куликов Л. Банки и их роль в экономике. - М.: Финансы и статистика, 2001 և այլն:

Բնական ռեսուրսների գնահատման մոտեցումները...58 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Բնական ռեսուրսների և ծառայությունների տնտեսական արժևորումը

1.1 Բնական ռեսուրսների բովանդակությունը և դասակարգումը

1.2 Բնական ռեսուրսների տնտեսական գնահատման անհրաժեշտությունը, նպատակները և սկզբունքները

Գլուխ 2. Բնական ռեսուրսների •նահատման մոտեցումները

2.1 Գնահատման մոտեցումները

2.1.1 Ծախսային մոտեցումներ

2.1.2 Ռենտային մոտեցում

2.1.3 Արդյունքային և վերաարտադրության մոտեցում

2.1.4 Այլընտրանքային արժեքի մոտեցում

2.2 Գնահատման արդյունքների կիրառման ոլորտները

Գլուխ 3. Էկոանվտանգության գնատումը ՀՀ-ում

3.1. Ջրային ռեսուրսների էկոանվտանգության գնահատումը

3.2. Հողային և ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցության գնահատումը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Романова Э.П., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г. Природные ресурсы мира, М.,1993.

 2. Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов. М., 1972.

 3. Комар И. В. Рациональное использование природных ресурсов и ресурсные, циклы. М., 1986.

 4. Воронков Н.А. Экология общая, социальная, прикладная, М., 1999.

 5. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚ /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000; և այլն:

Բյուջեի ձևավորման և կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում...74 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Պետական բյուջեի էությունը և սոցիալ-տնտեսական նշանակություն

1.1Պետական բյուջեի բովանդակությունը

1.2 ՀՀ Բյուջետային համակարգը

Գլուխ 2. ՀՀ պետական բյուջեի ձևավորման աղբյուրները և դրա հիմնախնդիրները

2.1 ՀՀ պետական պարտքի տնտեսագիտական բովանդակությունը և դրա ձևավորման առանձնահատկությունները

2.2 ՀՀ ներքին պետական պարտքը

2.3 ՀՀ արտաքին պետական պարտքը

Գլուխ 3. Պետական բյուջեի կառավարման հիմնախնդիրները

3.1 Պետական պարտքի կառավարման արդյունավետ մոդելների կիրառման նախադրյալները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


 1. Թ. Տոնոյան ՙՏնտեսագիտության հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

 2. Գ.Կիրակոսյան-<<Տնտեսագիտության տեսություն>>ուսումնական ձեռնարկ Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ Երևան 2000թ

 3. Տիգրան Ալոյան ՙՖինանսական իրավունք՚, Եր., 2003 թ.

 4. ՙՀՀ պետական պարտքը՚, հաշվետվություն, 2008, առաջին կիսամյակ

 5. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, մեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2008 թ.

 6. Տիգրան Դավթյան ՙԱրժեթղթերով գործառնություններ՚, Եր., 2003 թ.,

 7. ՙՀՀ օրենքը պետական պարտքի մասին՚, ընդունված 2008 թ. մայիսի 26-ին

 8. ՙՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թ.-ի հունվարին՚ և այլն:

Դրամավարկային քաղաքականության իրականացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում...77 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Փողի պահանջարկը և առաջարկը որպես դրամավարկային քաղաքականության հիմնական ցուցանիշներ

1.1Փողի պահանջարկը և դրա վերաբերյալ տեսությունները

1.2Փողի առաջարկի կարգավորման գործընթացը

Գլուխ 2. Դրամավարկային քաղաքականությունը և դրա արդյունավետության ժամանակակից մոտեցումները

2.1 Դրամավարկային քաղաքականության էությունը, նպատակները և գործիքները

2.2 LM կորը և դրամավարկային քաղաքականությունը

2.3 Դրամավարկային քաղաքականության վերաբերյալ տեսությունները

Գլուխ 3. Դրամավարկային քաղաքականության իրականացման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում

3.1 ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության նպատակները և գործիքները

3.2 ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության զարգացման հեռանկարները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հավելված


Օգտագործված գրականություն


 1. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов, М.:Инфра-М, 1996

 2. Кэмбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю, ‘Экономикс”, (Принципы, проблемы и политика), Москва 1992

 3. Чепурин, “Курс экономической теории”, Киров, §АСА¦ 2002 և այլն:
Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Ձեռնարկատիրական ռիսկերը և դրանց ապահովագրությունը...50 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Ռիսկի էությունը և տնտեսագիտական բովանդակությունը

1.1. Ռիսկը որպես տնտեսական հասկացություն

1.2. Ռիսկի տնտեսագիտական բովանդակությունը: Ռիսկը և անորոշությունը

Գլուխ 2. Ձեռնարկատիրական ռիսկի էությունը, տեսակները, գնահատումը և նվազեցման ուղիները

2.1. Ձեռնարկատիրական ռիսկի էությունը

2.2. Ձեռնարկատիրական ռիսկի տեսակները

2.3. Ձեռնարկատիրական ռիսկի գնահատումը և նվազեցման ուղիները

Գլուխ 3. Ձեռնարկատիրական ռիսկերը և նրանց ապահովագրությունը: Ձեռնարկատիրական ռիսկերի ապահովագրության միջազգային փորձը

3.1. Ձեռնարկատիրական ռիսկը և ապահովագրությունը

3.2. Ձեռնարկատիրական ռիսկերի ապահովագրության միջազգային փորձը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Սամուելսոն 2-րդ հատոր՝ «Միկրոէկոնոմիկա»,

 2. Բադանյան՝ «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ»,

 3. Ա. Դ. Սիմոնյան՝« Ռիսկ տնտեսական հասկացությունը և դրա դերը բանկային գործում»,

 4. Բուլանիկյան և Չատինյան՝ «Ձեռնարկատիրական ռիսկեր»,

 5. Ալգին՝« Ռիսկը և նրա դերը հասարակական կյանքում»,

 6. Մարկոսյան՝ «Պետությունը և շուկան»,

 7. Կ. Հ. Աբգարյան՝ « Ապահովագրությունը շուկայական տնտեսությունում» և այլն:Ֆոնդային բորսային ձևավորումը ՀՀ-ում...62 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Արժեթղթերի շուկայի էությունը և գործունեության սկզբունքները

1.1 Արժեթղթերի շուկայի էությունը

1.2 Ֆոնդային բորսաների գործունեության սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները

Գլուխ 2. Բորսայական առևտրի էությունը և ֆոնդային բորսաների զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

2.1 Ֆոնդային բորսաների էությունը և տեսակները

2.2 Ֆոնդային բորսայի մասնակիցները

2.3 Ֆոնդային բորսայում կնքվող գործարքները

2.4 Հայաստանի ֆոնդային բորսայի ձևավորումը և անդամները

2.5 Հայաստանի ֆոնդային բորսայում իրականացվող գործարքները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. М. 1991.

 2. Баташов Д, Смолькин И., Фиолетов Е. Системы регулирования рынка ценных бумаг в России и за рубежом // Рынок ценных бумаг, 1999. № 22.

 3. Делягин М. Современные политические факторы развития фондового рынка, 2000, № 12.

 4. Жуков Е. Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. М. 1995.

 5. Кавецкий И. М. Фондовый рынок. Санкт-Петербург. 1993.

 6. Калашников А. В. Продавец - биржа - покупатель. М. 1992.

 7. Кузнецов М. В., Овчинников А. С. “Технический анализ рынка ценных бумаг”, М., Инфра-М, 1996 г. և այլն:

Գործառնական ծախսերի վերահսկողության կատարելագործումը...82 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Ծախսերի էությունը, դերն ու նշանակությունը

1.1 Ծախսերի նշանակությունը

1.2 Ծախսերի դասակարգումը

Գլուխ 2. Ծախսերի վրա ազդող գործոնների վերլուծություն

2.1 Նյութական և աշխատանքային ծախսումների ազդեցությունը գործառնական ծախսերի վրա

2.2 Իրացման ծախսերի վերլուծությունը

2.3 Այլ ծախսերի վերլուծությունը

Գլուխ 3. Գործառնական ծախսերի վերահսկողության կատարելա•ործումը

3.1 Նյութական ծախսերի վերահսկողության բարելավումը

3.2 Աշխատանքային ծախսերի վերահսկողության բարելավումը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ, Երևան, Հայ Էդիթ, 2000թ.,

 2. Առաքելյան Կ.Ա. Տնտեսական գործունեության վերլուծության տեստերի ժողովածու, Երևան, Զանգակ-97, 2003թ.,

 3. Առաքելյան Կ.Ա. Տնտեսական գործունեության վերլուծության հիմունքներ, Երևան, Զանգակ-97, 2004թ.,

 4. Ճուղուրյան Ա., Հակոբյան Ա. Հաշվապահություն և վերլուծություն, Երևան 2003թ.,

 5. Գրիգորյան Լ. Հ. Տնտեսական գործունեության վերլուծությունը արտադրական կազմակերպություններում, Երևան, Տնտեսագետ, 2002թ.,

 6. Առաքելյան Կ. Ա. Կազմակերպության ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը, Երևան, Տնտեսագետ, 2000թ., և այլն:

Հացահատիկի արտադրությունը ՀՀ-ում...38 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Հացահատիկի արտադրության ներկա վիճակի գնահատումը

ա) Հացահատիկի արտադրության նախապայմանները ՀՀ-ում

բ ) Հացահատիկի արտադրության արդի վիճակը ՀՀ-ում

գ ) Հացահատիկային տնտեսության համակարգում տեղի

ունեցած փոփոխությունները ՀՀ-ում անկախության ստացումից հետո

Գլուխ 2. Հացահատիկի արտադրության ազդեցությունը երկրի տնտեսության զարգացման վրա

ա) Հացահատիկային տնտեսության արդի վիճակի

ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա

բ) Հացահատիկի ներմուծման տարածքային կառուցվածքի

գնահատումը

Վերջաբան

Գրանակության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Սերգեյ Մելքումյան «Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն»

 2. Գ. Ավագյան «Սովետական Հայաստանի գյուղատնտեսությունը»

 3. Սերգեյ Մելքումյան «Ընդհանուր տնտեսական աշխարհագրություն»

 4. www.armstat.amՏ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Համաշխարհային արժութային համակարգը և դրա զարգացման արդի միտումները...64 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Համաշխարհային արժութային համակարգի զարգացման փուլերը

1.1 ՙՈսկե ստանդարտ՚ համակարգ

1.2 ՙԲրետտոն-Վուդս՚ արժութային համակարգ

1.3 Լողացող փոխարժեքների համակարգ

1.4 Միջազգային արժութային ֆոնդ

Գլուխ 2. ՙԱրժութային շուկա՚ հասկացության տնտեսագիտական բովանդակությունը

2.1 Արժութային շուկայի բովանդակությունը և ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության ու ազգային շուկաների վրա

2.2 ՀՀ արժութային /վալյուտային/ ռեժիմը, կարգավորման համակարգը և արժութային քաղաքականության հիմնական սկզբունքները

Գլուխ 3. Համաշխարհային արժութային համակարգի զարգացման առանձնահատկությունները արդի ժամանակահատվածում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Êðàñàâèíà Ë.Í. “Ìåæäóíàðîäíûå âàëþòíî-ôèíàíñîâûå è êðåäèòíûå îòíîøåíèÿ”. Ìîñêâà 2002

 2. Êðóãëîâ Â.Â. “Îñíîâû ìåæäóíàðîäíûõ âàëþòíî-ôèíàíñîâûõ è êðåäèòíûõ îòíîøåíèé”, Ìîñêâà 1998

 3. Ìèêëàøåâñêàÿ Í.À., Õîëîïîâ À.Â. “Ìåæäóíàðîäíàÿ ýêîíîìèêà”, Ìîñêâà, 2000 Êèðååâ À. “ÌÝΔ

 4. Êîòåëêèí Ñ.Â., Òóìàðîâà Ò. Ã., Êðóãëîâ À. Â., Îñíîâû ìåæäóíàðîäíûõ âàëþòíî-ôèíàíñîâûõ è êðåäèòíûõ îòíîøåíèé, 2000

 5. Друзик Я.С. Мировая экономика на финише века. – Минск: Издат. Центр «Экономпресс», 1997.

 6. Лебедева С.Л., Шлихтер С.Б. Мировая экономика: Учебное пособие. – М.: МГТУ, 1994.

Համաշխարհային տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում...70 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Համաշխարհային տնտեսության էությունը և առանձնահատկությունները

1.1 Համաշխարհային տնտեսության էությունը և բնորոշ գծերը

1.2 Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիա

1.3 Ֆինասական ճգնաժամի էությունը և դրսևորման ձևերը

Գլուխ 2. ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում շուկայի զարգացման խնդիրները

1.1 Տնտեսական ցուցանիշների վերլուծությունը

1.2 Ֆինանսական ճգնաժամի ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա

1.3 Գլոբալացման գործընթացը և Հայաստանը

Գլուխ 3. Համաշխարհային տնտեսության զար•ացման արդի հիմնախնդիրները ճգնաժամի պայմաններում

3.1 Համաշխարհային տնտեսության արդի փուլին բնորոշ խնդիրները

3.2 Համաշխարհային պարտքային ճգնաժամը և ՀՀ արտաքին պարտքը

3.3 Պետություն վարած քաղաքականությունը ճգնաժամի պայմաններում և դրա արդյունավետությունը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականություն


1. Աշոտ Մարկոսյան, Դավիթ Հախվերդյան, Գրիգոր Նազարյան, ՙՀայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերություների համակարգում՚, Երևան 2005;

 1. Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000; և այլն:

Հարկային համակարգի էությունը և առանձնահատկությունները ՀՀ-ում...71 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Հարկային համակարգի էությունը և առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

1.1.Հարկային համակարգի կազմավորումը և

դրա զարգացման փուլերը ՀՀ-ում

1.2.ՀՀ-ում գործող հարկերը և դրանց տեսակները

մակրո մակարդակներում

Գլուխ 2. Հարկային եկամուտների կազմը և կառուցվածքը ՀՀ-ում

2.1. Ուղղակի հարկերի կազմը և կառուցվածքը

2.2. Անուղղակի հարկերի կազմը և կառուցվածքը

2.3. Հաստատագրված վճարներ և պարզեցված հարկ

Գլուխ 3. Հարկային բեռի օպտիմալացման ուղիները ՀՀ-ում

3.1. Հարկման օպտիմալացման ուղիները ՀՀ-ում

3.2. Ստվերային տնտեսության վրա հարկային բեռի ազդեցության գնահատումը ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


1. Խաչատրյան Տ. ՙՀարկային բեռը բնութագրող ցուցանիշները և դրանց նշանակությունը հարկային համակարգի գնահատման համար՚, ՙէկոնոմիկա՚, Երևան N04. 1999 թ.

2. Կիրակոսյան Գ. ՙՀարկաբյուջետային քաղաքականության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում՚, Երևան, 2000 թ.

3. Հակոբյան Մ. ՙՀՀ-ի հարկային համակարգի կատարելագործումը որպես ստվերային տնտեսության կրճատման կարևորագույն գործոն՚, ՙէկոնոմիկա՚, Երևան N01. 2000թ.

4. Արզումանյան Գ. ՙՀարկային քաղաքականության ձևավորման առանձնահատկություններն անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներում՚, էկոնոմիկա՚, Երևան N04, 2000թ. և այլն:


ՀՀ տնտեսությունը անցումային շրջանում...60 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Համակարգային ճգնաժամը, որպես շուկայական տնտեսության անցնելու վարչահրամայական տնտեսության զարգացման ուղի

Գլուխ 2. Անցումային շրջանին բնորոշ տնտեսական խնդիրները

2.1. Սոցիալական պրոբլեմներ

2.2. Բնակչության աճի տեմպերի փոփոխումը

2.3. Կրթություն և գիտություն

2.4. Անցումային շրջանին բնորոշ երևույթները տարբեր երկրներում

Գլուխ 3. ՀՀ տնտեսությունը անցումային շրջանում

3.1.Անցումային շրջանին բնորոշ սոցիալական խնդիրները ՀՀ-ում

3.2.Պետության և շուկայի հարաբերակցությունը անցումային տնտեսությունում

Եզրակացություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականություն


1. Бузгалин А.В. Переходная экономика: курс лекций по политической экономии. – М.: Таурус, Просперус. 1994. – 472 с.

 1. Гурко С.П. Мировая экономика: учеб.пособие / С.П.Гурко, Е.П.Целехова, Г.А.Примаченок и др.; Под ред. А.К.Корольчука, С.П.Гурко. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 1999. – 258 с.

 2. Лобкович Э.И. Переходная экономика: сущность, проблемы, особенности в Беларуси: Науч.-метод. Пособие. – Мню: БГЭУ, 2000.-70 с.

 3. Теория переходной экономики. Т2 Учебное пособие / Под ред. канд.эк.наук Е.В.Красниковой. – М.: ТЕИС, 1998. – 231 с.

 4. Теория национальной экономики: Учебное пособие. Часть первая. Мн. 1994г. և այլն:
Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում...62 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. ՀՀ կենսաթոշակային համակարգը և բարեփոխումների անհրաժեշտությունը

1.1Կենսաթոշակային համակարգի արդի վիճակը

1.2Աշխատանքի շուկայի վիճակի գնահատականը և կապը կենսաթոշակային համակարգի հետ

Գլուխ 2. Կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումները

2.1 Կենսաթոշակային բարեփոխումների միջազգային փորձը

2.2 Կենսաթոշակային բարեփոխումների հայաստանյան մոդելը

Գլուխ 3. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական ապահովության պետական ծառայության գործունեության կառավարումը

3.1 Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կառուցվածքի և գործունեության նկարագիրը

3.2 Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հավելվածներ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Պետական կենսաթոշակների մասին՚ ՀՀ օրենք, ընդ. 2002թ. նոյեմբերի 19-ին

 1. Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովության մասին՚ ՀՀ օրենք, ընդ. 9 հունիսի 1997 թ.

 2. Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու-2006, ՀՀ ԱՎԾ

 3. “ Pension Reform: Issues and Prospects for Non-Financial Defined Contribution Schemes”, Ռոբերտ Հոլցմանի և Էդվարդ Փալմերի խմբագրությամբ, ՀԲ, 2005: և այլն:

ՀՀ բանկային համակարգի զարգացման հեռանկարները...80 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1 Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգի կառուցվածքը

1. 1 ՀՀ բանկային համակարգի ձևավորման նախադրյալները

1.2 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը

1.3 Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերը

Գլուխ 2 Հայաստանի Հանրապետության Բանկային համակարգում տեղի ունեցող քանակական և որակական փոփոխությունները

2.1 Առևտրային բանկերի բաժնետիրական կապիտալի կառուցվածքը

2.2 Առևտրային բանկերի շահույթաբերության վերլուծությունը

2.3 Առևտրային բանկերի կողմից վարկավորվող ոլորտների ամփոփ վերլուծությունը

Գլուխ 3 Բանկային համամակարգի զարգացման հեռանկարները

3. 1.Միջազգային ֆինանսական կառույցների համագործակցությունը ՀՀ բանկային համակարգի հետ և զարգացման հեռանկարները

3.2 Հայաստանի Հանրապետության բանկերի ընդհանուր վերլուծությունը և զարգացման հեռանկարները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Աբգարյան Կ. Հ., ՙԱռևտրային բանկերի էությունն ու գործառույթները՚, Եր., 2006 թ.

 1. Բադալյան Լ. Հ., ՙԲանկային գործի հիմունքները՚, Եր., 2003 թ.

 2. Ասատրյան Բ., ՙԲանկային գործ՚, Եր., 2004 թ.

 3. Ð. Ìàêîííåë, Ñ. Ë. Áðþ, "Ýêîíîìèêñ ó÷åáíèê", Ìîñêâà, 2000

 4. Á. À. Ðåéçáåðã, "Êóðñ ýêîíîìèêè", Ìîñêâà, 1997 և այլն:
ՀՀ դրամի փոխարժեքի կանխատեսման հիմնախնդիրները...78 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Արժութային փոխարժեքի դերը արժութային համակարգի զարգացման գործում

1.1Արժութային փոխարժեքը որպես արժութայի համակարգի կարևորագույն տարր

1.2Արժութային փոխարժեքի ձևերը

1.3Արժութային փոխարժեքի տեսական հիմնադրույթները

Գլուխ 2. Տնտեսական համակարգի և արժութային փոխարժեքի փոխազդեցությունը

2.1 Արժութային փոխարժեքի վրա ազդող գործոնները

2.2 Արժութային փոխարժեքի ազդեցությունը տնտեսական զարգացման վրա

Գլուխ 3. Արժութային փոխարժեքի կանխատեսման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

3.1 ՀՀ արժութային քաղաքականությունը

3.2 ՀՀ դրամի փոխարժեքի կանխատեսման հիմնախնդիրները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հավելվածներ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Друзик Я.С. Мировая экономика на финише века. – Минск: Издат. Центр «Экономпресс», 1997.

 1. Лебедева С.Л., Шлихтер С.Б. Мировая экономика: Учебное пособие. – М.: МГТУ, 1994.

 2. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. – М.: ИНСАН, 1994.

 3. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов, М.:Инфра-М, 1996

 4. Փոլ Ա© Սամյուելսոն« ՈՒիլյամ Դ© Նորդհաուս« ՙՏնտեսագիտություն՚« Միկրոտնտեսագիտություն« Երևան 1995

 5. ԵրՊՏԻ« Գ© Ե© Կիրակոսյան« ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚« Երևան 2000 և այլն:

ՀՀ պետական բյուջեի դիֆիցիտը և նրա ֆինանսավորման աղբյուրները...75 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Պետական բյուջեի եկամտային աղբյուրները և ծախսային ուղղությունները

1.1 Պետական բյուջեի եկամտային աղբյուրները և դրանց ընդհանուր բնութագիրը

1.2 Պետական բյուջեի ծախսային ուղղությունները և դրանց ընդհանուր բնութագիրը

1.3 Պետական բյուջեի դեֆիցիտի էությունը և նրա անհրաժեշտությունը

Գլուխ 2. Պետական բյուջեի ֆինանսավորման աղբյուրները

2.1 Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման ներքին աղբյուրները, դրանց կազմը և կառուցվածքը

2.2 Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման արտաքին աղբյուրները

Գլուխ 3. Պետական բյուջեի դեֆիցիտի կարգավորման ուղիները

3.1 Ներքին պետական պարտքի կառավարման ուղիները

3.2 Արտաքին պետական պարտքի կառավարման ուղիները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականություն


1. Գ.Կիրակոսյան-<<Տնտեսագիտության տեսություն>>ուս. ձեռ.,Երևան 2000թ

 1. Տիգրան Ալոյան ՙՖինանսական իրավունք՚, Եր., 2003 թ.

 2. Թ. Տոնոյան ՙՏնտեսագիտության հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

 3. Թ. Տոնոյան ՙՏնտեսագիտության հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

 4. ՙՀՀ պետական պարտքը՚, հաշվետվություն, 2008, առաջին կիսամյակ

 5. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, մեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2008 թ. և այլն:Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՀՀ տնտեսության կայունացման մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և կայունացման հիմնահարցերը...73 էջ


Ներածություն

Գլուխ . Մակրոտնտեսական իրավիճակը բնութագրող ցուցանիշների համակարգը

1.1 Մակրոտնտեսական կարգավորման անհրաժեշտությունը շուկայական տնտեսությունում

1.2 Մակրոտնտեսական իրավիճակը բնութագրող արժեքային, ծավալային ցուցանիշները և դրանց փոխադարձ կապը

1.3 Մակրոտնտեսական իրավիճակը բնութագրող գների մակարդակի բնութագրման ցուցանիշները

1.4 Մակրոտնտեսական իրավիճակը բնութագրող զբաղվածության մակարդակի ցուցանիշները

Գլուխ 2. Մակրոտնտեսական հավասարակշռությունը և մակրոտնտեսական իրավիճակի վերլուծությունը

2.1 Մակրոտնտեսական հավասարակշռության էությունը

2.2 Մակրոտնտեսական անհավասարակշռությունը և տնտեսական աճի ցիկլային բնույթը

2.3 Ամբողջական առաջարկի և ամբողջական պահանջարկի փոփոխությունների տնտեսական հետևանքները

2.4 Կայունացման մակրոտնտեսական քաղաքականությունը

2.5 ՀՀ մակրոտնտեսական իրավիճակը բնութագրող ցուցանիշների փոփոխությունները 2003-2008 թթ.

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Թ. Տոնոյան ՙՏնտեսագիտության հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

2.Գ. Կիրակոսյան ՙՏնտեսագիտություն՚, Եր., 2003 թ., և այլն:

Հողի և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսությունների մասնավորեցումը և դրա ցավագին արդյունքները...65 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Ապապետականացման և մասնավորեցման բովանդակությունը

1.1Ապապետականացման էությունը, սկզբունքները, անհրաժեշտությունը

1.2 Մասնավորեցման էությունը, սկզբունքները, անհրաժեշտությունը

Գլուխ 2. Ապապետականացման և մասնավորեցման գործընթացները զարգացած երկրներում

Գլուխ 3. Ապապետականացման և մասնավորեցման •ործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Земельная реформа: вопросы, теории и практики (на примере Армении), Грант Багратян, 2000

 2. Попов А.И «Экономическая теория” 3-е издание, С-Петербург, “Питер”,2000

 3. Проблема глобальных дисбалансов в мировой экономике / А. Апокин // Вопросы экономики. - 2008.- № 5. - С. 25-44.

 4. Социальные функции современного государства / Ю. Князев // Проблемы теории и практики управления. - 2008.- № 1. - С. 28-38.

 5. Васильев Владимир “Государственное регулирование экономики”, 2-е изд., 2008 г., Изд.: Дело и сервис,ст. 136

 6. Основы экономической теории /Под ред. Камаева В.Д. М., 1996.

 7. Чипурин, Кисилева, “Курс Экономической теории”. Киев. 2002

 8. Г.А.Арбатов, К.Н.Брутенц, Э.А.Иванян, В.Ф.Петровский: Современные США , 2005, և այլն:

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման գործընթացները ՀՀ-ում...65 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման էությունը

1.1 Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման տնտեսական բովանդակությունը

1.2 Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման աղբյուրները

1.3 Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման ժամանակային սահմանները

Գլուխ 2. Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման գործընթացները ՀՀ-ում

2.1 Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

2.2 Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման գործընթացները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


 1. Ա. Անդրեասյան ՙՏնտեսական գործունեության վերլուծություն՚, Եր., 2003 թ.,

 2. Թ. Տոնոյան ՙՏնտեսագիտության հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

 3. Գ. Կիրակոսյան ՙՏնտեսագիտություն՚, Եր., 2003 թ.

 4. Զ. Ա. Թադևոսյան ՙԿապիտալի միջազգային միգրացիա՚, Եր., 2003 թ.

 5. Ռումյանցև ՙՔաղաքատնտեսություն՚, Եր., 1975 թ.

 6. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, ուսումնական ձեռնարկ, Եր., 2000 թ.

 7. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. «Финансы предприятий».- Москва: ИНФРА – Москва, 1997 г.

 8. Баканов М.И., Шеремет А.Д. «Теория экономического анализа».- Москва: Финансы и статистика, 1995 г.

 9. Попов А.И «Экономическая теория» 3-е издание, С-Петербург, «Питер»,2000

 10. «История экономики», М.Я. Лойберг, М., «ИНФРА-М» 1997г. և այլն:

Մակրոտնտեսական ցուցանիշների բնութագիրը և դրանց փոխկապվածությունը...52 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Տնտեսության մակրոտնտեսական մակարդակի բնութագիրը

1.1 Համախառն ներքին արդյունքի, համախառն ազգային արդյունքի էությունը և նշանակությունը

1.2 ՀԱԱ հաշվարկման եղանակները

1.3 ՀՆԱ-ի, ՀԱԱ-ի անվանական և իրական արժեքները

1.4 ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերլուծությունը

Գլուխ 2. Ազգային հաշիվների համակարգը և ազգային հարստությունը

2.1 Ազգային հաշիվների համակարգի էությունը

2.2 Փոխկապակցված ցուցանիշների համակարգը

2.3 Ազգային հարստություն

2.4 ՀԱԱ և զուտ տնտեսական բարեկեցություն (ԶՏԲ)

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Գ. Ե. Կիրակոսյան ՙ Տնտեսագիտության տեսություն՚; Երևան 2000թ.

 2. Հ©Ղուշչյան« Մակրոտնտեսական կարգավորում

 3. Հայաստանի ազգային հաշիվները 2005թ« 2006թ« 2007թ« Հ ԱՎԾ, 2008թ

 4. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2005թ-ի հունվար-դեկտեմբեր, ՀՀ ԱՎԾ

 5. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2006թ-ի նոյեմբեր-դեկտեմբեր, ՀՀ ԱՎԾ

 6. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2007թ-ի հունվար-դեկտեմբեր, ՀՀ ԱՎԾ

 7. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2006թ., ՀՀ ԱՎԾ

 8. Ýêîíàìè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêa (ó÷åáíèê), ïîä ðåä. Þ.Í. Èâàíîâà, Ìîñêâà, 2003ã., և այլն:
Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Միջազգային բանկային համակարգ...76 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Միջազգային բանկային համակարգի բնութագիրը

1.1 Զարգացած երկրների բանկային համակարգերը

1.2 Անցումային և զարգացող երկրների բանկային համակարգերը

1.3 Միջազգային բանկային համակարգի գործունեության ժամանակակից միտումները

1.4 Խոշորագույն ֆինանսաբանկային խմբերը

Գլուխ 2. Ժամանակակից բանկային համակարգի ձևավորումը ՀՀ-ում

2.1 ՀՀ բանկային համակարգի ձևավորման, զարգացման փուլերը և առանձնահատկությունները

2.2 Օրենսդրաիրավական դաշտը ՀՀ բանկային համակարգում

2.3 Կենտրոնական բանկի դերը և նշանակությունը բանկային համակարգում

2.4 ՀՀ առևտրային բանկերի գործունեության առանձնահատկությունները և նրանց զարգացման միտումները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականություն


 1. Գայանե Ասրյան ՙԲանկի կառավարման հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

 2. Վահան Բաբայան ՙԲանկային գործի հիմունքներ՚, Եր., 2004 թ.

 3. Գևորգ Թառումյան ՙԲանկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքներ՚, Եր., 2006 թ.

 4. Բագրատ Ասատրյան ՙԲանկային գործ՚, Եր., 2004 թ.

 5. Արթուր Անդրեասյան ՙՎարկային գործառնություններ՚, Եր., 2003 թ.

 6. Ռ. Ա. Ավետիսյան, Ա.Ս. Խաչատրյան ՙԲանկային գործ և դրամաշրջանառության հիմունքներ՚ Ե. , 2002
Ներդրումային գործունեության հեռանկարները ՀՀ-ում...76 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Ներդրումների էությունը և դասակարգումը

1.1 Ներդրումների էությունը և դերը տնտեսության մեջ

1.2 Ներդրումների ձևերը

1.3 Ներդրումների արդյունավետության էությունը և նշանակությունը

1.4 Ներդրումային միջավայրի գնահատման մեթոդաբանության ձևավորման արտասահմանյան փորձը

Գլուխ 2. Ներդրումային ռիսկը և նրա կառավարումը

Գլուխ 3. Հայաստանի Հանրապետության ներդրումների ծավալը և կառուցվածքը, ներդրումները Հայաստանում

3.1 Ներդրումների էությունը և դերը ՀՀ տնտեսությունում

3.2 Ներդրումների ձևերը ՀՀ-ում

3.3 ՀՀ ներդրումների ծավալը և աճի տեմպերը

3.4 Ներդրումային գործունեության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Б. Пичугин. "Иностранные частные инвестиции в России // Экономист. - № 11, № 12. - 1994 г.

 2. Большой экономический словарь". М., "Правовая культура", 1994 г.

 3. Уильям Ф.Шарп, Гордон Дж.Александер, Джефри В Бейли. Инвестиции. – М.,1998.

 4. ՙՕտարերկրյա ներդրումների մասին՚ ՀՀ օրենքը, Եր., 1994

 5. ՙՀայաստանում ՕՈւՆ-ը խոչընդոտող գործոնների ուսումնասիրության մասին՚ զեկույց, սեպտեմբեր, 1998

 6. ՙՕտարերկրյա ներդրումների մասին՚ ՀՀ օրենքը, Երևան, 1994

Պետական բյուջեի եկամուտների բաշխման և կատարման վերահսկողության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում...70 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. ՀՀ բյուջետային գործընթացի նկարագիրը

1.1. Պետական բյուջեի տեղը և նշանակությունը ֆինանսական հարաբերությունների ընդհանուր համակարգում

1.2. Բյուջետային գործընթացի նկարագիրը ՀՀ-ում

1.3 Պետական բյուջեի կառուցվածքը` բյուջեի մուտքերը և ելքերը

Գլուխ 2. ՀՀ Պետական բյուջեի կատարման վերահսկողությունը

2.1.Պետական բյուջեի կատարման վերահսկողությունը և առկա հիմնախնդիրները

2.2.Պետական բյուջեի կատարման վերահսկողության գործընթացի բարելավման հիմնական ուղիները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականություն


 1. Թ. Տոնոյան ՙՏնտեսագիտության հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

 2. Գ. Կիրակոսյան <<Տնտեսագիտության տեսություն>>ուսումնական ձեռնարկ Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ Երևան 2000թ

 3. Տիգրան Ալոյան ՙՖինանսական իրավունք՚, Եր., 2003 թ.

 4. ՙՀՀ պետական պարտքը՚, հաշվետվություն, 2008, առաջին կիսամյակ

 5. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, մեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2008 թ.

 6. ՀՀ օրենքը ՙԲյուջետային համակարգի մասին՚, 01.12.2008թ

 7. ՙՀՀ օրենքը պետական պարտքի մասին՚, ընդունված 2008 թ. մայիսի 26-ին
Պլանավորման դերն ու նշանակությունը...40 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Պլանավորման դերը ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ, դրա խնդիրները և օպտիմալացման ուղիները

1.1 Պլանավորման դերը, խնդիրները` որպես նպատակների ամբողջություն և դրա իրականացման փուլերը

1.2 Օպտիմալ պլանավորման նպատակները, դրա իրականացման մեթոդները

Գլուխ 2. Ծախսերի արդյունքների չափումը, պլանավորումն ու նախագծումը

2.1 Ծախսերի վրա ազդող հիմնական գործոնները

2.2 Ծախսերի հաշվարկման ցուցանիշները և դրանց չափումը

2.3 Նախագծի արդյունքի չափումը

2.4 Արդյունքների, ծախսերի դասակարգումը և նախագծումը

2.5 Ծախսերի արդյունքների չափման հիմնախնդիրները ձեռնարկության օպտիմալ պլանավորման մեջ

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Թ. Տոնոյան ՙՏնտեսագիտության հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

 2. Գ. Կիրակոսյան <<Տնտեսագիտության տեսություն>>ուսումնական ձեռնարկ Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ Երևան 2000թ

 3. Տիգրան Ալոյան ՙՖինանսական իրավունք՚, Եր., 2003 թ.

 4. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, մեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2008 թ. և այլն:


Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Փոքր և միջին բիզնեսի դերը տնտեսության զարգացման համատեքստում...87 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Փոքր և միջին բիզնեսի դերը տնտեսական զարգացման համատեքստում

  1. Փոքր և միջին բիզնեսի էությունը և նրա չափորոշիչները

  2. Փոքր և միջին բիզնեսի սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը և հիմնախնդիրները զարգացման տարբեր փուլերում

1.3 Փոքր և միջին բիզնեսի աջակցման միջազգային փորձը

Գլուխ 2. Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

2.1 Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման էտապները և արդի վիճակը ՀՀ-ում

2.2 Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը խոչընդոտող գործոնները ՀՀ-ում

Գլուխ 3. Փոքր և միջին բիզնեսի աջակցման համակարգը և դրա կատարելագործման հիմնական ուղիները

3.1 Փոքր և միջին բիզնեսի աջակցման հիմնական ուղղությունները

3.2 Փոքր և միջին բիզնեսի աջակցման մեխանիզմները ՀՀ-ում

3.3 Հայաստանում փոքր և միջին բիզնեսին աջակցող ենթակառուցվածքի կատարելագործումը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Հայաստանում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման քաղաքականության և ռազմավարության հիմնադրույթներ՚, Երևան 2000թ,

2. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին՚ ՀՀ օրենք,

3. Անհատ ձեռնարկատիրության մասին՚ ՀՀ օրենք, և այլն:


ՓՄՁ-ն և պետության տնտեսական քաղաքականությունը ՀՀ-ում...55 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. ՓՄՁ-ի էությունը և չափանիշները

1.1 ՓՄՁ-ի բնորոշ գծերը

1.2 ՓՄՁ-ի դերը տնտեսության մեջ

Գլուխ 2. ՓՄՁ-ի արդյունավետությունը անցումային տնտեսություններում և ժամանակակից տնտեսության պայմաններում

Գլուխ 3. ՓՄՁ-ն և պետության տնտեսական քաղաքականությունը ՀՀ-ում

3.1 ՀՀ-ի կառավարության քաղաքականությունը ՓՄՁ-ի աջակցության ուղղությամբ

3.2 ՓՄՁ զարգացման հիմնախնդիրները և լուծման ուղիները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Հայաստանում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման քաղաքականության և ռազմավարության հիմնադրույթներ՚, Երևան 2000թ,

2. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին՚ ՀՀ օրենք,

3.Անհատ ձեռնարկատիրության մասին՚ ՀՀ օրենք,

4.Միքայել Մելքումյան ՙՁեռնարկատիրություն և բիզնես՚, Զանգակ, Երևան 2006թ

5.Մարկոսյան Ա. ՙՊետությունը և շուկան՚, Տիգրան Մեծ, Երևան 2000թ. 560էջ

6.Äîãèëü Ë. Ôèëèïîâè÷, Ñåìåíîâ Á. Äìèòðèåâè÷ “Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è ìàëûé áèçíåñ”, Ìèíñê 1997ã.

7.Ì.Ã. Ëàïóñòà, Þ. Ë. Ñòàðîñòèí “Ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî” Ì. Èíôðà, 2002ã.

8.Ãîðáóíîâ Ý.Ï. “Ìàëàÿ ýêîíîìèêà êàê ôàêòîð ôîðìèðîâàíèÿ îáùåñîþçíîãî ðûíêà”, Ì. Ýêîíîìèêà. 2005ã.

9.Êîëåñîâ Â.Ï. “Ýêîíîìèêà çàðóáåæíûõ ñòðàí” Ì. 2004ã.

9.Â.ß. Ãîðôèíêåëÿ, Â.À. Øâàíäàðà “Ìàëûé áèçíåñ, îðãàíèçàöèÿ, ýêîíîìèêà, óïðàâëåíèå”, Ìîñêâà 2007ã. և այլն:

Փոքր, միջին և խոշոր բիզնեսի գործունեության համակցման մոդելները ՀՀ-ում...40 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Փոքր, միջին և խոշոր ձեռնարկություն հասկացությունը, բնորոշ գծերը, առավելությունները

1.1 Փոքր ձեռնարկության բնորոշ գծերը, առանձնահատկությունները, գործունեության մեխանիզմի առավելությունը

1.2. Միջին ձեռնարկության բնորոշ գծերը,առանձնահատկությունները, գործունեության մեխանիզմի առավելությունը

1.3. Խոշոր ձեռնարկության բնորոշ գծերը,առանձնահատկությունները, գործունեության մեխանիզմի առավելությունը

Գլուխ 2. Փոքր, միջին և խոշոր ձեռնարկատիրության զուգակցումը

2.1 Փոքր, միջին և խոշոր բիզնեսի համակցման խնդիրները

2.2 Փոքր, միջին և խոշոր բիզնեսի գործունեության համակցման ուղղությունները

2.3 Փոքր, միջին և խոշոր բիզնեսի գործունեության համակցման մոդելները ՀՀ-ում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. ՙՀայաստանում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման քաղաքականության և ռազմավարության հիմնադրույթներ՚, Երևան 2000թ,

2. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին՚ ՀՀ օրենք,

3. Անհատ ձեռնարկատիրության մասին՚ ՀՀ օրենք,

4. Միքայել Մելքումյան ՙՁեռնարկատիրություն և բիզնես՚, Զանգակ, Երևան 2006թ

5. Մարկոսյան Ա. ՙՊետությունը և շուկան՚, Տիգրան Մեծ, Երևան 2000թ. 560էջ և այլն:


Սեփականության ձևերի բազմաձևությունը անցումային շրջանում...70 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Սեփականությունը տնտեսական հարաբերությունների համակարգում

1.1Սեփականությունը` որպես տնտեսագիտական կատեգորիա

1.2Սեփականության տնտեսական և իրավական հասկացությունների փոխկապվածությունը

Գլուխ 2. Սեփականության բազմաձևությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում

2.1 Սեփականության օբյեկտները և սուբյեկտները

2.2 Սեփականության ձևերը

Գլուխ 3. Սեփականության ապապետականացման ու մասնավորեցման էությունը և առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում

3.1 Ապապետականացման ու մասնավորեցման գործընթացները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկՕգտագործված գրականության ցանկ


 1. Земельная реформа: вопросы, теории и практики (на примере Армении), Грант Багратян, 2000

 2. Попов А.И «Экономическая теория» 3-е издание, С-Петербург, “Питер”,2000

 3. Основы экономической теории /Под ред. Камаева В.Д. М., 1996.

 4. Чипурин, Кисилева, “Курс Экономической теории”. Киев. 2002

 5. Г.А.Меликишвили, Урартские клинообразные надписи, Изд-во АН ССР, М., 1960 ¿

 6. Аристотель, Соч., В 4 т., Том 4, М., Мысль, 1983

 7. К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч. – Т. 46 – Ч. 1, ¿ç 479:

 8. Е.А.Суханов. Лекции о праве собственности. М., Юрид.лит., 1991 և այլն:Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Շինանյութերի արդյունաբերությունը ՀՀ-ում...60 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Շինանյութերի արդյունաբերության դերն ու նշանակությունը տնտեսության զարգացման գործում

Գլուխ 2. ՀՀ շինանյութերի արդյունաբերության հումքային բազան

Գլուխ 3. ՀՀ շինանյութերի արյունաբերության զարգացման և տեղաբաշխման արդի վիճակը

Գլուխ 4. ՀՀ շինանյութերի արդյունաբերության հումքային բազայի ռացիոնալ օգտագործման և ճյուղի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները

Եզրակացություններ

Օգտագորված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Սերգեյ Մելքումյան «Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրությունե, Երևան, 2007թ.

 2. Ա. Ս. Մելքումյան եՔարը մեր հարստությունն էե, Երևան, 1986թ.

 3. Սերգեյ Մելքումյան «Ընդհանուր տնտեսական աշխարհագրություն", Երևան 2006թ.

 4. ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, 2007թ.:

 5. ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, 2008թ.:

և այլն:


Սոցիալապես արդարացի հարկային դաշտի ստեղծման պրոբլեմը ՀՀ-ում...73 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Հարկային համակարգը և դրա ձևավորման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում

1.1 Հարկերի էությունը, դրանց գործառույթները և դերը շուկայական տնտեսության համակարգում

1.2 Հարկային համակարգի կառուցման հիմնադրույթները

1.3 Հարկային համակարգի կազմավորման ու զարգացման փուլերը Հայաստանի Հանրապետությունում

Գլուխ 2 Հարկային բեռը և դրա գնահատականը ՀՀ-ում

2.1 Հարկային քաղաքականություն և հարկային բեռի կարգավորում

2.2 Հարկային բեռը ՀՀ-ում և դրա կառուցվածքը

Գլուխ 3. Հարկային դաշտի զարգացման և կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

3.1 Հարկային համակարգի արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները

3.2 Հարկային դաշտի կառավարման բարելավման ուղիները ՀՀ ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


1. ՙՀայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքները՚, պաշտոնական տեղեկագիր, Երևան – 2007 թ.

2. ՀՀ ԱՎԾ, ՙՀայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը` 2007 թվականի հունվար-դեկտեմբերին՚, Երևան, 2007 թ.

3. Ա. Թամազյան ՙՀարկային օրենսդրության հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

4. Խաչատրյան Ա. Հ. ՙՀարկային իրավունք՚, ՀՀ ԳԱԱ ՙԳիտություն՚ հրատարկչություն, Երևան-2003 թ. և այլն:


Տեխնոլոգիաների միջազգային փոխանցման ժամանակակից հիմնախնդիրները...73 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Տեխնոլոգիաների միջազգային փոխանցման առանձնահատկությունները

1.1. Տեխնոլոգիաների միջազգային փոխանցման տեսական հիմնախնդիրները

1.2. Տեխնոլոգիաների միջազգային փոխանցման շուկան

1.3. Տեխնոլոգիաների միջազգային փոխանցման կարգավորումը

1.4 Նոր տեխնոլոգիաների արտադրում և փոխանակում

Գլուխ 2. ՀՀ տեխնոլոգիաների շուկայի զարգացումը և հիմնախնդիրները

2.1. ՀՀ տեխնոլոգիաների զարգացման հնարավորությունները

2.2. ՀՀ տեխնոլոգիաների շուկայի զարգացման ուղղությունները

2.3 Հաշվետվություն

Եզրակացություն և առաջարկություններ

Գրականության ցանկ


Գրականության ցանկ


1.Ջուլիետա Արամայիսի Թադևոսյան ՙՏեխնոլոգիական միջազգային փոխանցման դերը անցումային տնտեսության կայունացման գործում՚,-Ե. 2008

2.Էլեկտրոնային Հայաստան – 2003 հիշողություններ ապագայի մասին համառոտ առաջարկի տեսքով, Հայ Համակարգիչ կենտրոն 1988 – 2003

3.Ա. Հովակիմյան, Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ, Երևան 2002

4.ՀՀ-ում ինովացիոն գործունեության մասին հայեցակարգ՚, 2005 թ.

5.ՀՀ-ում ինովացիոն համակարգի ձևավորման 2005-2010 թթ. ծրագրի մասին Հայաստանի կառավարության որոշումը՚, 2005 թ. և այլն:


Տնտեսական համակարգերի ձևավորումը, զարգացումը և վերափոխումը...41 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Հասարակության զարգացման փուլերը և դրանց գնահատման չափորոշիչները

1.1.Տնտեսական համակարգերի բնորոշումը և դրա վրա ազդող գործոնները

1.2.Տնտեսական համակարգի բնորոշման Մարքսյան հայեցակարգը

1.3.Տնտեսական համակարգի ժամանակակից բնորոշումը

Գլուխ 2. Տնտեսական համակարգը և տնտեսավարման ընդհանուր խնդիրները

2.1. Տնտեսական համակարգ հասկացությունը և կառուցվածքը

2.2. Տնտեսական համակարգերի տիպերը և տեսակները

2.3. Տնտեսության կազմակերպման ազգային մոդելները

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


1. Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000;

2. Փ. Ա. Սամյուելսոն, Ու. Դ. Նորդհաուս, ՙՏնտեսագիտություն՚, Եր., 1995 թ.

3. Մ. Ա. Գևորգյան ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, Եր., 1997 թ.Чепурин М.Н., Киселева Е.А. “Курс экономической теории”, М., 1995 г.


Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Տնտեսության պետական կարգավորման մեթոդները...63 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Տնտեսական պետական կարգավորման էությունը, ծագման պատճառները և զարգացումը

1.1. Տնտեսության պետական կառավարման հասկացությունը և տեղը տնտեսագիտության համակարգում

1.2.Շուկայական տնտեսության պետական կարգավորման պատճառները: Տնտեսական հետաքրքրություներ

1.3. ՏՊԿ-ի օբյեկտը և նպատակը

Գլուխ 2. ՏՊԿ-ի դրամավարկային և վարչարարական միջոցները

2.1. Վարչարարական ներազդման բարոյական և հոգևոր ներազդման միջոցներ

2.2. Դրամավարկային գործիքներ

Գլուխ 3. ՏՊԿ-ի բյուջետային միջոցներ

3.1. Պետական բյուջե` տնտեսության կարգավորման գլխավոր միջոց

3.2. Հարկեր և հարկավորում

3.3. Պետության ֆինանսական քաղաքականություն

3.4. Պետական սեկտոր, պետական տնտեսական ծրագրավորում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


1.Албегова И. М., Емцов Р. Г., Холопов А. В. Государственная экономическая политика: опыт перехода к рынку / Под ред. А. В. Сидоровича. М.: Дело и сервис, 1998.

2.Бартлинг Г., Луциус Г. Основы учения о рыночной экономике / Под ред. И. И. Столярова. М.: Агент, 1997.

3.Государственное регулирование рыночной экономики. Уч. пособие. М.: Дело, 2001.

4.Государственное регулирование экономики в современных условиях. М.: ИЭ РАН, 1998. և այլն

Վարկային պորտֆելի ձևավորման առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում...77 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Առևտրային բանկերի վարկային գործառնություները

1.1Վարկի դերը շուկայական տնտեսության պայմաններում

1.2Վարկային դասակարգումը

1.3Վարկային ռիսկի էությունը և այն բնութագրող գործոնները

Գլուխ 2. Վարկային պորտֆելի առանձնահատկությունները վարկավորման գործընթացում

2.1 Վարկավորման ժամանակակից մեթոդները և վարկավորման գործընթացը կարգավորող իրավական դաշտը ՀՀ- ում

2.2 Վարկային պորտֆելի լավագույն կառուցվածքի ընտրությունը

Գլուխ 3. Վարկային շուկայի փոփոխության դինամիկան և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

3.1 Վարկային շուկայի կառուցվածքը և զարգացման միտումները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը

2. Բանկերի սնանկության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից

3. ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները, 2007-2009թթ

4. Արթուր Անդրեասյան ՙՎարկային գործառնություններ՚, Եր., 2003 թ.

5.Գայանե Ասրյան ՙ Բանկի կառավարման հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

6. Վահան Բաբայան ՙԲանկային գործի հիմունքներ՚, Եր., 2004 թ. և այլն:

Վարկային ռիսկի կառավարման մեխանիզմները ՀՀ-ում...66 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Վարկի տեսակները, էությունը և տնտեսական նշանակությունը

1.1 Վարկի էությունը և տնտեսական նշանակությունը

1.2 Վարկի տեսակները ծագումը և նշանակությունը

1.3 Վարկի օրենքները և ֆունկցիաները

Գլուխ 2. Վարկի աղբյուրներն ու սկզբունքները: Նրա փոխադարձ կապը այլ տնտեսական կատեգորիաների հետ

2.1 Վարկավորման ժամանակակից մեթոդները ՀՀ-ում

2.2 ÐÐ վարկային համակարգը

Գլուխ 3. Վարկային ռիսկերի կառավարման դերը Հայաստանի Հանրապետությունում

3.1 Վարկային ռիսկերի կառավարման մեխանիզմները ՀՀ-ում

3.2 Վարկային գիծը որպես ֆինանսավորման առանձնահատուկ ձև և դրա տեսակները

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ


Գրականության ցանկ


Усоскин В.М. Современный Коммерческий банк: операции и управление. — М.

Уткин Э.А. Банковский маркетинг. —М.: ИНФРА–М, 2005.

Ахмедов Н., Рубцов С. Оценка стратегических решений в банке // Маркетинг. — 2006. — №1.

Ս. Հասթեդ, Մ Մելվին ՙՄիջազգային առևտուր՚, Երևան, 2001 թ.

ՙՀայաստան- ֆինանսաներ և էկոնոմիկա՚, Եր., 2001 թ.

ՀՀ ԱՎԾ ՙՀՀ արտաքին առևտուր՚ (www.armstat.am)

ՙՀայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի Տեղեկագիր-2001թ.՚ և այլն:

Վարկունակության գնահատման միջոցով վարկային ռիսկի նվազեցման սքորինգի մեթոդը...58 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Ֆինանսավարկային ռիսկի կառավարման հիմնահարցերը ժամանակակից շուկայական հարաբերություններում

1.Ֆինանսավարկային պրակտիկայում առաջացող ռիսկերը

2.Վարկային ռիսկ

3.Վարկային ռիսկի կառավարում

4.Իրացվելիության ռիսկ և նրա կառավարում

5.Արժութային ռիսկ և նրա կառավարում

Գլուխ 2. Սքորինգի (միավորների հաշվարկ) էությունը և նրա կիրառմամբ վարկունակության որոշումը

1.Սքորինգային համակարգերի էվոլյուցիան

2. Փոխառուների ռեյտինգային գնահատումը

3. Փոխառուների ռեյտինգային գնահատման ցուցանիշների համակարգը և օպտիմալ չափանիշի ընտրությունը

Գլուխ 3. Վարկունակության գնահատման ալգորիթմի մշակման տեխնոլո•իան և ծրագրային իրականացումը

1. Ալգորիթմի հիմնական տրամաբանությունը և կառուցվածքը

2. Ծրագրային իրականացման նկարագրությունը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Հ. Կ. Հովհաննիսյան, Ս. Ա. Հովհաննիսյան

Ֆինանսաբանկային հաշվարկների հիմունքներ՚, Երևան 1997թ.

 1. ՙՀՀ բանկային համակարգ. զարգացումը,

կարգավորումը, վերահսկողությունը՚, Երևան 2000թ.

 1. ՙԱնցումային շրջանի ‎ֆ‎ինանսատնտեսական

զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում՚, Երևան 2000թ.

 1. ՀՀ ԿԲ տեղեկագրեր (2004թ.) և այլն:
Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Վերանորոգման ծառայության կազմակերպումը ձեռնարկությունում...40 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Ձեռնարկության հիմնական ֆոնդերը և նորոգման ծառայության գործունեության էությունը

1.1Ձեռնարկության հիմնական ֆոնդերի կազմը, կառուցվածքը և դրանց վերլուծությունը. նորոգման ծառայության կառուցվածքը

1.2Ձեռնարկության նորոգման ծառայության աշխատանքի էությունը և խնդիրները

Գլուխ 2. Ձեռնարկության նորոգման ծառայության աշխատանքի արդյունավետությունը

2.1 Հիմնական ֆոնդերի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիները

2.2 Հիմանական ֆոնդերի ընթացիկ և կապիտալ նորոգման միջոցառումների արդյունավետութունը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Фатхутдинов Р.А. Организация производства. М.: Инфра-М 2000

 2. Организация и планирование машиностроительного производства под ред. М.И. Ипатова. М.: Высшая школа 1998

 3. www.retail.ru - электронный еженедельник "RETAIL"

 4. ek-lit.agava.ru – библиотека деловой и экономической литературы

 5. Տնտեսական գործունեության վերլուծությունը արտադրական կազմակերպություններում, Լ. Գրիգորյան, 2002

 6. Տնտեսական գործունեության վերլուծություն, Ա. Սարգսյան, Կ. Առաքելյան, 2005

 7. ՀՀ հարկային օրենսգիրք, 2008 և այլն:
Զբաղվածության պետական կարգավորման միջազգային փորձի կիրառումը ՀՀ-ում...80 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Անցումային տնտեսությունների ձևավորումը և զբաղվածության հիմնահարցը

1.1 Վարչահրամայական համակարգի փլուզումը և շուկայական հարաբերությունների ձևավորումը ՀՀ-ում

1.2 Անցումային տնտեսությունների սոցիալական հիմնահարցերը

1.3 Աշխատանքի շուկայի ձևավորումը

1.4 Աշխատուժի միգրացիան ՀՀ-ում

Գլուխ 2. Զբաղվածության հիմնահարցերը կար•ավորող միջազգային փորձը

2.1 Զբաղվածության կարգավորման միջազգային փորձը

Գլուխ 3. Զբաղվածության հիմնահարցերը ՀՀ-ում

3.1 Զբաղվածության հիմնահարցը կարգավորող օրենսդրական մեխանիզմը և միջազգային փորձի օգտագործումը

3.2 Աշխատուժի շուկայի նկատմամբ եղած պահանջարկը և առաջարկը

3.3 Աշխատանքի շուկայի փոփոխությունները կապված տնտեսական զարգացման հետ

3.4 Զբաղվածության պետական կարգավորման հիմնական ուղղությունները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականություն


 1. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, ուս. ձեռ., Եր., 2000 թ., 486 էջ

 2. Ներսիսյան Կ. Լ. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, Եր., 2008 թ., 400 էջ

 3. Մարդկային զարգացման զեկույց. Հայաստան, Երևան, 2000թ., 96 էջ

 4. Վ. Է. Խոջաբեկյան //Զբաղվածության հիմնախնդիրները Հայաստանում անցման շրջանում. Երևան 1998թ., 52 էջ

 5. Ա. Ռ.Մարտիրոսյան ՙՏնտեսագիտական մտքի պատմություն՚, 1999 թ., 362 էջ և այլն:

Առևտրային բանկերի ֆինանսական կայունությունը...66 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Առևտրային բանկի ֆինանսական կայունության կարգավորման մեթոդները

1.1 Բանկի ֆինանսական կայունության էությունը և այն բնութագրող ցուցանիշները

1.2 Բանկային ռիսկերի ազդեցությունը բանկի կայունության ամրապնդման գործընթացում

1.3 Բանկային գործունեության կարգավորման օրենսդրական հիմքերը

Գլուխ 2. «Անելիք բանկ" ՓԲԸ ֆինանսական կայունության գնահատումը

2.1 «Անելիք բանկե ՓԲԸ ֆինանսական գործունեության արդյունքները և ֆինանսական կայունության գնահատումը

2.2 Ֆինանսական կայունության գնահատման համակարգեր

2.3 Ավանդների ապահովագրության համակարգի դերը առևտրային բանկերի ֆինանսական կայունության արմատավորման գործընթացում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը

 2. ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները, 2007-2009թթ

 3. Արթուր Անդրեասյան ՙՎարկային գործառնություններ՚, Եր., 2003 թ.

 4. Գայանե Ասրյան ՙ Բանկի կառավարման հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

 5. Վահան Բաբայան ՙԲանկային գործի հիմունքներ՚, Եր., 2004 թ.

 6. Ն. Հայրապետյան ՙԲանկային մարքեթինգ՚, Եր., 2006 թ.

 7. Գևորգ Թառումյան ՙԲանկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքներ՚, Եր., 2006 թ. և այլն:
Արտադրության տեխնոլոգիական նախապատրաստման կառավարումը....38 էջ


Նախաբան

Գլուխ 1. Արտադրության տեխնոլոգիական նախապատրաստման խնդիրները և դրա կազմակերպման առանձնահատկությունները

1.1 Արադրության տեխնոլոգիական նախապատրաստման խնդիրները, հիմնական փուլերը և դրանց բովանդակությունը

1.2 Արտադրության տեխնոլոգիական նախապատրաստման առանձնահատկությունները

Գլուխ 2. Տեխնոլոգիական նախապատրաստման կազմակերպումը, կառավարումը և դրա իրականացման կարգը

2.1 Տեխնոլոգիական նախապատրաստման կազմակերպումը, պլանավորումը և դրա իրականացման կառավարումը

2.2 Արտադրության տեխնոլոգիական նախապատրաստման կարգը ՙԱրվալ Մաշինըրի՚ ԲԲԸ-ում

Վերջաբան

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Ипатов М.И., Туровец О.Г. Экономика, организация и планирование технической подготовки производства. – М.: Высшая школа, 1987.

2. Мельников Г.Н., Вороненко Б.П. Проектирование механосборочных цехов. – М.: Машиностроение, 1990.

3. Методические указания к выполнению студенческих научно-

исследовательских работ, курсовых и дипломных проектов. / Сост. С.К. Потемкин, Л.А. Киржнер. – Харьков: ХИЭИ, 1989.

4. Сетевые графики в планировании и управлении. – М.: Высшая школа, 1982. և այլն:

և այլն:
Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Արտասահմանյան կապիտալով բանկերի հիմնական գործունեությունը...79 էջ


Ներածություն

Գլուխ I. Արտասահմանյան կապիտալի դերը և նշանակությունը բանկային համակարգում

1.1.Արտասահմանյան կապիտալի դերը և տնտեսագիտական բովանդակությունը

1.2.Արտասահմանյան կապիտալով բանկերի գործունեության միջազգային փորձը

Գլուխ II. Արտասահմանյան կապիտալի ներգրավման առանձնահատկությունները ՀՀ բանկային համակարգում

2.1. Արտասահմանյան կապիտալի ներ•րավման օրենսդրա-իրավական հիմքերը ՀՀ-ում

2.2. Արտասահմանյան կապիտալով բանկերի գործունեության հիմնական արդյունքները ՀՀ-ում

Գլուխ III. Օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման հիմնախնդիրները ՀՀ բանկային համակարգում

3.1. ՀՀ բանկերի ներդրումային գործունեության պետական կարգավորումը

3.2. Օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման և օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ բանկերում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


 1. Самуэльсон П. Экономика, 1 т. М.: 1995

 2. Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. «Основы инвестирования». – М.: Дело, 1997

 3. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. – М. 1999

 4. Балацкий Е. Эффективность инвестиций в открытой экономике. Международная экономика и международные отношения. 1996

 5. Булатов А. С. Экономика, 1998

 6. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը ՙՕտարերկրյա ներդրումների մասին՚:

 7. Հայաստան. տնտեսական միտումներ, 1999 թ., նոյեմբեր (Tacis) և այլն:

Աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրության կոլեկտիվ ձևը...85 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրության կոլեկտիվ ձևի տեսական դրույթները

1.1 Աշխատանքի կազմակերպման էությունը, կառուցվածքը և նշանակությունը

1.2 Աշխատանքի վարձատրության տեսակները, ձևերը և համակարգերը, աշխատանքի վարձատրության կազմակերպումը կոլեկտիվ համակարգերում

Գլուխ 2. Աշխատանքի կազմակերպումը և վարձատրությունը ժամանակակից պայմաններում

2.1 Աշխատանքի կազմակերպման ու վարձատրության կազմակերպման ազգային ու միջազգային փորձի կիրառումը

2.2 Աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրության կոլեկտիվ ձևերի զարգացման հեռանկարները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Օգտագործված գրականության ցանկ


1. ՀՀ վարչապետի 1998թ. փետրվարի 24-ի 402 որոշումը «Բյուջետային ոլորտի աշխատողների վարձատրության կազմակերպման մասին":

2. ՀՀ գործարարության աջակցման խորհրդի նիստի տվյալները 17–02–2004թ:

3. ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք, 9 նոյեմբերի 2004թ., Եր., էջ 54-96:

՚4. Պետական վիճակագրության մասինՙ ՀՀ օրենքը

5. ՀՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի 10 սեպտեմբերի 2002թ. թիվ 203–Ն որոշումը:

6. Ավագյան Հ. Ս. Հայաստանի լեռնահանքային արդյունաբերության զարգացման հիմնախնդիրները, Երևան, ՀՀ ԳԱՍ ՚Գիտությունՙ Հրատ. 2003թ 273էջ:

և այլն:

Աշխատուժի միգրացիայի պետական կարգավորումը ՀՀ-ում...67 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Աշխատուժի միգրացիայի էությունը և կազմակերպումը

1.1Միջազգային միգրացիայի և պետական սահմանների կառավարում

2.2 Աշխատուժի միգրացիային վերաբերող պայմանավորվածություններ ԱՊՀ երկրների հետ

Գլուխ 2. Բնակչության միգրացիայի պետական կարգավորումը ՀՀ-ում

2.1Արտագաղթը ՀՀ-ից: Պատճառները և սոցիալ-տնտեսական հետևանքները

2.2 Միգրացիայի պետական կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. “Рынок труда”, автор российская академия государственной службы при президенте российской федерации, М., 2003 г.

 2. “Экономика труда”, авт. М. Г. Соломщина, М., 2003 г.

 3. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2003 թ.

 4. ՙՏնտեսագիտության հիմունքներ՚, Թամարա Տոնոյան, Եր., 2003 թ.

 5. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն, ՀՀ 2001թ. մարդահամարի արդյունքները (ՀՀ ցուցանիշներ) մաս 1., Եր., 2003,

 6. Բնակչության միգրացիայի պետական կարգավորման հայեցակարգը ՀՀ-ում, Եր., 2000,

 7. Ըստ Միգրացիայի և փախստականների վարչության տվյալներ` www.crrccenters.org և այլն:
ՀՀ բանկային համակարգը...47 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Բանկային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը և կառուցվածքը

1.1 Կենտրոնական բանկ

1.2 Առևտրային բանկեր

1.3 Ֆեդերալ ռեզերվային համակար•ը

1.4 ՀՀ բանկային համակար•ը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


 1. Ջ. Գոռթնի, Ռ. Ստրոուպ, ՙՏնտեսագիտություն՚, Երևան, 1999

 2. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚ /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան, 2000

 3. Փոլ Ա. Սամյուելսոն, Ուիլյամ Դ. Նորդհաուս,

 4. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, հատոր 1, Երևան, 1995, Ա. Խ. Մարկոսյան

 5. ՙՏնտեսագիտություն բոլորի համար՚, Երևան, 2001, ՙֆինանսներ և էկոնոմիկա. Հայաստան՚

 6. ՙՀՀ 2001թ. դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր՚, ՙՀայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի տեղեկագիր՚, դեկտեմբեր, 2001թ. և այլն:Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Բանկի ֆինանսական դրության գնահատումը...70 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Բանկային համակարգի կառուցվածքը

1.1 Բանկերի էությունը, առանձնահատկությունները և դերը

1.2 Բանկերի տեսակները և գործառույթները

1.3 Բանկի կառավարման կառուցվածքը

Գլուխ 2. Բանկային գործունեության գնահատումը

2.1 Բանկային համակարգի կապիտալը

2.2 Բանկային համակարգի ակտիվները և ընդհանուր պարտավորությունները

2.3 Բանկի շահութաբերության ցուցանիշները և դրանց էությունը

^ 2.4 CAMELS համակարգի վերլուծությունը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը

 2. ՙԲանկերի սնանկության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից

 3. ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները, 2007-2009թթ

 4. Արթուր Անդրեասյան ՙՎարկային գգործառնություններ՚, Եր., 2003 թ.

 5. Գայանե Ասրյան ՙ Բանկի կառավարման հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

 6. Վահան Բաբայան ՙԲանկային գործի հիմունքներ՚, Եր., 2004 թ.

 7. Ն. Հայրապետյան ՙԲանկային մարքեթինգ՚, Եր., 2006 թ.

 8. Գևորգ Թառումյան ՙԲանկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքներ՚, Եր., 2006 թ.

 9. ՙԱնելիք բանկ՚ ՓԲԸ-ն կանոնադրություն, հաստատված 2008 թ.19 ապրիլի

 10. Усоскин В.М. Современный Коммерческий банк: операции и управление. — М.: ИПЦ «Вазар–Ферро», և այլն:

Բիզնես-պլանի կազման հիմնախնդիրները...65 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Բիզնես-պլանի պլանավորման առանձնահատկությունները և մշակման մոտեցումները

1.1. Պլանավորման անհրաժեշտությունն ու առանձնահատկությունները շուկային անցման պայմաններում

1.2. Բիզնես - պլանի կառուցվածքը ու նրա մշակման

հիմնական մոտեցումները

Գլուխ 2. Բիզնես-պլանի բովանդակային տարրերը և դրանց առանձնահատկությունները

2.1. Ձեռնարկության նկարագիրը և գործող իրավիճակի վերլուծումը

2.2. Կազմակերպչական պլան

2.3. Արտադրական պլան

2.4. Մարքեթինգի պլան

2.5. Ֆինանասական պլան

Գլուխ 3. Բիզնես-պլանի կազման առանձնահատկությունները "Երևանի Գարեջուր" ՓԲԸ-ում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


 1. Յու. Մ. ՍուվարյանՙՄենեջմենթ՚, Երևան, Տնտեսագետ, 2002թ.

 2. Ֆ. Պ. Սուքիասյան ՙՄենեջմենթ՚, Երևան, 2005թ.,

 3. Ս. Ս. Նորեկյան ՙԱրդյունաբերական արտադրության կառավարումն ու պլանավորումը՚ /Ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան, 1986թ.:

 4. “Менеджмент” И. Н. Герчикова, Москва 1995г..

 5. “Производственный менеджмент” уч. для вузов. С. Д. Ильенкова, А. В. Бандурин, Г. Я. Горбовцов и др., под ред. С. Д. Ильенковой, Москва, ЮНИТИ-ДАНА 2000г.. և այլն:

Բնակչության զբաղվածության կառավարումը ՀՀ մարզերում...79 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Աշխատանքի շուկան և դրա բնութագրիչները

1.1. Աշխատանքի շուկան, էությունը և դրա բնութագրիչները

1.2. ՀՀ աշխատանքի շուկայի արդի իրավիճակը

Գլուխ 2. Բնակչության զբաղվածության կառավարման համակարգը

2.1 Գործազրկության էությունը, մակարդակի փոփոխման միտումները ՀՀ մարզերում

2.2 ՀՀ մարզերում բնակչության զբաղվածության պետական կառավարման համակարգը և օրենսդրական կարգավորումը

2.3 Զբաղվածության կարգավորման արտասահմանյան փորձը և դրա կիրառման հնարավորությունները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հավելվածներ


Օգտագործված գրականություն


1. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, ուս. ձեռ., Եր., 2000 թ.,

2. Ներսիսյան Կ. Լ. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, Եր., 2008 թ.,

3. Մարդկային զարգացման զեկույց. Հայաստան, Երևան, 2000թ.,

4. Վ. Է. Խոջաբեկյան //Զբաղվածության հիմնախնդիրները Հայաստանում անցման շրջանում. Երևան 1998թ., Ա. Ռ.Մարտիրոսյան

5. ՙՏնտեսագիտական մտքի պատմություն՚, 1999 թ., Ե. Գևորգյան, Ա. Թամազյան //Հայաստանի անցումային տնտեսությունը. Երևան 1997թ. 240 էջ

7. Լ. Հակոբյան Հայաստանի աշխատանքային շուկայի մակրոտնտեսական վերլուծություն //Հայաստան (ֆինանսներ, էկոնոմիկա) 2002թ.,

և այլն:

Դիլլինգային գործառնությունների առանձնահատկությունները ՀՀ-ում...58 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Դիլինգի հասկացությունը և առանձնահատկությունները

1.1 Համաշխարհային արժութային շուկայի ձևավորման պատմությունը

1.2 Դիլինգի բովանդակությունը և նպատակները

Գլուխ 2. Դիլինգային կենտրոնների ընդհանուր բնութագիրը

2.1 Դիլինգային կենտրոնների ձևավորման իրավական հիմքերը

2.2 Դիլինգային կենտրոնների միջոցով իրականացվող առևտրի մեխանիզմները

2.3 Մրցակցությունը դիլինգային ծառայությունների շուկայում

Գլուխ 3. Դիլինգային գործառնությունների զարգացման առանձնահատկությունները և հեռանկարները ՀՀ առևտրային բանկերում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


Մարկոսյան Ա. Սաֆարյան Ռ., Շուկայական տնտեսության հիմունքները, Երևան 2002

Գյուլումյան Լ. ՙԱրտարժութային գործառնություններ՚, Ե. 2003

Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения : учебное пособие .-М. : Маркетинг ,1996.

Макконел К.Р., Брю С.Л. "Экономикс" в 2-х книгах. - М.: "Республика", 1992

«Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» под редакцией Красавиной Л.Н. г. Москва, «Финансы и статистика», 1994 г.

«Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений» под редакцией Круглова В.В. г. Москва, «Инфра-М», 1998 г.

Булатов А.С. Экономика. – М.: издательство БЕК, 1997. և այլն:
Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացումը ՀՀ-ում...76 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Ձեռնարկատիրական գործունեություն: Տեսական ասպեկտներ

1.1 Ձեռնարկատիրության հասկացության հասարակական-տնտեսական էությունը

1.2 Ձեռնարկատիրական գործունեության և ոչ ձեռնարկատիրական գործունեության իրավական սահմանագիծը

1.3 Ավանադական և ոչ ավանդական ձեռնարկատիրական գործունեություն

1.4 Ձեռնարկատիրական գործունեության քաղաքակրթական էվոլյուցիան:

Գլուխ 2. Ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհանուր զարգացման հիմնահարցեր

2.1 Ձեռնարկատիրական գործունեության պետաիրավական և հասարակական գնահատման սկզբունքները

2.2 Ձեռնարկատիրական գործունեության օրենքով չկարգավորվող հիմնահարցերը

2.3 Ազատ ձեռնարկատիրության անհրաժեշտությունը և ԳՏԱ-ն

Գլուխ 3. Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացումը ՀՀ-ում

3.1 Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

3.2 Փոքր և միջին բիզնես, զարգացման հեռանկարները

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


 1. Մարկոսյան Ա. Սաֆարյան Ռ., Շուկայական տնտեսության հիմունքները, Երևան 2002

 2. Գյուլումյան Լ. ՙԱրտարժութային գործառնություններ՚, Ե. 2003 և այլն:
Ձեռնարկատիրական գործունեության հասկացությունը և ձևերը...75 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Ձեռնարկատիրական գործունեության հասկացությունը և ձևերը

1.1 Ձեռնարկատիրության բնորոշումը և հիմնական գծերը

1.2 Ձեռնարկատիրության տեսակները, սուբյեկտները և ձևերը

Գլուխ 2. Ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհանուր զարգացման հիմնահարցեր

2.1 Ձեռնարկատիրական գործունեության քաղաքակրթական էվոլյուցիան

2.2 Ձեռնարկատիրական գործունեության դասակարգման չափանիշները

2.3 Ձեռնարկատիրական գործունեության պետաիրավական և հասարակական գնահատման սկզբունքները

Գլուխ 3. Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացումը ՀՀ-ում

3.1 Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

3.2 Փոքր և միջին բիզնես, զարգացման հեռանկարները

3.3 Ձեռնարկատիրական գործունեության կարգավորման պետական լծակների արդյունավետությունը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. ՙՀայաստանում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման քաղաքականության և ռազմավարության հիմնադրույթներ՚, Երևան 2000թ,

 2. ՙՓոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին՚ ՀՀ օրենք,

 3. Միքայել Մելքումյան ՙՁեռնարկատիրություն և բիզնես՚, Զանգակ, Երևան 2006թ

 4. Մարկոսյան Ա. ՙՊետությունը և շուկան՚, Տիգրան Մեծ, Երևան 2000թ. 560էջ և այլն:'

ՀՀ ֆինանսավարկային մարմինները...75 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1.

1. Ֆինանսավարկային մարմինների համակարգը, նրանց կազմակերպման կար•ը, գործունեության ձևերը և մեթոդները

2. ՀՀ Ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության կազմակերպման կար•ը և իրավասությունը

Գլուխ 2.

1. Բանկային և վարկային մարմինների համակարգը ՀՀ-ում

2. ՀՀ Կենտրոնական բանկ, գործունեությունը և իրավասության շրջանակները

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ


Գրականության ցանկ


 1. Լ. Բադանյան և ուրիշներ – ֆինանսներ և վարկ, Երևան 2003

 2. Վ.Ա. Վարդանյան – ֆինանսական մենեջմենթ Երևան 1999

 3. Ա. Բագրատյան, Ա. Բալբանյան - Բանկային գործ Երևան 2003

 4. Ս. Նահապետյան – ՀՀ բանկային օրենսդրություն, Երևան

 5. Ս. Մուրադյան – ֆինանսական իրավունք

 6. Գ. Սուքիասյան – ֆինանսական իրավունք 2001

 7. Վ. Վարդանյան - Բանկային գործ, բանկային մենեջմենթ, Փող, վարկեր, բանկեր Երևան 2004

 8. ՀՀ օրենքը - ՙԳանձապետական համակարգի մասին՚ Երևան 2001թ.

 9. ՀՀ օրենքը - ՙԿենտրանական բանկի մասին՚

 10. ՀՀ օրենքը - ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚

 11. ՀՀ օրենքը - ՙԲանկային գաղտնիքի մասին՚

 12. ՀՀ օրենքը - ՙՎարկային կազմակերպությունների մասին՚

 13. ՀՀ օերնքը - ՙԲանկերի սնանկության մասին՚

և այլն:

Գյուղացիական տնտեսությունների կառավարման համակարգը...76 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Գյուղացիական տնտեսությունների դերը, նշանակությունը և ընդհանուր նկարագիրը

1.1. Գյուղատնտեսության ընդհանուր նկարագիրը և գործունեության գնահատման հիմնական եղանակները ու ցուցանիշները

1.2. Գյուղացիական տնտեսությունների կազմակերպման հիմնական ձևերն ու կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Գլուխ 2. Գյուղացիական տնտեսությունների կառավարման համակարգը և կատարելագործման հիմնական ուղիները

2.1. Գյուղատնտեսության կառավարման պետական համակարգը

2.2. Գյուղացիական տնտեսությունների զարգացման պետականքաղաքականության անհրաժեշտությունը, որպես գյուղացիական տնտեսությունների պետական կառավարման հիմնական ուղղություն

2.3.Գյուղացիական տնտեսությունների կառավարման առանձնահատկությունները և կատարելագործման հիմնական ուղիները

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


 1. ՙԳյուղատնտեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 1990-1999թթ՚ վիճակագրական ժողովածու, ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն, Երևան 2001թ.

 2. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը 2001թ. հունվար-դեկտեմբերին, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, Երևան 2001թ.

 3. ՀՀ ագրոպարենային համակարգի 1998-2002թթ. բարեփոխումների ծրագիր: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, Երևան 1998թ.
Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Հացահատիկի արտադրությունը ՀՀ-ում...38 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Հացահատիկի արտադրության ներկա վիճակի գնահատումը

ա)Հացահատիկի արտադրության նախապայմանները ՀՀ-ում

բ ) Հացահատիկի արտադրության արդի վիճակը ՀՀ-ում

գ) Հացահատիկային տնտեսության համակարգում տեղի ունեցած փոփոխությունները ՀՀ-ում անկախության ստացումից

հետո

Գլուխ 2. Հացահատիկի արտադրության ազդեցությունը երկրի

տնտեսության զարգացման վրա

ա) Հացահատիկային տնտեսության արդի վիճակի

ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա

բ) Հացահատիկի ներմուծման տարածքային կառուցվածքի

գնահատումը

Վերջաբան

Գրանակության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Սերգեյ Մելքումյան «Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրությունե

 2. Գ. Ավագյան «Սովետական Հայաստանի գյուղատնտեսությունըե

 3. Սերգեյ Մելքումյան «Ընդհանուր տնտեսական աշխարհագրությունե

 4. ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, 2007թ.:

 5. www.armstat.am և այլն:
Հացի շուկայի ներկա վիճակի վերլուծությունը և դրա բարելավման ուղիները ՀՀ-ում...34 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Հացի շուկայի էությունը, առանձնահատկությունները և ներկա վիճակը

1.1 Շուկայի էությունը և առանձնահատկությունը

1.2 Հացի շուկայի ներկա վիճակի վերլուծությունը և դրա բարելավման ուղիները ՀՀ-ում

Գլուխ 2.

2.1 Հացարտադրության և սպառման ոլորտի վերլուծությունը և դրա վրա ազդող գործոնները

2.1.Իրավական գործոններ

2.1.Տնտեսական գործոններ

Գլուխ 3. Երևանի թիվ 4 հացի գործարան՚ ԲԲԸ գործունեության վերլուծությունը

Վերջաբան

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Սերգեյ Մելքումյան «Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրությունե

 2. Սերգեյ Մելքումյան «Ընդհանուր տնտեսական աշխարհագրությունե

 3. www.armstat.am

 4. ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, 2008թ.

 5. ՀՀ ՏՄՊՊՀ պաշտոնական կայք և այլն:
Համաշխարհային ֆինանսական շուկայի ազդեցությունը տնտեսության վրա...78 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Ֆինանսական շուկայի առանձնահատկությունները

1.1 Ֆինանսների էությունը և գործառույթները

1.2 Ֆինանսական շուկայի դրսևորման ձևերը համաշխարհային տնտեսության մեջ

Գլուխ 2. Ֆինանսական շուկայի դասակարգումը ՀՀ-ում

2.1 Դրամական շուկայի կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

2.2 Կապիտալի շուկայի հիմնական բնութագրիչները

Գլուխ 3. Ֆինանսական շուկայի գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

3.1 ՀՀ բանկային համակարգի դերն ու նշանակությունը

3.2 ՀՀ ֆինանսական շուկայի և տնտեսության ներդաշնակ զարգացման հեռանկարները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հավելվածներ


Օգտագործված գրականություն


 1. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов, М.:Инфра-М, 1996

 2. Кэмбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю, ‘Экономикс”, (Принципы, проблемы и политика), Москва 1992

 3. Чепурин, “Курс экономической теории”, Киров, §АСА¦ 2002

 4. Փոլ Ա© Սամյուելսոն« ՈՒիլյամ Դ© Նորդհաուս« ՙՏնտեսագիտություն՚« Միկրոտնտեսագիտություն« Երևան 1995

 5. ԵրՊՏԻ « Գ© Ե©Կիրակոսյան« ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚« Երևան 2000

 6. Աշոտ Մարկոսյան « Ռաֆիկ Սաֆարյան« ՙՇուկայական տնտեսության հիմունքները՚« Երևան 2002
Հարկաբյուջետային հարաբերություններ...53 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Հարկաբյուջետային քաղաքականության էությունը

1.1 Դիսկրետ ֆիսկալ քաղաքականության էությունը

1.2 Ավտոմատ ֆիսկալ քաղաքականության էությունը

Գլուխ 2. Հարկաբյուջետային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսության վրա

2.1 Ընդլայնված և զսպող ֆիսկալ քաղաքականություն

2.2 Հարկային քաղաքականությունը և գործարար ակտիվությունը

Գլուխ 3. Հարկային համակարգի կատարելագործման ժամանակակից ուղիները ՀՀ-ում

3.1 ՀՀ հարկային համակարգի կատարելագործման ուղիները

3.2 Հարկային համակարգ և ստվերային տնտեսություն

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Аркин В., Сластников А., Шевцова Э. Налоговое стимулирование инвестиционных проектов в российской экономике. М.: РПЭИ/Фонд Евразия. 1999.

 2. Балацкий Е.В. Лафферовы эффекты и финансовые критерии экономической деятельности // Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 11.

 3. Балацкий Е.В. Точки Лаффера и их количественная оценка // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 12.

 4. Балацкий Е.В. Налог на имущество фирм и накопление основного капитала // Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 3.

 5. Гальперин и др. “Макроэкономика”, СПб. 1999г և այլն:
Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Հարկային քաղաքականության արդյունավետության գնահատումը ՀՀ-ում...75 էջ


Ներածություն

Գլուխ 2. Հարկային համակարգը և դրա ձևավորման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում

1.1 Հարկերի էությունը, դրանց գորրծառույթները և դերը շուկայական տնտեսության համակարգում

1.2 Հարկային համակարգի կառուցման հիմնադրույթները

1.3 Հարկային համակարգի կազմավորման ու զարգացման փուլերը Հայաստանի Հանրապետությունում

1.4 Հարկային քաղաքականության օրենսդրաիրավական հիմքերը ՀՀ-ում

Գլուխ 2. Հարկային բեռը և դրա գնահատականը ՀՀ-ում

2.1 Հարկային քաղաքականություն և հարկային բեռի կարգավորում

2.2 Հարկային բեռը ՀՀ-ում և դրա կառուցվածքը

Գլուխ 3. Հարկային բեռի կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ ում

3.1 Սահմանային, անվանական և իրական հարկային բեռ. գնահատականը Հայաստանի Հանրապետությունում

3.2 Հարկային բեռի կառավարման բարելավման ուղիները ՀՀ ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


1. Юткина Т.Ф. “Налоги и налогобложение”. Учебник - М.: ИНФРА - М, 1999 г.

2. Д.Г. Черника “Налоги”, Учебное пособие -2-е изд., - М.:, 1996 г.

3. Чепурина М. Н., проф. Киселевой Е. А. Киров “Курс экономической теории”, M., 1994 г. և այլն:


ՀՀ արդյուբերության վիճակագրություն...47 էջ


Ներածություն

1. Արդյունաբերության ճյուղային դասակարգումը, դրա սկզբունքները

2. Արդյունաբերության վիճակի ընդհանուր բնութագիրը

3. ՀՀ արդյունաբերության կառուցվածքային տեղաշարժերը 1997-2005 թթ.

4. ՀՀ արդյունաբերության կառուցվածքային տեղաշարժերի միտումները վերջին տարիներին

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Адамов В. Е., Ильенкова С. Д. и др. “Экономика и статистика фирм”. Учебник под ред. С. Д. Ильенковой, 1996 г.

 2. ”Статистика промышленности”, под ред. Адамова, 1987 г.

 3. Сивцов В. Н. ”Статистика промышленности”, 1981 г.

 4. “Курс социально-экономической статистики”, под ред. М. Г. Назарова, 2002 г.

 5. “Экономическая статистика”, под ред. Ю. Н. Иванова, 1999 г.

 6. В. Н. Салин, Е. П. Шпаковская ”Социально-экономическая статистика”, 2003 г.

 7. Հայաստանի Վիճակագրական տարեգիրք, 2000-2006 թթ.

 8. ՀՀ արդյունաբերությունը 1997-2005 թթ. և այլն:
ՀՀ բանկային համակարգի բնութագիրը HSBC օրինակով...77 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Բանկային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը

1.1. Բանկերի էությունը, դերը և առանձնահատկությունները

1.2. Բանկային համակարգի տիպերը և նրանց օրինակների քննարկումը

տարբեր երկրներում

1.3. Բանկերի տեսակները և գործառնությունները

1.4. ՀՀ բանկային համակարգի ձևավորման, զարգացման փուլերը և առանձնահատկությունները

Գլուխ 2.Կենտրոնական բանկի դերը և նշանակությունը, ոլորտի օրենսդրաիրավական դաշտի ուսումնասիրությունը

2.1. Կենտրոնական բանկի դերը և նշանակությունը բանկային համակարգում

2.2. Կենտրոնական բանկի հիմնական խնդիրները և ֆունկցիաները: Դրամավարկային քաաքականություն

2.3. Օրենսդրաիրավական դաշտը ՀՀ բանկային համակարգում

Գլուխ 3. Առևտրային բանկերի դերը և նշանակությունը HSBC բանկի օրինակով

3.1. Առևտրային բանկերի էությունը և HSBC բանկի բնութագիրը

3.2. Առևտրային բանկերի գործառնությունները

3.3. ՀՀ առևտրային բանկերի միջև մրցակցությունը և նրա զարգացման միտումները

Եզրակացություն և առաջարկություններ

Օգտագործվող գրականության ցանկ


Օգտագործվող գրականության ցանկ


1. Վահան Բաբայան ՙԲանկային Գործ՚

2. Ռ. Ա. Ավետիսյան, Ա.Ս. Խաչատրյան ՙԲանկային գործ և դրամաշրջանառության հիմունքներ՚

3. Բագրատ Ասատրյան ՙԲանկային գործ՚

և այլն:

ՀՀ ներդրումային միջավայրի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները...


Ներածություն

Գլուխ 1. ՀՀ ներդրումային միջավայրի մակրոտնտեսական գնահատականը

1.1 ՀՀ ներդրումային միջավայրի փուլային և մակրոտնտեսական բնութագիրը

1.2 ՀՀ ներդրումային միջավայրի վրա ազդող գործոնները

Գլուխ 2. ՀՀ արժեթղթերի շուկան, որպես ֆինանսական ներդրումների

առանցքային ուղղություն

2.1 Արժեթղթերի շուկայի ձևավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

2.2 ՀՀ պետական և կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի ձևավորումը և

ներդրումային հնարավորությունները

2.3 ՀՀ արժեթղթերի շուկայի զար•ացման հիմնախնդիրները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Դավթյան Տ., ՙԱրժեթղթերով գործառնություններ՚, Երևան, 2003

2. ՙՆերդրումային քաղաքականությունը և տնտեսական աճի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում՚ (ԵՊՏԻ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի և ասպիրանտների 16-րդ գիտական նստաշրջանի թեզիսներ), Երևան,2001

3. ՙՇուկայական տնտեսոըթյան անցման արդի հիմնախնդիրները՚ (ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն, Տնտեսական հետազոտությունների ինստիտուտ), Երևան,1997

4. Ջրբաշյան Տ., Մելիքյան Ն.,ՙՆերդրումային քաղաքականության ուղղվածության հիմնահարցը աղքատության հաղթահարման ՀՀ ռազմավարությունում՚, Երևան,2002

5. Սալնազարյան Ա.Բ.,ՙԱրժեթղթերի շուկայի ներդրումային գործառույթների իրականացումը և արդյունավետությունը՚,Երևան,2002 և այլն:

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Հիփոթեքային վարկավորման համակարգի զարգացումը և կիրառումը ՀՀ-ում...92 էջ


Ներածություն

Գլուխ I. Հիփոթեք հասկացության էությունը և նրա զարգացման պատմությունը

1.1 Պատմական ակնարկ հիփոթեք հասկացության և նրա ինստիտուտի առաջացման մասին

1.2 Հիփոթեքային վարկավորման համակարգի տեսական հիմունքները

1.2.1 Որոշումներ ներդրման, վարկ վերցնելու ևվարկավորելու վերաբերյալ

1.2.2 Անշարժ գույքի վարկավորում

1.2.3. Գրավի օգտագործումը վարկավորման մեջ

1.2.4. Անշարժ գույքի Ֆինանսավորման պլանավորում

Գլուխ II. Հիփոթեքային վարկավորման համակարգի միջազգային փորձը

2.1 Հիփոթեքային վարկավորման շուկան Եվրոպական երկրներում

2.2 Միջազգային պրակտիկայում կիրառվող մոդելներ

2.3 Երկարաժամկետ միջոցների ներգրավման ձևերի միջազգային փորձը

2.4 Բնակարանային ապահովման ուղիների միջազգային փորձը

Գլուխ III. Հիփոթեքային վարկավորման համակարգի զարգացումը

և կիրառումը ՀՀ-ում

3.1 Հիփոթեքային վարկավորման համակարգի ներկա իրավիճակը և առկա հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

3.2 ՀՀ-ում հիփոթեքային վարկավորման շուկայի զարգացման նպատակը

3.3 ՀՀ-ում հիփոթեքային վարկավորման շուկայի զարգացման մոդելի ընտրությունը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Գրականության ցանկ


Գրականության ցանկ


 1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք և այլն:

Կապիտալի կուտակման առանձնահատկությունները անցումային երկրներում...67 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Կապիտալի կուտակման էությունը

1.1 Կապիտալի կուտակման տնտեսական բովանդակությունը

1.2 Կապիտալի կուտակման աղբյուրները և ժամանակային սահմանները

1.3 Կապիտալի կուտակման մեկնաբանությունները դասական տնտեսագիտության մեջ

Գլուխ 2. Կապիտալի կուտակման գործընթացները ՀՀ-ում

2.1 Կապիտալի կուտակման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

2.2 Կապիտալի կուտակման գործընթացները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


 1. Ա. Անդրեասյան ՙՏնտեսական գործունեության վերլուծություն՚, Եր., 2003 թ.,

 2. Թ. Տոնոյան ՙՏնտեսագիտության հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

 3. Գ. Կիրակոսյան ՙՏնտեսագիտություն՚, Եր., 2003 թ.

 4. Զ. Ա. Թադևոսյան ՙԿապիտալի միջազգային միգրացիա՚, Եր., 2003 թ.

 5. Ռումյանցև ՙՔաղաքատնտեսություն՚, Եր., 1975 թ.

 6. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, ուսումնական ձեռնարկ, Եր., 2000 թ.

 7. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. «Финансы предприятий».- Москва: ИНФРА – Москва, 1997 г.

 8. Баканов М.И., Шеремет А.Д. «Теория экономического анализа».- Москва: Финансы и статистика, 1995 г.

 9. Попов А.И «Экономическая теория» 3-е издание, С-Петербург, «Питер»,2000 և այլն:

Լեռնահանքային արդյունաբերության և գունավոր մետաղաձուլության արդյունաբերություն...40 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Լեռնահանքային արդյունաբերության և գունավոր մետաղաձուլության վերաբերյալ համառոտ պատմական ակնարկ

1.1 Լեռահանքային արդյունաբերությունը և գունավոր մետաղաձուլությունը ՀՀ-ում խորհրդային ժամանակաշրջանում

1.2 Լեռնահանքային արդյունաբերությունը և գունավոր մետաղաձուլության ոլորտի փոփոխությունները ՀՀ անկախացումից հետո

Գլուխ 2. Լեռնահանքային արդյունաբերության և գունավոր մետաղաձուլության ոլորտի տնտեսական վիճակը ¥Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային գործարանի օրինակով¤

2.1 Լեռնահանքային արդյունաբերության և գունավոր մետաղաձուլության զարգացման հնարավորությունները և նպաստող գործոնները

2.2 Լեռնահանքային արդյունաբերության և գունավոր մետաղաձուլության ոլորտում նախատեսվող ներդրումային ծրագրերը ՀՀ-ում

Գլուխ 3. Լեռնահանքային արդյունաբերության և գունավոր մետաղաձուլության արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում

3.1 Լեռնահանքային արդյունաբերության և գունավոր մետաղաձուլության արդյունավետությանը բնութագրող ցուցանիշների վերլուծությունը

3.2.Լեռնահանքային արդյունաբերության և գունավոր մետաղաձուլության ոլորտում կատարվող ծախսերի կառուցվածքը և դրանց իջեցման ուղիները

Վերջաբան

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1.Гуляев А.П. «Металлургия» 1966 год.

2. www.armstat.am. ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, 2008թ. և այլն:

Մակրոտնտեսական կարգավորումը ՀՀ-ում...75 էջ


Ներածություն

¶լուխ 1. Տնտեսության մակրոտնտեսական կարգավորման տնտեսամեթոդական հիմքերը

1.1 Մակրոտնտեսական կարգավորման էությունն ու անհրաժեշտությունը

Տնտեսության պետական կարգավորման տեսությունների էվոլյուցիան

Գլուխ 2. Մակրոտնտեսական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում

2.1 Տնտեսության կարգավորմնա լծակները և տնտեսական քաղաքականության ուղղությունները

2.2 ՀՀ տնտեսությունը կարգավորող պետական մարմինները և դրանց գործառույթները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


 1. Կ. Ներսիսյան ՙՏնտեսագիտության տեսության խնդիրների ժողովածու՚, Երևան 2005

 2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (փոփոխություններով), Երևան, 2007

 3. Աղամբեգյան Ա., Մկրտչյան Մ., Գևորգյան Մ., ՙՏնտեսական վերափոխումները անցումային շրջանում՚, Երևան, 1999

 4. Աղաջանյան Հ., ՙՏնտեսության պետական կարգավորման ինստիտուցիոնալ հիմքերը՚, Բանբեր, ՀՊՏՀ, ամսագիր N1, 2004

 5. Այվազյան Ն.Ա., ՙՍահմանադրական իրավունք՚, Երևան, 2005

 6. Ավետիսյան Ա., ՙԲյուջեի էությունը և դերը տնտեսության կարգավորման •ործում՚, ՀՀ սոցիալ տնտեսական արդի հիմնախնդիրները Գիտական հոդվածների ժողովածու N9, 2007

 7. Բագրատյան Ս., ՙԲյուջետային գործընթացի դերը տնտեսական քաղաքականության բարձրացման գործում՚, Երևան, 2004 և այլն:
Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Մրցակցության էությունը: Հակամենաշնորհային քաղաքականություն...75 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Մրցակցության էությունը, զարգացումը և ֆունկցիաները

1.1 Մրցակցության էությունը և նշանակությունը

1.2 Շուկայում մրցակցությունը ձևավորող ուժերը և դրանց փոխադարձ կապերի վերլուծությունը

1.3 Ֆիրմաները մրցակցության պայմաններու

Գլուխ 2. Մրցակցության տիպերը և ձևերը

2.1. Զուտ մրցակցության ձևերը և առանձնահատկությունները

2.2. Ոչ կատարյալ մրցակցությունը և դրա տարատեսակները

Գլուխ 3. Հակամենաշնորհային քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

3.1 Պետության հակամենաշնորհային քաղաքականությունը

3.2 Ոչ կատարյալ մրցակցային շուկան Հայաստանում

3.3 Պետության հակամենաշնորհային քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքը «ընդունված 2000 թվականի նոյեմբերի 6-ին

2. Մ. Վ. Միքայելյան ՙՏնտեսական մրցակցության և մենաշնորհների պետական կարգավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում՚, 2005թ.

3. Արշակյան ՙՏնտեսական մրցակցության համակարգը շուկայական էկոնոմիկայում՚, Երևան 1997

4. Բնական մենաշնորհների պետական կարգավորումը՚. Սշոտ Մարկոսյան, Մհեր Մկրտումյան. Երևան ՙԱՌՏ՚ 2002

5. Յու. Մ. Սուվարյանի խմբագրությամբ ՙՄենեջմենթ՚, 2002թ. և այլն:

Ներքին պետական պարտքի հիմնախնդիրները...85 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. ՀՀ պետական պարտքի տնտեսագիտական բովանդակությունը և դրա ձևավորման առանձնահատկությունները

1.1 Պետական պարտքի առաջացման պատճառները

1.2 Պետական պարտքի ֆինանսավորման աղբյուրները

Գլուխ 2. Հայաստանի Հանրապետության ներքին պետական պարտքի կառավարման ընդհանուր բնութագիրը

2.1 Պետական պարտատոմսերը որպես ՀՀ ներքին պետական պարտքի կառավարման արդյունավետ գործիքներ

2.2 ՀՀ պետական պարտատոմսերի շուկայի կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումների համակարգը

Գլուխ 3. Ներքին պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

3.1 Պետական պարտքի կառավարման արդյունավետ մոդելների կիրառման նախադրյալները ՀՀ-ում

3.2 Պետական պարտատոմսերի շուկայի արդյունավետ կառավարման միտումները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականություն

Հավելվածներ


Օգտագործված գրականություն


1. Գ.Կիրակոսյան-<<Տնտեսագիտության տեսություն>>ուսումնական ձեռնարկ

Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ Երևան 2000թ

2. Տիգրան Ալոյան ՙՖինանսական իրավունք՚, Եր., 2003 թ.

3. Թ. Տոնոյան ՙՏնտեսագիտության հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

4. ՙՀՀ պետական պարտքը՚, հաշվետվություն, 2008, առաջին կիսամյակ և այլն:

Պետական գույքի կառավարում...48 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Պետական սեփականության գնահատումը և գրանցամատյանի ձևավորումը

1. Պետական գույքի կառավարման հայեցակարգը և դրա իրագործման գործընթացը ՀՀ-ում

2. Պետական սեփականության օբյեկտների դասակարգումը և հաշվառումը

3. Գույքի և նրա տարրերի գնահատումը

Գլուխ 2. Անշարժ գույքի հաշվառման և գնահատման ներկա գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում

2.1 ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի և ՀՀ ԿԱ Պետական գույքի կառավարման վարչության գործառույթները

2.2 Անշարժ գույքի հաշվառման և կադստրային գնահատման հասկացությունը ՀՀ-ում, նպատակները և գործառույթները

2.3 Գույքի գնահատման և հաշվառման գործող համակարգերի զարգացման միտումները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Правовые основы бухгалтерского учета и аудиторской деятельности / Под ред. С.П. Чаадаева. – М.: Юристь, 1999.

 2. Хелферт Эрик. Техника финансового анализа / Пер с англ. – М.: ЮНИТИ. 1996.

 3. Банковский План счетов и Правила ведения бухгалтерского учета в 1999 г./ Сост. К.Г. Парфенов, Ю.В. Малышева. – М.: ЗАО "Бухгалтерский бюллетень", 1999

 4. Банковское дело / Под ред. В.И. Колесникова, М.Т. Кроливицкой, - М.: Финансы и статистика, 1998. և այլն:
Փողի շուկային կառուցվածքը և զարգացման միտումները ՀՀ-ում...73 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Փողի էությունը և դրանց պատմական զարգացումը

1.1 Փողի էությունը և տեսակները

1.2 Փողի ֆունկցիաները

Գլուխ 2. Փողի տեսությունների ընդհանուր բնութագիրը

2.1 Փողի մետաղական տեսություն

2.2 Փողի նոմինալիստական տեսություն

2.3 Փողի քանակական տեսություն

2.4 Փողի տեսությունների համեմատական վերլուծություն

2.5 Հայտնի տնտեսագետների դերը փողի քանակական տեսության զարգացման գործում

Գլուխ 3. Փողի շուկայի կառուցվածքը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

3.1 Փողի շուկայի ֆինանսական գործիքները և մասնակիցները

3.2 Փողի շուկայի կար•ավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականություն


  1. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов, М.:Инфра-М, 1996

  2. Кэмбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю, ‘Экономикс”, (Принципы, проблемы и политика), Москва 1992

  3. Чепурин, “Курс экономической теории”, Киров, "АСА" 2002

4. Փոլ Ա© Սամյուելսոն« Ուիլյամ Դ© Նորդհաուս« ՙՏնտեսագիտություն՚«

5. ԵրՊՏԻ « Գ© Ե©Կիրակոսյան« ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚« Երևան 2000

6. Աշոտ Մարկոսյան« Ռաֆիկ Սաֆարյան« ՙՇուկայական տնտեսության հիմունքները՚« Երևան 2002

և այլն:

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Շահույթի պլանավորման էությունը և անհրաժեշտությունը...53 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. “Շահույթ” հասկացությունը

1.1 Շահույթ հասկացության տնտեսական բովանդակությունը

1.2 Շահույթի տեսակները և շահութաբերությունը

Գլուխ 2. Շահույթի պլանավորման էությունը և անհրաժեշտությունը

2.1 Շահույթի պլանավորման էությունը առևտրական կազմակերպություններում

2.2 Շահույթի պլանավորման եղանակները

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Анализ хозяйственной деятельности в предприятия. Под редакцией. Ермолович Л.Л. - н.: ИП Экоперспектова, 2001.

 2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности.М.: Финансы и статистика, 1997.

 3. Дорофеев В. Прибыль необходимо эффективно использовать, а не делить ее на фонды // Главный бухгалтер. - 2004. - №11- С.87-90.

 4. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. - М: Инфра-М, 1998. - С.367.

 5. Иваровский П. Балансы поют романсы. // Директор. - 2004. - №12. - С. 20-22.

 6. Кевра Г.И., к. э. н., Прокопович С. С Отдельные аспекты функционирования свободных экономических зон в региональном разрезе. 2005. - 287 с.

 7. Кобринский Т.Е. Прибыль предприятия. Экономическая сущность и функции прибыли. Показатели (виды) прибыли // Финансы предприятий. - Гомель ГГУ им.Ф. Скорины. - 2003. -С.52-60 և այլն:

Սննդամթերքի շուկայի ընդհանուր բնութագիրը ՀՀ-ում...36 էջ

Ներածություն

Գլուխ1. Սննդամթերքի շուկայի ընդհանուր բնութագիրը ՀՀ-ում

1.1 Շուկայի մասին (ապրանքային շուկա)

1.2 Սննդամթերքի շուկայի բնութագիրը

Գլուխ 2. Շուկայի վերլուծությունը ըստ առանձին ապրանքատեսակների

2.1 Մսամթերքի շուկայի վերլուծությունը

2.2 Կաթնամթերքի շուկայի վերլուծությունը

2.3 Հացամթերքի շուկայի վերլուծությունը

2.4 Խմիչքների շուկայի վերլուծությունը

Գլուխ 3. Սննդամթերքի շուկայի զարգացմանն ուղղված պետական քաղաքականությունը ՀՀ-ում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


1. Սերգեյ Մելքումյան «Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն»

2. Սերգեյ Մելքումյան «Ընդհանուր տնտեսական աշխարհագրություն»

3. www.armstat.am. ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, 2007թ.


Տնտեսական աճի ապահովման հիմնախնդիրները...84 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Տնտեսական աճ

1.1 Տնտեսական աճի էությունը և գնահատման էությունը

1.2 Տնտեսական աճի դասական տեսությունները

1.3 Տնտեսական աճի ժամանակակից տեսությունները

Գլուխ 2. Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը

2.1 Ֆինասատնտեսական ճգնաժամի էությունը և դրսևորման ձևերը

2.2 Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա

Գլուխ 3. Պետության մասնավոր հատվածի համագործակցությունը` տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում

3.1 Տնտեսական ճգնաժամի դեմ պայքարի միջոցառումները առանձին երկրներում

3.2 Տնտեսական աճի կայունացմանն ուղղված քաղաքականությունը ՀՀ- ում

Վերջաբան

Գրականության ցանկ


Գրականության ցանկ


 1. Աշոտ Մարկոսյան, Դավիթ Հախվերդյան, Գրիգոր Նազարյան, ՙՀայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերություների համակարգում՚, Երևան 2005

 2. Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000;

 3. Փ. Ա. Սամյուելսոն, Ու. Դ. Նորդհաուս, ՙՏնտեսագիտություն՚, Եր., 1995 թ.

 4. Մ. Ա. Գևորգյան ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, Եր., 1997 թ.

 5. Акумов П.Л. Актуальные проблемы Европы. Глобальные вызовы и Европа. №3. М., 2004.

 6. Буглай В.Б., Ливенцов Н.Н. Международные экономические отношения - М.: Финансы и статистика, 1999,

 7. Мировая экономика: Учебник / Под ред. Проф. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2002. և այլն:

Տնտեսության մեջ ներդրումների խրախուսման հարկային քաղաքականության մշակումը...74 էջ


Ներածություն

Գլուխ I. Ներդրումներ

1.1 Ներդրումներ տնտեսության մեջ

1.2 Հայաստանում ներդրումային միջավայրի գնահատումը

1.3 Սեփականաշնորհումը և ներդրումները

1.4 Օտարերկրյա ներդրումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտը

Գլուխ II. ՀՀ Հարկային համակարգը և ներդրումների խրախուսման հարկային քաղաքականությունը

2.1 ՀՀ հարկային համակարգը

2.2 Ներդրումների խրարուսման հարկային քաղաքականությունը

Գլուխ III. Միջազգային համագործակցությունը հարկային բնագավառումª ներդրումանպաստ քաղաքականության մշակման համար

3.1 Միջազգային համագործակցության նպատակները հարկային բնագավառում

3.2 Միջազգային պայմանագրերի ձևերը

3.3 Միջազգային կրկնակի հարկումից խուսափումը

3.4 ՀՀ ներդրումների խրախուսման և պաշտպանության համաձայնագրերը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. ՀՀ Սոցիալ-տնտեսական վիճակը, 2000թ. հունվար-դեկտեմբեր, ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական տեղեկատվական զեկույց, Երևան 2001թ.

2. ՙԷկոնոմիկա՚ ամսագիր, Երևան, 1999թ., 1999թ., 2000թ.

3. Հայաստան ՙՆերդրումները խանգարող վարչարարական խոչընդոտները՚ Համաշխարհային Բանկ 2000թ.

4. ՙՀայաստանում ՕՈւՆ-ը խոչընդոտող գործոնների հետազոտություն՚ Հաշվետվություն ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, IRIS,1999թ.
Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Վարկային կազմակերպությունների գործունեության վերլուծության և զարգացման հեռանկարները....100 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Վարկային կազմակերպությունները որպես ոչ բանկային ֆինանսավարկային հաստատություններ

1.1 Վարկային կազմակերպությունների դերը տնտեսության մեջ

1.2 Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների միջև առկա տարբերությունների գնահատականը

1.3 Վարկային կազմակերպությունների գործունեության բնորոշումը և վերահսկողությունը

Գլուխ 2. Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում

2.1 Վարկային կազմակերպությունների պետական գրանցումը և լիցենզավորումը

2.2 Վարկային կազմակերպություններում վարկավորման գործընթացը և հիմնական տնտեսական նորմատիվները

2.3 Վարկային կազմակերպությունների վերահսկողության խնդիրները

Գլուխ 3.Վարկային կազմակերպությունների գործունեության վերլուծության և զարգացման հեռանկարները

3.1 Լիզինգային կազմակերպությունները` որպես ՀՀ վարկային շուկայի մասնակիցների, զարգացման միտումները

3.2 ՙԱԳԲԱ Լիզինգ՚ վարկային կազմակերպության գործունեության վերլուծությունը

3.3 ՀՀ-ում վարկային կազմակերպությունների զարգացման հեռանկարները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը և այլն

Վարկային ռիսկերի կառավարման դերը և մեխանիզմները...66 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Վարկային ռիսկերի բնութագրման տեսամեթոդական մոտեցումները

1.1 Վարկի դերը շուկայական տնտեսության պայմաններում

1.2 Վարկային ռիսկի էությունը և այն բնութագրող գործոնները

1.3 Վարկունակության գնահատման մեթոդները

Գլուխ 2. Վարկային ռիսկի վերլուծության և գնահատման մոտեցումները ՀՀ բանկային համակարգում

2.1 Վարկավորման գործընթացը և վարկային փաթեթի վերլուծությունը

2.2 ԿԲ-ի կողմից կիրառվող վարկանշման գործընթացը

2.3 Վարկային ռիսկի կարգավորման նորմատիվները

2.4 Վարկային ռիսկի արդյունավետության բարձրացման ուղղիները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. ՙԱնելիք բանկ՚ ՓԲԸ-ն ֆինանսական հաշվետվություններ, 2008 թ.

 2. ՙԲանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության սհիմնական տնտեսական նորմատիվները՚, Կանոնակարգ 2

 3. ՙԲանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը՚, Կանոնակարգ 3

 4. ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը

 5. ՙԲանկերի սնանկության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից

 6. ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները, 2007-2009թթ. և այլն:

Վարկային շուկայի կառավարման արդի գիտակցությունները ՀՀ-ում...85 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Առևտրային բանկերի վարկային գործառնություները

1.1 Վարկի դերը շուկայական տնտեսության պայմաններում

1.2 Վարկային դասակարգումը

1.3 Վարկային ռիսկի էությունը և այն բնութագրող գործոնները

Գլուխ 2. Վարկային պորտֆելի առանձնահատկությունները վարկավորման գործընթացում

2.1 Վարկավորման ժամանակակից մեթոդները և վարկավորման գործընթացը կարգավորող իրավական դաշտը ՀՀ- ում

2.2 Վարկային պորտֆելի լավագույն կառուցվածքի ընտրությունը

Գլուխ 3. Վարկային շուկայի փոփոխության դինամիկան և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

3.1 Վարկային շուկայի կառուցվածքը և զարգացման միտումները ՀՀ-ում

3.2 ՀՀ-ում վարկային կազմակերպությունների զարգացման հեռանկարները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. ՙԲանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները՚, Կանոնակարգ 2

 2. ՙԲանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը՚, Կանոնակարգ 3

 3. ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը

 4. ՙԲանկերի սնանկության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից և այլն:

Վերահսկողության գործընթացի իրականացման առանձնահատկությունները ՀՀ առևտրային բանկերում...66 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. ՀՀ բանկային համակար·ը և նրա ·ործունեության առանձնահատկությունները

1.1 Բանկերի էությունը և ·ործունեության առանձնահատկությունները

1.2 ՀՀ բանկային համակար·ը

1.3 ՀՀ առևտրային բանկերի ·ործունեության վերլուծությունը

Գլուխ 2. Առևտրային բանկերի գործունեության վերահսկողությունը ՀՀ-ում

2.1 Առևտրային բանկերի ·ործունեության կանոնակար·ման մեխանիզմները ՀՀ-ում

2.2 ՀՀ առևտրային բանկերի ·ործունեության վերահսկողության մեխանիզմները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը

 2. ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները, 2007-2009թթ

 3. Արթուր Անդրեասյան ՙՎարկային գործառնություններ՚, Եր., 2003 թ.

 4. Գայանե Ասրյան ՙ Բանկի կառավարման հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

 5. Վահան Բաբայան ՙԲանկային գործի հիմունքներ՚, Եր., 2004 թ.

 6. Ն. Հայրապետյան ՙԲանկային մարքեթինգ՚, Եր., 2006 թ.

 7. Ա. Բագրատյան, Ա. Բալբանյան - Բանկային գործ Երևան 2003

 8. Ս. Նահապետյան – ՀՀ բանկային օրենսդրություն, Երևան, 2003 և այլն:
Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Զբաղվածության կառավարումը ՀՀ-ում... 70 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Զբաղվածության հիմնախնդիրները և գործազրկությունը

1.1. Զբաղվածության հիմնախնդիրը տնտեսության մեջ

1. 2. Գործազրկության էությունը և ձևերը

1.3. Գործազրկության մակարդակի գնահատումը

Գլուխ 2. Զբաղվածության աճին ուղղված պետական քաղաքականությունը

2.1.Գործազրկության մակարդակի փոփոխության միտումները անցումային տնտեսությունում

2.2. ՀՀ գործազրկության մակարդակի դինամիկայի վերլուծություն

2.3. ՀՀ բնակչության զբաղվածության պետական կար·ավորումը

Առաջարկություններ և եզրակացություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականություն


 1. ՀՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը (տեղեկատվական վերլուծական զեկույց), Երևան, 1999թ.

 2. Վ. Է. Խոջաբեկյան //Զբաղվածության հիմնախնդիրները Հայաստանում անցման շրջանում. Երևան 1998թ.

 3. Ե. Գևոր·յան, Ա. Թամազյան //Հայաստանի անցումային տնտեսությունը. Երևան 1997թ.

 4. Շուկայական տնտեսության հիմնախնդիրները նվիրված ՀՀ հռչակման 80-րդ տարեդարձին, պրոֆեսորական անձնակազմի և ասպիրանտների 13-րդ ·իտական նստաշրջանի թեզիսները, I և II մաս. Երևան 1998թ.

 5. Ա.Գ. Աղանբե·յան, Մ.Ծ. Մկրտչյան, Մ.Ա. Գևոր·յան //Տնտեսական վերափոխումները անցումային շրջանում, տեսություն և արդյունքներ. Երևան 1999թ.

 6. www.armenia.com

 7. www.armstat.am և այլն:

Զբոսաշրջության հեռանկարային տեսակները և զարգացման ուղիները ՀՀ-ում...69 էջ


Ներածություն

1. Զբոսաշրջության զարգացման պոտենցիալը Հայաստանում

1.1 Հայաստանի բնական ժառանգությունը Հայաստանի մշակութային ժառանգությունը

2. Զբոսաշրջության հեռանկարային տեսակները Հայաստանում

3. Զբոսաշրջության զարգացման ուղիները

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


 1. Страны мира. Справочник-путеводитель. / Редактор-составитель: О.А. Хорошев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003

 2. Экономика зарубежных стран. Погорлецкий А.И., М., 1998

 3. Александрова А.Ю. Международный туризм. М., 2001

 4. Кварталов В.А. Туризм как вид деятельности. М., 2001

 5. Березин И.С. «Маркетинг сегодня», М., Мнеджер, 1996 г,

 6. Кварталов В.А. «Туризм как вид деятельности» М., 2001 г.

 7. Песоцкая Е. В. «Маркетинг услуг¦, М., 2001 г.

 8. Алексунина "Маркетинг в отраслях и сферах деятельности", М., 2003 г.

 9. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը,

 10. 2008 թվականի փետրվարի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավանությանն արժանացած Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգը,

 11. www.welcomearmenia.com և այլն:
ՀՀ արտաքին առևտրային գործարքները...40 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. ՀՀ արտաքին առևտրային գործարքների էությունը

1.1 Արտաքին առևտրի գործարքների ձևերը և դասակարգումը

1.2 Արտաքին առևտրային գործարքների ձևակերպումը

Գլուխ 2. Արտաքին տնտեսական գործունեության պետական կարգավորումը

2.1 ՀՀ արտաքին տնտեսական գործունեությունը

2.2 Պետական կարգավորման եղանակները

2.2 Արտաքին առևտրային գործարքների կապը մաքսային գործունեության հետ

Գլուխ 3. ՀՀ արտաքին առևտրային գործարքների վիճակագրությունը

3.1 Արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրություն

3.2 Արտահանման և ներմուծման ծավալները ՀՀ-ում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


1. О.Г. Абакумова, Управление внешнеэкономической деятельностью, конспект лекций, изд-во: Приор, Москва, 2005г.

2. Международные правила толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС 2000, изд-во: Омега-Л, Москва, 2004г.

3. В.В. Покровская, Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности, учебник, изд-во: Юристь, Москва, 2002г.

4. Т.Р. Тэор, Мировая экономика, пособие, изд-во: Питер, Санкт-Петербург, 2002г.

5. ². ÖáõÕáõñÛ³Ý, §Ø³ùë³ÛÇÝ ·áñͦ, áõë. Ó»éÝ., ºñ., 2007 Ã.

6. ØÇù³Û»ÉÛ³Ý, §Ø³ùë³ÛÇÝ ·áñÍÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ÐÐ-áõÙ¦, ºñ., 2001 Ã.

և այլն:

ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը...48 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Վճարային հաշվեկշիռ, դրա էությունը

1.1 ՎՀ-ը որպես ֆինանսական վիճակագրության կարևոր բաժին

1.2 ՎՀ-ի զարգացման պատմությունից

1.3 ՎՀ-ի հիմունքները

Գլուխ 2. ՎՀ-ի կազմման սկզբունքները

2.1 Ռեզիդենտայնության դրույթ

2.2 Գործընթացի գնահատման համար օգտագործվող գներ

2.2ա. Գործընթացի գնահատման ժամանակահատվածը

2.3 Հաշվառման արժույթային միավորը

Գլուխ 3. ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը

3.1 ՎՀ-ի կազմումը ՀՀ-ում և դրա հիմնական հոդվածները

3.2 ՀՀ ՎՀ-ի հիմնական հոդվածների դինամիկան 1996-2006 թթ

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն

Հավելվածներ


Օգտագործված գրականություն


 1. Àâäîêóøèí Å.Ô., Ìåæäóíàðîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ, Ìîñêâà 1997;

 2. Â.È. Øèðàé, “Ìèðîâàÿ ýêîíèîìèêà è ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ”, Ìîñêâà 2003;

 3. Â. Á. Áóãëàé «Ìåæäóíàðîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ»

 4. Â. È. Ôîìè÷åâ «Ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâëÿ» Ó÷åáíèê 1998

 5. ²ßáï سñÏáëÛ³Ý, ¸³íÇà гËí»ñ¹Û³Ý, ¶ñÇ·áñ ܳ½³ñÛ³Ý, §Ð³Û³ëï³ÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ¦, ºñ¨³Ý, 2002;

 6. §îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛáõݦ /áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éݳñÏ/, ºñ¨³Ý, 2000;

 7. ê. гëû¹, Ø Ø»ÉíÇÝ §ØÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïáõñ¦, ºñ¨³Ý, 2001

 8. ². ¶³µñÇ»ÉÛ³Ý §ì׳ñ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßÇé¦, 2007 Ã.

 9. http:// www.armstat.am և այլն:
Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Ձեռնարկության հակաճգնաժամային կառավարման հիմնական ուղղությունները...45 էջ

Ներածություն

Գլուխ 1. Ձեռնարկությունում ճգնաժամերի առաջացման օրինաչափություննները

1.1. Ձեռնարկությունում տնտեսական ճգնաժամերի առաջացման էությունը, պատճառները և օրինաչափությունները

1.2. Ձեռնարկության զարգացման կենսափուլերի, դրանց էտապների և դինամիկայի վերլուծությունը

1.3. Ձեռնարկության ֆինանսական ճգնաժամերի և սննկացման ախտորոշումը

Գլուխ 2. Ձեռնարկության հակաճգնաժամային կառավարման հիմնական ուղղությունները

2.1. Ձեռնարկության հակաճգնաժամային կառավարման ռազմավարությունը և մարտավարությունը

2.2. Ռիսկերի դերը հակաճգնաժամային կառավարման գործընթացում

2.3. Նորամուծությունները և ներդրումները հակաճգնաժամային կառավարման մեջ

Գլուխ 3. Ձեռնարկության հակաճգնաժամային կայունության բարձրացումը

3.1. Կազմակերպա-արտադրական միջոցառումների անցկացում

3.2. Սննկացման դեպքում ձեռնարկության ֆինանսական կայունացումը

3.3. Ձեռնարկության ֆինանսական առողջացման ձևերը և դրանց արդյունավետության գնահատումը

3.4. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը հակաճգնաժամային կառավարման մեջ

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն

1.Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э. М. Короткова. – М., 2000

2.Антикризисное упавление предприятиями и банками: Учеб. – практ. пособ., М., 2001 և այլն:

Միջազգային վարկային շուկաների դերը զարգացող երկրներում (ՀՀ օրինակով)...54 էջ

Ներածություն

Գլուխ 1. Միջազգային վարկի հասկացությունը, էությունը, ձևերը և տեսակները

1.1 Միջազգային վարկի էությունը, տեսակները և դրսևորման ձևերը

1.2 Միջազգային վարկային հարաբերությունների համակարգը

Գլուխ 2. Միջազգային վարկային շուկաները ծագումը

2.1 Միջազգային վարկային շուկաները, դրանց ծագումը, զարգացումը, դասակարգումը, բնորոշ առանձնահատկությունները, մասնակիցները

2.2 Միջազգային վարկային շուկաների դերը զարգացող երկրներում

Գլուխ 3. ՀՀ միջազգային վարկային հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրական դաշտը ՀՀ-ում

3.1 ՀՀ-ն որպես միջազգային ֆինանսավարկային շուկայի վարկառու

3.2 Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային վարկային համակարգում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականություն ցանկ
Օգտագործված գրականություն ցանկ

 1. ê. гëû¹, Ø Ø»ÉíÇÝ §ØÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïáõñ¦, ºñ¨³Ý, 2001 Ã.

 2. §Ð³Û³ëï³Ý- ýÇݳÝë³Ý»ñ ¨ ¿ÏáÝáÙÇϳ¦, ºñ., 2001 Ã.

 3. ÐÐ ²ìÌ §ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïáõñ¦ (www.armstat.am)

 4. §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ´³ÝÏÇ î»Õ»Ï³·Çñ-2001Ã.¦

 5. §ÐÐ 2002Ã.- Ç ¸ñ³Ù³í³ñϳÛÇÝ ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ìñ³·Çñ¦

 6. ¶³Û³Ý» ²ëñÛ³Ý §´³ÝÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ¦, ºñ., 2003 Ã.

 7. ì³Ñ³Ý ´³µ³Û³Ý §´³ÝϳÛÇÝ ·áñÍÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñ¦, ºñ., 2004 Ã. և այլն:

Իրանի և Հայաստանի հարկային համակարգերի համեմատական բնութագիրը...58 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Հարկային համակարգի ձևավորումը, հարկային քաղաքականությունը և դրա ձևավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

1.1 Հարկերի տեսության հիմքերը և հարկերի նշանակությունը

1.2 Հարկային համակարգը տնտեսության պետական կարգավորման գործում

1.3 Հարկային քաղաքականության ձևավորման առանձնահատկությունները, կազմակերպական և օրենսդրաիրավական հիմքերը ՀՀ-ում

Գլուխ 2. Իրանի Իսլամական Հանրապետության տնտեսությունը և հարկային համակարգը

2.1 Իսլամական տնտեսությունը և գլոբալիզացիան

2.2 Իրանի հարկային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը

Գլուխ 3. Իրանի և Հայաստանի հարկային համակարգերի համեմատական բնութագիրը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


1. Юткина Т.Ф. “Налоги и налогобложение”. Учебник - М.: ИНФРА - М, 1999 г.

2. Д.Г. Черника “Налоги”, Учебное пособие -2-е изд., - М.:, 1996 г.

3. Чепурина М. Н., проф. Киселевой Е. А. Киров “Курс экономической теории”, M., 1994 г.

4. Сомоев Р.Г. “Общая теория налогов и налогообложения”. Учеб. пособие. М.: ПРИОР, 2000.

5. Караваева И.В. “Налоговое регулирование”. Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

6. Гримова Е.Н. “Налогообложение”. Учебное пособие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. , 2000 г.

7. Евстигнеев Е. Н. “Основы налогооблажения и налогового права”. Учебное пособие, М., “Инфра М”, 2000 г. և այլն:

Հակաինֆլյացիոն քաղաքականությունը և նրա հիմնական ուղղությունները...56 էջ

Ներածություն

1. Ինֆլյացիայի էությունը, տեսակները և պատճառները

ա. Ինֆլյացիայի ցուցանիշները և հաշվարկման եղանակները

բ.Ինֆլյացիայի տնտեսական հետևանքները 3. Հակաինֆլյացիոն կարավորման պատմական փուլերը

4. Հակաինֆլյացիոն կարավորման ժամանակակից միտումները

ա. մոնետարիստական ռազմավարություն

բ. ոչ մոնետարիստական ռազմավարություն

5.Հակաինֆլյացիոն քաղաքականության մեթոդները

6. ՀՀ-ում հակաինֆլյացիոն քաղաքականության տարբերակները

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն
Օգտագործված գրականություն

 1. Аркин В., Сластников А., Шевцова Э. Налоговое стимулирование инвестиционных проектов в российской экономике. М.: РПЭИ/Фонд Евразия. 1999.

 2. Балацкий Е.В. Лафферовы эффекты и финансовые критерии экономической деятельности // Мировая экономика и международные отношения. 2000.

 3. Балацкий Е.В. Точки Лаффера и их количественная оценка // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 12.

 4. Балацкий Е.В. Налог на имущество фирм и накопление основного капитала // Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 3.

 5. Гальперин и др. “Макроэкономика”, СПб. 1999г և այլն:
Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ձեռնարկության կապիտալացման մեխանիզմները և կատարելագործման ուղիները...70 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Կապիտալացում հասկացությունը և ձեռնարկության գնահատումը

1.1. Կապիտալացման էությունը

1.2. Ձեռնարկության գնահատման սկզբունքներն ու հիմնական մոտեցումները

Գլուխ 2. Ձեռնարկության կապիտալացման մեխանիզմները

2.1.Ձեռնարկության իրական կապիտալացում

2.2.Ձեռնարկության մարքետինգային կամ սուբյեկտիվ կապիտալացում

2.3.Ձեռնարկության շուկայական կամ ֆիկտիվ կապիտալացում

Գլուխ 3.Ձեռնարկության կապիտալացման հետ կապված ժամանակակից խնդիրները և կապիտալացման մեխանիզմների կատարելա•ործման ուղիները

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ


Գրականության ցանկ

1. Гальцева Е.В. Капитализация как фактор укрепления финансовой устойчивости предприятий сферы услуг: Дис. канд. эконом, наук. М., 2005.

2. Дедкова М. В. Капитализация и ее влияние на экономический рост. М.2008.

3. Дедкова М.В., Христофорова И.В. Капитализация: эволюция и классификация // СЕРВИСplus. 2007. № 3.

4. Дедкова М.В. Капитализация в России: методология оценки и эмпирическое исследование (научное издание). - М.: Информационно-внедренческий центр

Սոցիալական պետության էությունը և առանձնահատկությունները…70 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Սոցիալական պետության հասկացությունը

1.1. Սոցիալական պետության գաղափարի առաջացումը և զարգացումը.

1.2. Սոցիալական պետության հատկանիշները.

Գլուխ 2. Հայաստանի Հանրապետությունը որպես սոցիալական պետություն

2.1. Սահմանադրաիրավական հիմունքները.

2.2 Սոցիալական պետության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

 1. В.А. Четвернин. Демократическое конституционное государство: введение в

 2. теорию. Москва, 1993 ã.

 3. М.В. Баглай, Б.Н. Габричидзе. Конституционное право Российской Федерации. М., 1996.

 4. P. Hogg. Constitutional Law of Canada. Toronto, 1985:

 5. Oxford Russian Dictionary, Oxford Moscow, 1999
Ֆիրմայի առևտրային գաղտնիքը և դրա պաշտպանության խնդիրները…70 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Առևտրային տեղեկատվությունը և դրան ներկայացվող պահանջները

1.1. Առևտրային տեղեկատվության դերն ու նշանակությունը ժամանակակից պայմաններում

1.2. Առևտրային տեղեկատվության ստացման ուղիները

1.3 Առևտրային տեղեկատվությանը ներկայացվող հիմնական պահանջները

Գլուխ 2. Առևտրային գաղտնիքի էությունը և դրա նշանակությունը ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ

2.1 Առևտրային գաղտնիքի հասկացությունը և էությունը

2.2. Առևտրային լրտեսություն և դրա տեսակները

2.3 Առևտրային տեղեկատվությունն առևտրային գաղտնիքին դասելու կարգը

2.4 Առևտրային գաղտնիքի պաշտապանությունը և դրա հետագա կատերալագործման ուղիները

Գլուխ 3. “Ինտերհոթել սերվիս” ՍՊԸ գործունեության վերլուծությունը

3.1 “Ինտերհոթել սերվիս” ՍՊԸ ընդհանուր բնութագիրը

3.2 “Ինտերհոթել սերվիս” ՍՊԸ գործունեության հիմնական ցուցանիշների վերլուծությունը

3.3 “Ինտերհոթել սերվիս” ՍՊԸ-ում առևտրային գաղտնիքի պաշտպանության կազմակերպումը և հետագա կատարելագործումը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Ֆրանչայզինգը ՀՀ-ում և դրա կառավարումը….60 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Ֆրանչայզինգի ընդհանուր բնութագիրը

1.1 Ֆրանչայզինգի հասկացությունը և հիմնական սկզբունքները

1.2 Ֆրանչայզինգի ձևերը

1.3 Ֆրանչայզինգի առավելությունները և թերությունները

1.4 Ֆրանչայզինգի կիրառման միջազգային փորձը

Գլուխ 2. Ֆրանչայզինգի կիրառումը ՀՀ-ում

2.1 Ֆրանչայզինգի Հայաստանյան մոդելը

2.2 Ֆրանչայզինգի կիրառման արդյունավետությունը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Գլուխ 3. Ֆրանչայզինգի կիրառումը ՙ ՚ՍՊԸ օրինակով

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականութան ցանկ


Օգտագործված գրականութան ցանկ

 1. Е. Ф. Борисов «Экономическая теория», М., Юрист, 1997 г.

 2. «Государственные финансы в системе макроэкономического регулирования» В.Н.Сумароков,Москва «Финансы и статистика» 1996 го

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ բանկային համակարգի կողմից ներգրավված միջոցների տեղաբաշխումը…70 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. ՀՀ բանկային համակարգի առանձնահատկությունները

1.1 ՀՀ բանկային համակարգի էությունը և զարգացման առանձնահատկությունները

1.2 Բանկային համակարգի միջազգային փորձը

Գլուխ 2. Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների դերը ՀՀ բանկային համակարգում

2.1 ՀՀ բանկային համակարգի գործունեությունը, հիմնական ուղղությունները

2.2 Արտասահմանյան կապիտալի մասնակցությամբ բանկերի գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Գլուխ 3. Միջազգային ֆինանսական կառույցները և ՀՀ բանկային համակարգի կողմից ներգրավված միջոցների տեղաբաշխումը

3.1 Միջազգային ֆինանսական կառույցների գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ բանկային համակարգում

3.2 ՀՀ բանկային համակարգի կողմից ներգրավված միջոցների տեղաբաշխման ուղղությունները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականութան ցանկ


Օգտագործված գրականութան ցանկ


 1. Ершов М., Зубов В. Возможности и риски финансовой интеграции. Вопросы экономики N12, 2005. c.7-11.

Փոքր բիզնեսի գույքային աջակցության խնդիրները….70 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Փոքր բիզնեսի էությունը և չափանիշները

1.1 Փոքր բիզնեսի բնորոշ գծերը

1.2 Փոքր բիզնեսի դերը տնտեսության մեջ

Գլուխ 2. Փոքր և միջին բիզնեսի պետական աջակցության համակարգի ընդհանուր բնութագիրը ՀՀ-ում

2.1 ՀՀ-ի կառավարության քաղաքականությունը ՓՄՁ-ի աջակցության ուղղությամբ

2.2 ՓՄՁ զարգացման հիմնախնդիրները և լուծման ուղիները

Գլուխ 3. Փոքր բիզնեսի գույքային աջակցության հիմքերը ՀՀ-ում

3.1 Փոքր բիզնեսի գույքային աջակցության սկզբունքները

3.2 Փոքր բիզնեսի գույքային աջակցության պայմանները և սահմանափակումները

3.2 Փոքր բիզնեսի գործունեության նյութատեխնիկական բազայի ստեղծումը և զարգացումը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկՆերդրումային քաղաքականությունը անշարժ գույքի բիզնեսում և դրա արդյունավետության գնահատումը …70 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Ներդրումների էությունը և դասակարգումը

1.1 Ներդրումների էությունը և դերը տնտեսության մեջ

1.2 Ներդրումների ձևերը

1.3 Ներդրումների արդյունավետության էությունը և

նշանակությունը

1.4 Ներդրումային միջավայրի գնահատման մեթոդաբանության ձևավորման արտասահմանյան փորձը

Գլուխ 2. Անշարժ գույքի օբյեկտի ներդրումային գրավչության գնահատումը

2.1 Ներդրումային միջավայրի գնահատման մեթոդաբանության ձևավորման արտասահմանյան փորձը

Գլուխ 3. Ներդրում անշարժ գույքի օբյեկտներում

2.1 Ներդրման սուբյեկտները և աղբյուրները

2.2 Կորպորատիվ փոխառությունների վրա հիմնված ներդրում

2.3 Անշարժ գույքի բաժնային ներդրումային հիմնադրամներ

2.4 Անշարժ գույքի օբյկետների լիզինգ

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


ՀՀ արտաքին պարտքը և դրա լուծման հիմնախնդիրները…75 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. ՀՀ պետական պարտքի տնտեսագիտական բովանդակությունը և դրա ձևավորման առանձնահատկությունները

1.1.Պետական պարտքի առաջացման պատճառները

1.2.Պետական պարտքի տեսակները

1.3.Պետական պարտքի ֆինանսավորման աղբյուրները

Գլուխ 2. Արտաքին պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

2.1 Պետական պարտքի կառավարման արդյունավետ մոդելների կիրառման նախադրյալները ՀՀ-ում

2.1 ՀՀ արտաքին պարտքի դինամիկան

2.2 Արտաքին պետական պարտքի կառավարման ուղիները

Գլուխ 3. ՀՀ արտաքին պարտքը և համաշխարհային ճգնաժամը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


 1. Симановский А.Ю. «Государственный долг: бремя цивилизации», «Деньги и кредит», №6/1996.

 2. ”Деньги и кредит”, №6/2001, А.Ю. Симановский, статья “Государственный долг: бремя цивилизации

 3. Финансы: Учебник. Под ред. проф. С.И. Лушина, проф. В.А. Слепова. –М.: Изд-во,2000
Ա Յ Լ Թ Ե Մ Ա Ն Ե Ր

Ա Յ Լ Թ Ե Մ Ա Ն Ե Ր
Իրավական պետության էությունը և առանձնահատկությունները….70 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Իրավական պետության տեսության կայացումն ու զարգացումը:

1.1 Իրավական պետության տեսության հիմնական նախադրյալները:

1.2 Իրավական պետության տեսության ժամանակակից ըմբռնումը:

Գլուխ 2. Իրավական պետության հիմնական հատկանիշները և հասկացությունը:

2.1 Իրավական պետության էությունը և առանձնահատկությունները:

2.2 Իրավական պետության հատկանիշները և սկզբունքները:

Գլուխ 3. Իրավական պետության ձևավորումը ՀՀ-ում:

3.1 ՀՀ իրավական պետության սահմանադրական հիմունքները:

3.2 Իրավական պետության ձևավորման խնդիրները:

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1.Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. В.Е. Чиркина.-М.: Юрист,1997.

2.Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник / Под ред. Б.А. Страшуна.- М.: БЕК,1995.

3. Иностранное конституционное право: Учебник / Под ред. В.В. Маклакова.- М.: Юрист, 1996.

4. Общая теория государства и права: Учебник / Под. ред. Лазарева С.Н.- М.: Юристъ, 1996.


Մայրցամաքային իրավական համակարգը և առանձնահատկությունները…75 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Մայրցամաքային իրավական համակարգի ծագումը.

1.1 Արդի պետության իրավական համակարգերի հասկացությունը.

1.2 Մայրցամաքային (ռոմանոգերմանական) իրավական համակարգի ծագումը.

1.3 Մայրցամաքային իրավունքի հասկացությունը, էությունը և հիմնական տարրերը.

Գլուխ 2. Մայրցամաքային կամ ռոմանոգերմանական իրավական համակարգի առանձնահատկությունները.

2.1 Մայրցամաքային կամ ռոմանոգերմանական իրավական համակարգը.

2.2 Մայրցամաքային (ռոմանոգերմանական) իրավունքի առանձնահատկությունները.

2.3 Ընդհանուր (անգլոսաքսոնական) և մայրցամաքային (ռոմանագերմանական) իրավական համակարգերի առանձնահատկությունները (համեմատական վերլուծություն).

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1.Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. В.Е. Чиркина.-М.: Юрист,1997.

2.Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник / Под ред. Б.А. Страшуна.- М.: БЕК,1995.


ՀՀ գործադիր իշխանության սահմանադրաիրավական կարգավիճակը…75 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Գործադիր իշխանության ընդհանուր բնութագիրը

1.1 Գործադիր իշխանության էությունն ու հասկացությունը.

1.2 Գործադիր իշխանության դերը պետական իշխանության համակարում.

Գլուխ 2. Գործադիր իշխանության գործունեության առանձնահատկությունները որոշ զարգացած երկրներում

2.1. ԳԴՀ -ի գործադիր իշխանությունը

2.2. ԱՄՆ-ի գործադիր իշխանությունը

2.3. Մեծ Բրիտանիայի գործադիր իշխանությունը

2.4. Ֆրանսիայի գործադիր իշխանությունը

2.5. Իսպանայի գործադիր իշխանությունը

Գլուխ 3. Գործադիր իշխանության սահմանադրաիրավական կարգավիճակը

3.1.Գործադիր իշխանության կազմավորման կարգն ու կառուցվածքը

3.2 Գործադիր իշխանության կազմավորման հիմնախնդիրները

3.2 Գործադիր իշխանության լիազորությունները սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1.Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. В.Е. Чиркина.-М.: Юрист,1997.

2.Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник / Под ред. Б.А. Страшуна.- М.: БЕК,1995.

ՈՒժեղ երկրաշարժերի հետևանքների դասակարգումը…70 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1 Ընդհանուր տեղեկություններ երկրաշարժերի մասին

1.1. Հայկական լեռնաշխարհի ավերիչ երկրաշարժերը

1.2. Սպիտակի երկրաշարժի կորուստների մասին համառոտ տեղեկություններ

Գլուխ 2 Սեյսմիկ աղետը և դրա հետևանքները

2.1. Կորուստների հիմնական տեսակները

2.2. Երկրաշարժի հետևանքների դասակարումը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկՕգտագործված գրականության ցանկ


 1. Куликов Л.В. Психические состояния. Хрестоматия. 2000, С. 9

 2. Большой энциклопедический словарь. 2-е изд. М.:, 1988. С. 1456

 3. Ада Тадевосян «Стрессология»,-Е. 2002, стр. 136

 4. Андросюк В.Г. Педагогика и психология в деятельности органов внутренних дел. Часть особенная: Учебное пособие, 1990.
Ա Յ Լ Թ Ե Մ Ա Ն Ե Ր

Ա Յ Լ Թ Ե Մ Ա Ն Ե Ր
Համայնքային ծառայությունների մատուցման իրավական հիմքերը և բարելավման հիմնախնդիրները….70 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Համայնքային ծառայության կազմակերպման իրավական հիմքերը ՀՀ-ում

1.1 Համայնքային ծառայության հասկացությունը և կազմակերպման սկզբունքները ՀՀ-ում

1.2 Համայնքային ծառայության խնդիրները և նպատակները

1.3 Համայնքային ծառայության իրավական հիմքերը ՀՀ-ում

Գլուխ 2. Տեղական ինքնակառավարման ներկայացուցչական ու գործադիր մարմինները և համայնքների կողմից մատուցվող ծառայությունները

2.1 Տեղական ինքնակառավարման ներկայացուցչական ու գործադիր մարմինները ՀՀ-ում

2.2. Պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները

2.3. Համայնքների կողմից մատուցվող ծառայությունները ՀՀ-ում և արտասահմանյան երկրներում

Գլուխ 3. Համայնքային ծառայության ոլորտում գոյություն ունեցող խնդիրները և այդ ոլորտի կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ
оставить комментарий
страница5/5
Дата23.09.2011
Размер6.17 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5
плохо
  3
отлично
  5
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх