КИ­тап ел­ъяз­МА­сы к­ниж­ная ле­ТО­пись icon

КИ­тап ел­ъяз­МА­сы к­ниж­ная ле­ТО­письстраницы: 1   2   3   4   5   6
вернуться в начало
скачать

Со­ци­о­ло­гия^ 908. Аб­ра­ни­на Т. С. Тех­но­ло­гия со­ци­аль­ной ра­бо­ты : учеб.-ме­тод. по­со­бие / Т. С. Аб­ра­ни­на, Р. А. Ки­я­мо­ва. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 92 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 81 – 83 (34 назв.). – Прил.: с. 84 – 87. – 100 экз. – ISBN 978-5-7882-0545-8. – [2008 – 907] п 60.5

909. Ме­то­до­ло­гия науч­но­го поз­на­ния сов­ре­мен­но­го об­щест­ва : ма­те­ри­а­лы Респ. науч. конф. (18 апр. 2007 г.) / [ред­кол.: Ш. М. Ва­ли­тов и др.]. – Ка­зань : КГФ­ЭИ, 2008. – 119 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр. в кон­це ст. – В со­держ. авт.: Ф. Г. Зи­ят­ди­но­ва, А. П. Ку­ла­пин, М. А. Ну­га­ев, Н. П. Ря­бов, А. Ш. На­за­ро­ва, Ф. Б. Ми­хай­лов, В. В. Му­ру­го­ва, Ю. В. Бур­бо, И. Р. Ка­ли­мул­ли­на, М. М. Зи­ган­ши­на и др. – 100 экз. – [2008 – 1009] п оф 60.5

910. Мо­ро­зо­ва Г. В. Со­ци­аль­ная по­ли­ти­ка в Рос­сийс­кой Фе­де­ра­ции : учеб. по­со­бие для сту­ден­тов ву­зов / Г. В. Мо­ро­зо­ва. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 168 с.: табл.; 21 см. – 200 экз. – ISBN 978-5-98180-573-8 (в пер.). – [2008 – 970] п оф 60.5

911. Со­ци­о­ло­гия : ос­нов­ные тер­ми­ны / [сост. Р. Г. Мин­за­ри­пов]. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 132 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 109 – 110 (21 назв.). – Прил.: с. 111 – 131. – 150 экз. – ISBN 978-5-98180-561-5. – [2008 – 956] п оф 60.5

См. 1044


32 Сђясђт

По­ли­ти­ка

323/324 Эч­ке сә­я­сәт

Внут­рен­няя по­ли­ти­ка

323/324 (470.41) Та­тарс­тан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның эч­ке сә­я­сә­те

^ Внут­рен­няя по­ли­ти­ка Рес­пуб­ли­ки Та­тарс­тан


912. Сов­ре­мен­ная та­тарс­кая на­ция : кон­цеп­ту­ал. исс­лед. / [ред­кол.: Г. Ф. Дав­лет­ши­на, Д. Г. Ги­за­тул­ли­на]. – Ка­зань : Ин-т ис­то­рии им. Ш. Мард­жа­ни АН РТ, 2007. – 247 с.: табл.; 20 см. – 500 экз. – [2008 – 868] п оф

66.3


327 Ха­лы­ка­ра мө­нә­сә­бәт­ләр. Дөнья сә­я­сә­те. Тыш­кы сә­я­сәт

Меж­ду­на­род­ные от­но­ше­ния. Ми­ро­вая по­ли­ти­ка.

Внеш­няя по­ли­ти­ка


913. Сов­ре­мен­ные проб­ле­мы меж­ду­на­род­ных от­но­ше­ний и по­ли­то­ло­гии : сб. науч. и об­ра­зо­ват. тр. / [ред­кол.: А. Г. Боль­ша­ков и др.]. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 160 с.; 20 см. – Биб­ли­огр. в кон­це ст. – В со­держ. авт.: М. В. Ар­темь­е­ва, Р. Р. Ва­ле­е­ва, Э. И. Гай­си­на, Т. А. Га­ляут­ди­нов, Э. М. Га­ре­е­ва, П. В. Гра­чов, А. Д. За­ма­ли­ев, С. Р. Ла­ты­пов, М. Р. Мат­шин, Э. Т. Ран­гу­ло­ва и др. – 60 экз. – ISBN 978-5-98180-309-6. – [2008 – 973]

66.4


328 Пар­ла­мент­лар. Ха­лык вә­кил­лек­лә­ре. Хө­кү­мәт­ләр

Пар­ла­мен­ты. На­род­ные предс­та­ви­тельст­ва. Пра­ви­тельст­ва


914. Рос­сия Фе­де­ра­ци­я­се­нең пен­сия сис­те­ма­сы ни­гез­лә­ре / Ф. Г. Аб­дул­ли­на һ. б. – Ка­зан : КДУ, 2007. – 278 б.: табл.; 21 см. – 2000 д. – ISBN 978-5-98180-492-2 (төпл.).

Ос­но­вы пен­си­он­ной сис­те­мы Рос­сийс­кой Фе­де­ра­ции. – [2008 – 297] п оф 65.272

915. Ос­но­вы пен­си­он­ной сис­те­мы Рос­сийс­кой Фе­де­ра­ции / Ф. Г. Аб­дул­ли­на и др. – Ка­зань : КГУ, 2007. – 280 с.: табл.; 21 см. – 2000 экз. – ISBN 978-5-98180-491-5 (в пер.). – [2008 – 975] п оф 65.272

^

33 Икъ­ти­сад. Икъ­ти­са­дый фђннђр


Эко­но­ми­ка. Эко­но­ми­чес­кие нау­ки

330 Икъ­ти­сад

Эко­но­ми­ка в це­лом


916. Ис­то­рия эко­но­ми­ки : ме­тод. ука­за­ния к са­мос­то­ят. ра­бо­те / [сост. Р. Д. Ха­би­бул­лин, А. Н. Зи­на­тул­ли­на, Д. Р. Ива­но­ва]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 56 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 52 – 53 (17 назв.). – 100 экз. – [2008 – 897] п 35

917. Кир­шин И. А. Ка­чест­во эко­но­ми­чес­ко­го рос­та в пе­ри­од ста­нов­ле­ния пос­тин­дуст­ри­аль­ной эко­но­ми­ки / И. А. Кир­шин. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 246 с.: табл., схем.; 21 см. – Биб­ли­огр.: с. 235 – 245 (132 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-98180-603-2 (в пер.). – [2008 – 996] п оф 35

918. Прос­ку­ри­на Т. М. Инс­ти­ту­ци­о­наль­ная эко­но­ми­ка : учеб.-ме­тод. комп­лекс / Т. М. Прос­ку­ри­на. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 44 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 42 – 43 (28 назв.). – 100 экз. – [2008 – 726] п

35

919. Са­ли­хов Б. Эко­но­ми­чес­кая те­о­рия : до­пол­нит. ма­те­ри­ал учеб.-ме­тод. комп­лек­са / Б. Са­ли­хов, Н. Л. Зе­ле­ни­на. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2007. – 127 с.; 20 см. – 100 экз. – [2008 – 766] п 35

920. Са­ли­хов Б. Эко­но­ми­чес­кая те­о­рия : до­пол­нит. ма­те­ри­ал учеб.-ме­тод. комп­лек­са / Б. Са­ли­хов, Н. Л. Зе­ле­ни­на. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2007. – 139 с.; 20 см. – 100 экз. – [2008 – 705] п 35

921. Са­ли­хов Б. Эко­но­ми­чес­кая те­о­рия : учеб.-ме­тод. комп­лекс / Б. Са­ли­хов, Н. Л. Зе­ле­ни­на. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2007. – 88 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр. в кон­це тем. – 100 экз. – [2008 – 761] п 35

922. Са­ли­хов Б. Эко­но­ми­чес­кая те­о­рия : учеб.-ме­тод. комп­лекс / Б. Са­ли­хов, Н. Л. Зе­ле­ни­на. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2007. – 96 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 95 (16 назв.). – 100 экз. – [2008 – 775] п 35

923. Ха­са­нов И. Ш. Тран­сак­ци­он­ная мо­дель эко­но­ми­чес­кой сис­те­мы (ди­а­лек­ти­ка на­ци­о­наль­но­го сче­то­водст­ва) / И. Ш. Ха­са­нов. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 354 с.: табл.; 21 см. – Биб­ли­огр.: с. 331 – 350 (215 назв.). – 1000 экз. – ISBN 978-98180-495-3 (в пер.). – [2008 – 989] п оф 35

924. Че­рез дос­ти­же­ния к приз­на­нию : респ. об­ществ. кон­курс : ру­ко­во­ди­тель го­да – 2007. – Ка­зань : б. и., 2008. – 191 с.: фот.; 27 см. – 250 экз. – ISBN 978-5-85247-251-9 (в пер.). – [2008 – 890] п 35


331 Хез­мәт. Хез­мәт ту­рын­да­гы фән. Хез­мәт икъ­ти­са­ды. Хез­мәт­не

оеш­ты­ру

Труд. Нау­ка о тру­де. Эко­но­ми­ка тру­да. Ор­га­ни­за­ция тру­да


^ 925. Джу­ма­е­ва Р. А. Ры­нок тру­да и за­ня­тость при раз­лич­ных ти­пах эко­но­ми­чес­ко­го не­рав­но­ве­сия : мо­ногр. / Р. А. Джу­ма­е­ва. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 300 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 251 – 269 (225 назв.). – Прил.: с. 270 – 295. – 100 экз. – ISBN 978-5-7882-0578-6. – [2008 – 913] п 65.240


332 Ре­ги­о­наль (җир­ле) икъ­ти­сад. Җир мәсь­ә­лә­се. То­рак ху­җа­лы­гы

Ре­ги­о­наль­ная (тер­ри­то­ри­аль­на­я) эко­но­ми­ка. Зе­мель­ный (аг­рар­ный) воп­рос. Жи­лищ­ное хо­зяйст­во


^ 926. Эко­но­ми­ка нед­ви­жи­мос­ти : ме­тод. ука­за­ния к са­мос­то­ят. ра­бо­те (для сту­ден­тов оч. фор­мы обу­че­ни­я) / [сост. А. А. Саг­де­е­ва, И. А. Гу­са­ро­ва]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 24 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 23 – 24 (20 назв.). – 100 экз. – [2008 – 901] п 65.04

927. Эко­но­ми­ка нед­ви­жи­мос­ти : ме­тод. ука­за­ния к са­мос­то­ят. ра­бо­те (для сту­ден­тов за­оч. фор­мы обу­че­ни­я) / [сост. А. А. Саг­де­е­ва, И. А. Гу­са­ро­ва]. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 28 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 26 – 27 (20 назв.). – 100 экз. – [2008 – 900] п 65.04


334 Икъ­ти­сад­ны оеш­ты­ру һәм хез­мәт­тәш­лек итү­нең фор­ма­ла­ры

Фор­мы ор­га­ни­за­ций и сот­руд­ни­чест­ва в эко­но­ми­ке


928. Ин­тел­лек­ту­аль­ный ка­пи­тал сов­ре­мен­ной ор­га­ни­за­ции : сущ­ность, ст­рук­ту­ра и ос­но­вы уп­рав­ле­ния : ма­те­ри­а­лы науч.-практ. конф. (24 сент. 2007 г.). – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2007.106 с.: табл.; 20 см. – В со­держ. авт.: Б. В. Са­ли­хов, Б. А. Ней­ма­то­ва, М. А. Ива­но­ва, Г. А. Ха­са­но­ва, А. А. Ги­ля­зо­ва, А. Е. Да­вы­дов, М. Н. Ко­со­ва, А. И. Тух­ва­тул­лин. – 100 экз. – [2008 – 730] п 65.8


336 Фи­нанс­лар. Банк­лар эше. Ак­ча

Фи­нан­сы. Бан­ковс­кое де­ло. День­ги


929. Гал­ки­на Э. Ю. Фи­нан­сы и кре­дит : учеб.-ме­тод. комп­лекс / Э. Ю. Гал­ки­на. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 52 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 50 – 51 (32 назв.). – 100 экз. – [2008 – 738] 65.262.2/65.261

930. Гал­ки­на Э. Ю. Фи­нан­сы ор­га­ни­за­ций (предп­ри­я­тий) : учеб.-ме­тод. комп­лекс / Э. Ю. Гал­ки­на. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 39 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 37 – 38 (29 назв.). – 100 экз. – [2008 – 752] п

65.290–93

931. Мит­ро­шен­ко­ва В. Ф. На­ло­ги и на­ло­го­об­ло­же­ние : учеб.-ме­тод. комп­лекс / В. Ф. Мит­ро­шен­ко­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 49 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 47 – 48 (23 назв.). – 100 экз. – [2008 – 739]

65.261.4

932. Мит­ро­шен­ко­ва В. Ф. На­ло­ги и на­ло­го­об­ло­же­ние : учеб.-ме­тод. комп­лекс / В. Ф. Мит­ро­шен­ко­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 51 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 49 – 50 (23 назв.). – 100 экз. – [2008 – 722] 65.261.4

933. Мит­ро­шен­ко­ва В. Ф. Фир­мен­ное бюд­же­ти­ро­ва­ние : учеб.-ме­тод. комп­лекс / В. Ф. Мит­ро­шен­ко­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2007. – 27 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 14 (5 назв.). – 100 экз. – [2008 – 721] п

65.261.4

934. Му­лю­ко­ва Р. Р. Фи­нан­со­вый ме­недж­мент : учеб.-ме­тод. комп­лекс / Р. Р. Му­лю­ко­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 72 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 69 – 71 (35 назв.). – 100 экз. – [2008 – 737] 65.292–2

935. Нурт­ди­нов Р. М. Ор­га­ни­за­ция де­я­тель­нос­ти ком­мер­чес­ко­го бан­ка : учеб.-ме­тод. комп­лекс / Р. М. Нурт­ди­нов. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 56 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 53 – 55 (39 назв.). – 100 экз. – [2008 – 734] 65.262.1

936. Прос­ку­ри­на Т. М. Ры­нок цен­ных бу­маг : учеб.-ме­тод. комп­лекс / Т. М. Прос­ку­ри­на. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 76 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 60 – 62 (37 назв.). – 100 экз. – [2008 – 735] 65.262.2

937. Прос­ку­ри­на Т. М. Фир­мен­ное бюд­же­ти­ро­ва­ние : учеб.-ме­тод. комп­лекс / Т. М. Прос­ку­ри­на. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2007. – 27 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 14 (5 назв.). – 100 экз. – [2008 – 721] п

65.261.3


338 Икъ­ти­са­дый хђл. Икъ­ти­са­дый сђясђт. Икъ­ти­сад белђн идарђ итњ џђм план­лаш­ты­ру. Ќи­теш­терњ. Хезмђт књрсђтњ. Бђялђр

Эко­но­ми­чес­кое по­ло­же­ние. Эко­но­ми­чес­кая по­ли­ти­ка. Уп­рав­ле­ние и пла­ни­ро­ва­ние в эко­но­ми­ке. Про­из­водст­во. Ус­лу­ги. Це­ны


938. Гра­чев И. Д. За­ко­но­да­тель­ное обес­пе­че­ние эко­но­ми­чес­ко­го прог­рес­са : экон.-мат. ос­но­вы / И. Д. Гра­чев. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 264 с.: табл., схем.; 21 см. – Биб­ли­огр.: с. 233 – 257 (285 назв.). – 200 экз. – ISBN 978-5-98180-576-9 (в пер.). – [2008 – 997] п оф 65.30

939. Ка­ленс­кая Н. В. Фор­ми­ро­ва­ние инф­раст­рук­тур­ной мо­де­ли ин­но­ва­ци­он­но­го раз­ви­тия про­мыш­лен­ных клас­те­ров (в рам­ках инс­ти­ту­ци­о­наль­но­го под­хо­да) / Н. В. Ка­ленс­кая. – Ка­зань : КГ­ТУ, 2008. – 164 с.: табл.; 20 см. –Биб­ли­огр.: с. 130 – 146 (184 назв.). – Прил.: с. 147 – 160. – 500 экз. – ISBN 978-5-98180-563-9. – [2008 – 837] п оф 65.30

940. Кон­цеп­ция фор­ми­ро­ва­ния рос­сийс­ко­го участ­ка «Санкт-Пе­тер­бург – Ка­захс­тан» в сос­та­ве но­во­го ав­то­до­рож­но­го ко­ри­до­ра «Бал­ти­ка – Ки­тай» по тер­ри­то­рии РТ. – Ка­зань : КГУ, 2008. – 100 с.: табл., схем., фот.; 29 см. – Биб­ли­огр.: с. 96 – 98 (67 назв.). – Прил.: с. 92 – 95. – 600 экз. – ISBN 978-5-98180-582-0. – [2008 – 1044] п 65.30

См. 1091


338(470+571) Рос­сия Фе­де­ра­ци­я­се­нең икъ­ти­са­дый хә­ле

Эко­но­ми­чес­кое по­ло­же­ние Рос­сийс­кой Фе­де­ра­ции


941. Сер­ге­ев М. П. Че­ло­ве­чес­кий ка­пи­тал и эко­но­ми­чес­кая бе­зо­пас­ность Рос­сии : проб­ле­мы и перс­пек­ти­вы : мо­ногр. / М. П. Сер­ге­ев, А. А. Цвет­ко­ва, А. Г. Цер­це­ил. – Ка­зань : ТГГ­ПУ, 2008. – 180 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 170 – 178 (114 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-87730-224-2. – [2008 – 852] п оф 65


339 Сәү­дә. Ха­лы­ка­ра икъ­ти­са­дый элем­тә­ләр. Бө­тен­дөнья ху­җа­лы­гы

Тор­гов­ля. Меж­ду­на­род­ные эко­но­ми­чес­кие от­но­ше­ния.

Ми­ро­вое хо­зяйст­во


942. Куз­не­цов Б. Л. Си­нер­ге­ти­чес­кий бенч­мар­кинг / Б. Л. Куз­не­цов, М. М. Ша­рам­ко. – На­бе­реж. Чел­ны : Кам­ГИ­ЭА, 2007. – 171 с.: табл., схем. – Биб­ли­огр.: с. 155 – 168 (225 назв.). – 300 экз. – ISBN 978-5-9536-0136-8. – [2008 – 816] п оф 65.5


339.1 Сәү­дә­нең го­му­ми мәсь­ә­лә­лә­ре. Ба­зар

Об­щие воп­ро­сы тор­гов­ли. Ры­нок


943. Ги­ля­зо­ва А. А. Осо­бен­нос­ти уче­та в тор­гов­ле : учеб.-ме­тод. комп­лекс / А. А. Ги­ля­зо­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2007. – 108 с.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 16 – 18 (44 назв.). – 100 экз. – [2008 – 755] п 65.290–2

944. Кат­ко­ва Л. В. Прог­но­зи­ро­ва­ние и пла­ни­ро­ва­ние в ус­ло­ви­ях рын­ка : учеб.-ме­тод. комп­лекс / Л. В. Кат­ко­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 71 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 69 – 70 (20 назв.). – 100 экз. – [2008 – 757] п 65.290–2

945. Ха­са­но­ва Г. А. Мар­ке­тинг : учеб.-ме­тод. комп­лекс / Г. А. Ха­са­но­ва. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 40 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 37 – 38 (21 назв.). – 100 экз. – [2008 – 753] п 65.290–2


339.5 Тыш­кы сәү­дә. Ха­лы­ка­ра сәү­дә

Внеш­няя тор­гов­ля. Меж­ду­на­род­ная тор­гов­ля


946. Да­вы­дов А. Е. Меж­ду­на­род­ный мар­ке­тинг : учеб.-ме­тод. комп­лекс / А. Е. Да­вы­дов. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2007. – 56 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр. в кон­це тем. – 100 экз. – [2008 – 749] п 65.290–2


339.7 Ха­лы­ка­ра фи­нанс­лар

Меж­ду­на­род­ные фи­нан­сы


947. Ве­дин Н. В. Меж­ду­на­род­ные ва­лют­но-кре­дит­ные от­но­ше­ния : учеб.-ме­тод. комп­лекс / Н. В. Ве­дин. – Ниж­не­камск : НКФ МГ­ЭИ, 2008. – 78 с.: табл.; 20 см. – Биб­ли­огр.: с. 74 – 77 (56 назв.). – 100 экз. – [2008 – 751] п 66.4

оставить комментарий
страница3/6
Дата22.09.2011
Размер0,83 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх