Изпитна програма за определяне на годишна оценка по български език и литература задължителна подготовка за X icon

Изпитна програма за определяне на годишна оценка по български език и литература задължителна подготовка за X


Смотрите также:
Тест за VII клас Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл...
Книга Социални дейности...
Учебна програма На дисциплината: английски език, включена в учебния план на специалности...
Въведение
За Тайния централен български комитет /тцбк/ е създадена значителна по обем литература...
Учебна програма по римска литература статут на курса: задължителен...
Български език и фкру по учебника на Р. Танкова изд. „Просвета”...
Четиридесет и шести летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и...
Разпределение на учебното съдържание по информационни технологии за задължителна подготовка в IX...
Книга состоит из введения, четырех глав, заключения, приложения, библиографии...
Народна библиотека „Иван Вазов” отдел Методичен Нови документи за 2007 година На български език...
Литература анг д. Ангелов. Богомилството. Булвест 2000, София, 1993...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
вернуться в начало
скачать
^

16. ИЗПИТНА ПРОГРАМА


ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗИП ЗА ХI КЛАС - 36 УЧЕБНИ ЧАСА

І. Изпитни теми:

1. Фактори за производство при пазарното стопанство

2. Световно стопанство и международно разделение на труда

3. Произход и еволюция на човека

4. Език и култура

5. Религия и култура

6. Тенденции в регионалното развитие на планетата

7. Глобализация и пространствена мобилност на населението

8. Глобалозация , агломерация и свръхголеми градове

9. Европейски макрорегион: по пътя на обединяване

10. Източноевропейски регион : регион в преход

11. Балкани : неспокоен регион

12. Постсъветски макрорегион /Русия/

13. Австралазия: най-динамично развиващ се регион

14. Китай, Югоизточна Азия, Океания: периферията на Австралазия

15. Южна Азия: Демографски бум и забавено развитие

16. Афразия: ислям и нефт

17. Африка на юг от Сахара: забравеният континент

18. Англоамерика: към постиндустриално общество

19. Латинска Америка: необходимост от промени

20. Математическа основа на картите

21. Класификация на картите. Елементи на общогеографските карти

22. Тематични карти

ІІ. Критерии за оценяване.

Оценка ОТЛИЧЕН се поставя на писмена работа, която има системно, подробно и актуализирано изложение, наличие на собствено мнение, задълбочен анализ на фактите и връзките между тях, най-нова и с необходимото количество информация. В работата няма смислови, фактически и правописни грешки.

Оценка ^ МНОГО ДОБЪР се поставя на писмена работа, в която знанията са изложени системно и вярно, допуснати са незначителни фактически пропуски. При някои от основните проблеми анализът не е направен с необходимата задълбоченост и липсва много широк обхват. Няма смислови,фактически и правописни грешки.

Оценка ДОБЪР се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание на темата. Анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват – преобладават констатации на фактите. Използваната информация е недостатъчна за пълен анализ и изводи. Няма ясно изразено собствено отношение към възловите проблеми. Направени са малко фактически грешки и те не са груби.

Оценка СРЕДЕН се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, без необходимата системност. Анализът е заменен с проста констативност. Липсва най-нова информация. Направени са фактически и правописни грешки.

Оценка СЛАБ се поставя на работа, в която не се познава съдържанието на темата, направено е отклонение от темата.. Допуснати са груби смислови, фактологични, стилови и правописни грешки.

^ 17. ИЗПИТНА ПРОГРАМА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

ПО EТИКА И ПРАВО ЗА Х КЛАС

І. Изпитни теми:

 1. Що е етика ?

 2. Свобода.

 3. Съвест.

 4. Достойнство.

 5. Недобронамереност.

 6. Уважение.

 7. Приятелство.

 8. Идеал и смисъл.

 9. Човекът и неговите права.

 10. Собственост.

 11. Задължения.

 12. Граждански общности.

 13. Поява , същнст и форми на държавата.

 14. Конституция.

 15. Избори.

 16. Парламент.

 17. Управление.

 18. Съд.

 19. Международен правов ред.

 20. Войната и мирът.ІІ. Критерии за оценяване

Ученик, който не познава и не може да използва наличния опит, за да удовлетвори дори и частично всички познания, умения и компетентности получава оценка Слаб 2.

Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява частично изискванията за познания, умения и компетентности, получава оценка Среден 3.

Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява цялостно всички познания, умения и компетентности получава оценка Добър 4.

Ученик, който обработва наличния опит от познанията, уменията и

компетентностите, видоизменя го, като създава нови отношения и взаимовръзки, за да се справи успешно с образователните задачи получава оценка Много добър 5.

Ученик, който използва наличния опит от познанията, уменията и компетентностите, като го преобразува и променя за нуждите на образователните задачи, откривайки нови възможности и взаимовръзки, получава оценка Отличен 6.
^

18. ИЗПИТНА ПРОГРАМА


ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА, ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА Х КЛАС

І. Изпитни теми:

 1. Организмът като единно цяло.

 2. Наследственост и изменчивост.

 3. Монохибридно кръстосване.

 4. Дихибридно и анализиращо кръстосване. Закони на Мендел.

 5. Взаимодействие на гените. Взаимодействие на алели на един ген(Алелни взаимодействия).

 6. Взаимодействие между алели на различни гени(Неалелни взаимодействия).

 7. Изменчивост. Модификационна изменчивост.

 8. Генотипна изменчивост.

 9. Наследствени болести при човека. Хромозомни болести.

 10. Молекулни болести.

 11. Размножаване при животните и човека.

 12. Гаметогенеза и оплождане.

 13. Индивидуално развитие.

 14. Що е живот? Развитие на идеята за произхода на живота.

 15. Съвременни идеи за произхода на живота.

 16. Теория на Дарвин за еволюцията на организмите.

 17. Изменчивост и наследственост.

 18. Борба за съществуване и естествен отбор.

 19. Представи на Дарвен за вид и видообразуване.

 20. Микроеволюция. Елементарни еволюционни събития и сили.

 21. Видообразуване. Съвременни схващания за видообразуване.

 22. Критерии за вид.

 23. Съвременни схващания за еволюцията. Макроеволюция.

 24. Основни насоки и пътища на еволюцията.

 25. Еволюция на човека. Антропогенеза.

 26. Палеонтологична история на човека.

 27. Човешки раси.

 28. Сравнителноанатомични, сравнителнофизиологични и сравнителноембриологични доказателства. Палеонтологични доказателства.

ІІ. Критерии за оценяване.

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически и стилови грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, стилови и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични или стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни или стилови грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични и стилови грешки.


^ 19. ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по Обща теория на счетоводната отчетност

за ХІ клас

специалност „Търговско посредничество“


І. Изпитни теми

1. Обща характеристика на стопанската отчетност като система за информация. Същност, поява и развитие на стопанската отчетност.

2. Видове отчетни измерители. Видове стопанска отчетност.

3. Нормативна уредба на счетоводната отчетност в България.

4. Съдържание, състав и структура на активите и капитала на предприятието.

5. Условни активи и пасиви.

6. Стопански операции и процеси.

7. Обща характеристика на методологията на счетоводството.

8. Балансовото обобщаване като елемент на методологията на счетоводната отчетност. Същност и форма на балансовото обобщаване.

9. Съдържание, строеж и структура на счетоводния баланс. Балансови схеми. Видове счетоводни баланси.

10. Влияние на стопанските операции върху съдържанието и структурата на счетоводния баланс.

11. Система на счетоводните сметки като елемент на методологията на счетоводството. Същност и значение на счетоводните сметки. Съдържание, структура и форми на счетоводните сметки.

12. Двойното записване като елемент на методологията на счетоводството. Същност и логически основи на двойното записване.

13. Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии.

14. Документирането като елемент на методологията на счетоводството. Същност на документирането.

15. Счетоводните документи като техническо средство за изразяване на документирането. Албум на първичните счетоводни документи.

16. Класификация на счетоводните документи..

17. Същност и значение на инвентаризирането. Видове инвентаризации. Ред за провеждане на инвентаризациите.

18. Отчитане на инвентаризациите. Документи.

19. Оценяването и калкулирането като елементи на методологията на счетоводната отчетност.

20. Сводка на отчетните данни като елемент на методологията на счетоводството.

21. Текущо счетоводно отчитане. Хронологично счетоводно отчитане – същност и функции.

22. Систематично счетоводно отчитане. Същност и видове.

23. Оборотни ведомости.

24. Счетоводни грешки и начини за тяхното изправяне.

25. Основи на класифицирането на счетоводните сметки. Класифициране на счетоводните сметки по различни критерии – според степента на обобщаване на отчетните данни; според тяхната структура и предназначение. Класифициране на счетоводните сметки според икономическата същност на отразяваните в тях обекти.

26. Сметкоплан – съдържание и принципи на изграждане.

27. Техника, технология и организация на счетоводния процес.

28. Счетоводни регистри и счетоводни форми – същност и видове.

29. Организационни основи на счетоводството в предприятието. Счетоводна политика.

30. Счетоводни стандарти. Национални счетоводни стандарти.Международни счетоводни стандарти.

ІІ.Критерии за оценяване

 1. Комплексност и пълнота на изложението – до 30 точки

 • Дефинира понятията – 10 т.

 • Прави съдържателна характеристика на процеси, явления, категории и взаимоотношения. /Ползва съответни нормативни документи и правилно тълкува закономерностите/ – 10 т.

 • Анализира и изяснява факторите, взаимодействието между тях и влиянието им. /Ползва съответни нормативни документи и правилно тълкува закономерностите/ - 10 т.

 1. Точност на изложението. Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. – 10 точки

 2. Логичност и последователност. Изложението е логично структурирано и обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира и анализира закономерностите и взаимоотношенията. – 20 точки

ІІІ. Система за оценяване според присъдения брой точки:

Оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29 точки

Среден 3

От 30 до 34 точки

Добър 4

От 35 до 44 точки

Мн. добър 5

От 45 до 54 точки

Отличен 6

От 55 до 60 точки^ 20. ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по Административна и документационна дейност за ХІІІ клас

специалност „Бизнес администрация”


І. Изпитни теми:

1.Администрация гаранция за държавността. Съвременни управленски умения.

2.Професията на администратора

3.Същност и форми на административната дейност.

4.Основни характеристики на административната дейност като проява на изпълнителната власт.

5.Принципи на изграждане на дейността на администрацията.

6.Структура на държавната администрация. Видови администрации в структурата на изпълнителната власт.

7.Правни (законови) рамки в административната дейност.

8.Основни принципи и характеристики на административно-правната уредба

9.Устройство на държавния апарат в България.

10.Видове административни органи.

11.Човешкия фактор в административната дейност. Административна и правна култура. Ценности. Интереси.

12.Етически правила на административната дейност. Професионална етика. Етични кодекси. 13.Публичност, прозрачност и превенция на корупцията в административната дейност.

14.Работа с медиите. Ефективност на публичните комуникации.

15.Правни , управленски и исторически аспекти при дефинирането на понятието “документ” и неговата връзка с понятието ”информация”.

16.Еволюция в начините на документиране. Трудности при работа с хартиени документи. Законни и подзаконови актове.

17.Същност и роля на електронните документи. Електронен подпис.

18.Технологични и организационни предимства при работа с електронни документи.

19.Структура на електронния документ. Международна стандартизаия и унификация на документите. Стандартите на ISO.

20.Управление на документите. Учреждение, делопроизводство, документооборот.

22.Организация и автоматизация на документооборота

23.Електронен документооборот.

24.Системи за електронен документооборот (“електронна администрация”) – функционални характеристики.

25.Административно обслужване на физически и юридически лица.

26.Същност и организация на обслужването на гражданите на принципа на “1 гише”.

27.Стратегия за “Електронно правителство”- европейски опит и българска практика.

28.Предоставяне на обществена информация и защита на личните данни.

29.Предоставяне и защита на класифицираната информация.

30.Видове контрол – институционален, обществен, граждански и съдебен контрол на административната и документационна дейност.

31.Институцията “Омбудсман” и значението и за публичната администрация.

32. Европеизация и интеграция на административната и документационната дейност


ІІ. Критерии за оценяване

1.Комплексност и пълнота на изложението

- Дефинира понятията до 10 точки


- Прави съдържателна характеристика на процеси, явления, категории и взаимоотношения./Ползва съответни нормативни документи и правилно тълкува закономерностите/. до 10 точки


- Анализира и изяснява факторите, взаимодействието между тях и влиянието им . ./Ползва съответни нормативни документи и правилно тълкува закономерностите/. до 10 точки


2.Точност на изложението

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. до 10 точки


3.Логичност и последователност

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира и анализира закономерностите и взаимоотношенията

до 20 точки

Оценяване според брой точки:

оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29

Среден 3

От 30 до 34

Добър 4

От 35 до 44

Мн. Добър 5

От 45 до 54

Отличен 6

От 55 до 60^ 21. ИЗПИТНА ПРОГРАМА

За провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по Автоматизация на офиса за ХІІІ клас,

специалност Машинна обработка на информацията


I. Изпитни теми

1.Издателски системи. Същност.

2. Същност и характеристики на PAGE MAKER.

3. Настройки на страницата.

4. Шаблони.

5. Маски. Маскиращи знаци.

6. Работа с графики.

7. Компютърна графика. Същност и видове.

8. Създаване на изображения с Corel Draw.

9. Трансформиране на обекти.

10. Работа с графичен текст.

11. Триизмерни ефекти.


^ II. Критерии за оценяване.

№ по ред

Критерии за оценяване

Максимален брой точки

1

Дефиниране на основните проблеми

5

2

Разбира приложението на разглежданата тема

15

3

Дава примери

10

4

Разработване на темата

30

Начин на оценяване:


 • 0-24 точки – СЛАБ ( 2 )

 • 25-34 точки – СРЕДЕН ( 3 )

 • 35-44 точки – ДОБЪР ( 4 )

 • 45-54 точки – МНОГО ДОБЪР ( 5 )

 • 55-60 точки – ОТЛИЧЕН ( 6 )


^ 22.ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ за X клас

специалност „Бизнес услуги”


І. Изпитни теми:

1.

Същност, роля и значение на бизнес комуникациите. Принципи.

2.

Бизнес комуникации в организацията. Организация и принципи.

3.

Комуникативно поведение и мотивация. Административна етика.

4.

Психология на общуването.

5.

Типологични и характерологични особености на лилчността в комуникацията.

6.

Говор и реч. Речеви етикет. Етикетът при пряк контакт.

7.

Параезикова модалност на езика. Интонация.

8.

Етапи при съставяне на речеви послания, организация на речта.Ораторско майсторство.

9.

Делово общуване по телефона, телефонен етикет.

10.

Начини на ефективно слушане, техника на ефективна комуникация.

11.

Деформация в общуването. Бариери в комуникациите.

12.

Лъжата като социален феномен. Разпознаването на лъжата в комуникациите.

13.

Мимика, жест, поза и единство между тях. Езикът на тялото като културологичен проблем.

14.

Човешките предаватели – лице и очи, поза и жест, разстояние.

15.

Маниерите – култура на поведение, обслужваща деловото общуване.

16.

Мимика – израз на мисли и чувства.

17.

Походката със своя територия в пластиката и говора на тялото.

18.

Погледът и усмивката – незаменимо средство за общуване.

19

Личностното излъчване за успешно

20.

Познаването на БДС и международните стандарти.

21.

Стопански писма и документи.

22.

Доклади, докладни и обяснителни записки.

23.

Общоадминистративни документи.

24.

Стандарти при съставяне на документи за работа.

25.

Интернет комуникациите. Етикетът в Интернет.

26.

Бизнес отношения с клиенти и доставчици.

27.

Спорът в бизнеса. Конфликтите и тяхното решаване.

28.

Общуването със специални категории хора.

29.

Комуникациите в обществеността.

30.

Представителни форми на общуване- събирания, конференции, симпозиуми, дискусии.

31.

Бизнес срещи в заведения.

32.

Облеклото на деловия човек, делова мода.

33.

Комуникации на обществени места. Етикет при гостувания.

34.

Бизнес комуникации с чуждестранни партньори.


ІІ. Критерии за оценяване.

1.Комплексност и пълнота на изложението

- Дефинира понятията – 10 точки

- Прави съдържателна характеристика на процеси, явления, категории и взаимоотношения./Ползва съответни нормативни документи и правилно тълкува закономерностите/. – 10 точки

- Анализира и изяснява факторите, взаимодействието между тях и влиянието им.

– 10 точки 2.Точност на изложението

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. – 10 точки


3.Логичност и последователност

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира и анализира закономерностите и взаимоотношенията

- 20 точки

Оценка = Бр. точки Х 6

60


^ 23. ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО за ХII клас

специалност „Счетоводна отчетност”


І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


1.Обща характеристика на банковата система и банковото счетоводство. Банкови сделки. Теоретико-методологически основи на счетоводството в банките. Особености на банковото счетоводство. Сметкоплан на банките.

2. Отчитане на основния банков капитал. Отчитане на резервния фонд в банките. Отчитане на другите резерви.

3.Отчитане на привлечения капитал в банките по разплащателни, текущи и специални сметки.

4.Отчитане на депозитните банкови операции.

5. Отчитане на банковите облигационни заеми. Отчитане на получените заеми в банките.

6. Функции на БНБ по емитирането на парични знаци. Отчитане на емисионните операции в БНБ. Отчитане движението на банкноти и монети между банките. Отчитане на операциите по изваждане от обращение на банкноти и монети.

7. Отчитане на касовите операции в банките в левове.

8. Отчитане на валутно-касовите операции в банките.

9. Отчитане на дългосрочните финансови инвестиции.

10. Отчитане на краткосрочните финансови инвестиции.

11. Отчитане на предоставените заеми за придобиване на ДА.

12. Отчитане на предоставените краткосрочни заеми

13. Организация на разплащателния процес в страната. Отчитане на разплащанията чрез директен трансфер. Отчитане на разплащанията чрез акредитивна форма.

14. Отчитане на разплащанията чрез незабавно инкасо. Отчитане на разплащанията чрез чекове

15. Характеристика на разплащанията между банките. Отчитане на вътрешните и вътрешнобанковите плащания.

16. Отчитане на междубанковите плащания.

17. Организация на разплащателните операции с чужбина. Отчитане на разплащанията с чужбина чрез инкасова форма. Отчитане на разплащанията с чужбина чрез акредитивна форма.

18. Отчитане на разплащанията с чужбина чрез банков превод. Отчитане на разплащанията с чужбина чрез чекове.

19. Особености при отчитане на ДМА в банките

20. Особености при отчитане на ДНМА в банките

21. Особености при отчитане на материалите в банките

22. Характеристика на разходите в банките. Отчитане на разходите за банкова дейност, операционните и извънредните разходи

23. Характеристика на приходите в банките. Отчитане на приходи от лихви, от съучастия, от операции с инвестиции, от валутни операции, от реинтегрирани провизии, приходи за бъдещи периоди и други банкови приходи.

24. Характеристика на счетоводните отчети в банките. Съдържание на годишния финансов отчет на банките. Отчитане на резултатите от дейността на банката.


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


№ по ред

Критерии:

Точки:

1.

Характеризира обектите на отчитане

До 10

2.

Познава нормативните и счетоводни документи

До 10

3.

Характеризира счетоводните сметки

До 20

4.

Анализира и осчетоводява стопанските операции.

До 60
Всичко:

100


ОЦЕНЯВАНЕ


От 51 до 58 точки

Среден 3

От 59 до 80 точки

Добър 4

От 81 до 94 точки

Много добър 5

От 95 до 100 точки

Отличен 6^ 24. ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО

за ХII клас и ХІІІ клас, специалност „Счетоводна отчетност”


І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


1.Организация на счетоводството в бюджетния сектор. Обща характеристика, видове бюджетни предприятия. Специфични особености в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия и в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджета.

2. Счетоводно отчитане на капитала в бюджетните предприятия.

3. Счетоводно отчитане на ДМА в бюджетните предприятия – придобиване, намаляване, преоценки.

4. Счетоводно отчитане на ДНА в бюджетните предприятия – придобиване, намаляване, преоценки.

5. Счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия. Отчитане на материалите, стоките и продукцията.

6. Счетоводно отчитане на разчетните отношения в бюджетните предприятия – с доставчици, клиенти, персонал, подотчетни лица и студенти.

7. Счетоводно отчитане на паричните средства в бюджетните предприятия – характеристика, парични средства в брой, по банкови сметки и във валута.

8. Счетоводно отчитане на инвестициите в бюджетните предприятия. Дългосрочни и краткосрочни инвестиции.

9. Счетоводно отчитане на разходите в бюджетните предприятия. Характеристика, разходи за бюджетна дейност, извънбюджетни, финансови и извънредни разходи.

10. Счетоводно отчитане на приходите в бюджетните предприятия. Бюджетни приходи от финансиращия бюджет, извънбюджетни, финансови и извънредни приходи.

11. Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия. Характеристика, нормативни документи и обхват на финансовите отчети, организация и етапи на годишно счетоводно приключване. Счетоводен баланс и отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки.

12. Счетоводно отчитане на републиканския бюджет в Министерство на финансите. Характеристика на РБ, отчитане на приходите и разходите по РБ в МФ, годишно приключване на РБ в МФ.

13. Счетоводно отчитане изпълнението на републиканския бюджет в държавните органи. Характеристика и особености при отчитане на бюджета.

14. Счетоводно отчитане на местните бюджети в общините. Характеристика, отчитане на приходите и разходите и годишното приключване на местните бюджети.


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


№ по ред

Критерии:

Точки:

1.

Характеризира обектите на отчитане

До 10

2.

Познава нормативните и счетоводни документи

До 10

3.

Характеризира счетоводните сметки

До 20

4.

Анализира и осчетоводява стопанските операции.

До 60
Всичко:

100


ОЦЕНЯВАНЕ


От 51 до 58 точки

Среден 3

От 59 до 80 точки

Добър 4

От 81 до 94 точки

Много добър 5

От 95 до 100 точки

Отличен 6^ 25. Изпитна програма

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по Застрахователно и осигурително счетоводство за ХІІ и ХІІІ клас,

специалност „Счетоводство”


І. Изпитни теми

1. Обща характеристика на счетоводството на застрахователното дружество - застрахователната дейност като обект на отчитане. Организация на отчетността в застрахователните дружества.

2. Характеристика на собствения капитал в застрахователното дружество. Отчитане на собствения капитал.

3. Характеристика на привлечения капитал в застрахователното дружество. Отчитане на привлечения капитал.

4. Същност и характеристика на дълготрайните активи като обект на отчитане в застрахователното дружество. Отчитане на дълготрайните материални активи.

5. Отчитане на дълготрайните нематериални активи.

6. Отчитане на дългосрочните финансови активи.

7. Отчитане на търговската репутация.

8. Характеристика на материалните запаси като обект на отчитане в застрахователното дружество - организация на отчитането на материалите. Отчитане на бланките под особена отчетност в застрахователното дружество.

9. Характеристика на разчетите като обект на отчитане в застрахователното дружество. Организация на отчитането на разчетите. Отчитане на общите разчети.

10. Отчитане на разчетите по застраховане.

11. Отчитане на финансовите средства.

12. Характеристика на разходите като обект на отчитане в застрахователните дружества. Разходи за дейността. Финансови и извънредни разходи. Разходи за бъдещи периоди.

13. Отчитане на разходите за застрахователни плащания по пряко застраховане. Отчитане на разходите по презастраховане.

14. Същност и обхват на приходите като обект на отчитане в застрахователното предприятие. Отчитане на приходите за бъдещи периоди. Отчитане на приходите от продажби. Финансови приходи. Извънредни приходи.

15. Отчитане на приходите по пряко застраховане. Отчитане на приходите от презастраховане.

16. Отчитане на застрахователно – техническите резерви.

17. Годишно приключване - същност и етапи на годишното счетоводно приключване. Форми и съдържание на годишния финансов отчет.

18. Обща характеристика на осигурителната система и счетоводното отчитане в нея.

19. Отчитане на приходите в системата на осигурителния институт.

20. Отчитане на разходите на осигурителни организации - отчитане на разходите за лихви и финансови услуги. Отчитане на извънбюджетните средства. Отчитане на разходите за провизиране на вземания. Отчитане на разходите и приходите от стопанска дейност. Отчитане на пенсиите. Отчитане намалението на нетните активи от други събития.

21. Годишно приключване - приключване на приходните сметки. Приключване на разходните сметки. Приключване на сметките за нетни активи.

22. Отчитане на привлечените средства от участници в осигурителни фондове - характеристика на осигурителните фондове като обект на отчитане. Отчитане на привлечените средства на участници в пенсионното, здравното осигуряване и други осигурителни фондове.

ІІ. Критерии за оценяване
Критерии

Точки

1.

Характеризира обектите на отчитане

до 10

2.

Познава и прилага специфичните за застрахователната и осигурителната система нормативни документи


до 10

3.

Посочва първичните счетоводни документи

до 20

4.

Осъществява счетоводно отчитане на извършени стопански операции


до 60
Всичко:

100

Цифровата оценка от изпита се изчислява като се има предвид следната таблица:


От 51 до 58 точки

Среден 3

От 59 до 74 точки

Добър 4

От 75 до 91 точки

Мн. добър 5

От 92 до 100 точки

Отличен 6^ 26.ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по Обща теория на счетоводната отчетност за Х клас

специалност „Бизнес услуги“


І. Изпитни теми

1. Обща характеристика на стопанската отчетност като система за информация. Същност, поява и развитие на стопанската отчетност.

2. Видове отчетни измерители. Видове стопанска отчетност.

3. Нормативна уредба на счетоводната отчетност в България.

4. Съдържание, състав и структура на активите и капитала на предприятието.

5. Условни активи и пасиви.

6. Стопански операции и процеси.

7. Обща характеристика на методологията на счетоводството.

8. Балансовото обобщаване като елемент на методологията на счетоводната отчетност. Същност и форма на балансовото обобщаване.

9. Съдържание, строеж и структура на счетоводния баланс. Балансови схеми. Видове счетоводни баланси.

10. Влияние на стопанските операции върху съдържанието и структурата на счетоводния баланс.

11. Система на счетоводните сметки като елемент на методологията на счетоводството. Същност и значение на счетоводните сметки. Съдържание, структура и форми на счетоводните сметки.

12. Двойното записване като елемент на методологията на счетоводството. Същност и логически основи на двойното записване.

13. Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии.

14. Документирането като елемент на методологията на счетоводството. Същност на документирането.

15. Счетоводните документи като техническо средство за изразяване на документирането. Албум на първичните счетоводни документи.

16. Класификация на счетоводните документи..

17. Същност и значение на инвентаризирането. Видове инвентаризации. Ред за провеждане на инвентаризациите.

18. Отчитане на инвентаризациите. Документи.

19. Оценяването и калкулирането като елементи на методологията на счетоводната отчетност.

20. Сводка на отчетните данни като елемент на методологията на счетоводството.

21. Текущо счетоводно отчитане. Хронологично счетоводно отчитане – същност и функции.

22. Систематично счетоводно отчитане. Същност и видове.

23. Оборотни ведомости.

24. Счетоводни грешки и начини за тяхното изправяне.

25. Основи на класифицирането на счетоводните сметки. Класифициране на счетоводните сметки по различни критерии – според степента на обобщаване на отчетните данни; според тяхната структура и предназначение. Класифициране на счетоводните сметки според икономическата същност на отразяваните в тях обекти.

26. Сметкоплан – съдържание и принципи на изграждане.

27. Техника, технология и организация на счетоводния процес.

28. Счетоводни регистри и счетоводни форми – същност и видове.

29. Организационни основи на счетоводството в предприятието. Счетоводна политика.

30. Счетоводни стандарти. Национални счетоводни стандарти.Международни счетоводни стандарти.

ІІ.Критерии за оценяване

 1. Комплексност и пълнота на изложението – до 30 точки

 • Дефинира понятията – 10 т.

 • Прави съдържателна характеристика на процеси, явления, категории и взаимоотношения. /Ползва съответни нормативни документи и правилно тълкува закономерностите/ – 10 т.

 • Анализира и изяснява факторите, взаимодействието между тях и влиянието им. /Ползва съответни нормативни документи и правилно тълкува закономерностите/ - 10 т.

 1. Точност на изложението. Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. – 10 точки

 2. Логичност и последователност. Изложението е логично структурирано и обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира и анализира закономерностите и взаимоотношенията. – 20 точки

ІІІ. Система за оценяване според присъдения брой точки:

Оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29 точки

Среден 3

От 30 до 34 точки

Добър 4

От 35 до 44 точки

Мн. добър 5

От 45 до 54 точки

Отличен 6

От 55 до 60 точки^ 27. Изпитна програма

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по Счетоводство на предприятието

за Х клас,

специалност „Икономическа информатика”


І. Изпитни теми

 1. Собствен капитал – обща характеристика, форми на проявление и счетоводно отчитане на основния капитал.

 2. Отчитане на резервите.

 3. Привлечен капитал – обща характеристика, форми на проявление и счетоводно отчитане на получените краткосрочни и дългосрочни заеми.

 4. Отчитане на облигационните заеми.

 5. Отчитане на финансиранията.

 6. Нетекущи /дълготрайни/ активи – обща характеристика, видове, оценка и счетоводно отчитане на придобиването на ДМА.

 7. Амортизация на ДМА – работни понятия, методи за амортизиране и счетоводно отчитане на амортизацията на ДМА.

 8. Отчитане на ремонтите на ДМА.

 9. Отчитане на намалението и ликвидацията на ДМА.

 10. Отчитане на наетите и дадени под наем ДМА.

 11. Отчитане на дълготрайни нематериални активи – придобиване, амортизация и намаление.

 12. Отчитане на дългосрочни финансови активи.

 13. Отчитане на търговската репутация.

 14. Отчитане на дълготрайните биологични активи.

 15. Текущи /краткотрайни/ активи – същност, видове, оценка. Отчитане на придобиването /увеличението/ на материалите.

 16. Отчитане на потреблението и други случаи на намаление на материалите.

 17. Отчитане на материалите за преработка.

 18. Отчитане на продукцията.

 19. Отчитане на стоките и амбалажа.

 20. Отчитане на краткотрайните биологични активи


ІІ. Критерии за оценяване
Критерии

Точки

1.

Характеризира обектите на отчитане

до 10

2.

Познава и прилага нормативните документи, регламентиращи счетоводството на предпритието


до 10

3.

Посочва първичните счетоводни документи

до 20

4.

Осъществява счетоводно отчитане на извършени стопански операции


до 60
Всичко:

100


Цифровата оценка от изпита се изчислява като се има предвид следната таблица:


От 51 до 58 точки

Среден 3

От 59 до 74 точки

Добър 4

От 75 до 91 точки

Мн. добър 5

От 92 до 100 точки

Отличен 628. ^ ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по Обща теория на счетоводната отчетност

за Х клас

специалност „Застрахователно и осигурително дело“


І. Изпитни теми

1. Обща характеристика на стопанската отчетност като система за информация. Същност, поява и развитие на стопанската отчетност.

2. Видове отчетни измерители. Видове стопанска отчетност.

3. Нормативна уредба на счетоводната отчетност в България.

4. Съдържание, състав и структура на активите и капитала на предприятието.

5. Условни активи и пасиви.

6. Стопански операции и процеси.

7. Обща характеристика на методологията на счетоводството.

8. Балансовото обобщаване като елемент на методологията на счетоводната отчетност. Същност и форма на балансовото обобщаване.

9. Съдържание, строеж и структура на счетоводния баланс. Балансови схеми. Видове счетоводни баланси.

10. Влияние на стопанските операции върху съдържанието и структурата на счетоводния баланс.

11. Система на счетоводните сметки като елемент на методологията на счетоводството. Същност и значение на счетоводните сметки. Съдържание, структура и форми на счетоводните сметки.

12. Двойното записване като елемент на методологията на счетоводството. Същност и логически основи на двойното записване.

13. Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии.

14. Документирането като елемент на методологията на счетоводството. Същност на документирането.

15. Счетоводните документи като техническо средство за изразяване на документирането. Албум на първичните счетоводни документи.

16. Класификация на счетоводните документи..

17. Същност и значение на инвентаризирането. Видове инвентаризации. Ред за провеждане на инвентаризациите.

18. Отчитане на инвентаризациите. Документи.

19. Оценяването и калкулирането като елементи на методологията на счетоводната отчетност.

20. Сводка на отчетните данни като елемент на методологията на счетоводството.

21. Текущо счетоводно отчитане. Хронологично счетоводно отчитане – същност и функции.

22. Систематично счетоводно отчитане. Същност и видове.

23. Оборотни ведомости.

24. Счетоводни грешки и начини за тяхното изправяне.

25. Основи на класифицирането на счетоводните сметки. Класифициране на счетоводните сметки по различни критерии – според степента на обобщаване на отчетните данни; според тяхната структура и предназначение. Класифициране на счетоводните сметки според икономическата същност на отразяваните в тях обекти.

26. Сметкоплан – съдържание и принципи на изграждане.

27. Техника, технология и организация на счетоводния процес.

28. Счетоводни регистри и счетоводни форми – същност и видове.

29. Организационни основи на счетоводството в предприятието. Счетоводна политика.

30. Счетоводни стандарти. Национални счетоводни стандарти.Международни счетоводни стандарти.

ІІ.Критерии за оценяване

 1. Комплексност и пълнота на изложението – до 30 точки

 • Дефинира понятията – 10 т.

 • Прави съдържателна характеристика на процеси, явления, категории и взаимоотношения. /Ползва съответни нормативни документи и правилно тълкува закономерностите/ – 10 т.

 • Анализира и изяснява факторите, взаимодействието между тях и влиянието им. /Ползва съответни нормативни документи и правилно тълкува закономерностите/ - 10 т.

 1. Точност на изложението. Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. – 10 точки

 2. Логичност и последователност. Изложението е логично структурирано и обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира и анализира закономерностите и взаимоотношенията. – 20 точки

ІІІ. Система за оценяване според присъдения брой точки:

Оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29 точки

Среден 3

От 30 до 34 точки

Добър 4

От 35 до 44 точки

Мн. добър 5

От 45 до 54 точки

Отличен 6

От 55 до 60 точки^ 29. ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по Основи на правото

за Х клас

специалност: Бизнес услуги


І. Изпитни теми:


^ Гражданско и вещно право


1. Гражданско право – обща характеристика.

2 Представително правоотношение.

3. Вещи. Видове.

4. Право на собственост. Съсобственост.

5. Ограничени вещни права – право на строеж, право на ползване.

6. Придобиване и защита на право на собственост и на други вещни права.

7. Вписвания.

8. Погасителна давност. Преклузивни срокове.

9. Договори – същност, сключване, изпълнение, неизпълнение.

10. Недействителност на договорите.

11. Обезпечаване на изпълнението.

12. Отделни видове облигационни отношения /граждански договори/.

Наказателно право.


13. Наказателно право – обща характеристика

14. Престъпление.

15. Наказателна отговорност.

16. Наказание - понятие, цел, видове.

17. Престъпления против собствеността.

18. Престъпления против митническия режим.

19. Престъпления против паричната и кредитната система.

20. Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи.

21. Престъпления по служба.

22. Документни престъпления.


ІІ. Критерии за оценяване.

1.Комплексност и пълнота на изложението

- Дефинира понятията – 10 точки

- Прави съдържателна характеристика на процеси, явления, категории и взаимоотношения./Ползва съответни нормативни документи и правилно тълкува закономерностите/. – 10 точки

- Анализира и изяснява факторите, взаимодействието между тях и влиянието им.

– 10 точки 2.Точност на изложението

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. – 10 точки


3.Логичност и последователност

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира и анализира закономерностите и взаимоотношенията

- 20 точки

Оценка = Бр. точки Х 6

60


^ 30. ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка
оставить комментарий
страница6/15
Дата18.09.2011
Размер2.28 Mb.
ТипЛитература, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх