КИ­тап ел­ъяз­МА­сы к­ниж­ная ле­ТО­пись icon

КИ­тап ел­ъяз­МА­сы к­ниж­ная ле­ТО­письстраницы: 1   2   3   4   5   6
вернуться в начало
скачать
^

34 Хо­кук. Юри­дик фђннђр


Пра­во. Юри­ди­чес­кие нау­ки

340 Хо­кук. Хо­кук фә­не­нә ке­реш. Алым­нар һәм яр­дәм­че хо­кук фән­нә­ре

^ Пра­во в це­лом. Про­пе­дев­ти­ка. Ме­то­ды и вс­по­мо­га­тель­ные пра­во­вые

нау­ки


948 – 48а. Ак­ту­аль­ные воп­ро­сы пра­ва и пра­воп­ри­ме­ни­тель­ной прак­ти­ки : ма­те­ри­а­лы «К­руг­ло­го сто­ла», про­вед. в НКФ МГ­ЭИ (26 сент. 2007 г.) / [ред­кол. Н. Н. Ков­тун и др.]. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2007. – 20 см. – 100 экз.

Вып. 1. – 112 с.: табл. – В со­держ. авт.: А. С. Алек­санд­ров, А. А. Кух­та, Ш. Р. Га­лиул­лин, М. М. Гиль­ма­нов, Э. Ф. Гу­ме­ро­ва, П. А. Ка­ба­нов, Н. Н. Ков­тун, Р. В. Яр­цев, Р. Р. Ма­ги­зов, Б. В. Са­та­ров и др.– [2008 – 768] п

Вып. 2. – 132 с. – В со­держ. авт.: Ю. О. Ал­ма­е­ва, М. А. Вят­ки­на, М. М. Гиль­ма­нов, Ю. К. Гри­цен­ко, Ш. Р. Га­лиул­лин, П. А. Ка­ба­нов, В. Б. Кал­мы­ков, О. В. Юр­ки­на, А. А. Кух­та, Т. В. Ло­бо­ва и др. – [2008 – 747] п 67.0

949. Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние и пра­во­ре­а­ли­за­ция / Л. Т. Ба­ку­ли­на и др. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 164 с.; 21 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-98180-609-4. – [2008 – 995] п оф 67.0


341 Ха­лы­ка­ра хо­кук

Меж­ду­на­род­ное пра­во


950. Лут­фул­лин Р. Р. Римс­кое пра­во : учеб.-ме­тод. комп­лекс / Р. Р. Лут­фул­лин. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2007. – 120 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 103 – 108 (141 назв.). – 100 экз. – [2008 – 758] п 67.412


342 Дәү­ләт хо­ку­кы. Конс­ти­ту­ци­он хо­кук. Ад­ми­нист­ра­тив хо­кук

Го­су­дарст­вен­ное пра­во. Конс­ти­ту­ци­он­ное пра­во. Ад­ми­нист­ра­тив­ное

пра­во


951. Та­тарс­тан Рес­пуб­ли­ка­сы Конс­ти­ту­ци­я­се. – Ка­зан : Сүз, 2008. – 95 б.; 21 см. – Та­тар., рус. – 3000 д. – ISBN 978-5-98356-064-2.

Конс­ти­ту­ция Рес­пуб­ли­ки Та­тарс­тан. – [2008 – 295] 67.400.1

952. Лут­фул­лин Р. Р. Конс­ти­ту­ци­он­ное пра­во Рос­сии : учеб.-ме­тод. комп­лекс / Р. Р. Лут­фул­лин, Г. Ю. Но­са­нен­ко. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2007. – 117 с.; 20 см. – Биб­ли­огр. в кон­це тем. – 100 экз. – [2008 – 767] п 67.400.1

953. Но­са­нен­ко Г. Ю. Конс­ти­ту­ци­он­ное пра­во : учеб.-ме­тод. комп­лекс / Г. Ю. Но­са­нен­ко. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 96 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 91 – 94 (43 назв.). – 100 экз. – [2008 – 727] п 67.400.1

954. Участ­ни­ки кон­кур­са на со­ис­ка­ние пре­мии пра­ви­тельст­ва Рес­пуб­ли­ки Та­тарс­тан за ка­чест­во (2007 – 2008). – Ка­зань : Мир без гра­ниц, 2008. – 56 с.: фот.; 29 см. – 999 экз. – [2008 – 1054] 67.400.1

955. Ху­са­и­нов З. Ф. Эко­но­ми­чес­кая функ­ция Рос­сийс­кой го­су­дарст­вен­нос­ти : со­ци­аль­но-пра­во­вые и по­ли­ти­чес­кие ас­пек­ты / З. Ф. Ху­са­и­нов. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 292 с.; 21 см. – Биб­ли­огр. в кон­це гл. – 200 экз. – ISBN 978-5-98180-598-1 (в пер.). – [2008 – 998] п оф 67.400.1

956. Чер­не­е­ва А. М. Ад­ми­нист­ра­тив­ное пра­во : учеб.-ме­тод. комп­лекс / А. М. Чер­не­е­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 54 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр. в кон­це разд. – 100 экз. – [2008 – 745] п 67.400.1


  1. Ќи­на­ять хо­ку­кы. Ќи­на­ять­чел суд эшлђ­рен баш­ка­ру.

Кри­ми­но­ло­гия. Кри­ми­на­лис­ти­ка

Уго­лов­ное пра­во. Уго­лов­ное су­доп­ро­из­водст­во.

Кри­ми­но­ло­гия. Кри­ми­на­лис­ти­ка


^ 957. Ба­гаут­ди­нов Ф. Н. Че­ло­век. За­кон. Ору­жие : ак­ту­ал. пробл. за­кон. и не­за­кон. обо­ро­та ору­жия / Ф. Н. Ба­гаут­ди­нов, А. И. Шир­кин. – Ка­зань : Та­тар. кн. изд-во, 2008. – 239 с.; 21 см. – Биб­ли­огр.: с. 174 – 190 (248 назв.). – Прил.: с. 191 – 238. – 1000 экз. –ISBN 978-5-298-01784-8 (в пер.). – [2008 – 1003] п оф 67.408

958. Ма­ка­ро­ва Т. В. Сбор­ник за­дач по уго­лов­но­му пра­ву / Т. В. Ма­ка­ро­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 84 с.; 20 см. – 100 экз. – [2008 – 731] п 64.408

959. Ма­ка­ро­ва Т. В. Уго­лов­ное пра­во (осо­бен­ная часть) : ме­тод. ука­за­ния по вы­пол­не­нию конт­рол. ра­бот по спец. 030501.65 Юрисп­ру­ден­ция / Т. В. Ма­ка­ро­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 39 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: c. 26 – 30 (104 назв.). – 100 экз. – [2008 – 750] п 67.408

960. Ма­ка­ро­ва Т. В. Уго­лов­ное пра­во (осо­бен­ная часть) : ме­тод. ука­за­ния по вы­пол­не­нию конт­рол. ра­бот по спец. 030501.65 Юрисп­ру­ден­ция / Т. В. Ма­ка­ро­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 44 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: c. 30 – 36 (108 назв.). – 100 экз. – [2008 – 750] п 67.408

961. Ма­ка­ро­ва Т. В. Уго­лов­ное пра­во : учеб.-ме­тод. комп­лекc / Т. В. Ма­ка­ро­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 120 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 105 – 119 (156 назв.). – 100 экз. – [2008 – 716] п 67.408


347 Граҗ­дан­лык хо­ку­кы. Суд тө­зе­ле­ше

Граж­данс­кое пра­во. Су­доуст­ройст­во


962. Ал­ма­е­ва Ю. О. Се­мей­ное пра­во : ме­тод. ука­за­ния по вы­пол­не­нию конт­рол. ра­бот по спец. 030501.65 Юрисп­ру­ден­ция / Ю. О. Ал­ма­е­ва, Ю. А. Хорь­ков. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2007. – 32 с.; 20 см. – Биб­ли­огр. в кон­це ва­ри­ан­тов. – 100 экз. – [2008 – 759] п 67.404

963. Га­ли­ах­ме­то­ва Р. Н. Ар­бит­раж­ный про­цесс : учеб.-ме­тод. комп­лекс / Р. Н. Га­ли­ах­ме­то­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 44 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 19 – 20 (29 назв.). – 100 экз. – [2008 – 714] п 67.410

964. Га­ли­ах­ме­то­ва Р. Н. Но­та­ри­ат : учеб.-ме­тод. комп­лекс / Р. Н. Га­ли­ах­ме­то­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2007. – 20 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 14 – 17 (53 назв.). – 100 экз. – [2008 – 712] п 67.410

965. Пла­ны се­ми­нарс­ких за­ня­тий по граж­данс­ко­му пра­ву (осо­бен­ная часть) / [сост. Е. В. Коб­чи­ко­ва]. – Ка­зань : ТГГ­ПУ, 2008. – 82 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр. в кон­це тем. – 100 экз. – [2008 – 815] п 64.404

966. То­ка­ре­ва К. Г. Граж­данс­кое пра­во : ме­тод. ре­ко­мен­да­ции по вы­пол­не­нию конт­рол. ра­бот по спец. 030501.65 Юрисп­ру­ден­ция / К. Г. То­ка­ре­ва, Ю. А. Хорь­ков. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2007. – 31 с.; 20 см. – Биб­ли­огр. в кон­це тем. – 100 экз. – [2008 – 748] п 67.404

967. Чер­не­е­ва А. М. Фи­нан­со­вое пра­во : учеб.-ме­тод. комп­лекс / Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 32 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 28 – 31 (66 назв.). – 100 экз. – [2008 – 756] п 67.404

968. Ша­ки­ро­ва А. Р. Граж­данс­кое пра­во : учеб.-ме­тод. комп­лекс / А. Р. Ша­ки­ро­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 132 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 125 – 131 (124 назв.). – 100 экз. – [2008 – 740] 67.404

969. Ша­ки­ров Х. С. Про­цес­су­аль­ное до­ку­мен­то­ве­де­ние : учеб.-ме­тод. комп­лекс / Х. С. Ша­ки­ров. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 52 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 47 – 51 (71 назв.). – 100 экз. – [2008 – 707] п 67.71


349 Хо­кук­ның мах­сус тар­мак­ла­ры. Кат­наш ха­рак­тер­да­гы хо­кук

тар­мак­ла­ры

Спе­ци­аль­ные от­рас­ли пра­ва. От­рас­ли пра­ва сме­шан­но­го ха­рак­те­ра

349.2 Хез­мәт хо­ку­кы

Тру­до­вое пра­во


970. Тру­до­вое пра­во : ме­тод. по­со­бие / [сост. С. И. Га­ли­е­ва, Л. Г. Щу­ри­ко­ва]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 96 с.: табл.; 20 см. – 150 экз. – [2008 – 918] п 67.405


35 Дәү­ләт ад­ми­нист­ра­ция ида­рә­се. Хәр­би эш

Го­су­дарст­вен­ное ад­ми­нист­ра­тив­ное уп­рав­ле­ние. Во­ен­ное де­ло


971. Габ­ду­рах­ма­но­ва Н. Н. Эти­ка и куль­ту­ра уп­рав­ле­ния : учеб.-ме­тод. по­со­бие / Н. Н. Габ­ду­рах­ма­но­ва. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 124 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр. в кон­це тем. – 150 экз. – ISBN 978-5-7882-0551-9. – [2008 – 800] п 67.401


351/354 Дәү­ләт ад­ми­нист­ра­ция ида­рә­се

Го­су­дарст­вен­ное ад­ми­нист­ра­тив­ное уп­рав­ле­ние


972. Ком­му­ни­ка­ции в сис­те­ме уп­рав­ле­ния : ме­тод. ука­за­ния / [сост. Ж. В. Са­вель­е­ва]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 48 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 26 – 45. – 100 экз. – [2008 – 906] 67.401

973. Прог­рам­ма меж­дис­цип­ли­нар­но­го го­су­дарст­вен­но­го эк­за­ме­на для спе­ци­аль­нос­ти 080504.65 «Го­су­дарст­вен­ное и му­ни­ци­паль­ное уп­рав­ле­ни­е» / [сост. К. С. Иди­а­тул­ли­на и др.]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 64 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 47 – 50 (44 назв.). – Прил.: с. 51 – 62. – 150 экз. – [2008 – 797] п 67.401

974. Участ­ко­вый – от сло­ва учас­тие : 85 лет служ­бе участ­ко­вых упол­но­мо­чен­ных ми­ли­ции. – Ка­зань : Мир без гра­ниц, 2008. – 119 с.: фот.; 29 см. – Б. т. – [2008 – 889] 67.401.213


355/359 Хәр­би эш. Хәр­би сән­гать. Хәр­би фән­нәр. Ко­рал­лы көч­ләр

Во­ен­ное де­ло. Во­ен­ное ис­кусст­во. Во­ен­ные нау­ки. Во­о­ру­жен­ные си­лы


975 – 76. Алар ил­гә җи­ңү алып кайт­ты : Нур­лат р-ны / [ред­кол.: З. Р. Вә­ли­е­ва һ. б.]. – Ка­зан : Хә­тер ки­та­бы, 2008. – 27 см. – Та­тар., рус. – 1000 д. – ISBN 5-94113-084-8 (төпл.).

Т. 1 («А» – «Л»). – 352 б.

Т. 2 («М» – «Я»). – 320 б.

Они вер­ну­лись с По­бе­дой : Нур­лат. р-н. – [2008 – 220] п 68

977. Ла­ри­о­нов В. Со сле­за­ми на гла­зах… / В. Ла­ри­о­нов; [сост. Су­лей­ман Сар­ма­ди­я]. – Ка­зань : б. и., 2008. – 111 с.: ил.; 21 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-85247-249-6 (в пер.). – [2008 – 880] 68


^ 36 Ру­хи һәм мат­ди тор­мыш их­ти­яҗ­ла­рын тәэ­мин итү. Со­ци­аль

тәэ­ми­нат. Со­ци­аль яр­дәм. То­рак бе­лән тәэ­мин итү. Ст­ра­хо­ва­ние

Обес­пе­че­ние ду­хов­ных и ма­те­ри­аль­ных жиз­нен­ных пот­реб­нос­тей.

Со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние. Со­ци­аль­ная по­мощь. Обес­пе­че­ние

жи­ли­щем. Ст­ра­хо­ва­ние


978. Гал­ки­на Э. Ю. Ст­ра­хо­ва­ние : учеб.-ме­тод. комп­лекс / Э. Ю. Гал­ки­на. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 64 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 58 – 59 (22 назв.). – Прил.: с. 60 – 62. – 100 экз. – [2008 – 719] п

65.271

979. Ла­ри­о­но­ва Т. П. Меж­сек­тор­ное со­ци­аль­ное парт­нерст­во в бла­гот­во­ри­тель­ной де­я­тель­нос­ти : мо­дель Та­тарс­та­на / Т. П. Ла­ри­о­но­ва. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 170 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 115 – 135 (167 наз.). – Прил.: с. 135 – 168. – 500 экз. – ISBN 978-5-98180-604-9. – [2008 – 993] п оф 65.272

См. 914 – 15

37 Ха­лык мђ­га­ри­фе. Тђр­бия. Укы­ту. Буш ва­кыт­ны оеш­ты­ру

На­род­ное об­ра­зо­ва­ние. Вос­пи­та­ние. Обу­че­ние. Ор­га­ни­за­ция до­су­га

37.0 Мђ­га­риф, тђр­бия џђм укы­ту­ныћ го­му­ми мђсьђлђлђ­ре

Об­щие воп­ро­сы об­ра­зо­ва­ния, вос­пи­та­ния и обу­че­ния


980 – 81. Вест­ник Ми­нис­терст­ва об­ра­зо­ва­ния и нау­ки Рес­пуб­ли­ки Та­тарс­тан / [ху­дож. Р. А. Сай­фул­ли­на]. – Ка­зань : Ма­га­риф, 2008. – 20 см.

№ 2. – 60 с. – 2100 экз. – [2008 – 855] п

№ 3. – 65 с. – 1840 экз. – [2008 – 856] п 74

982. Ер­мо­ла­ев И. П. Пред­шест­вен­ни­ца Ка­занс­ко­го уни­вер­си­те­та : к 250-ле­тию Пер­вой ка­зан. гим­на­зии / И. П. Ер­мо­ла­ев, А. И. Ер­мо­ла­ев. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 310 с.: рис.; 21 см. – Биб­ли­огр.: с. 273 – 279. – Прил.: с. 260 – 272. – 250 экз. – ISBN 978-5-98180-571-4 (в пер.). – [2008 – 981] п оф

74

983. Проб­ле­мы со­вер­шенст­во­ва­ния сис­те­мы фи­зи­чес­ко­го вос­пи­та­ния в выс­ших учеб­ных за­ве­де­ни­ях в сов­ре­мен­ных ус­ло­ви­ях : ма­те­ри­а­лы науч.-практ. конф. (21 – 23 апр.). – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 284 с.: табл.; 20 см. – В со­держ. авт.: Р. Г. Абул­ха­но­ва, Л. Н. Абу­та­ли­по­ва, И. А. Зе­ну­ков, Г. Д. Гей­ко, И. Н. Му­син, В. В. Ач­ка­сов, С. Б. Нар­зу­ла­ев, Ю. А. Ба­буш­кин, А. Я. Бо­ри­сов, Л. А. Бе­ля­ев и др. – Биб­ли­огр. в кон­це ст. – 130 экз. – [2008 – 805] п 74

^ 984. Третья в Рос­сии, пер­вая в Ка­за­ни : к 250-ле­тию со дня ос­но­ва­ния Пер­вой Ка­зан. гим­на­зии / [ред­кол.: Д. И. Иб­ра­ги­мов, Ю. А. Лек­си­на, В. И. Шиш­кин]. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 374 с.: фот.; 21 см. – 150 экз. – ISBN 978-5-98180-597-4 (в пер.). – [2008 – 982] п оф 74

985. Ша­кирд­жан Та­ги­ров – пе­да­гог, прос­ве­ти­тель, ху­дож­ник : к 150-ле­тию со дня рож­де­ния / [сост. В. Р. Та­ги­ров, Р. Р. Сул­та­но­ва; ред­кол.: К. М. Мин­нул­лин и др.]. – Ка­зань : ИЯ­ЛИ им. Г. Иб­ра­ги­мо­ва, 2008. – 68 с.: фот.; 29 см. – Биб­ли­огр.: с. 64 – 65 (40 назв.). – Б. т. – ISBN 978-5-93091-109-1. – [2008 – 895] п 74


^ 373 Мђктђпкђчђ тђр­бия џђм бе­лем бирњ. Го­му­ми мђктђп бе­ле­ме.

Го­му­ми бе­лем мђктђ­бе

Дош­коль­ное вос­пи­та­ние и об­ра­зо­ва­ние. Об­щее школь­ное об­ра­зо­ва­ние. Об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ная шко­ла


986. Зин­ну­ро­ва Ф. М. Уй­нап укый са­бый­лар : ло­го­пед­лар, тәр­би­я­че­ләр һ. укы­ту­чы­лар өчен ме­тод. кул­лан­ма / Ф. М. Зин­ну­ро­ва. – Ка­зан : Мә­га­риф, 2008. – 159 б.: рәс.; 21 см. – Биб­ли­огр.: 158 б. (13 исем.). – 4000 д. – ISBN 978-5-7761-1766-4 (төпл.).

Зин­ну­ро­ва Ф. М. Учим­ся иг­ра­ю­чи : ме­тод. по­со­бие для ло­го­пе­дов, вос­пи­та­те­лей и учи­те­лей. – [2008 – 271] п оф 74.1

987. Проб­ле­мы по­вы­ше­ния ка­чест­ва хи­ми­чес­ко­го об­ра­зо­ва­ния в ус­ло­ви­ях пе­ре­хо­да на про­филь­ное обу­че­ние в сред­них шко­лах : ма­те­ри­а­лы I Респ. науч.-ме­тод. конф. учи­те­лей хи­мии (24 апр. 2008 г.) / [ред­кол.: Л. В. Ов­си­ен­ко и др.]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 292 с.: табл., рис.; 20 см. – Биб­ли­огр. в кон­це ст. – 150 экз. – [2008 – 806] п 74.1


373.167.1 Дђ­рес­леклђр џђм уку ярдђм­леклђ­ре

Учеб­ни­ки и учеб­ные по­со­бия


988. Ма­те­ма­ти­ка : дүрть­ел­лык башл. та­тар мәкт. 2нче с-фы өчен д-лек : 2 кис. / М. И. Мо­ро һ.б. – Ка­зан : Мә­га­риф, 2008. – 27 см. – 7500 д.

1 кис. – 80 б.: рәс. – ISBN 978-5-7761-1782-4 (төпл­.).

Ма­те­ма­ти­ка : учеб. для 2 кл. че­ты­рех­лет. нач. шк. – Ч. 1. – [2008 – 264] п оф 22.1я71

989. Ма­һи­я­ро­ва З. М. Әдәп­ле бу­лып үсә­без : укы­ту-ме­то­ди­ка әс­ба­бы / З. М. Ма­һи­я­ро­ва. – Ка­зан : КД­ТУ, 2008. – 100 б.; 20 см. – Биб­ли­огр.: 95 – 96 б. (17 исем.). – 100 д. – ISBN 978-5-7882-0579-3.

[Ма­хи­я­ро­ва З. М. Мы рас­тем вос­пи­тан­ны­ми]. – [2008 – 293] п

81.2

990. Нигъ­мә­тул­ли­на Р. Р. Та­тар­ча да ях­шы бел : конт­роль тест­лар һәм текст­лар : рус те­лен­дә ур­та го­му­ми бе­лем би­рү­че мәкт. 7нче с-ф уку­чы­ла­ры өчен ярд. (рус те­лен­дә сөй­лә­шү­че ба­ла­лар өчен) / Р. Р. Нигъ­мә­тул­ли­на. – Ка­зан : Мә­га­риф, 2008. – 79 б.; 21 см. – 2000 д. – ISBN 978-5-7761-1826-5.

Ниг­ма­тул­ли­на Р. Р. Конт­роль­ные тес­ты и текс­ты по та­тарс­ко­му язы­ку : по­со­бие для уча­щих­ся 7 кл. сред. об­ще­об­ра­зо­ват. шк. с рус. яз. обу­че­ния. – [2008 – 288] п оф 81.2я721

991. Са­фиул­ли­на Ф. С. Та­тар те­ле : рус те­лен­дә ур­та го­му­ми бе­лем би­рү­че мәкт. 9нчы с-фы өчен д-лек (рус те­лен­дә сөй­лә­шү­че ба­ла­лар өчен) / Ф. С. Са­фиул­ли­на, К. С. Фәт­кул­ло­ва. – Яңа­дан эш­лән­гән һ. ту­лыл. 3-бас­ма. – Ка­зан : Мә­га­риф, 2008. – 159 б: рәс.; 21 см. – 8900 д. – ISBN 978-5-7761-1858-6 (төпл.).

Са­фиул­ли­на Ф. С. Та­тарс­кий язык : учеб. для 9 кл. сред. об­ще­об­ра­зо­ват. шк. с рус. яз. обу­че­ния (для русс­ко­я­зыч­ных уча­щих­ся). – [2008 – 284] п оф 81.2я721

^ 992. Хәй­дә­ро­ва Р. З. Та­тар те­ле : рус те­лен­дә ур­та го­му­ми бе­лем би­рү­че мәкт. 9нчы с-фы өчен д-лек (рус те­лен­дә сөй­лә­шү­че ба­ла­лар өчен) / Р. З. Хәй­дә­ро­ва, Р. Л. Ма­ла­фе­е­ва, З. М. Шаһ­га­ле­е­ва; [рәс­са­мы Р. Хә­би­бул­лин]. – Ка­зан : Мә­га­риф, 2008. – 175 б.: табл.; 21 см. – 15400 д. – ISBN 978-5-7761-1854-8 (төпл.).

Хай­да­ро­ва Р. З. Та­тарс­кий язык : учеб. для 9 кл. сред. об­ще­об­ра­зо­ват. шк. с рус. яз. обу­че­ния (для русс­ко­я­зыч­ных уча­щих­ся). – [2008 – 278] п оф

81.2я721

^ 993. Ва­силь­е­ва В. Н. Учеб­ник фран­цуз­ко­го язы­ка для 6 клас­са об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ных учеб­ных за­ве­де­ний / В. Н. Ва­силь­е­ва, Л. Р. Ни­за­ми­е­ва, Ф. Ф. Ха­ри­сов; [ху­дож. В. Се­ме­но­ва]. – Ка­зань : Хэ­тер, 2008. – 199 с.: рис., табл.; 22 см. – 4100 экз. – ISBN 978-5-94113-266-9 (в пер.). – [2008 – 983] п оф 81.2Фря721

994. Гай­нут­ди­нов Х. Ш. Аст­ро­но­мия : учеб. по­со­бие для 11 кл. / Х. Ш. Гай­нут­ди­нов. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 234 с.: рис., табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 224 – 228 (74 назв.). – 1000 экз. – ISBN 978-5-98180-545-5. – [2008 – 964] п оф 74.262.26

995. Са­фиул­ли­на Ф. С. Ба­зо­вый та­тарс­ко-русс­кий и русс­ко-та­тарс­кий сло­варь для школь­ни­ков : прил. к учеб. та­тар. яз. для русс­ко­я­зыч. уча­щих­ся / Ф. С. Са­фиул­ли­на. – Ка­зань : Та­рих, 2008. – 64 с.; 20 см. – 10000 экз. – ISBN 978-5-94113-269-0. – [2008 – 1010] п оф 81.2я2


оставить комментарий
страница4/6
Дата22.09.2011
Размер0,83 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх