КИ­тап ел­ъяз­МА­сы к­ниж­ная ле­ТО­пись icon

КИ­тап ел­ъяз­МА­сы к­ниж­ная ле­ТО­письстраницы: 1   2   3   4   5   6
вернуться в начало
скачать
^

378 Юга­ры бе­лем. Юга­ры мђктђп. Фђн­ни кадр­лар хђ­зерлђњ


Выс­шее об­ра­зо­ва­ние. Выс­шая шко­ла. Под­го­тов­ка науч­ных кад­ров


996. Тех­ник вуз­лар­да ике­тел­ле­лек мәсь­ә­лә­сен тор­мыш­ка ашы­ру : проб­ле­ма­лар һәм перс­пек­ти­ва­лар. – Ка­зан : КГ­ТУ, 2008. – 172 с.: табл.; 20 см. – Эчт. авт.: Л. З. Ря­за­по­ва, Р. Г. Әми­ров, А. Р. Бик­ти­ми­ро­ва, Л. Ә. Вә­ли­е­ва, Р. Ә. Вә­ли­ев, С. В. Вь­ю­ги­на, М. Б. Га­зи­зов, Р. Ф. Кә­ри­мо­ва, Р. Н. Бу­ран­гу­ло­ва, И. И. Га­лим­зя­но­ва һ. б. – Та­тар., рус. – Биб­ли­огр. мә­ка­лә ахыр. – 150 д.

Проб­ле­мы и перс­пек­ти­вы ре­а­ли­за­ции би­линг­виз­ма в тех­ни­чес­ком ву­зе. – [2008 – 274] п 74.58

^ 997 – 98. «Д­ни нау­ки» Инс­ти­ту­та уп­рав­ле­ния, эко­но­ми­ки и со­ци­аль­ных тех­но­ло­гий КГ­ТУ : сб. ст. и со­общ. конф. мо­ло­дых уче­ных, ас­пи­ран­тов и сту­ден­тов (11 апр. 2008 г.) : вып. 12 / [ред­кол.: Н. Ш. Ва­ле­е­ва и др.]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 20 см. – 100 экз.

Кн. 1. – 320 с. – В со­держ. авт.: Р. Ав­хат­ши­на, А. Аи­то­ва, Д. Ал­тин­га­ра­е­ва, Д. Асыл­га­ре­е­ва, Е. Ан­ти­по­ва, Е. Ар­темь­е­ва, Д. Аса­дов, Е. Баб­ле­ва, А. Ба­гау­о­ва, Э. Ба­гаут­ди­но­ва и др. – ISBN 978-5-7882-0580-9. – [2008 – 923] п

Кн. 2. – 196 с. – В со­держ. авт.: Е. Берд­ни­ко­ва, С. Иса­е­ва, А. Ме­душ­ки­на, Р. Са­ля­хо­ва, Г. Ах­ма­ди­ши­на, М. Коль­цо­ва, Ю. Су­во­ро­ва, Р. Габ­дул­га­ни­ев, Т. Гурь­я­но­ва, И. Зай­нут­ди­нов и др. – ISBN 978-5-7882-0580-9. – [2008 – 922] п 74.58

999. Ито­го­вая науч­но-об­ра­зо­ва­тель­ная кон­фе­рен­ция сту­ден­тов Ка­занс­ко­го го­су­дарст­вен­но­го уни­вер­си­те­та 2008 го­да : сб. ст. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 268 с.: табл.; 29 см. – Биб­ли­огр. в кон­це ст. – В со­держ.

авт.: Н. А. Асо­ма­ни, Я. А. Ши­ха­ма, В. Ю. Ва­ня­ги­на, Д. И. Ги­за­тул­ли­на, А. В. Вил­ко­ва, А. Н. Го­лов­чен­ко, А. Г. Да­ми­но­ва, Э. М. Ка­ма­лет­ди­но­ва, Г. С. Ка­ше­ва­ров, Е. М. Ми­ку­лен­ко­ва и др. – 200 экз. – ISBN 978-5-98180-600-1. – [2008 – 1040] п оф 74.58

1000. Ито­го­вая науч­но-об­ра­зо­ва­тель­ная кон­фе­рен­ция сту­ден­тов Ка­занс­ко­го го­су­дарст­вен­но­го уни­вер­си­те­та 2008 го­да : сб. тез. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 152 с.: табл.; 29 см. – В со­держ. авт.: Э. Алф­ре­до, О. Е. Ани­ке­ев, Л. Р. Ва­ли­до­ва, Ю. В. Ге­ра­си­мо­ва, Л. Р. Гиль­фа­но­ва, Л. Ю. Ры­жих, Ю. Ю. Ежо­ва, В. В. Ива­но­ва, Р. Т. Му­ха­мет­ши­на, А. Г. Ка­ди­ров и др. – 320 экз. – ISBN 978-5-98180-599-8. – [2008 – 1041] п оф 74.58

1001. Ка­занс­кий уни­вер­си­тет в пе­ри­о­ди­чес­кой пе­ча­ти (1870 – 1890-е гг.) / [сост. Л. М. Пи­во­ва­ро­ва, Б. И. Кол­ма­ко­ва]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 270 с.; 21 см. – В со­держ. авт.: В. Па­на­ев, А. Га­цисс­кий, П. Д. Бо­бо­ры­кин, П. И. Па­ши­но, В. Н. На­зарь­ев, П. П. Ва­силь­ев, Б. Ага­фо­нов, А. Круг­лов, А. Пы­пин, Н. П. За­гос­кин и др. – 100 экз. – ISBN 978-5-98180-516-5 (в пер.). – [2008 – 1001] п оф 74.58

^ 1002 – 03. Хи­ми­чес­кий фа­куль­тет Ка­занс­ко­го го­су­дарст­вен­но­го уни­вер­си­те­та : хро­но­ло­гия ос­нов. со­бы­тий жиз­ни и де­я­тель­нос­ти в до­ку­мен­тах / [сост. А. В. За­ха­ров, Т. Д. Со­ро­ки­на]. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 30 см. – 300 экз.

Т. 1 (1804 – 1953). – 646 с.: табл. – Биб­ли­огр.: с. 615 – 618 (93 назв.). – ISBN 978-5-98180-596-7 (в пер.). – [2008 – 1048] п оф

Т. 2 (1953 – 2008). – 556 с. – Биб­ли­огр.: с. 521 – 524 (90 назв.). – ISBN 978-5-98180-596-7 (в пер.). – [2008 – 1049] п оф 74.58

См. 870, 1005


^ 39 Эт­ног­ра­фия. Эт­но­ло­гия. Го­реф-га­дәт­ләр. Йо­ла­лар. Яшәү рә­ве­ше. Ха­лык авыз иҗа­ты

Эт­ног­ра­фия. Нра­вы и обы­чаи. Жизнь на­ро­да. Це­ре­мо­ни­лал

^ 391/395 Эт­ног­ра­фия. Го­реф-га­дәт­ләр һәм йо­ла­лар. Ха­лык­ның

тор­мы­шы. Тан­та­на тәр­ти­бе

Эт­ног­ра­фия. Эт­но­ло­гия. Нра­вы. Обы­чаи. Об­раз жиз­ни. Фольк­лор


1004. Му­ха­ме­до­ва Р. Та­та­ры-ми­ша­ры : ист.-эт­ногр. исс­лед. / Р. Му­ха­ме­до­ва. – Ка­зань : Ма­га­риф, 2008. – 295 с.: ил.; 24 см. – Биб­ли­огр.: с. 283 – 293. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7761-1836-4 (в пер.). – [2008 – 1030] п 63.5

398 Ха­лык авыз иҗа­ты

Фольк­лор


1005. Ба­ки­ров М. Х. Та­тар фольк­ло­ры / М. Х. Ба­ки­ров. – Ка­зан : Мә­га­риф, 2008. – 359 б.; 21 см. – Биб­ли­огр. те­ма ахыр. – 2000 д. – ISBN 978-5-7761-1861-6 (төпл.).

Ба­ки­ров М. Х. Та­тарс­кий фольк­лор. – [2008 – 287] п оф 82

^

5 МА­ТЕ­МА­ТИ­КА. ТА­БИ­ГАТЬ ФӘН­НӘ­РЕ


МА­ТЕ­МА­ТИ­КА. ЕС­ТЕСТ­ВЕН­НЫЕ НА­У­КИ

50 Ма­те­ма­ти­ка џђм та­би­гать фђннђ­ре­нећ го­му­ми мђсьђлђлђ­ре

Об­щие воп­ро­сы ма­те­ма­ти­чес­ких и ес­тест­вен­ных наук


1006. Учё­ные за­пис­ки Ка­занс­ко­го го­су­дарст­вен­но­го уни­вер­си­те­та / [ред­кол.: М. Х. Са­ла­хов и др.]. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 26 см. – 300 экз.

Т. 150, кн. 3. – Сер.: Ес­тест­вен­ные нау­ки. – 246 с.: ил., табл. – В со­держ. авт.: А. А. Тюф­тин, А. А. Му­равь­ев, Ш. К. Ла­ты­пов, К. А. Лы­сен­ко, С. Е. Со­ловь­е­ва, И. С. Ан­ти­пин, А. И. Ко­но­ва­лов, Ф. Х. Ка­ра­та­е­ва, Н. И. Ко­пы­то­ва, М. В. Ре­зе­по­ва и др. – Биб­ли­огр. в кон­це ст. – [2008 – 1033] п 2


^ 501 Фи­зи­ка-ма­те­ма­ти­ка һәм хи­мия фән­нә­ре­нең го­му­ми мәсь­ә­лә­лә­ре

Об­щие воп­ро­сы фи­зи­ко-ма­те­ма­ти­чес­ких и хи­ми­чес­ких наук


1007 – 08. Учё­ные за­пис­ки Ка­занс­ко­го го­су­дарст­вен­но­го уни­вер­си­те­та / [ред­кол.: М. Х. Са­ла­хов и др.]. – Ка­зань : КГУ, 2007, 2008. – 26 см. – 300 экз.

2007. – Т. 149, кн. 4. – Сер.: Фи­зи­ко-ма­те­ма­ти­чес­кие нау­ки. – 172 с.: ил., табл. – В со­держ. авт.: И. Ш. Аб­дул­лин, Т. И. Аб­дул­лин, З. И. Аб­ра­мо­ва, М. В. Ав­де­ев, Ю. Н. Про­шин, М. Г. Ху­са­и­нов, А. В. Ага­нов, Ю. В. Ма­ли­ни­на, М. Ю. Че­лы­шев, Н. И. Ак­бе­ро­ва и др. – Биб­ли­огр. в кон­це ст. – [2008 – 1038] п

2008. – Т. 150, кн. 4. – Сер.: Фи­зи­ко-ма­те­ма­ти­чес­кие нау­ки. – 233 с.: ил., табл. – В со­держ. авт.: А. П. Су­хо­ру­ков, А. М. Ба­ша­ров, Р. Х. Гай­нут­ди­нов, А. А. Му­ты­гул­ли­на, С. В. Са­зо­нов, А. Н. Леу­хин, Н. В. Пар­са­ев, В. В. Ари­нин, О. В. Бо­ров­ко­ва, В. Е. Ло­ба­нов и др. – [2008 – 1032] п 22

^ 502 / 504 Та­би­гать. Та­би­гать бай­лык­ла­рын сак­лау

При­ро­да. Ох­ра­на при­род­ных ре­сур­сов


1009. Ко­со­ва М. Н. Эко­но­ми­ка при­ро­до­поль­зо­ва­ния : учеб.-ме­тод. комп­лекс / М. Н. Ко­со­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 61 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 58 – 59 (11 назв.). – 100 экз. – [2008 – 724] п 65.28

1010. Эко­ло­гия и ге­ог­ра­фия Та­тарс­та­на : сло­варь / [сост. Г. Х. Ха­зе­ев и др.] – Ка­зань : Ма­га­риф, 2008. – 159 с.; 21 см. – Биб­ли­огр.: с. 158 (19 назв.). – 1000 экз. – ISBN 978-5-7761-1781-7. – [2008 – 858] п оф 20.1/26.8


51 Ма­те­ма­ти­ка


1011. Кур­ча­тов В. А. Что та­кое «хо­ро­шо» и что та­кое «п­ло­хо» в ма­те­ма­ти­ке или вве­де­ние в те­о­рию оп­ти­маль­нос­ти ме­то­дов / В. А. Кур­ча­тов. – Ка­зань : Но­вое зна­ние, 2008. – 98 с.; 20 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-89247-537-1. – [2008 – 1016] п оф 22.1

1012. НИИ ма­те­ма­ти­ки и ме­ха­ни­ки им. Н. Г. Че­бо­та­ре­ва Ка­занс­ко­го уни­вер­си­те­та (2003 – 2007) / Д. Ф. Аб­за­ли­лов и др. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 541 с.: табл., ил.; 29 см. – Биб­ли­огр. в кон­це ст. – 150 экз. – ISBN 978-5-98180-562-2. – [2008 – 1043] п оф 22.1


510 Ма­те­ма­ти­ка­ның фун­да­мен­таль һәм го­му­ми проб­ле­ма­ла­ры.

Ма­те­ма­ти­ка ни­гез­лә­ре, ма­те­ма­тик ло­ги­ка һ. б. ш.

Фун­да­мен­таль­ные и об­щие проб­ле­мы ма­те­ма­ти­ки. Ос­но­ва­ния

ма­те­ма­ти­ки, ма­те­ма­ти­чес­кая ло­ги­ка и т. д.


1013 – 14. Хус­нут­ди­нов Р. Ш. Ма­те­ма­ти­ка для эко­но­мис­тов в при­ме­рах и за­да­чах : учеб. по­со­бие / Р. Ш. Хус­нут­ди­нов, В. А. Жи­ха­рев. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 20 см. – 150 экз.

Ч. 1. – 276 с.: табл. – Биб­ли­огр.: с. 268 (7 назв.). – ISBN 978-5-7882-0543-4. – [2008 – 845] п

Ч. 2. – 164 с. – Биб­ли­огр.: с. 146 (10 назв.). – ISBN 978-5-7882-0568-7. – [2008 – 810] п 22.161


514 Ге­о­мет­рия


1015. Ос­но­вы пост­ро­е­ния ге­о­мет­ри­чес­ких мо­де­лей в двух- и трех­мер­ном прост­ранст­ве : учеб. по­со­бие / В. В. Са­га­де­ев и др. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 160 с.: табл., схем.; 20 см. – 150 экз. – ISBN 978-5-7882-0564-9. – [2008 – 920] п 22.151


517 Ана­лиз


1016. Диф­фе­рен­ци­аль­ное ис­чис­ле­ние функ­ций нес­коль­ких пе­ре­мен­ных : ме­тод. ука­за­ния к ре­ше­нию за­дач и вы­пол­не­нию рас­чет­ных ра­бот / [сост. Е. М. Ро­ма­но­ва, Д. Г. Суб­хан­ку­ло­ва, Р. Н. Ху­зи­ах­ме­то­ва]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 48 с.; 20 см. – 100 экз. – [2008 – 790] 22.161

1017. За­ри­пов Р. Н. Спе­ци­аль­ные раз­де­лы ма­те­ма­ти­ки. Те­о­рия функ­ций комп­лекс­ной пе­ре­мен­ной. Ос­но­вы опе­ра­ци­он­но­го ис­чис­ле­ния : учеб. по­со­бие / Р. Н. За­ри­пов, Г. П. Чу­гу­но­ва. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 116 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 115 (7 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-5-7882-0522-9. – [2008 – 807] п 22.161

1018. Ин­тег­ра­лы. Диф­фе­рен­ци­аль­ные урав­не­ния. Комп­лекс­ные чис­ла : учеб. по­со­бие / Д. Н. Бик­му­ха­ме­то­ва и др. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 196 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 191 (9 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-7882-0570-0. – [2008 – 823] п оф 22.1

1019. По­верх­ност­ные ин­тег­ра­лы. Эле­мен­ты те­о­рии по­ля. Их при­ло­же­ния в ме­ха­ни­ке и теп­ло­тех­ни­ке : ме­тод. ука­за­ния / [сост. Д. Н. Бик­му­ха­ме­то­ва и др.]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 40 с.; 20 см. – 100 экз. – [2008 – 780] 22.161


519.2 Их­ти­мал­лык­лар те­о­ри­я­се һәм ма­те­ма­тик ста­тис­ти­ка

Те­о­рия ве­ро­ят­нос­тей и ма­те­ма­ти­чес­кая ста­тис­ти­ка


1020. Хус­нут­ди­нов Р. Ш. Прак­ти­кум по кур­су те­о­рии ве­ро­ят­нос­тей / Р. Ш. Хус­нут­ди­нов. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 120 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 114 (12 назв.). – ISBN 978-5-7882-0550-5. – [2008 – 848] п 22.171


519.8 Опе­ра­ци­я­ләр­не тик­ше­рү

Исс­ле­до­ва­ние опе­ра­ций


1021. Мо­де­ли­ро­ва­ние в сре­де PSpice : ме­тод. ука­за­ния к лаб. ра­бо­там / [сост. И. Г. Цвен­гер и др.]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 72 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 71 (9 назв.). – 150 экз. – [2008 – 909] 22.18


52 Аст­ро­но­мия. Аст­ро­фи­зи­ка. Кос­мик киң­лек­ләр­не өй­рә­нү. Ге­о­де­зия

Аст­ро­но­мия. Аст­ро­фи­зи­ка. Исс­ле­до­ва­ние кос­ми­чес­ко­го прост­ранст­ва. Ге­о­де­зия


1022. Ду­бя­го И. А. Ва­си­лий Пав­ло­вич Эн­гель­гардт (1828 – 1915) / И. А. Ду­бя­го, Ю. А. Не­федь­ев. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 47 с.: фот.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 46 (6 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-98180-586-8. – [2008 – 977] п оф 22.6


53 Фи­зи­ка


1023. Ос­но­вы про­мыш­лен­ной ра­ди­ог­ра­фии : мо­ногр. / В. К. Ка­ленть­ев и др. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 228 с.: табл., схем. – Биб­ли­огр.: с. 224 – 226 (44 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-7882-0576-2. – [2008 – 836] п

22.3


531 Го­му­ми ме­ха­ни­ка. Ка­ты җи­сем­нәр ме­ха­ни­ка­сы

Об­щая ме­ха­ни­ка. Ме­ха­ни­ка твер­дых тел


1024. Ами­нов Л. К. Ди­на­ми­ка и ки­не­ма­ти­ка элект­рон­ных и спи­но­вых воз­буж­де­ний в па­ра­маг­нит­ных крис­тал­лах / Л. К. Ами­нов, Б. З. Мал­кин. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 217 с.: табл., схем.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 207 – 216 (102 назв.). – 250 экз. – ISBN 978-5-98180-518-9. – [2008 – 994] п оф

22.2

1025. Дрес­вян­ни­ков А. Ф. Фи­зи­чес­кие ос­но­вы из­ме­ре­ний : учеб. по­со­бие / А. Ф. Дрес­вян­ни­ков, Е. В. Пет­ро­ва, Е. А. Ер­мо­ла­е­ва. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 308 с.: схем.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 302 – 303 (22 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-5-7882-0562-5. – [2008 – 914] п 22.2

См. 1012


532 Гид­ро­ме­ха­ни­ка


1026. Лап­тев А. Г. Гид­ро­ме­ха­ни­чес­кие про­цес­сы в неф­те­хи­мии и энер­ге­ти­ке : по­со­бие к рас­че­ту ап­па­ра­тов / А. Г. Лап­тев, М. И. Фа­ра­хов. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 729 с.: табл., ил.; 27 см. – Биб­ли­огр.: с. 707 – 724 (283 назв.). – 1000 экз. – [2008 – 1047] п оф 22.253


533 Газ­лар ме­ха­ни­ка­сы. Аэ­ро­ди­на­ми­ка. Плаз­ма фи­зи­ка­сы

Ме­ха­ни­ка га­зов. Аэ­ро­ди­на­ми­ка. Фи­зи­ка плаз­мы


1027. Мо­ди­фи­ка­ция на­нос­ло­ев в вы­со­ко­час­тот­ной плаз­ме по­ни­жен­но­го дав­ле­ния / И. Ш. Аб­дул­лин и др. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2007. – 356 с.: табл., схем., рис. – Биб­ли­огр. в кон­це гл. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7882-0553-3 (в пер.). – [2008 – 786] п оф 22.253.3


536 Җы­лы­лык ди­на­ми­ка­сы

Тер­мо­ди­на­ми­ка


1028. Са­мо­ор­га­ни­за­ция в при­ро­де. Си­нер­ге­ти­ка : учеб. по­со­бие / В. А. Пав­ло­ва и др. – Ка­зань : КГФ­ЭИ, 2008. – 45 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 44 (10 назв.). – 500 экз. – [2008 – 1007] 22.317


539 Мат­дә тө­зе­ле­ше

Ст­ро­е­ние ма­те­рии

539.2/.6 Мо­ле­ку­ла сис­те­ма­ла­ры­ның үз­лек­лә­ре һәм тө­зе­ле­ше.

Ма­те­ри­ал­лар кар­шы­лы­гы

Свойст­ва и ст­рук­ту­ра мо­ле­ку­ляр­ных сис­тем. Соп­ро­тив­ле­ние

ма­те­ри­а­лов


^ 1029. Бу­тен­ко Ю. И. Кра­е­вые эф­фек­ты в двухс­лой­ных и трехс­лой­ных по­ло­сах и плас­ти­нах / Ю. И. Бу­тен­ко. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 152 с.; 21 см. – Биб­ли­огр.: с. 149 – 151 (34 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-5-98180-607-0 (в пер.). – [2008 – 1000] п оф 22.21

1030. Го­ло­ва­нов А. И. Те­о­ре­ти­чес­кие ос­но­вы вы­чис­ли­тель­ной не­ли­ней­ной ме­ха­ни­ки де­фор­ми­ру­е­мых сред : курс лек­ций / А. И. Го­ло­ва­нов, Л. У. Сул­та­нов. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 165 с.; 21 см. – Биб­ли­огр.: с. 162 – 164 (48 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-5-98180-577-6 (в пер.). – [2008 – 967] п оф

22.21


54 Хи­мия. Крис­тал­лог­ра­фия. Ми­не­ра­ло­гия


1031. Ан­то­но­ва Л. В. Хи­мия : учеб. по­со­бие / Л. В. Ан­то­но­ва, Е. В. Гу­се­ва. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 124 с.: табл., ил.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 101 (13 назв.). – Прил.: с. 102 – 120. – 150 экз. – ISBN 978-5-7882-0567-0. – [2008 – 1053] п 24

1032. Жить в XXI ве­ке : VIII Респ. шк. сту­ден­тов и ас­пи­ран­тов : 95-ле­тию П. А. Кир­пич­ни­ко­ва и 60-ле­тию соз­да­ния Клу­ба юных хи­ми­ков (КХ­ТИ) пос­вя­ща­ет­ся. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 308 с.: рис., табл.; 20 см. – Биб­ли­огр. в кон­це ст. – В со­держ. авт.: А. Р. Аб­дул­ли­на, О. В. Га­зи­зо­ва, С. В. Бо­ри­со­ва, М. Ф. Ха­ли­ков, Б. М. Ази­зов, Р. Р. Мин­га­ли­ев, Г. Н. Ку­лев­цов, Г. З. Гыйл­мет­ди­но­ва, Г. Р. Фах­рут­ди­но­ва, А. Г. Мин­де­е­ва и др. – 100 экз. – [2008 – 772] п 24

^ 1033. Ку­ли­ко­ва Д. И. Пе­ри­о­ди­чес­кие свойст­ва хи­ми­чес­ких эле­мен­тов (бор-алю­ми­ний-гал­лий-ин­дий-тал­лий) : учеб. по­со­бие / Д. И. Ку­ли­ко­ва, Д. М. Ку­ли­ко­ва. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 84 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 71 – 72 (26 назв.). – Прил.: с. 73 – 80. – 100 экз. – ISBN 978-5-7882-0563-2. – [2008 – 778] п 24

1034. Ха­ми­то­ва А. И. Об­щая хи­мия : учеб. по­со­бие / А. И. Ха­ми­то­ва, Е. М. Зу­е­ва. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 164 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 163 (13 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-5-7882-0593-9. – [2008 – 916] п 24

1035. Хи­ми­чес­кий про­цесс : ин­ди­вид. за­да­ния для са­мос­то­ят. ра­бо­ты сту­ден­тов / [сост. Т. П. Пет­ро­ва, Н. Ш. Миф­та­хо­ва, А. Н. Мас­лий]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 44 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 43 (6 назв.). – 150 экз. – [2008 – 896] п 24


^ 544 Фи­зик хи­мия

Фи­зи­чес­кая хи­мия


1036. Раст­во­ры элект­ро­ли­тов. Элект­ри­чес­кая про­во­ди­мость раст­во­ров элект­ро­ли­тов : ме­тод. ука­за­ния к лаб. ра­бо­там / [сост. Л. А. Пав­ли­чен­ко и др.]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 36 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 35 (5 назв.). – Прил.: с. 35 – 36. – 200 экз. – [2008 – 783] 24.5

1037. Эн­таль­пия хи­ми­чес­кой ре­ак­ции ∆r Н. Оп­ре­де­ле­ние ∆r Н по тем­пе­ра­тур­ной за­ви­си­мос­ти конс­тан­ты рав­но­ве­сия ме­то­дом инф­рак­рас­ной спект­рос­ко­пии пог­ло­ще­ния : ме­тод. ука­за­ния / [сост. А. Б. Ре­ми­зов и др.]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 48 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 32 (7 назв.). – 100 экз. – [2008 – 792] п 24.5


547 Ор­га­ник хи­мия

Ор­га­ни­чес­кая хи­мия


1038. Ме­то­ды по­лу­че­ния ор­га­ни­чес­ких со­е­ди­не­ний : учеб. по­со­бие / Р. А. Хай­рул­лин, М. Б. Га­зи­зов, А. И. Але­хи­на, Л. Р. Ба­гау­ва. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 312 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 307 (16 назв.). – 300 экз. – ISBN 978-5-7882-0517-5. – [2008 – 808] п 24.2


55 Ге­о­ло­гия. Ге­о­ло­гия һәм ге­о­фи­зи­ка фән­нә­ре

Ге­о­ло­гия. Ге­о­ло­ги­чес­кие и ге­о­фи­зи­чес­кие нау­ки

550 Яр­дәм­че ге­о­ло­гик фән­нәр

Вс­по­мо­га­тель­ные ге­о­ло­ги­чес­кие нау­ки

^ 550.8 Га­мә­ли ге­о­ло­гия һәм ге­о­фи­зи­ка. Эз­лә­нү һәм тик­ше­ре­нү­нең

ге­о­ло­гик ысул­ла­ры

Прик­лад­ная ге­о­ло­гия и ге­о­фи­зи­ка. Ге­о­ло­ги­чес­кие ме­то­ды

по­ис­ков и раз­вед­ки


^ 1039. Ме­то­ды прог­но­за, по­ис­ка и раз­вед­ки неф­тя­ных и га­зо­вых мес­то­рож­де­ний : учеб. по­со­бие / Р. Х. Мус­ли­мов и др. – Ка­зань : КГУ, 2007. – 320 с.: табл.; 29 см. – Биб­ли­огр.: с. 303 – 308 (79 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-98180-572-1 (в пер.). – [2008 – 1042] п оф 26.2


57 Би­о­ло­гия фән­нә­ре

Би­о­ло­ги­чес­кие нау­ки


1040. Би­о­ло­гия : тра­ди­ции и ин­но­ва­ции в XXI ве­ке. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 136 с.: табл., схем.; 29 см. – Биб­ли­огр. в кон­це ст. – В со­держ. авт.: К. И. Аб­ра­мо­ва, Л. Ю. Ха­лиул­ли­на, М. Г. Анд­ре­е­ва, Т. А. Конд­рать­е­ва, А. А. Ра­туш­няк, Л. М. Абя­зо­ва, Г. Г. Яфа­ро­ва, Т. В. Бал­ти­на, А. С. Аса­фо­ва и др. – 100 экз. – ISBN 978-5-98180-591-2. – [2008 – 1046] п оф 28.0


58 Бо­та­ни­ка


1041. Ат­лас со­су­дис­тых рас­те­ний Та­тарс­та­на / Т. В. Ро­го­ва и др. – Ка­зань : Идел-Пресс, 2008. – 304 с.: фот.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 276 – 277 (30 назв.). – 1000 экз. – ISBN 978-5-85247-267-0. – [2008 – 1002] п 28.5

1042. Ку­ли­ков Ю. А. Эко­ло­го-фи­зи­о­ло­ги­чес­кие и би­о­хи­ми­чес­кие ас­пек­ты адап­тив­нос­ти не­ко­то­рых С4-рас­те­ний / Ю. А. Ку­ли­ков, Г. А. Га­си­мов, И. А. Дег­тя­ре­ва. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 138 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 118 – 135 (273 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-98180-532-5 (в пер.). – [2008 – 991] п оф 28.5


^ 6 ГА­МӘ­ЛИ ФӘН­НӘР. МЕ­ДИ­ЦИ­НА. ТЕХ­НИ­КА

ПРИК­ЛАД­НЫЕ НА­У­КИ. МЕ­ДИ­ЦИ­НА. ТЕХ­НИ­КА

61 Ме­ди­ци­на. Сђ­ламђт­лек сак­лау

Ме­ди­ци­на. Ох­ра­на здо­ровья

612 Фи­зи­о­ло­гия. Ча­гыш­тыр­ма фи­зи­о­ло­гия

Фи­зи­о­ло­гия. Срав­ни­тель­ная фи­зи­о­ло­гия


1043. Со­ци­аль­ная ге­рон­то­ло­гия : ме­тод. ука­за­ния / [сост. З. Н. Хис­ма­тул­ли­на]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 64 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 49 – 63 (130 назв.). – 100 экз. – [2008 – 799] 28.03

1044. Хис­ма­тул­ли­на З. Н. Со­ци­аль­ная ге­рон­то­ло­гия : учеб. по­со­бие / З. Н. Хис­ма­тул­ли­на. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 264 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 258 – 261 (34 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-5-7882-0577-9. – [2008 – 824] п 28.03


613 Ги­ги­е­на. Шәх­си ги­ги­е­на

Ги­ги­е­на. Лич­ная ги­ги­е­на


1045. Ни­ки­ти­на Е. В. Ос­но­вы фи­зи­о­ло­гии пи­та­ния : учеб. по­со­бие / Е. В. Ни­ки­ти­на, С. В. Ки­та­евс­кая, С. Н. Ки­я­мо­ва. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 144 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 139 (15 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-7882-0544-1. – [2008 – 921] п 28.073


613.6 Һө­нә­ри за­рар­лы­лык­лар. Сә­ла­мәт­лек­не ны­гы­ту һәм һө­нә­ри

авы­ру­лар ги­ги­е­на­сы

Про­фес­си­о­наль­ные вред­нос­ти. Про­фи­лак­ти­ка здо­ровья и

ги­ги­е­на проф­за­бо­ле­ва­ний


^ 1046. Ал­лер­ги­чес­кая за­бо­ле­ва­е­мость де­тей ра­бот­ниц про­из­водств / Р. Ф. Ха­ки­мо­ва и др. – Ка­зань : Сло­во, 2009. – 310 с.: табл.; 21 см. – Биб­ли­огр.: с. 284 – 289 (69 назв.). – 1000 экз. – ISBN 978-5-98356-067-3 (в пер.). – [2008 – 1020] п 54.1


613.9 Яшь һәм җе­нес ги­ги­е­на­сы. Ев­ге­ни­ка

Ги­ги­е­на воз­рас­та и по­ла. Ев­ге­ни­ка


1047. Га­ли­ах­ме­то­ва Г. М. Ти­по­ло­ги­чес­кие осо­бен­нос­ти осан­ки и функ­ци­о­наль­ное сос­то­я­ние ор­га­низ­ма под­рост­ков 12 – 15 лет : мо­ногр. / Г. М. Га­ли­ах­ме­то­ва, В. А. Арс­ла­нов. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 122 с.: табл., схем. – Биб­ли­огр.: с. 97 – 121 (309 назв.). – 200 экз. – [2008 – 746] п оф 28.704


614 Со­ци­аль ги­ги­е­на. Сә­ла­мәт­лек сак­лау­ны оеш­ты­ру. Са­ни­та­рия.

^ Бә­хет­сез­лек оч­рак­ла­рын­нан сак­ла­ну һәм алар­ны ки­сә­тү

Со­ци­аль­ная ги­ги­е­на. Ор­га­ни­за­ция зд­ра­во­ох­ра­не­ния. Са­ни­та­рия.

^ За­щи­та от нес­част­ных слу­ча­ев и их пре­дуп­реж­де­ние


1048. Гиль­ма­нов А. А. Ин­но­ва­ци­он­ные ор­га­ни­за­ци­он­ные, эко­но­ми­чес­кие и ме­ди­цинс­кие тех­но­ло­гии в пер­вич­ной ме­ди­ко-са­ни­тар­ной по­мо­щи / А. А. Гиль­ма­нов, Р. М. Ла­ты­пов. – Ка­зань : Мир без гра­ниц, 2008. – 144 с.: фот.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 38 – 88 (294 назв.). – Прил.: с. 89 – 127. – 1000 экз. – ISBN 978-5-901947-09-8. – [2008 – 1013] п 51.1

615 Да­ру­лар бе­ле­ме. Фар­ма­ко­ло­гия. Го­му­ми те­ра­пия.

Ток­си­ко­ло­гия

Ле­карст­во­ве­де­ние. Фар­ма­ко­ло­гия. Об­щая те­ра­пия.

Ток­си­ко­ло­гия

615. 1/.4 Фар­ма­ко­ло­гия. Фар­ма­ция. Да­ру­лар бе­лән дә­ва­лау.

^ Дә­ва­лау ча­ра­ла­ры. Ме­ди­ци­на ма­те­ри­ал­ла­ры һәм җи­һаз­ла­ры

Фар­ма­ко­ло­гия. Фар­ма­ция. Ле­карст­вен­ная те­ра­пия. Ле­карст­вен­ные средст­ва. Ме­ди­цинс­кие ма­те­ри­а­лы и обо­ру­до­ва­ние


^ 1049. Гар­мо­нов С. Ю. Конт­роль ка­чест­ва и бе­зо­пас­ность ле­карст­вен­ных пре­па­ра­тов : учеб. по­со­бие / С. Ю. Гар­мо­нов, Н. С. Ши­то­ва, Л. М. Юсу­по­ва. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 324 с.: табл., схем. – Биб­ли­огр.: с. 316 – 318 (35 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-5-7882-0512-0. – [2008 – 771] п 53.52

1050. Гу­ре­вич П. А. Вве­де­ние в хи­мию би­о­ло­ги­чес­ки ак­тив­ных со­е­ди­не­ний : учеб.-ме­тод. по­со­бие / П. А. Гу­ре­вич, Л. Ф. Сат­та­ро­ва, Б. П. Ст­ру­нин. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 108 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 106 – 107 (25 назв.). – 120 экз. – ISBN 978-57882-0531-1. – [2008 – 804] п 53.52


615.8 Фи­зи­о­те­ра­пия. Ме­ха­ник рә­веш­тә тәэ­сир итү­че дә­ва­лау

ча­ра­ла­ры. Ра­дио­ак­тив мат­дә­ләр яр­дә­мен­дә дә­ва­лау

Фи­зи­о­те­ра­пия. Ме­ха­ни­чес­ки дейст­ву­ю­щие те­ра­пев­ти­чес­кие средст­ва. Ра­ди­о­те­ра­пия и дру­гие (не­ме­ди­цинс­ки­е) те­ра­пев­ти­чес­кие средст­ва


1051. Бодрт­ди­нов А. З. Как сох­ра­нить здо­ровье / А. З. Бодрт­ди­нов. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 120 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 103 – 104 (22 назв.). – Прил.: с. 105 – 119. – 300 экз. – ISBN 978-5-98180-497-7. – [2008 – 1008] п оф 53.59

1052. Прак­ти­кум по элект­ро­фи­зи­о­ло­гии : учеб. по­со­бие / С. С. Ами­ро­ва и др. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 84 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 74 (8 назв.). – Прил.: с.75 – 82. – 135 экз. – ISBN 978-5-7882-0529-8. – [2008 – 801] п 28.073

См. 1112


616 Па­то­ло­гия. Кли­ник ме­ди­ци­на

Па­то­ло­гия. Кли­ни­чес­кая ме­ди­ци­на

616.7 Хә­рә­кәт­лә­нү сис­те­ма­сы авы­ру­ла­ры

За­бо­ле­ва­ния опор­но-дви­га­тель­ной сис­те­мы


1053. Ти­по­ло­ги­чес­кие оцен­ки сос­то­я­ния осан­ки по по­ка­за­те­лям поз­во­ноч­ни­ка у де­тей и под­рост­ков : ме­тод. ре­ко­мен­да­ции / [сост. В. А. Арс­ла­нов и др.]. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 43 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 17 – 18 (11 назв.). – 100 экз. – [2008 – 744] п 54.18


618 Ги­не­ко­ло­гия. Ха­тын-кыз авы­ру­ла­ры. Аку­шер­лык

Ги­не­ко­ло­гия. Женс­кие бо­лез­ни. Аку­шерст­во


1054. Ги­ля­зут­ди­но­ва З. Ш. Не­вы­на­ши­ва­ние бе­ре­мен­нос­ти при ана­то­ми­чес­ких и функ­ци­о­наль­ных на­ру­ше­ни­ях реп­ро­дук­тив­ной сис­те­мы : практ. ру­ко­водст­во для вра­чей / З. Ш. Ги­ля­зут­ди­но­ва, Л. М. Тух­ва­тул­ли­на. – Ка­зань : Мед­ли­те­ра­ту­ра, 2008. – 240 с.: рис., табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 232 – 239. – 3000 экз. – ISBN 978-5-85247-239-7. – [2008 – 878] п оф 57.1

62 Ин­же­нер­лык эше. Тех­ни­ка

Ин­же­нер­ное де­ло. Тех­ни­ка в це­лом

620 Ма­те­ри­ал­лар­ны сы­нау. То­вар бе­ле­ме. Энер­гия би­рү стан­ци­я­лә­ре. Го­му­ми энер­ге­ти­ка

Ис­пы­та­ния ма­те­ри­а­лов. То­ва­ро­ве­де­ние. Си­ло­вые стан­ции.

Об­щая энер­ге­ти­ка


1055. Оцен­ка ка­чест­ва ма­те­ри­а­лов : учеб. по­со­бие / А. Ф. Дрес­вян­ни­ков и др. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 116 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 110 (13 назв.). – Прил.: с. 111 – 113. – 150 экз. – ISBN 978-5-7882-0571-7. – [2008 – 779] п 31

1056. Проб­ле­мы теп­ло­мас­со­об­ме­на и гид­ро­ди­на­ми­ки в энер­го­ма­ши­ност­ро­е­нии : ма­те­ри­а­лы докл. : IV шк.-се­ми­нар мо­ло­дых уче­ных и спе­ци­а­лис­тов акад. РАН В. Е. Але­ма­со­ва (Ка­зань, 16 – 18 сент. 2008 г.). – Ка­зань : КГ­ЭУ, 2008. – 450 с.: табл., ил.; 29 см. – Биб­ли­огр. в кон­це ст. – В со­держ. авт.: Ю. Ф. Гор­ты­нов, И. А. По­пов, В. Ф. Оч­ков, Г. Г. Янь­ков, А. А. При­ходь­ко, П. К. Треть­я­ков, Н. И. Ми­хе­ев, В. М. Мо­лоч­ни­ков, И. Д. Дав­лет­шин и др. – 200 экз. – ISBN 978-5-98180-594-3. – [2008 – 1045] п оф 31.16

1057 – 61. Энер­ге­ти­ка – 2008 : ма­те­ри­а­лы докл. науч.-техн. конф. : к 40-ле­тию КГ­ЭУ (15 – 19 сент. 2008 г.) : в 5 кн. / [ред­кол.: Ю. Я. Пет­ру­шен­ко и др.]. – Ка­зань : КГ­ЭУ, 2008. – 20 см. – 500 экз.

Кн. 1 : Теп­лоэ­нер­ге­ти­ка. – 239 с.: табл., ил. – В со­держ. авт.: М. Е. Ал­па­тов, Ю. А. Кир­са­нов, Ю. Г. Во­ло­дин, О. П. Мар­фи­на, А. Б. Куз­не­цов, Ж. С. Ры­жа­ко­ва, А. Н. Бог­да­нов, М. С. Цвет­ко­вич, Р. Р. Хан­на­нов, В. А. Хлеб­ни­ков и др. – ISBN 978-5-89873-295-0. – [2008 – 870] п оф

Кн. 2 : Элект­роэ­нер­ге­ти­ка и элект­ро­ни­ка. – 162 с.: табл., ил. – В со­держ. авт.: А. А. Смир­нов, А. А. Би­ев, Г. В. Доб­ро­вольс­кая, В. П. Кав­чен­ков, Л. И. До­лец­кая, Е. В. Кав­чен­ко­ва, В. К. Коз­лов, М. Ш. Га­ри­фул­лин, И. А. Му­ра­та­ев, Д. К. За­ри­пов и др. – ISBN 978-5-89873-196-0. – [2008 – 871] п оф

Кн. 3 : Элект­роэ­нер­ге­ти­ка и элект­ро­ни­ка. – 172 с.: табл., ил. – В со­держ. авт.: Н. Л. Ба­та­но­ва, Р. И. Ка­ли­мул­лин, М. В. Оку­лин, А. Г. Бо­ков, В. М. Рез­цов, С. А. Об­раз­цов, Ю. С. Иголь­ни­ков, И. В. Ши­ро­ков, А. А. Нау­мов, Ю. Ю. Вас­су­но­ва и др. – ISBN 978-5-89873-197-7. – [2008 – 872] п оф

Кн. 4 : Энер­го­ма­ши­ност­ро­е­ние. – 280 с.: табл., ил. – В со­держ. авт.: Ю. Б. Алек­санд­ров, М. Л. Ка­лай­да, С. Д. За­гус­ти­на, Т. П. Си­ню­ти­на, А. А. Муд­ро­ва, Р. Я. Ды­га­но­ва, Н. А. Ли­то­винс­кая, М. Р. Фах­рут­ди­нов, М. А. Фе­щен­ко, Э. Р. Ба­ри­е­ва и др. – ISBN 978-5-89873-198-4. – [2008 – 873] п оф

Кн. 5 : Эко­но­ми­ка и со­ци­аль­ные тех­но­ло­гии. – 200 с.: табл., ил. – В со­держ. авт.: Э. М. Ба­ши­ро­ва, И. В. Пра­хов, Т. П. Ели­се­е­ва, А. В. Мар­ку­лес, Г. З. Зи­ган­шин, А. Г. Зуб­ко­ва, Д. Г. Шу­ва­ло­ва, Д. М. Те­ренть­ев, И. А. Ки­се­ле­ва, Л. А. Са­ви­но­ва и др. – ISBN 978-5-89873-199-1. – [2008 – 874] п оф 31


^ 621 Го­му­ми ма­ши­на­лар тљ­зе­ле­ше. Атом-тљш тех­ни­ка­сы. Электр

тех­ни­ка­сы. Ма­ши­на­лар тљ­зе­ле­ше тех­но­ло­ги­я­се

Об­щее ма­ши­ност­ро­е­ние. Ядер­ная тех­ни­ка. Элект­ро­тех­ни­ка.

Тех­но­ло­гия ма­ши­ност­ро­е­ния в це­лом

^ 621.0 Ма­ши­на­лар тө­зе­ле­ше те­о­ри­я­се (ма­ши­на­лар бе­ле­ме). Атом-төш тех­ни­ка­сы

Те­о­рия ма­ши­ност­ро­е­ния (ма­ши­но­ве­де­ни­е). Ядер­ная тех­ни­ка

621.01/.03 Ма­ши­на­лар тө­зе­ле­ше те­о­ри­я­се (ма­ши­на­лар бе­ле­ме)

Те­о­рия ма­ши­ност­ро­е­ния (ма­ши­но­ве­де­ни­е)


1062. Кур­со­вое про­ек­ти­ро­ва­ние по те­о­рии ме­ха­низ­мов и ма­шин : учеб. по­со­бие / Ю. С. Мар­кин и др. – Ка­зань : КГ­ЭУ, 2008. – 260 с.: табл., схем.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 257 (16 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-89873-201-1. – [2008 – 1005] п оф 34.41


621.3 Электр тех­ни­ка­сы

Элект­ро­тех­ни­ка


1063. Ма­ка­ров В. Г. Мо­де­ли­ро­ва­ние и исс­ле­до­ва­ние элект­роп­ри­во­дов. Замк­ну­тые сис­те­мы элект­роп­ри­во­да пос­то­ян­но­го то­ка : учеб. по­со­бие / В. Г. Ма­ка­ров. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 244 с.: табл., схем.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 206 – 207 (15 назв.). – Прил.: с. 208 – 238. – 200 экз. – ISBN 978-5-7882-0521-2. – [2008 – 831] п 31.2

1064. Тес­то­вый под­ход к изу­че­нию элект­ро­тех­ни­ки и элект­ро­ни­ки : учеб. по­со­бие / С. С. Ами­ро­ва и др. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 128 с.: схем., табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 124 (5 назв.). – 100 экз. – [2008 – 1051]

31.2

1065. Ту­ма­е­ва Е. В. Ма­те­ма­ти­чес­кая мо­дель синх­рон­но­го элект­роп­ри­во­да : мо­ногр. / Е. В. Ту­ма­е­ва. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 96 с.: схем.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 79 – 87 (96 назв.). – Прил.: с. 88 – 93. – 50 экз. – ISBN 978-57882-0471-0. – [2008 – 733] п 32.965.8


621.38 Элект­ро­ни­ка. Фо­тоэ­лект­ро­ни­ка. Рент­ген тех­ни­ка­сы.

Ки­сәк­чек­ләр тиз­ләт­кеч­лә­ре

Элект­ро­ни­ка. Фо­тоэ­лект­ро­ни­ка. Рент­ге­но­тех­ни­ка.

Ус­ко­ри­те­ли час­тиц


1066. Про­мыш­лен­ная элект­ро­ни­ка : учеб. по­со­бие / Д. Д. Ми­хай­лов и др. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 80 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 79 (9 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-5-7882-0598-4. – [2008 – 915] п 32.85

1067. Элект­ро­ни­ка : ме­тод. ука­за­ния к лаб. ра­бо­там / [сост. Д. Д. Ми­хай­лов и др.]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 44 с.: табл.; 20 см. – 150 экз. – [2008 – 908] 32.85


621.4 Җы­лы­лык дви­га­тель­лә­ре (пар ма­ши­на­ла­ры һәм пар

тур­би­на­ла­рын­нан баш­ка)

Теп­ло­вые дви­га­те­ли (кро­ме па­ро­вых ма­шин и па­ро­вых тур­бин)


1068. Ни­ки­шин В. Н. Фор­ми­ро­ва­ние и обес­пе­че­ние ка­чест­ва ав­то­мо­биль­но­го ди­зе­ля / В. Н. Ни­ки­шин. – На­бе­реж. Чел­ны : Кам.ГИ­ЭА, 2008. – 20 см. – 700 экз.

Ч. 2. – 175 с.: схем., табл. – Биб­ли­огр.: с. 149 – 172 (299 назв.). – ISBN 978-5-9536-0160-3. – [2008 – 1004] п оф 31.3


621.51/.54 Пнев­моэ­нер­ге­ти­ка­ны тех­ни­ка­да кул­ла­ну

Тех­ни­чес­кое при­ме­не­ние пнев­моэ­нер­ге­ти­ки


1069. При­ме­не­ние ЭВМ при мо­де­ли­ро­ва­нии про­цес­сов тер­ми­чес­ко­го на­пы­ле­ния в ва­куу­ме : ме­тод. ука­за­ния к лаб. ра­бо­там / [сост. С. А. Бур­цев, А. В. Гав­ри­лов, Т. Г. Бу­ла­то­ва]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 48 с.: табл., схем.; 20 см. – 100 экз. – [2008 – 830] 38.708


621.56/.59 Су­ы­ту тех­ни­ка­сы

Хо­ло­диль­ная тех­ни­ка


1070. Хо­ло­диль­ная тех­ни­ка и тех­но­ло­гия : ме­тод. ука­за­ния / [сост. Ю. А. Фир­со­ва, М. С. Ха­ми­дул­лин]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 64 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 59 (10 назв.). – 100 экз. – [2008 – 819] 31.392

621.7 Йо­мыч­ка­сын ал­мый­ча эш­кәр­тү тех­но­ло­ги­я­се

Тех­но­ло­гия об­ра­бот­ки без сня­тия ст­руж­ки


1071. Ис­ла­мов М. С. Рас­че­ты ли­ней­но­го обо­ру­до­ва­ния : учеб. по­со­бие / М. С. Ис­ла­мов. – На­бе­реж. Чел­ны : Кам.ГИ­ЭА, 2007. – 169 с.: ил.; 20 см. – Биб­ли­огр. в кон­це разд. – 150 экз. – ISBN 978-5-9536-0124-5. – [2008 – 986] п 34.5


621.81/.85 Ма­ши­на де­таль­лә­ре

Де­та­ли ма­шин


1072. Фас­хи­ев Х. А. Рас­чет и про­ек­ти­ро­ва­ние фрик­ци­он­но-вин­то­вых со­е­ди­не­ний / Х. А. Фас­хи­ев, И. Р. Шам­сут­ди­нов. – На­бе­реж. Чел­ны : Кам­ГИ­ЭА, 2008. – 115 с.: табл., рис.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 108 – 115 (103 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-9536-0141-2. – [2008 – 924] п оф 34.42


622 Тау эше. Тау предп­ри­я­ти­е­лә­ре. Ру­да бул­ма­ган ка­зыл­ма­лар­ны та­бу

Гор­ное де­ло. Гор­ные предп­ри­я­тия. До­бы­ча не­руд­ных ис­ко­па­е­мых


1073. Сме­се­вые энер­го­ем­кие ма­те­ри­а­лы : учеб.-ме­тод. по­со­бие / Н. А. По­ка­лю­хин и др. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 88 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 87 (5 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-7882-0520-5. – [2008 – 813] п

33


623 Хәр­би тех­ни­ка

Во­ен­ная тех­ни­ка


1074. Хай­рул­ли­на Н. С. Про­мыш­лен­ная кон­вер­сия и ути­ли­за­ция бо­еп­ри­па­сов : текс­ты лек­ций / Н. С. Хай­рул­ли­на, В. Я. Ба­зо­тов, В. Н. Алек­санд­ров. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 108 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 104 – 107 (29 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-7882-0511-3. – [2008 – 773] п 68.8


624 Ин­же­нер­лык ко­рыл­ма­ла­рын тө­зү

Ст­ро­и­тельст­во ин­же­нер­ных со­о­ру­же­ний

624.0 Тө­зү эше­нең те­о­ре­тик-ин­же­нер­лык ни­гез­лә­ре

Те­о­ре­ти­ко-ин­же­нер­ные ос­но­вы ст­ро­и­тель­но­го де­ла


1075. Ша­кир­җа­нов Р. Ә. Ко­рыл­ма ме­ха­ни­ка­сы : юга­ры тех­ник уку йорт­ла­ры өчен д-лек / Р. Ә. Ша­кир­җа­нов. – Ка­зан : Мә­га­риф, 2008. – 383 б.; 21 см. – Биб­ли­огр.: 376 б. (16 исем.) – 1000 д. – ISBN 978-5-7761-1677-3 (төпл.).

Ша­кир­зя­нов Р. А. Ст­ро­и­тель­ная ме­ха­ни­ка : учеб. для высш. учеб. за­ве­де­ний. – [2008 – 282] п оф 32.112


625 Транс­порт ком­му­ни­ка­ци­я­лә­рен тө­зү

Ст­ро­и­тельст­во транс­порт­ных ком­му­ни­ка­ций

^ 625.7/.8 Ав­то­мо­биль юл­ла­ры. Ав­то­юл­лар тө­зү

Ав­то­мо­биль­ные до­ро­ги. Ав­то­до­рож­ное сто­ри­тельст­во


См. 940


628 Са­ни­та­рия тех­ни­ка­сы. Су бе­лән тәэ­мин итү. Ка­на­ли­за­ция.

Як­тыр­ту

Са­ни­тар­ная тех­ни­ка. Во­дос­наб­же­ние. Ка­на­ли­за­ция. Ос­ве­ще­ние


^ 1076. Ро­ма­но­ва С. М. Раз­ра­бот­ка про­ек­та нор­ма­ти­вов об­ра­зо­ва­ния от­хо­дов и ли­ми­тов на их раз­ме­ще­ние : учеб. по­со­бие / С. М. Ро­ма­но­ва, А. Б. Яро­шевс­кий, С. В. Фрид­ланд. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 144 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 78 – 79 (33 назв.), с. 142 (8 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-7882-0519-9. – [2008 – 776] п 38.76

1077. Сто­я­но­ва Л. Ф. Ме­то­ды и средст­ва за­щи­ты вод­ных объ­ек­тов от заг­ряз­не­ния сточ­ны­ми во­да­ми : учеб. по­со­бие / Л. Ф. Сто­я­но­ва, С. Н. Ру­са­но­ва, С. С. Ах­тя­мо­ва. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2007. – 100 с.: схем.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 95 – 99 (38 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-5-7882-0527-4. – [2008 – 803] п 51.21

63 Авыл ху­ќа­лы­гы. Ур­ман ху­ќа­лы­гы. Ау­чы­лык. Ба­лык ху­ќа­лы­гы

Сельс­кое хо­зяйст­во. Лес­ное хо­зяйст­во. Охо­та. Рыб­ное хо­зяйст­во

631/638 Авыл ху­җа­лы­гы

Сельс­кое хо­зяйст­во

631 Авыл ху­җа­лы­гы­ның го­му­ми мәсь­ә­лә­лә­ре

Об­щие воп­ро­сы сельс­ко­го хо­зяйст­ва


^ 1078. Ох­ра­на в сельс­ком хо­зяйст­ве : русс­ко-та­тарс­кий сло­варь / А. Х. Зи­ма­гу­лов и др. – Ка­зань : Ма­га­риф, 2008. – 214 с.; 21 см. – Биб­ли­огр.: с. 214 (16 назв.). – 2000 экз. – ISBN 978-5-7761-1720-6 (в пер.). – [2008 – 788] п оф 4


631.2 Авыл ху­җа­лы­гы ка­рал­ты­ла­ры һәм ко­рыл­ма­ла­ры

Сельс­ко­хо­зяйст­вен­ные пост­рой­ки и со­о­ру­же­ния


^ 1079. Хай­рул­лин А. Н. Со­вер­шенст­во­ва­ние уп­рав­ле­ния мо­лоч­ноп­ро­дук­то­вым под­комп­лек­сом АПК при ин­вес­ти­ци­он­но-ин­но­ва­ци­он­ном его раз­ви­тии в ус­ло­ви­ях рын­ка / А. Н. Хай­рул­лин. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 268 с.: табл.; 21 см. – Биб­ли­огр.: с. 238 – 265 (324 назв.). – 200 экз. – ISBN 978-5-98180-581-3 (в пер.). – [2008 – 965] п оф 40.8


631.4 Туф­рак бе­ле­ме. Туф­рак­ны тик­ше­рү

Поч­во­ве­де­ние. Поч­вен­ные исс­ле­до­ва­ния


1080. Сп­ра­воч­ник по оцен­ке пло­до­ро­дия па­хот­ных почв Ка­ра­ган­дийс­кой об­лас­ти Рес­пуб­ли­ки Ка­захс­тан / И. Д. Дав­лят­шин. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 254 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 245 – 248 (71 назв.). – 200 экз. – ISBN 978-5-98180-574-5. – [2008 – 963] п оф 40.3


637 Сөт, ит һәм баш­ка тер­лек­че­лек про­дукт­ла­ры

Мо­ло­ко, мя­со и дру­гие про­дук­ты жи­вот­но­водст­ва

637.5 Ит һәм ит ри­зы­гы про­дукт­ла­ры

Мя­со и мяс­ные пи­ще­вые про­дук­ты (кро­ме кон­сер­вов)


1081. Про­из­водст­вен­ный учёт и отчёт­ность в мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щей про­мыш­лен­нос­ти : учеб. по­со­бие / Э. Ш. Юну­сов и др. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 92 с.: табл., схем. – 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 89 (9 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-5-7882-0548-9. – [2008 – 818] п 36.92

1082. Тех­но­хи­ми­чес­кий конт­роль и уп­рав­ле­ние ка­чест­вом мя­са и мя­соп­ро­дук­тов : учеб. по­со­бие / Р. Э. Ха­би­бул­лин и др. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 168 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 164 – 165 (13 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-5-7882-0546-5. – [2008 – 846] п 36.92


638 Бө­җәк­ләр­не һәм баш­ка бу­ын­ты­ка­як­лы­лар­ны ас­рау,

ка­рау һәм үр­че­тү

Уход, раз­ве­де­ние и со­дер­жа­ние на­се­ко­мых и про­чих

чле­нис­то­но­гих


^ 1083. Та­тар ба­лы : Та­тарс­тан Рес­пуб­ли­ка­сын­да умар­та­чы­лык эше / Н. И. Крив­цов и др.; рус­ча­дан Г. С. Ха­фи­зо­ва, Л. Р. Га­зый­мо­ва тәрҗ. – Ка­зан : Мә­га­риф, 2007. – 223 б.: рәс.; 21 см. – 1000 д. – ISBN 978-5-7761-1668-1 (төпл.).

Та­тарс­кий мёд : пче­ло­водст­во в Рес­пуб­ли­ке Та­тарс­тан. – [2008 – 270] п оф 46.91


64 Йорт эш­лә­ре. Ком­му­наль ху­җа­лык. Көн­кү­реш хез­мә­те

До­мо­водст­во. Ком­му­наль­ное хо­зяйст­во. Служ­ба бы­та


^ 1084. Ма­хот­ки­на Л. Ю. Осо­бен­нос­ти конст­ру­и­ро­ва­ния и мо­де­ли­ро­ва­ния женс­кой одеж­ды на фи­гу­ры с отк­ло­не­ни­я­ми от ти­по­во­го те­лос­ло­же­ния : учеб. по­со­бие / Л. Ю. Ма­хот­ки­на, Ю. А. Ко­ва­лен­ко, Д. Р. Ха­са­но­ва. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 80 с.: рис.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 77 – 78 (20 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-7882-0536-6. – [2008 – 835] п 37.279

1085. Ме­ха­ни­чес­кое обо­ру­до­ва­ние предп­ри­я­тий об­щест­вен­но­го пи­та­ния : ме­тод. ука­за­ния к лаб. ра­бо­там / [сост. Т. Ю. Гу­ме­ров, С. В. Ки­та­евс­кая, О. А. Ре­шет­ник]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 84 с.: табл., рис.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 81 (13 назв.). – 100 экз. – [2008 – 842] 37.279

1086. Пи­ще­вые и би­о­ло­ги­чес­ки ак­тив­ные до­бав­ки : ме­тод. ука­за­ния для са­мос­то­ят. ра­бо­ты сту­ден­тов / [сост. О. Ю. Куз­не­цо­ва]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 60 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 57 – 58 (21 назв.). – 100 экз. – [2008 – 840] п 37.279


^ 65 Предп­ри­я­ти­елђр белђн идарђ итњ. Ќи­теш­терњ, сђњдђ џђм

транс­порт­ны оеш­ты­ру

Уп­рав­ле­ние предп­ри­я­ти­я­ми. Ор­га­ни­за­ция про­из­водст­ва,

тор­гов­ли и транс­пор­та

65.0 Предп­ри­я­тие бе­лән ида­рә итү те­о­ри­я­се. Ме­недж­мент

^ Те­о­рия уп­рав­ле­ния предп­ри­я­ти­ем. Ме­недж­мент


1087. Ги­ле­ва Т. А. Ком­пе­тент­ност­но-ори­ен­ти­ро­ван­ное уп­рав­ле­ние не­ма­те­ри­аль­ны­ми ре­сур­са­ми предп­ри­я­тия / Т. А. Ги­ле­ва. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 124 с.: табл.; 21 см. – Биб­ли­огр.: с. 121 – 123 (37 назв.). – Прил.: с. 109 – 120. – 500 экз. – ISBN 978-5-98180-617-9 (в пер.). – [2008 – 990] п оф

65.290 – 2

1088. Конт­роль и кур­со­вые ра­бо­ты по ме­недж­мен­ту : ме­тод. ука­за­ния / [сост. Л. Р. Хра­паль, Т. З. Му­хут­ди­но­ва]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 36 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 28 – 32 (52 назв.). – Прил.: с. 33 – 35. – 100 экз. – [2008 – 838] п 65.290 – 2

1089. Мул­лах­ме­тов Х. Ш. Кор­по­ра­тив­ный конт­роль / Х. Ш. Мул­лах­ме­тов. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 199 с.; 21 см. – Биб­ли­огр.: с. 170 – 176 (82 назв.). – Прил.: с. 177 – 197. – 1500 экз. – ISBN 978-5-98180-578-3 (в пер.). – [2008 – 960] п оф 65.290 – 2

1090. Ос­но­вы ме­недж­мен­та : ме­тод. по­со­бие / [сост. Л. Р. Хра­паль, Т. З. Му­хут­ди­но­ва]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 116 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 112 – 114 (35 назв.). – 100 экз. – [2008 – 850] 65.290 – 2

1091. Роль со­ци­аль­но-эко­но­ми­чес­ких фак­то­ров в ме­недж­мен­те : учеб. по­со­бие / Ю. Н. Куз­не­цов и др. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 30 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 26 – 27 (26 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-98180-601-8. – [2008 – 976] п оф 65.290 – 2

1092. Са­ги­то­ва В. Р. Пси­хо­ло­гия уп­рав­ле­ния : учеб.-ме­тод. комп­лекс / В. Р. Са­ги­то­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 62 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 59 – 61 (34 назв.). – 100 экз. – [2008 – 725] п 65.290 – 2

1093. Уп­рав­ле­ние пер­со­на­лом : ме­тод. по­со­бие / [сост. Л. Р. Хра­паль, Т. З. Му­хут­ди­но­ва]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 88 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 84 – 87 (58 назв.). – 100 экз. – [2008 – 849] 65.290 – 2

1094. Ха­са­но­ва Г. А. Ме­недж­мент : учеб.-ме­тод. комп­лекс : [д­ля спе­ци­аль­нос­тей «П­ра­во­ве­де­ни­е»] / Г. А. Ха­са­но­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 36 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 33 – 35 (52 назв.). – 100 экз. – [2008 – 706] п 65.290 – 2

1095. Ха­са­но­ва Г. А. Ме­недж­мент : учеб.-ме­тод. комп­лекс : [д­ля спе­ци­аль­нос­тей «Фи­нан­сы»] / Г. А. Ха­са­но­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 56 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 53 – 55 (52 назв.). – 100 экз. – [2008 – 723] п 65.290 – 2


654 Электр элем­тә­се (оеш­ты­ру һәм фай­да­ла­ну)

Элект­рос­вязь (ор­га­ни­за­ция и эксп­лу­а­та­ци­я)


1096. Дәр­за­ман Җ. Ка­зан сөй­ли / [ред­кол.: А. М. Сиб­га­тул­лин һ. б.] – Ка­зан : Идел-Пресс, 2008. – 296 б.: фот.; 22 см. – 1500 д. – ISBN 978-5-85247-243-4 (төпл.).

Дар­за­ман З. Го­во­рит Ка­зань. – [2008 – 275] п 32.884

1097. Дау­то­ва Р. В. Ста­нов­ле­ние и раз­ви­тие те­ле­ви­де­ния Та­тарс­та­на (вто­рая по­ло­ви­на 1950-х – 1985 гг.) / Р. В. Дау­то­ва. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 192 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 160 – 168 (125 назв.). – Прил.: с. 169 – 191. – 50 экз. – ISBN 978-5-98180-528-8. – [2008 – 985] п оф 76.03

1098. 120 лет на свя­зи : до­кум.-ист. изд. : кни­га пос­вя­ща­ет­ся 120-ле­тию воз­ни­ко­но­ве­ния на тер­ри­то­рии сов­рем. Та­тарс­та­на те­ле­фон. свя­зи / Р. Мир­га­зи­зов и др.; [ред­кол.: Л. Ша­фи­гул­лин и др.]. – Ка­зань : б. и., б. г. – 223 с.: фот.; 30 см. – 3000 экз. – [2008 – 1050] 32.88


^ 655 По­лиг­ра­фия сә­нә­га­те. По­лиг­ра­фия предп­ри­я­ти­е­лә­ре.

Нәш­ри­ят­лар. Ки­тап сәү­дә­се

По­лиг­ра­фи­чес­кая про­мыш­лен­ность. По­лиг­ра­фи­чес­кие предп­ри­я­тия. Из­да­тельст­ва. Книж­ная тор­гов­ля

1099. Те­ма­ти­чес­кий план-прос­пект и бланк для за­ка­за [из­да­тельст­ва Ма­га­риф], 2008. – Ка­зань : Ма­га­риф, 2008. – 47 с.; 21 см. – 300 экз. – [2008 – 984] оф 76.17


656 Транс­порт хез­мә­те күр­сә­тү. Транс­порт. Поч­та элем­тә­се

Транс­порт­ное обс­лу­жи­ва­ние. Транс­порт в це­лом. Поч­то­вая связь

656.1 Җир өс­те рельс­сыз транс­пор­тын­нан фай­да­ла­ну. Урам­нар һәм юл­лар хә­рә­кә­те

Эксп­лу­а­та­ция на­зем­но­го без­рель­со­во­го транс­пор­та. Дви­же­ние

по ули­цам и до­ро­гам


1100. Илю­хин К. Г. Пе­ре­воз­ка опас­ных гру­зов ав­то­мо­биль­ным транс­пор­том. В воп­ро­сах и от­ве­тах : учеб. по­со­бие / К. Г. Илю­хин, А. К. Илю­хин. – На­бе­реж. Чел­ны : Кам­ГИ­ЭА, 2008. – 152 с.: табл.; 20 см. – 200 экз. – ISBN 978-5-9536-0147-4. – [2008 – 877] п оф 39.335.4


657 Бух­гал­те­рия. Хи­сап­чы­лык

Бух­гал­те­рия. Сче­то­водст­во


1101. Ги­ля­зо­ва А. А. Ос­но­вы ау­ди­та : учеб.-ме­тод. комп­лекс / А. А. Ги­ля­зо­ва, Л. Х. Охот­ни­ко­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 119 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 110 – 114 (64 назв.). – Прил.: с. 115 – 118. – 100 экз. – [2008 – 715] п 65.053


658 Җи­теш­те­рү­не оеш­ты­ру. Предп­ри­я­ти­е­ләр икъ­ти­са­ды. Сәү­дә

тех­ни­ка­сы һәм аны оеш­ты­ру

Ор­га­ни­за­ция про­из­водст­ва. Эко­но­ми­ка предп­ри­я­тий. Ор­га­ни­за­ция и тех­ни­ка тор­гов­ли


1102. Ги­ля­зо­ва А. А. Осо­бен­нос­ти уче­та в тор­гов­ле : ме­тод. ре­ко­мен­да­ции и практ. за­да­ния / А. А. Ги­ля­зо­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 80 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр. в кон­це тем. – 100 экз. – [2008 – 728] п 65.29

1103. Эко­но­ми­ка и уп­рав­ле­ние про­из­водст­вом : ме­тод. ука­за­ния к са­мос­то­ят. ра­бо­те сту­ден­тов / [сост. А. В. Са­фи­на, Р. Р. Ал­ха­но­ва, Г. Х. Ярул­ли­на]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 44 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 41 – 42 (17 назв.). – Прил.: с. 43. – 150 экз. – [2008 – 898] 65.29

1104. Эко­но­ми­ка и уп­рав­ле­ние теп­ло­тех­но­ло­ги­чес­ки­ми сис­те­ма­ми : ме­тод. ука­за­ния к са­мос­то­ят. ра­бо­те / [сост. А. В. Са­фи­на]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 32 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 28 – 30 (23 назв.). – Прил.: с. 31 – 32. – 100 экз. – [2008 – 899] 65.29

1105. Те­рю­шов И. Н. Ав­то­ма­ти­за­ция тех­но­ло­ги­чес­ких про­цес­сов и про­из­водств : лаб. прак­ти­кум / И. Н. Те­рю­шов, В. А. Фа­фу­рин. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 264 с.: табл., схем,; 20 см. – Биб­ли­огр. в кон­це ст. – 150 экз. – ISBN 978-5-7882-0435-2. – [2008 – 826] п 32.965

66 Хи­мия тех­но­ло­ги­я­се. Хи­мия сә­нә­га­те. Азык-тө­лек сә­нә­га­те.

Ме­тал­лур­гия. Кар­дәш тар­мак­лар

Хи­ми­чес­кая тех­но­ло­гия. Хи­ми­чес­кая про­мыш­лен­ность. Пи­ще­вая

про­мыш­лен­ность. Ме­тал­лур­гия. Родст­вен­ные от­рас­ли

^ 66.0 Хи­мия тех­но­ло­ги­я­се

Хи­ми­чес­кая тех­но­ло­гия


1106. Зи­ят­ди­но­ва Ю. Н. The basics of process technology (ос­но­вы тех­но­ло­ги­чес­ких про­цес­сов) : учеб. по­со­бие / Ю. Н. Зи­ят­ди­но­ва, Э. Э. Ва­ле­е­ва, А. Н. Без­ру­ков. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 80 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 80 (9 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-7882-0542-7. – [2008 – 764] п

35

1107. Ив­шин В. П. Ин­тел­лек­ту­аль­ная ав­то­ма­ти­ка в кур­со­вых и дип­лом­ных про­ек­тах : учеб. по­со­бие / В. П. Ив­шин, И. А. Дю­ди­на, А. В. Фа­фу­рин. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008 – 104 с.: табл.; 29 см. – 100 экз. – ISBN 978-5-7882-0594-6. – [2008 – 1052] 35

1108. Те­рю­шов И. Н. Ав­то­ма­ти­за­ция тех­но­ло­ги­чес­ких про­цес­сов и про­из­водств : лаб. прак­ти­кум / И. Н. Те­рю­шов, В. А. Фа­фу­рин. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 288 с.: схем, табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 288 (10 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-5-7882-0435-2. – [2008 – 821] п 32.965


661 Төп хи­мия тех­но­ло­ги­я­се про­дукт­ла­ры

Про­дук­ты ос­нов­ной хи­ми­чес­кой тех­но­ло­гии


1109. Хи­ми­чес­кая тех­но­ло­гия ор­га­ни­чес­ких ве­ществ : учеб. по­со­бие / Т. Н. Ка­ча­ло­ва и др. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 140 с.: схем., табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 136 (8 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-5-7882-0523-6. – [2008 – 822] п 35


662 Шарт­лау­чан мат­дә­ләр. Ягу­лык­лар

Вз­рыв­ча­тые ве­щест­ва. Топ­ли­ва


1110. Ма­дя­кин Ф. П. Ком­по­нен­ты и про­дук­ты сго­ра­ния пи­ро­тех­ни­чес­ких сос­та­вов : по­ли­ме­ры и оли­го­ме­ры : учеб. по­со­бие / Ф. П. Ма­дя­кин, Н. А. Ти­хо­но­ва. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 492 с.: табл., рис.; 21 см. – Биб­ли­огр.: с. 474 – 485 (140 назв.). – 200 экз. – ISBN 978-5-7882-0540-3. – [2008 – 785] п оф 35.63


663/664 Азык-тө­лек сә­нә­га­те. Азык-тө­лек җи­теш­те­рү

Пи­ще­вая про­мыш­лен­ность. Пи­ще­вые про­из­водст­ва


1111. Ки­та­евс­кая С. В. То­ва­ро­ве­де­ние про­до­вольст­вен­ных то­ва­ров. Про­дук­ты рас­ти­тель­но­го про­ис­хож­де­ния : учеб. по­со­бие / С. В. Ки­та­евс­кая, Е. В. Ни­ки­ти­на, О. А. Ре­шет­ник. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 224 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 220 (8 назв.). – 200 экз. – ISBN 978-5-7882-0584-7. – [2008 – 917] п 65.304.25


663.1 Мик­ро­би­о­ло­гик про­из­водст­во­лар

Мик­ро­би­о­ло­ги­чес­кие про­из­водст­ва


1112. Ива­нов А. В. Ра­ди­о­вак­ци­ны : проб­ле­мы и перс­пек­ти­вы / А. В. Ива­нов, Р. Н. Ни­за­мов, Г. В. Ко­ню­хов. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 499 с.: табл.; 21 см. – Биб­ли­огр. в кон­це гл. – 1000 экз. – ISBN 978-5-98180-580-6 (в пер.). – [2008 – 980] п оф 52.6


664.3 Азык-тө­лек май­ла­ры җи­теш­те­рү

Про­из­водст­во пи­ще­вых жи­ров и ма­сел


1113. Те­о­рия экст­рак­ции рас­ти­тель­ных ма­сел : ме­тод. ука­за­ния / [сост. Л. М. Ос­та­нин, Ю. Н. Са­ха­ров]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 32 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 32 (5 назв.). – 100 экз. – [2008 – 781] 36


664.6/.7 Он тар­ту-яр­ма һәм ик­мәк пе­ше­рү про­из­водст­во­сы

Му­ко­моль­но-кру­пя­ное и хле­бо­пе­кар­ное про­из­водст­во


1114. Тех­но­ло­гия хле­ба, кон­ди­терс­ких и ма­ка­рон­ных из­де­лий : учеб. по­со­бие для кур­со­во­го и дип­лом. про­ек­ти­ро­ва­ния / З. Ш. Мин­га­ле­е­ва и др. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 132 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 129 – 130 (17 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-5-7882-0539-7. – [2008 – 851] п 36.83


665 Май­лар, ба­ла­выз, нефть про­дукт­ла­ры тех­но­ло­ги­я­се

Тех­но­ло­гия ма­сел, жи­ров, вос­ков, неф­теп­ро­дук­тов

665.6/.7 Нефть һәм сә­нә­гать­нең күр­ше тар­мак­ла­ры про­цесс­ла­ры һәм про­дукт­ла­ры

Про­цес­сы и про­дук­ты неф­тя­ной и смеж­ных от­рас­лей

про­мыш­лен­нос­ти


1115. Ге­ли и студ­ни в неф­теп­ро­мыс­ло­вом де­ле : ме­тод. ука­за­ния / [сост. С. В. Кру­пин]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 56 с.: табл., рис.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 54 – 55 (15 назв.). – 100 экз. – [2008 – 843] 24

1116. Гре­чу­хи­на А. А. Со­вер­шенст­во­ва­ние ра­бо­ты ус­та­но­вок пе­ре­гон­ки неф­ти : учеб. по­со­бие / А. А. Гре­чу­хи­на, А. А. Ел­пи­динс­кий, А. Е. Пан­те­ле­е­ва. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 120 с.: схем., табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 109 – 118 (96 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-7882-0581-6. – [2008 – 902] п 26.343.1


666 Пы­я­ла һәм бал­чык­тан әй­бер­ләр ясау сә­нә­га­те. Бө­реш­те­рү­че

мат­дә­ләр җи­теш­те­рү. Эмаль­ләр һәм ясал­ма таш­лар җи­теш­те­рү

Сте­коль­ная и ке­ра­ми­чес­кая про­мыш­лен­ность. Про­из­водст­во

вя­жу­щих. Про­из­водст­во эма­лей и ис­кусст­вен­ных кам­ней

^ 666.3/.7 Бал­чык­тан ясал­ган әй­бер­ләр сә­нә­га­те

Ке­ра­ми­чес­кая про­мыш­лен­ность


1117. Са­ла­хов А. М. Вве­де­ние в тех­но­ло­гию ке­ра­ми­ки : учеб. по­со­бие / А. М. Са­ла­хов. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 200 с.: табл., рис.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 188 (13 назв.). – Прил.: с. 189 – 198. – 150 экз. – ISBN 978-5-7882-0587-8. – [2008 – 919] п 35.41


667 Буя­у­лар һәм лак­лы-буя­у­лы ма­те­ри­ал­лар җи­теш­те­рү һәм кул­ла­ну

Про­из­водст­во и при­ме­не­ние кра­си­те­лей и ла­кок­ра­соч­ных ма­те­ри­а­лов


1118. Ла­кок­ра­соч­ные ма­те­ри­а­лы и пок­ры­тия : тер­ми­нол. сло­варь / [сост. Н. К. Ша­фи­гул­лин, А. В. Со­ро­ков]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 32 с.; 20 см. – 100 экз. – [2008 – 583] п 35.74


67/68 Сђнђ­гать тар­мак­ла­ры џђм џљнђрлђр

Раз­лич­ные от­рас­ли про­мыш­лен­нос­ти и ре­мес­ла


1119. Но­вые тех­но­ло­гии и ма­те­ри­а­лы лег­кой про­мыш­лен­нос­ти : IV Меж­ду­нар. науч.-практ. конф. сту­ден­тов и мо­ло­дых уче­ных (21 – 23 мая 2008 г.) : сб. ст. / [ред­кол.: И. Ш. Аб­дул­лин и др.]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 320 с.: рис., табл.; 20 см. – В со­держ. авт.: И. Ш. Аб­дул­лин, Э. Ф. Воз­не­сенс­кий, И. В. Кра­си­на, В. Х. Аб­дул­ли­на, В. П. Ти­хо­но­ва, И. А. Ара­ке­лян, Л. А. Та­ра­сов, Р. Х. Фат­хут­ди­нов, Н. Ф. Ка­ша­пов, Н. Б. Со­ловь­е­ва, Е. В. Пан­те­ле­е­ва и др. – Биб­ли­огр. в кон­це ст. – 100 экз. – [2008 – 769] п

65.30


^ 674 Агач эш­кәр­тү сә­нә­га­те

Де­ре­во­об­ра­ба­ты­ва­ю­щая про­мыш­лен­ность


1120. Ти­мер­ба­ев Н. Ф. Ос­но­вы науч­ных исс­ле­до­ва­ний [в об­лас­ти де­ре­во­об­ра­ба­ты­ва­ю­щей про­мыш­лен­нос­ти] : учеб. по­со­бие / Н. Ф. Ти­мер­ба­ев, Р. Г. Са­фин. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 84 с.: табл., схем.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 75 (10 назв.). – Прил.: с. 76 – 80. – 100 экз. – ISBN 978-5-7882-0538-0. – [2008 – 765] п 65.304.18


678 Юга­ры мо­ле­ку­ляр мат­дә­ләр сә­нә­га­те. Ре­зи­на сә­нә­га­те.

Пласт­мас­са­лар сә­нә­га­те

Про­мыш­лен­ность вы­со­ко­мо­ле­ку­ляр­ных ве­ществ. Ре­зи­но­вая

про­мыш­лен­ность. Про­мыш­лен­ность пласт­масс


^ 1121. Вал­ко­вое обо­ру­до­ва­ние в сов­ре­мен­ной тех­но­ло­гии из­го­тов­ле­ния из­де­лий из по­ли­ме­ров : учеб. по­со­бие / Ю. В. Пе­ру­хин и др. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 120 с.: табл., схем. – Биб­ли­огр.: с. 118 – 119 (12 назв.). – 150 экз. ISBN 978-5-7882-0528-1. – [2008 – 802] п 24.7

1122. Его­ро­ва С. Р. Тех­но­ло­гия про­из­водст­ва ка­та­ли­за­то­ров : текс­ты лек­ций / С. Р. Его­ро­ва. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 144 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 139 – 140 (21 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-7882-0532-8. – [2008 – 763] п 35.11

1123. За­ки­ро­ва Л. Ю. Ох­ра­на тру­да в ре­зи­но­вой про­мыш­лен­нос­ти : текс­ты лек­ций / Л. Ю. За­ки­ро­ва. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 80 с.: табл., схем. – Биб­ли­огр.: с. 77 (5 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-7882-0556-4. – [2008 – 777] п 35.728

1124. Зи­ят­ди­но­ва Ю. Н. What are polymers? (что та­кое по­ли­ме­ры?) : учеб. по­со­бие / Ю. Н. Зи­ят­ди­но­ва, А. Н. Без­ру­ков, Э. Э. Ва­ле­е­ва. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 92 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 90 (9 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-7882-0541-0. – [2008 – 832] п 24.7

1125. Об­ще­за­водс­кое хо­зяйст­во предп­ри­я­тий : [э­нер­гет. хоз-во по­ли­мер. пр-в] : текс­ты лек­ций / Р. И. Кри­ку­нен­ко и др. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 180 с.: табл., схем. – 20 см. – Биб­ли­огр. кон­це разд. – 150 экз. – ISBN 978-5-7882-0533-5. – [2008 – 817] п 24.7

1126. По­ли­мер­ные конст­рук­ци­он­ные ма­те­ри­а­лы : ме­тод. ука­за­ния к лаб. ра­бо­те / [сост. Л. А. Зе­ни­то­ва, М. В. Ры­ло­ва, Г. Н. Ну­гу­ма­но­ва]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 52 с.: табл., схем.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 52 (12 назв.). – Прил.: с. 53 – 54. – 100 экз. – [2008 – 796] 24.7

1127. Син­тез, исс­ле­до­ва­ние свойств, мо­ди­фи­ка­ция и пе­ре­ра­бот­ка вы­со­ко­мо­ле­ку­ляр­ных со­е­ди­не­ний – IV кир­пич­ни­ковс­кие чте­ния : 12 Меж­ду­нар. конф. мо­ло­дых уче­ных, сту­ден­тов и ас­пи­ран­тов : тез. докл. (18 – 19 сент. 2008 г.). – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 220 с.: табл., схем.; 20 см. – В со­держ. авт.: К. Е. Бур­кин, Р. Р. Му­ба­рак­шин, Р. А. Ах­медь­я­но­ва, А. Г. Ли­а­ку­мо­вич, А. Д. Бу­ры­кин, И. В. Ко­ва­левс­кая, Т. Р. Са­фиул­ли­на, Л. А. Зе­ни­то­ва, А. К. Га­ли­ев, С. Н. Подъ­я­чев и др. – Биб­ли­огр. в кон­це ст. – 200 экз. – [2008 – 811] п 24.7

1128. Су­ха­нов П. П. Ана­лиз мно­го­ком­по­нент­ных по­ли­мер­ных сис­тем ме­то­да­ми ЯМР. Оли­го­мер-по­ли­мер­ные и фа­зо­вые прев­ра­ще­ния : мо­ногр. / П. П. Су­ха­нов. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2007. – 292 с.: табл., схем.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 266 – 291 (208 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-7882-0549-6. – [2008 – 844] п 24.7

1129. Ши­ны. Конст­рук­ция, ти­пы, ос­но­вы тех­но­ло­гии про­из­водст­ва : учеб. по­со­бие / А. Д. Ху­са­и­нов и др. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 128 с.: табл., рис. – Биб­ли­огр.: с. 114 – 115 (19 назв.). – Прил.: с. 116 – 126. – 100 экз. – ISBN 978-5-7882-0537-3. – [2008 – 774] п 35.728

См. 1110


681 Тө­гәл ме­ха­ни­ка, ав­то­ма­ти­ка

Точ­ная ме­ха­ни­ка, ав­то­ма­ти­ка

681.5 Ав­то­ма­ти­ка. Тех­ник ки­бер­не­ти­ка. Ав­то­мат­лаш­ты­ру тех­ни­ка­сы

Ав­то­ма­ти­ка. Тех­ни­чес­кая ки­бер­не­ти­ка. Тех­ни­ка ав­то­ма­ти­за­ции


1130. Герасимов А. В. Программируемые логические контроллеры : учеб. пособие / А. В. Герасимов, И. Н. Терюшов, А. С. Титовцев. – Казань : КГТУ, 2008. – 168 с.: табл.; 20 см. – Библиогр.: с. 163 – 164 (16 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-7882-0569-4. – [2008 – 911] п 32.965


69 Тө­зе­леш. Тө­зе­леш ма­те­ри­ал­ла­ры. Тө­зү-мон­таж эш­лә­ре

Ст­ро­и­тельст­во. Ст­ро­и­тель­ные ма­те­ри­а­лы. Ст­ро­и­тель­но-мон­таж­ные ра­бо­ты

^ 69.0 Тө­зе­леш про­из­водст­во­сы. Го­му­ми мәсь­ә­лә­ләр

Ст­ро­и­тель­ное про­из­водст­во. Об­щие воп­ро­сы


1131. Гумеров Т. Ю. Основы строительства и инженерное оборудование : учеб. пособие / Т. Ю. Гумеров, О. А. Решетник. – Казань : КГТУ, 2008. – 144 с.: табл., схем.; 20 см. – Библиогр.: с. 140 – 141 (18 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-5-7882-0552-6. – [2008 – 829] п 38


691 Төзелеш материаллары һәм әйберләре

Строительные материалы и изделия


1132. Физико-механические свойства строительных материалов : метод. пособие к практ. занятиям / [сост. Т. Ю. Гумеров, О. А. Решетник]. – Казань : КГТУ, 2008. – 68 с.: табл.; 20 см. – Библиогр.: с. 63 – 64 (24 назв.). – 150 экз. – [2008 – 904] 38.3

оставить комментарий
страница5/6
Дата22.09.2011
Размер0,83 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх