Образовательные программы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов» icon

Образовательные программы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов»Смотрите также:
Образовательные программы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя...
Образовательные программы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя...
Образовательные программы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя...
Образовательные программы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя...
«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов»...
Информационно-аналитическая карта (паспорт) муниципального общеобразовательного учреждения...
Положение о ведении классного журнала муниципального общеобразовательного учреждения «средняя...
Приказ №87 от «1» сентября 2010 г...
Программа развития Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная...
Публичный доклад директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя...
Образовательная программа   муниципального общеобразовательного учреждения Куокуйская средняя...
Доклад муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная с...страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
вернуться в начало
скачать

9нчы сыйныф

^ ЛЕКСИК-ГРАММАТИК МИНИМУМ

 1. Гади һәм кушма җөмләләрне аера белергә өйрәтү.

 2. Теркәгечле һәм теркәгечсез кушма җөмлә турында мәгълүмат бирү.

 3. Җыючы , каршы куючы, бүлүче теркәгечле кушма җөмләләрне танып белергә һәм сөйләмдә кулланырга өйрәтү.

 4. Иярченле кушма җөмләләрнең сөйләмдә актив аналитик һәм синтетик төрләрен өйрәнү, аларга хас бәйләүче чараларны һәм рус теленә тәрҗемә итү үзенчәлекләрен гамәли үзләштерү.

 5. Иярченле кушма җөмләләрнең мәгънәләре ягыннан төрләрен аңлап төзи белү.

 6. Иярчен ия җөмләнең төзелешен һәм аңа хас бәйләүче чараларны гамәли үзләштерү.

 7. Иярчен хәбәр җөмләнең төзелешен гамәли үзләштерү.

 8. Иярчен тәмамлык җөмләнең синтетик һәм аналитик төрләрен кулланырга өйрәтү.

 9. Иярчен аергыч җөмләнең аналитик һәм синтетик төрләрен кулланырга өйрәтү.

 10. Иярчен хәл җөмләләрнең синтетик (аналитик) төрләрен (иярчен вакыт, , урын, максат, сәбәп, рәвеш, күләм, шарт, кире шарт җөмләләр)аңлап, урынлы куллануга ирешү.

 11. Тезмз һәм иярченле кушма җөмләләрдә тыныш билгеләрен дөрес кую һәм аларны тиешле интонаия белән әйтү күнекмәләрен үстерү.

 12. Катлаулы кушма (күп тезмәле, күп иярченле, катнаш) җөмләләрне танып белергә һәм мәгънәләрен дөрес аңларга күнектерү.

 13. Сөйләмнең иң зур берәмлеге буларактекст төзелеше турында төшенчә бирү.

 14. Мөстәкыйль сүз төркемнәренең төрләнешләрен, ясалышларын һәм җөмләдә кулланышларын кабатлау.

 15. Бәйләгеч сүз төркемнәрен телдән һәм язма сөйләмдә урынлы куллануга ирешү.

 16. Модаль сүз төркемнәре турында гы мәгълүматны системалаштыру һәм гамәли күнекмәләрне тирәнәйтү.

 17. Фразеологик берәмлекләрне кулланып, җөмлә төзү күнекмәләрен ныгыту.

 18. Өйрәнелгән сүзләрнең мөмкин булган синонимнарын, антонимнарын табып әйтергә өйрәтү.

^ Сөйләм эшчәнлеге төрләренә өйрәтүгә таләпләр

Тыңлап аңлау

Өч минутлык текстны тыңлап, аның эчтәлге турында үз фикерләрен белдереп хәбәр итү.

Лексик темага караган яңалыкларны, вакытлы матбугат яңалыкларын тыңлап, әңгәмәдә катнаша белү.

^ Диалогик сөйләм

Телдән һәм язмача диалогик аралашу күнекмәләренә ия булу.

Сөйләм этикеты үрнәкләреннән оста , урынлы файдалану.

Әңгәмәдәшне игътибар белән тыңлап һәм коммуникатив максатларны аңлап, сөйләшү үткәрә алу (һәр укучының репликалар саны уникедән ким булмаска тиеш).


^ Монологик сөйләм

Тәкъдим ителгән аралашу ситуациясе буенча орфоэпик һәм грамматик нормаларны саклап һәм җөмләдә сүз тәртибен дөрес кулланып, эзлекле һәм аңлаешлы итеп тасвирлау, хикәяләү, фикер йөртү күнекмәләренә ия булу.

Монологик сөйләмдә төрле җөмлә калыпларын кулланып фикерне җыйнак һәм төгәл белдерә алу.


Уку

Таныш һәм таныш булмаган фәнни-популяр, публицистик, әдәби текстларны эчтән укып, алардагы әһәмиятле мәгълүматны аңлый белү.

Текстны өлешләргә бүлеп, алар арасындагы бәйләнешне ачыклау һәм текстның композицион үзенчәлекләрен күрсәтү.


Язу

Язма эшләрне грамоталы башкара белү.

Татарчадан русчага, русчадан татарчага текстларны язмача тәрҗемә итү.

Рәсми кәгазьләрне (гариза, белдерү, эшлекле хат) аңлап укый һәм яза белү.


10нчы сыйныф,

11 нче сыйныф

^ ЛЕКСИК-ГРАММАТИК МИНИМУМ

Сөйләмнең орфоэпик, интонацион, орфографик ягын үзләштерүгә таләпләр

 1. Татар теленең төп фонетик үзенчәлнекләрен гамәли белү (сингармонизм һәм аның төрләре – рәт һәм ирен гармониясе; тартыклар ассимиляциясенең типик очраклары ; саңгырау тартыкларның ике сузык арасында яңгыраулашуы; редукция элизия күренешләре).

 2. Татар теленә генә хас фонемаларның дөрес әйтелешенә ирешү: ә, ө, гъ,къ,w, ү,э, һәмзә.

 3. Татар телендә сүз басымының үзенчәлекле кулланыш очракларын белү һәм аерым грамматик формалардагы фигыльләргә, сыйфатларга, рәвешләргә, алмашлыкларга басымны дөрес кую.

 4. Татар телендәге иҗек калыпларын гамәли белү.

 5. Иҗек чигендәге фонетик үзгәрешләрне истә тотып сөйләү: күк – күге, кунак –кунагы, тап – таба, тек –тегәле.

 6. Татар сөйләмен синтагмаларга дөрес бүлә белү һәм логик басымның җөмләдәге урынын таба алу.

 7. Гади һәм кушма, хикәя, сорау, боеру, тойгылы җөмләләрне дөрес интонация белән әйтә алу.

 8. Актив үзләштерелгән лексик берәмлекләрнең язылышын истә калдыру. Кушма, тезмә, парлы һәм кыскартылма сүзләрне дөрес яза белү.

 9. Татар һәм рус телләрендәге фонетик аермаларны аңлата белү.

Сөйләмнең лексик ягын үзләштерүгә таләпләр

 1. Аралашу темаларына караган лексик һәм фразеологик берәмлекләренң кулланылышын гамәли үзләштереп бару.

 2. Алынма сүзләрне сөйләмдә дөрес куллана белү.

 3. Татар телендә сүз ясалышының төп ысулларын белү (исем, сыйфат, һәм фиг ясагыч продуктив кушымчалар; кушма сүзләр, тезмә сүзләр, парлы сүзләр, кыскартылма сүзләр).Антоним, синоним, омонимнарны аера һәм сөйләмдә урынлы куллана белү.

 4. Лексик берәмлекләрнең күчерелмә мәгънәләрен, башка сүзләр белән бәйләнешкә керү үзенчәлекләрен аңлата алу.

Сөйләмнең грамматик ягын үзләштерүгә таләпләр

 1. Һәр сүз төркеменең сөйләмдә кулланылышын, төрләнешен, ясалыш ягыннан төрләрен, төркемчәләрен һәм язылышын гамәли үзләштерү.

 2. Сүз төркемнәренә хас аерым грамматик категорияләрнең татар һәм рус телләрендә тәңгәл килү-килмәвен белү, татар телендә род категориясенең булмавы һәм аның лексик берәмлекләр белән бирелеше, татар телендә исемнең тартым категориясе булуы, Татар телендә фигнең вид категориясе булмавы, шунлыктан аның төрле формалар белән бирелеше, татар телендә сыйфатның сыйфатланмыш белән ярашмавы, сан белән килгәндә исемнәрнең сан белән төрләнмәве.

 3. Татар телендәге ымлыкларны рус телендәге эквивалентлары чагыштырып, сөйләмдә куллануга ирешү.

 4. Татар һәм рус телләрендәге зат һәм күрсәтү алмашлыкларының килеш белән төрләнү үзенчәлекләрен истә тоту.

 5. Җөмләдә зләр бәйләнеше һәм бәйләүче чараларны гамәли үзләштерү.

 6. Татар телендә хикәя җөмләнең хәбәр белән тәмамлану үзенчәлеген истә тотып, сөйләм оештыруга ирешү.

 7. Татар телендә сөйләм яңалыгы – реманың хәбәр алдында урнашуын белеп эш итү (Бүген безгә кунаклар килә.Кунаклар безгә бүген килә. Кунаклар бүген безгә килә).

 8. Татар телендә иярченле кушма җөмләләрнең аналитик төре белән беррәттән, синтетик төрен дә таба белү; аларның баш җөмләгә кушымчалар, бәйлекләр, бәйлек сүзләр, янәшә килү чарасы белән бәйләнүләрен гамәли үзләштерү.

 9. Татар телендәге синтетик җөмләләрнең һәрвакыт баш җөмлә алдыннан килү үзенчәлегенә нигезләнеп,сөйләм оештыра алу.

 10. Татар текстындагы мөстәкыйль җөмләләрнең актуаль кисәкләргә бүленү үзенчәлекләренә бәйле рәвештә, аны структур яктан дөрес төзи белү.

 11. Бер үк фикерне төрле синтаксик модельләр белән белдерергә өйрәтү.

 12. Язма сөйләмдә тыныш билгеләрен дөрес куюга ирешү: ия белән хәбәр арасына сызык, җөмләнең аерымланган кисәкләре, модаль сүзләр, тиңдәш кисәкләр янында , кушма җөмләдә тыныш билгеләре (өтер, ике нокта, сызык).

^ Сөйләм эшчәнлеге төрләренә өйрәтүгә таләпләр

Тыңлап аңлау

Җанлы сөйләмнеңтөп фикерен билгели алу.;

Иң мөһим мәгълүматны сайлап ала белү;

Элек үзләштелгән мә гълүмат белән яңа тыңланганын чагыштыру һәм бәяләү;

Тыңлап аңлаган мәгълүматка таянып, сөйләшү үткәрү һәм ирекле аралаша алу.

^ Диалогик сөйләм

Аралашканда , орфоэпик, лексик-грамматик нормаларны саклап, сораулар бирә һәм җавап кайтара алу;

Әңгәмәдәшнең сүзенә игътибарлы булып, сөйләм яңалыгын дөрес җиткерүгә ирешү;

Кирәкле урыннарда киңәйтелгән репликалар кулланып, бәхәсләшә, үз фикереңне дәлилли белү

^ Монологик сөйләм

Төрле төзелешле җөмлә калыпларын урынлы кулланып һәм аларны интонацион яктан дөрес әйтеп, вакыйгалар, күренешләр, кызыклы фактлар турында хәбәр итү, үз фикереңне эзлекле итеп белдерүгә ирешү.

Сөйләмне мөмкин кадәр тулы һәм аңлаешлы итеп оештыра белү.

Уку

Карап чыгу, танышу, эзләнү, өйрәнү максаты белән уку төрләреннән уңышлы файдаланып, тексттан кирәкле мәгълүматны таба алу һәм аның эчтәлеген телдән яки язмача логик эзлеклелектә яктырта белү.

Текст белән мөстәкыйльэшләү һәм аны анализлау күнекмәләренә ия булу.

^ Язу һәм язма сөйләм

Тәкъдим ителгән ситуациягә карата фикерләреңне оештыра алу;

Өйрәнелгән темага сочинение язу.

Укылган яки тыдланган текстның планын төзеп, аның эчтәлеген язмача сөйләп бирү.

Текстка аннотация язу.

Язма формада аралашу тәгъбирләрен гамәли үзләштерү.


^ Рус телендә сөйләшүче балаларга татар әдәбиятын

укыту программасы

Рус телендә сөйләшүче балаларга татар әдәбиятын

укытуның төп максаты һәм бурычлары

Рус телендә сөйләшүче балаларга татар әдәбияты программасының эчтәлеге һәм төзелеше турында аңлатма

Әдәби уку өчен эчтәлек сайлау әдәбият белемендә кабул ителгән эстетик һәм әдәби принципларга бәйле.

Тормыш чынбарлыгы турында уйландыра, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрне аңларга ярдәм итә, матурлыкка, гүзәллеккә, намуслылыкка, игелеккә өйрәтә торган эчтәлек сайлау авторларның беренчел бурычы булды..Программага төрле әдәби жанрларны : хикәя, повесть, шигырь, драма әсәрләре, авыз иҗаты үрнәкләре сайлау да максатка ярашлы. Программага рус һәм башка милләт әдәбияты үрнәкләре дә кертелде.

Уку өчен текстлар әдәби әсәрләр белән генә чикләнми, дәреслеккә башка төр текстлар да кертелә. Алар түбәндәгеләр:

 • Прагматик текстлар (рецептлар, радио, телевидение программалары, белдерүләр).

 • Эпистоляр жанр текстлары (шәхси һәм официаль хатлар открыткалар, котлаулар).

 • Газета- журналлардан мәкаләләр, информацион характердагы материаллар.

Билгеле булганча, сөйләм материалын, ягънитекстның эчтәлеген үзләштерү цикллылыкка корыла . Цикл – текстны укып, аның эчтәлеген диалогик, монологик , ягъни мөстәкыйль сөйләм дәрәҗәсенә җиткерү өчен кирәк булган дәресләр саны. Бу сан даими түгел. Ул текстның лингвистик яктан катлаулылыгына, текстның күләменә бәйле.

Бер өлеш әсәрләр укып, тулаем үзләштерү, диалогик –монологик сөйләмгә чыгу өчен бирелде. Бер өлеш текстлар – уку һәм эчтәлек белән танышу максатыннан бирелде. Әдәбият дәресендә турыдан-туры текстны уку, текст өстендә эшләү буенча күнегүләр системасы өстенлек итә. Дәрес тибы ягыннан лексик-грамматик күнекмәләрне камилләштерү дәресе була. Бу дәрес, авырлыгына карап, бер яки берничә булырга мөмкин. Мондый дәресләрдә алда өйрәнелгән лексика һәм рамматика текстта кабатлана, төрле бәйләнешләргә керә. Тексттан соң булган этапта текст эчтәлеге буенча диалогик-монологик сөйләмгә чыгу дәресләре оештырыла . Бу дәресләрдә тексттагы лексик-грамматтик материал сөйләмдә мөстәкыйль кулланылу дәрәҗәсенә җиткерелә. Шуңа күрә татар теле һәм әдәбият дәресләре үзара шартлы бәйләнештә булалар.

Рус телендә сөйләшүче балалар белән текст укыганнан соң үткәрелгән эш алымнары татар мәктәпләрендә кулланылган эш алымнарыннан байтак аерыла. Тексттагы сөйләм үрнәкләрен хәтеренә сеңдерү, текстның сюжетын истә калдыру буенча төрле күнегүләр системасын оештыру – текстны укыганнан соң эшләнергә тиешле күнегүләрнең төп максаты.

Билгеле булганча, рус телендә сөйләшүче балаларга татар телендә укыту максатларының берсе – аларны язма сөйләм аша аралашырга өйрәтү. Шуңа күрә уку һәм татар әдәбияты дәресләрендә төрле характердагы язма эшләр дә эшләү максатка ярашлы эш төре булып тора. Аларга түбәндәгеләр керегә мөмкин:

 • Текстның планын төзү.

 • Текст геройлары турында үз фикереңне язу.

 • Текстның үзгәртеп яңа хикәя төзү.

 • Укылган текст буенча инша язу.

 • Текстка сораулар , һәм сорауларга җаваплар язу.

Текстны тәрҗемә итү.

5 класс. 

Дәрес темасы. 1 нче чир. 18 с.

Дәрес тибы.

1.

сентябрь

Кереш дәрес.

яңа материалны аңлату

2.

беренче атна

Ел фасылы- җәй. Җәйге каникуллар.

катнаш

3.

икенче атна

Л.Лерон "Хәерле иртә"

яңа материалны аңлату

4.

икенче атна

Диологик сөйләмне үстерү.

яңа материалны аңлату

5.

өченче атна

Б.Рәхмәт "Мәктәпкә"

яңа материалны аңлату

6.

өченче атна

Бәйрәм белән! Тексты.

катнаш

7.

дүрт-е атна

Диологик сөйләмне үстерү.

белем, күнекмәләрне үзләштерү

8.

дүрт-е атна

Р.Кожевникова."Минем сумкам"

белем, күнекмәләрне үзләштерү

9.

сент. Ахыры

Ә.Гаффар "Таган".

яңа материалны аңлату

10.

октябрь

Бер атнада ничә көн?. Г.Зәйнашева.

яңа материалны аңлату

12.

беренче атна

Ел фасылы- көз. БСҮ.

катнаш

13.

икенче атна

"Көзнең ничә төсе бар?" тексты.

катнаш

14.

икенче атна

"Сары яфрак сарымы?" тексты

белем, күнекмәләрне үзләштерү

15.

өченче атна

"Көз башы" тексты.

белем, күнекмәләрне үзләштерү

16.

өченче атна

Р.Миңнуллин "Мәктәптә күңеллерәк"

белем, күнекмәләрне үзләштерү

17.

дүрт-е атна

Л.Лерон "Аңламадым."

катнаш

18.

дүрт-е атна

Кабатлау.

кабатлау

 

 

2 нче чирек. 14 с.

 

1.

ноябрь

"Хат" тексты.

яңа материалны аңлату

2.

икенче атна

Ш.Маннур "Яратам мин..."

яңа материалны аңлату

3.

өченче атна

В.Хәйруллина "Төз утыр!"

яңа материалны аңлату

4.

өченче атна

"Маратка нигә оят?" тексты.

катнаш

5.

дүрт-е атна

"Маратка ярдәм ит" тексты.

белем,күнекмәләрне үзләштерү

6.

дүрт-е атна

В.Хәйруллина "Менә күпме һөнәрем"

белем,күнекмәләрне үзләштерү

7.

декабрь

Ш.Маннур "Татарча да яхшы бел"

белем,күнекмәләрне үзләштерү

8.

беренче атна

И.Гази, Г.Тукай шигырләре.

яңа материалны аңлату

9.

икенче атна

Г.Гыйлманов. "Нәсел агачы.

яңа материалны аңлату

10.

икенче атна

Р.Миңнуллин, Н.Исәнбәт шигырләре.

белем,күнекмәләрне үзләштерү

11.

өченче атна

"Кар календаре" тексты. БСҮ.

белем,күнекмәләрне үзләштерү

12.

өченче атна

Э.Мөэминова. Кыш бабай хаты.

ныгыту

13.

дүрт-е атна

"Хоккей төрләре" тексты.

яңа материалны аңлату

14.

дүрт-е атна

"Чирәм хоккее" тексты

катнаш

 

 

 

 

 

 

3 нче чирек. 20 с.

 

 

 

 

 

1.

гыйнвар

Р.Миңнуллин "Бабайлар нинди була?"

яңа материалны аңлату

2.

икенче атна

"Лена кемгә охшаган?" тексты.

катнаш

3.

өченче атна

Хәзерге заман шагыйрләре.

яңа материалны аңлату

4.

өченче атна

Ш.Галиев иҗаты.

яңа материалны аңлату

5.

дүртенче атна

Ш.Галиев шигырләре.

катнаш

6.

дүртенче атна

Р.Миңнуллин иҗаты.

яңа материалны аңлату

7.

февраль

Р.Миңнуллин шигырләре.

катнаш

8.

беренче атна

Ш.Галиев "Бала сөю"

катнаш

9.

икенче атна

Р.Вәлиева "Туган көндә"

яңа материалны аңлату

10.

икенче атна

Диалогик сөйләмне үстерү.

ныгыту

11.

өченче атна

Ә.Гаффар "Ничәү, ничек адашмаганнар?"

белем, күнекмәләрне үзләштерү

12.

өченче атна

"Данил" тексты.

яңа материалны аңлату

 

 

 

 

13.

дүрт-е атна

З.Гомәрова "Үзем җыештырдым"

катнаш

14.

дүрт-е атна

М.Җәлил "Сәгать"

белем, күнекмәләрне үзләштерү

15.

март

Көн режмы.

белем, күнекмәләрне үзләштерү

16.

беренче атна

"Көн режмы" тексты. БСҮ.

белем, күнекмәләрне үзләштерү

17.

икенче атна

Х.Халиков "Сәгатьле Сәгыйть"

яңа материалны аңлату

18.

икенче атна

Ш.Галиев "Тавыклар көлә"

катнаш

19.

өченче атна

Текст "Киңәшләр"

катнаш

20.

өченче атна

Кабатлау дәресе.

кабатлау

 

 

 

 

 

 

4 нче чирек. 16 с.

 

1.

апрель

Диологик сөйләмне үстерү

белем, күнекмәләрне үзләштерү

2.

беренче атна

"Сәгатьләрсез нәрсә булыр?" тексты.

белем, күнекмәләрне үзләштерү

3.

икенче атна

"Сәгатьләрсез нәрсә булыр?" тексты.(дәвамы)

белем, күнекмәләрне үзләштерү

4.

икенче атна

А,Гыймадиев "Мәүли йокысы"

яңа материалны аңлату

5.

өченче атна

Ш.Галиев "Буш вакыт"

яңа материалны аңлату

6.

өченче атна

Әтием зур балык тоты тексты.

белем, күнекмәләрне үзләштерү

7.

дүрт-е атна

Диологик сөйләмне үстерү. БСҮ.

ныгыту

8.

дүрт-е атна

Р.Вәлиева "Барый телевизор карый"

белем, күнекмәләрне үзләштерү

9.

май

Атналык тапшырулар тәртибе.

яңа материалны аңлату

10.

беренче атна

Матбугат б-н танышу.

яңа материалны аңлату

11.

икенче атна

Монологик сөйләмне үстерү.

ныгыту

12.

икенче атна

"Компьютер нигә кирәк?" тексты.

белем, күнекмәләрне үзләштерү

13.

өченче атна

"Алешада нинди чир?" тексты.

белем, күнекмәләрне үзләштерү

14.

өченче атна

Җәй темасына әңгәмә - дәрес.

белем, күнекмәләрне үзләштерү

15.

дүрт-е атна

Кабатлау дәресе.

кабатлау

16.

дүрт-е атна

Гомумиләштерү дәресе.

гомумиләштерү


6 кл 

Дәрес темасы. 1 нче чир. 18 с.

Дәрес тибы.

1.

сентябрь

Яңа уку елы котлы булсын!

яңа материалны аңлату

2.

беренче атна

Л.Лерон “Марат барган җылы якка.”

катнаш

3.

икенче атна

Портфелемда кирәк әйберләр генә.

яңа материалны аңлату

4.

икенче атна

Л. Лерон “Балыкларда укый.”

яңа материалны аңлату

5.

өченче атна

Л Шагыйрҗан “Кызык та рәхәттә.”

яңа материалны аңлату

6.

өченче атна

Р.Мингалим “Туган көнем бәйрәменә керегез.”

катнаш

7.

дүрт-е атна

Туган көн дуслар белән күңелле.

белем, күнекмәләрне үзләштерү

8.

дүрт-е атна

Кызлар чәчәк ярата.

белем, күнекмәләрне үзләштерү

9.

сент. Ахыры

“Чәчәкләр яхшы бүләк.”

яңа материалны аңлату

10.

октябрь

Бу кызыклы котлау открыткасы.

яңа материалны аңлату

12.

беренче атна

“Кыйммәтле бүләк”

катнаш

13.

икенче атна

Р. Миңнуллин “Малайлар бәйрәме иде.”

катнаш

14.

икенче атна

Ә. Гаффар “Суалчан кунакка бара.”

белем, күнекмәләрне үзләштерү

15.

өченче атна

“Кунакка йөри беләсеңме.”

белем, күнекмәләрне үзләштерү

16.

өченче атна

“Тәрбияле кунак.”

белем, күнекмәләрне үзләштерү

17.

дүрт-е атна

Мин кунакка барам.Сөйләшү.

катнаш

18.

дүрт-е атна

“Табын янында утыра беләсеңме.”

кабатлау

 

 

2 нче чирек. 14 с.

 

1.

ноябрь

“Әдәпле Миша.”Текст.

яңа материалны аңлату

2.

икенче атна

Р. Зәйни “Аяк өсте ашарга ярамый”

яңа материалны аңлату

3.

өченче атна

Текст “Ашханәдә.”

яңа материалны аңлату

4.

өченче атна

Б,С.Ү.”Яхшы гадәт.”

катнаш

5.

дүрт-е атна

Текст. “Игелекле бала.”

белем,күнекмәләрне үзләштерү

6.

дүрт-е атна

Д. Аппакова “Яхшы күңелле бала.”

белем,күнекмәләрне үзләштерү

7.

декабрь

Текст. “Ике онык”1нче кисәк.

белем,күнекмәләрне үзләштерү

8.

беренче атна

Текст. Ике онык.2 нче кисәк.

яңа материалны аңлату

9.

икенче атна

Ф.Яруллин Молодес минем әби.”

яңа материалны аңлату

10.

икенче атна

Ә.Бикчәнтәева. “Тәмле сүз.”

белем,күнекмәләрне үзләштерү

11.

өченче атна

Ф. Яруллин “Әдәпле бала.”

белем,күнекмәләрне үзләштерү

12.

өченче атна

К.Т.У. М. Галиев. “Җиңәргә теләгән идем.”

ныгыту

13.

дүрт-е атна

Х. Халиков “Якты сүз.”

яңа материалны аңлату

14.

дүрт-е атна

Д. Аппакова.”Карандашым югалды.”

катнаш

 

 

3 нче чирек. 20 с.

 

1.

гыйнвар

Ш.Галиев “Шавламагыз әти йоклый.”

яңа материалны аңлату

2.

икенче атна

Телефоннан сөйләшү.Д.С.Ү.

катнаш

3.

өченче атна

Ә. Бикчәнтәева. “телефоннан сөйләшү.”

яңа материалны аңлату

4.

өченче атна

В. Голявкин “Алло мин сезне тыңлыйм.”

яңа материалны аңлату

5.

дүртенче атна

Д.С.Ү.” Телефоннан сөйләшү кагыйдәсе.”

катнаш

6.

дүртенче атна

Л. Лерон “Супер бала.”

яңа материалны аңлату

7.

февраль

Б.С.Ү.”Бездә кунак.”

катнаш

8.

беренче атна

Л Лерон “Кирлемән киңәшләре.”

катнаш

9.

икенче атна

Д.С.Ү. “Кирлемәнгә киңәшләр.”

яңа материалны аңлату

10.

икенче атна

Л. Васелева “Әдәпле булу җиңелме.”

ныгыту

11.

өченче атна

Б.С.Ү.”Иң тыйнагы- мин үзем.”

белем, күнекмәләрне үзләштерү

12.

өченче атна

Р. Валиев “Тыйнаклык.”

яңа материалны аңлату

13.

дүрт-е атна

Д.С.Ү.”Тыйнаклык.”

катнаш

14.

дүрт-е атна

Л. Лерон. “Саран булсаң.”

белем, күнекмәләрне үзләштерү

15.

март

В. Хәйруллина “Саран.”

белем, күнекмәләрне үзләштерү

16.

беренче атна

З. Гомәрева “Айдарның хатасы.”

белем, күнекмәләрне үзләштерү

17.

икенче атна

Текст. “Чын дус.”

яңа материалны аңлату

18.

икенче атна

Текст. “Гайбәт әйбәт түгел.”

катнаш

19.

өченче атна

Тест. Д.С.Ү.

катнаш

20.

өченче атна

З. Әхмәтева “Әләкче.”

кабатлау

 

 

 

 

 

 

4 нче чирек. 16 с.

 

1.

апрель

К. Моховский.”Яз килә.”

белем, күнекмәләрне үзләштерү

2.

беренче атна

Текст. “Җил каян исә.”

белем, күнекмәләрне үзләштерү

3.

икенче атна

Текст.”Яктылык язы.”

белем, күнекмәләрне үзләштерү

4.

икенче атна

Б. Рәхмәт “Сыерчыктан телеграмма.”

яңа материалны аңлату

5.

өченче атна

Текст “Яз суы.”

яңа материалны аңлату

6.

өченче атна

Б. Рәхмәт “Сыерчык.”

белем, күнекмәләрне үзләштерү

7.

дүрт-е атна

Й. Шәрәпова.”Өмә.”

ныгыту

8.

дүрт-е атна

Текст. “Яшеллек язы.”

белем, күнекмәләрне үзләштерү

9.

май

М.С.У.”Яз килде.”

яңа материалны аңлату

10.

беренче атна

“Ямле җәй көтә безне.”

яңа материалны аңлату

11.

икенче атна

Л. Лерон.”Җәй көтә безне.”

ныгыту

12.

икенче атна

Л. Лерон “Яңгыр.”

белем, күнекмәләрне үзләштерү

13.

өченче атна

М.С.Ү.”Җәй.”

белем, күнекмәләрне үзләштерү

14.

өченче атна

Тест .Кабатлау.

белем, күнекмәләрне үзләштерү

15.

дүрт-е атна

Әкиятләр уку.

кабатлау

16.

дүрт-е атна

Кабатлау.

гомумиләштерү

7 классҮткәрү вакыты

Дәрес темасы

Дәрес тибы

1.

сентябрь беренче атна

Р.Миңнуллин, Ф.Яруллин иҗатлары.

яңа материалны аңлату

2.

икенче атна

Н.Каштан. Көзге табигать

яңа материалны аңлату

3.

өченче атна

Ә.Бикчәнтәева. "Сөйкемсез песи".

катнаш дәрес

4.

дүртенче атна

Сөйләм телен үстерү.

катнаш дәрес

5.

октябрь беренче атна

Г.Сабитов "Балага балык"

үзләштерү дәресе

6.

икенче атна

Ш.Галиев "Ничә мәче?"

катнаш дәрес

7.

өченче атна

Песиләр турында текст.

катнаш дәрес

8.

дүртенче атна

Т.Миңнуллин "Авыл эте Акбай"

яңа материалны аңлату

9.

 

Т.Миңнуллин "Авыл эте Акбай"

катнаш дәрес

 

 

2 нче чирек

 

1.

ноябрь

Куклачевның песи-р театры.

яңа материалны аңлату

2.

өченче атна

Песиләр, этләр өчен салоннар.

катнаш дәрес

3.

дүртенче атна

Робот-песиләр турында текст.

үзләштерү дәресе

4.

декабрь

М.Әлимбаев, А.Алланазаров иҗаты.

яңа материалны аңлату

5.

икенче атна

Р.Миңнуллин, С.Михалков шигырьләре.

үзләштерү дәресе

6.

өченче атна

Усал этләр турында текст.

катнаш дәрес

7.

дүртенче атна

Этләрнең токымнары турында текст.

катнаш дәрес

 

 

3 нче чирек

 

1.

гыйнвар икенче атна

Гыйнвар- кышның икенче ае.

яңа материалны аңлату

2.

өченче атна

"Нардуган" тексты.

катнаш дәрес

3.

дүртенче атна

"Раштуа бәйрәме" тексты.

катнаш дәрес

4.

февраль

Чыршы турында текст.

үзләштерү дәресе

5.

икенче атна

Н.Каштан "Февраль"

катнаш дәрес

6.

өченче атна

Г.Лотфи"Песнәк белән Миләүшә"

катнаш дәрес

7.

дүртенче атна

Р.Вәлиева "Кош баласын елатма!"

үзләштерү дәресе

8.

март

Кошларның тормышы турында

катнаш дәрес

9.

икенче атна

М.Шабаев "Песнәк белән Миләүшә"

катнаш дәрес

10.

өченче атна

Песнәкләр турында текст.

ныгыту дәресе

 

 

4 нче чирек

 

1.

апрель беренче атна

Кошлар турында текст.

үзләштерү дәресе

2.

икенче атна

Ә.Бикчәнтәева "Март аенда"

үзләштерү дәресе

3.

өченче атна

Г.Тукай "Карлыгач"

катнаш дәрес

4.

дүртенче атна

Р.Гыйззәтуллин "Батырлык"

үзләштерү дәресе

5.

май беренче атна

Л.Ихсанова, Ш.Галиев, Б.Рәхмәт шиг.

катнаш дәрес

6.

икенче атна

Л.Лерон "Кирлемән киңәшләре"

катнаш дәрес

7.

өченче атна

Җәй темасына карата текстлар.

гомумиләштерү
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34.Сен.1нче атнасы

2нче атнасы

3нче атнасы

4нче атнасы

Октя-ң 1нче

2нче

3нче

4нче атнасы

Ноя-ң 1нче

3нче

4нче

Дека-ң 1нч2нче

3нче

4нче

Янв-ң2нче

3нче

4нче

Янв-ң 1нче

2нче

3 нче

4нче

Фев-ң 1нче

2нче

3нче

4нче

Мар-ң 1нче

2нче

3нч

Апр-ң 2нче

3нче

4нче

Май-ң 1нче

2-атнасы

3атнасы.Л.Лерон”Җәйге бәхәс”

Гөлфия Юнысова

Р.Вәлиев “Сау бул,җәй!”

Г.Тукай

Сәгыйть Рәмиев

Лев Толстой

Балыкчылар

Р.Миңнуллин

Г. Латыйпов

Сабантуй кайчан үткәрелә

Ш.Галиев

Лилия Закирова хикәясе

Коткаручы

Җәй айлары

Гүзәл ни өчен Казанга барырга тели?

Хәкимҗан Халиков

Ләлә Гыймадиева хикәясе

Җиде мөгҗиза

Юл йөрү кагыйдәләре

Светофор

Р Миңнуллин шигыре

Метро

Күңелле сәфәр

Сагыну

Г.Кутуй

Татарстан

Гөлшат Зәнашева

Хәерле юл сезгә

Казан Кремле

Казан урамнары

Беренче театр

Чәй пешерү серләре

Әкиятләр.
Катнаш дәрес

Яңа матер.өйрәнү.

Катнаш дәрес

Ныгыту

Гомумиләштерү

Яна дәресне өйрәнү

Катнаш дәрес

Яңа дәресне өйрәнү

Ныгыту

Гомумиләштерү

Ныгыту

Катнаш дәрес

Белемнәрне үзләштерү

Ныгыту

өйрәнү

катнаш дәрес

Белемнәрне үзләштерү

Яңа дәресне өйрәнү

Белемнәрне үзләштерү

Ныгыту

Катнаш дәрес

Белемне ныгыту

Гомумиләштерү

өйрәнү

ныгыту

гомумиләштерү

яңа матер. өйрәнү

белемнәрне үзләштерү

ныгыту

гомумиләштерү

өйрәнү

ныгыту

катнаш дәрес

өйрәнү
оставить комментарий
страница7/24
Дата17.09.2011
Размер4,4 Mb.
ТипПрограмма, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
плохо
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх