Автореферат диссертации на соискание ученой степени icon

Автореферат диссертации на соискание ученой степениСмотрите также:
Автореферат диссертации на соискание ученой степени...
Автореферат диссертации на соискание ученой степени...
Автореферат диссертации на соискание ученой степени...
Автореферат диссертации на соискание ученой степени...
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. М., 2000...
Автореферат диссертации на соискание ученой степени...
Автореферат диссертации на соискание ученой степени...
Автореферат диссертации на соискание учёной степени...
Автореферат диссертации на соискание ученой степени...
Автореферат диссертации на соискание ученой степени...
Автореферат диссертации на соискание ученой степени...
Автореферат диссертации на соискание ученой степени...страницы: 1   2   3   4
вернуться в начало
скачать

Зерттеу жұмысының теориялық және әдіснамалық негіздері. Зерттеудің әдістемесі қазақстандық қоғамның әлеуметтік, саяси, мәдени, идеялық-дүниетанымдық, рухани-ізгілік трансформациясы мен бүтіндей әлемдік өркениет әсерінен және өнердің өзге түрлерімен әртүрлі байланыста дамитын жүйе ретіндегі Қазақстан сценографиясы дамуының қалыптасуы мен динамикасының контекстуалдық ерекшеліктерімен қажеттілігі белгіленген кешенді, театрлық-өнертанушылық талдау қағидаларымен негізделеді. Өнертанудың, философияның, мәдениеттанудың, эстетиканың қазіргі заманғы тұжырымдамалары зерттеудің әдістемелік базасы болып есептеледі. Диссертацияның ғылыми ережелері тарихилық, сабақтастық, ғылыми нысандылық, кешендік және жүйелік тәсілдің әдістерін пайдаланудың қағидалары негізінде қалыптасып, танылады.

^ Зерттеудің теориялық және практикалық құндылығы. Қазақстан сценографиясын зерттеудің теориялық-практикалық маңыздылығы осы жұмыста белгілі болған тақырып жаңалығымен және нәтижелерімен анықталады. Материалдар мен қорытындылар әлеуметтік-гуманитарлық зерттеудің кейбір маңызды бағыттарын дайындау үшін және білімнің аралас салаларының мамандары үшін (мәдениеттану философиясы, тарих, этномәдениеттік теория, өнертану, театртану), сонымен бірге, XX —XXI ғасырдың басындағы Қазақстан мәдениеті мен өнері жөніндегі теориялық мәселелердің ауқымды кешенін үйренуде қолдану үшін пайдалы болуы мүмкін.

^ Жұмыстың ғылыми-практикалық маңыздылығы. Автордың әдістемелік, теориялық еңбектері шығармашылық ЖОО-да өнердің теориясы мен тарихы, қазақ театры сценографиясының теориясы мен тарихы, мәдениеттану мен мәдениет философиясы бойынша негізгі және арнайы курстарды оқу кезінде, өзге де әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің жеке тақырыптары мен сұрақтарын жариялауда қолданылуы мүмкін.

Д


иссертацияның материалдары өнердің, мәдениеттің, эстетика мен руханилықтың теориясы мен тарихылығының мәселелерін қарастыратын оқулықтардың және оқу-әдістемелік құралдардың негізін құрауы мүмкін.

^ Karzhaubayeva Sangul Kamalovna


Social and cultural context and the world outlook bases of scenography in Kazakhstan


Summarythesis for the degree of doctor of Аrt in the specialty

17.00.09 - the theory and history of art


Dissertational research is directed on interpretation of unique art experience and original character of scenography in Kazakhstan in a context and against interaction of the social and cultural, historical, spiritually-moral, aesthetic changes which have occurred at the beginning and end of ХХ century.

The purpose and research problems. The purpose of dissertational work is revealing of the world outlook bases of genesis of scenography in Kazakhstan in a context of social and cultural XXth century transformations. For the decision of the given purpose following problems have been put:

1. To prove methodological principles of research of scenography’s genesis in Kazakhstan.

2. To consider scenography genesis in a context of the concept of evolutionary change of art-graphic system of performance’s staging.

3. To analyze scenography role as specific form of the fine arts in creation of a plastic equivalent of an ideologically-substantial basis of performance’s image.

4. To open specificity and features of an initial stage of formation in the Kazakh scenography.

5. To give the developed analysis of graphic principles of scenography at the Kazakh drama theatre of the 40th years in ХХ century.

6. To open graphic principles of art-shaped model of the scenic space at the drama theatre of the 50 - 60 th years in ХХ century.

7. To reveal features of interaction of scenography in diverse system of synthesis of arts at the musical theatre in the 50 - 60 th years of ХХ century

8. To consider principles of «effective scenography» as a form-building element of scenic space at the drama theatre of Kazakhstan in the 70 th years of ХХ century.

9. To open a phenomenon of metaphorical language of scenography of the Kazakh theatre in the 80th years of ХХ century as semantic and visual element of idea and performance maintenance

10. To reveal features of art searches in scenography of the 90th years in ХХ century.

11. To analyze art methods and receptions of scenic staging of theatrical performances at the modern Kazakh theatre.


^ The object of research is scenographic practice of the Kazakh theatre in XX and at the beginning of the XXI centuries.

The subject of research is the world outlook base, social and cultural context of scenography’s genesis in Kazakhstan in ХХ and at the beginning of the XXI centuries.

Source study and methodological base of research. The research methodology is based on principles of the complex, theoretical and art criticism analysis which necessity is dictated by contextual features of formation and dynamics of development of scenography of Kazakhstan as the system developing in various communications with other art forms, and under the influence of social, political, cultural, ideologically-world outlook, spiritually-moral transformations of the Kazakh society and a world civilization as a whole. Modern concepts of art studies, philosophy, cultural science and aesthetics became methodological base of research. Scientific positions of the dissertation are formulated and revealed on the basis of principles of a historicism, continuity, scientific objectivity, use of methods of the complex and system approach.

Scientific novelty of research. The present dissertation represents the first generalizing complex research of features in the development of scenography in Kazakhstan in ХХ and at the beginning of the XXI centuries as unique historical and cultural, art phenomenon. For the first time specificity of genesis is defined and the reasons of the accelerated character of evolution of scenography’s art are comprehended on the Kazakh soil in its dynamics and transformations. In the course of working out of a theme of the dissertation a number of conclusions and the results answering to criteria of scientific novelty of dissertational research are received:

1. Position that for revealing of the world outlook bases of scenography’ genesis in Kazakhstan is proved in social and cultural context of historical transformations as the art-creative phenomenon, necessary line of a research method is organic combination of art criticism, cult urological and philosophical approaches.

2. On the basis of the theoretical and historical and cultural analysis the dialectics of a parity of two basic modalities of scenography as structurally-interconnected component of performance and as concerning the independent form of the fine arts is opened.

3. On the basis of the art criticism and philosophy-phenomenological analysis of specificity of an artistic image of performance in theatrical performance structure the aesthetic importance of scenography as graphic-plastic equivalent of scenic action is considered.

4. Within the limits of comprehension of the sociopolitical, ideological, art-cultural processes proceeding in Kazakhstan in last century, positive vectors of development of professional art of scenography are opened.

5. It is established that placard and laconism of expressive means of scenography of the 40th years in ХХ century have been connected with necessity of fast reaction to time calls. This period has revealed its qualities as aspiration to clear reading of visual images in display of the basic idea of performance.

6


. It has been revealed that in scenography of the Kazakh drama theatre of the 50th years in ХХ century interest to display of an authentic scene of action promoted variety and expansion of a range of the represented plots.

7. It is established that features of functioning of decorative art at the musical theatre of Kazakhstan in the 50 - 60th years dictated by musical dramatic art and its conditions of an embodiment on a scene, have demanded attraction of such means of scenography which would promote harmonization of all art forms on the stylistics and the internal maintenance. Theatrical painting with its means of expressiveness possesses by all necessary qualities for it.

8. It is shown that as the form-building beginning of scenic registration of drama performance in 1970th year system «effective scenography» has been acted.

9. As a result of the analysis of the Kazakh scenography in the 80th years of ХХ century essentially new qualities of visualization are revealed and displays of inner meaning of the scenic image connected with the reference of artists to symbolics and metaphor in the graphic decision of performance.

10. It is revealed that the tendency to selectivity in selection of graphic means of expressiveness in scenography of the 90th years has been caused by activization of searches of a modern language on increasing of plurality of associated meanings in a visual image of performance.

11. It is shown that a mainstream of theatrical experiments in staging of modern performances was creation of such decorations which remaining as real interiors or ex-terriers at the same time created not simply contextually-situational scene of action but as logic visually-cognitive scenography in a uniform context with a director's plan revealed "new" senses of dramatic art.

^ The theoretical and practical importance of research. The theoretical and practical importance of scenography’s research in Kazakhstan is defined by novelty of theme and results which are received in it. Materials and conclusions can be useful to working out of separate actual directions of socially-humanitarian researches and experts of allied industries of knowledge (philosophy of culture, history, the ethno cultural theory, art criticism, theatre science), and also are used at studying of a wide complex of theoretical problems on culture and art of Kazakhstan in XX and at the beginning of the XXI century.

^ The scientifically-practical importance of work consists that methodological, theoretical workings out of the author can be used in reading of the basic and special courses at the creative high institutes on the theory and history of art, the theory and history of scenography of the Kazakh theatre, cult urology and philosophy of culture according to separate themes and questions of other socially-humanitarian disciplines.

Dissertation materials can make a basis of textbooks and the study-methodical grants considering questions of the theory and history of art, culture, an aesthetics and spirituality.

Подписано в печать 21.10.2010г. Формат 60х84 1/16.
Печать цифровая. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 2,5. Тираж 100 экз.

Заказ № 00425.
г. Алматы, ул. Шевченко 65/20, (угол ул. Желтоксан)

тел.+7 (727) 272-87-17, сот. +7 (777) 214-02-50

a


lmaprintmaster
@gmail.com

оставить комментарий
страница4/4
Дата19.09.2011
Размер0,8 Mb.
ТипАвтореферат диссертации, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4
не очень плохо
  1
отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх