Этические выражения в современном татарском литературном языке 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык) icon

Этические выражения в современном татарском литературном языке 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык)


Смотрите также:
Экономическая терминология в татарском литературном языке 10. 02...
Частеречная транспозиция (субстантивация) в татарском языке в сопоставлении с русским языком...
Энтомологическая лексика в татарском языке 10. 02...
Термины физики в татарском языке 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык)...
Метафоры в татарском языке: лексико-грамматический и стилистический аспекты 10. 02...
Историко-лингвистический анализ топонимов бассейна реки уй притока иртыша 10. 02...
Вербализация концепта «счастье» в татарском и английском языках (на примерах благожеланий) 10...
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»...
Фразеографическое описание татарского, русского и английского языков...
Категория времени глагола в юкагирском языке (на примере языка тундренных юкагиров)...
Лексика материальной культуры тоболо-иртышского диалекта сибирских татар 10. 02...
Способы выражения сравнения в хакасском языке специальность 10. 02...Загрузка...
скачать
На правах рукописи


Абдуллин Айтуган Анварович


ЭТИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ

В СОВРЕМЕННОМ ТАТАРСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ


10.02.02 – Языки народов Российской Федерации

(татарский язык)


Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата филологических наук


Казань – 2006

Ðàáîòà âûïîëíåíà â îòäåëå ëåêñèêîëîãèè è ëåêñèêîãðàôèè Èíñòèòóòà ÿçûêà, ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà èì. Ã.Èáðàãèìîâà Àêàäåìèè íàóê Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí


Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü:

×ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ ÐÒ,

äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

Ãàíèåâ Ôóàò Àøðàôîâè÷Îôèöèàëüíûå îïïîíåíòû:äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

Íóðèåâà Ôàíóçà Øàêóðîâíà

(г. Казань);

êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

Øàéõèåâà Ãóëüôèÿ Ìàâëèåâíà

(г. Казань)

Âåäóùàÿ îðãàíèçàöèÿ:

ÃÎÓ ÂÏÎ «Åëàáóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò»Çàùèòà äèññåðòàöèè ñîñòîèòñÿ 21 íîÿáðÿ 2006 ãîäà â 15.00 ÷àñîâ íà çàñåäàíèè äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà Ä 022.001.01 â Èíñòèòóòå ÿçûêà, ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà èì. Ã.Èáðàãèìîâà Àêàäåìèè íàóê Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ïî àäðåñó: 420111, ã. Êàçàíü, óë. Ëîáà÷åâñêîãî, 2/31.

Ñ äèññåðòàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â Öåíòðàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå Êàçàíñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ (ã. Êàçàíü, óë. Ëîáà÷åâñêîãî, 2/31).


Àâòîðåôåðàò ðàçîñëàí ___ îêòÿáðÿ 2006 ãîäà.


Ó÷åíûé ñåêðåòàðü äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà

кандидат филологических наук Г.Г.Саберова


^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ


К этическим выражениям общения относятся формулы приветствия, извинения, благожелания, комплимента, благодарности, прощания: исәнме(сез), сәлам, нихәл, сау бул(ыгыз), хуш(ыгыз), рәхмәт, гафу ит(егез), кичер(егез), рәхим ит(егез) и т.д. Диссертационная работа посвящена лингвистическому изучению этических выражений общения в современном татарском литературном языке. Они исследуются как единицы языка с их лексико-семантическими и грамматическими признаками.

^ Актуальность темы исследования. В последнее время в отечественной и зарубежной науке проблема культуры общения все больше привлекает внимание исследователей. Эта проблема рассматривается в разных отраслях гуманитарных знаний: психологии, социологии, юриспруденции, педагогике; получает широкое распространение исследование единиц этических выражений общения в лингвистическом плане.

Татарский язык очень богат этическими выражениями. В них отражаются богатый опыт, основанный на многовековых традициях общения, неповторимость обычаев, образа жизни, условий быта народа. Поэтому изучение их – одна из самых интересных проблем татарского языка и культуры речи.

Они являются объектом изучения и лексики, и словообразования, и грамматики татарского языка. Каждое из этих выражений составляет специфическую лингвистическую единицу разного уровня: слово, словосочетание, фразеологизм, предложение, микротекст.

Изучение синонимического богатства, выбора тех или иных этических выражений в процессе общения позволяет употреблять их в зависимости от стиля, ситуации и представляет большой интерес с точки зрения теории культуры речи татарского языка.

В процессе развития языка состав этических выражений претерпевает изменения, постоянно обогащается. Изначально оказавшись на стыке азиатской и европейской цивилизаций, татарская культура воплотила в себе как восточные, так и западные особенности. До сих пор в татарском языкознании отсутствует комплексное монографическое исследование единиц речевого этикета. Изучение лексического богатства и генетического пласта этических выражений является актуальным, ибо в них отражаются ис­торико-социальные условия народа, развитие его национальной культуры.

^ Целью нашей работы является изучение лексического богатства этических выражений общения современного татарского литературного языка, наблюдение за их лингвостилистическими особенностями.

В соответствии с поставленной целью выдвигаются следующие задачи исследования: систематизация и классификация материала по тематике: 1) выражений извинения; 2) хвалебных выражений; 3) приветственных выражений; 4) благожеланий и характеристика их лингвостилистических особенностей.

^ Методы исследования. В ходе изучения применялись описательный и сравнительный методы исследования в синхронном аспекте. В процессе анализа ситуативной закрепленности этических выражений использовался семантико-стилистический метод исследования.

^ Научная новизна исследования. Несмотря на то, что татарский язык имеет богатую лексику единиц речевого этикета, эта тема в монографическом плане специально не исследовалась. Диссертация восполняет этот пробел в татарском языкознании. Научная новизна ее заключается в том, что диссертация является первым опытом монографического исследования татарского речевого этикета.

^ Теоретическая значимость состоит в том, что материалы диссертационной работы могут быть использованы для дальнейших исследований этических выражений генетиче­ски родственных и неродственных языков.

^ Практическая значимость исследования. Материалы диссертационной работы найдут применение при составлении словарей (двуязычных, толковых, по татарскому национальному этикету), при создании учебников и разработке практических пособий по культуре речи татарского языка и в практике преподавания татарского языка.

^ Источники исследования. Нами были широко использованы опубликованные лексикографические работы (двухтомный фразеологический словарь Н. Исанбета1, трехтомный толковый словарь татарского языка2), отдельные фольклорные исследования3. Как правило, этические выражения подтверждаются примерами из художественных произведений современных татарских писателей.

^ Апробация работы. Некоторые изложенные материалы прошли апробацию во время преподавания предмета культуры речи татарского языка в 5, 6, 7 классах школы-лицея № 84 им. Г. Акыша (г. Набережные Челны). Основные положения диссертации излагались в выступлениях на итоговой научной конференции ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ (2004 г.), в г. Набережные Челны на Международной научно-практической конференции (2005 г.). По результатам исследований соискателем всего было сделано 5 научных докладов. По теме диссертации имеется 9 публикаций.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и библиографии.


^ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ


Во введении обоснована актуальность темы, теоретическая и практическая значимость работы, ее научная новизна, определены цели, задачи, указаны источники и методы исследования.

Степень разработанности проблемы, теоретическая база и основные проблемы исследования отражаются в первой главе диссертации. При анализе этических выражений мы опирались на специальные исследования отечественных языковедов по изучению этикета речи русского языка, а также на работы, посвященные национально-культурной специфике речевого общения народов России и других стран мира. В русском языкознании единицы речевого этикета изучены подробно. В монографиях и учебниках по культуре речи русского языка, например, в работах В.В. Колесова (1988), А.Н. Васильевой (1990), А.А. Бурова (1996), А.К. Михальской (1996), Л.К. Граудиной (1998), М.Р. Львова (2000), Л.А. Введенской, Л.Г. Павловой, Е.Ю. Кашаевой (2004), О.Я. Гойхман (2005)4 и др. отражаются отдельные наблюдения по данной проблеме. Имеются специальные исследования отечественных языковедов по изучению этикета речи русского языка (А.А. Акишиной, Н.И. Формановской, В.Е. Гольдина, А.Г. Балакай, В.И. Гвазаевой, В.В. Кобзевой, Г.Р. Шамьеновой и др.)5. В этих исследованиях освещаются актуальные вопросы теории общения, вскрываются функциональные и категориальные сущности единиц речевого этикета. Есть работы, посвященные национально-культурной специфике речевого общения народов России и других стран мира (Б.Х. Бгажнокова (1982), С.В. Неверова (1977), В. Эредженова (1982), Л.П. Чкадуа (1982), М.А. Лапиной (1996), Т. Молотовой (1998), С.Н. Артаева (2001))6.

В тюркологии также обращается внимание на исследование этических выражений речи (Ф.Ф. Султанов (1982), Д. Согдыкбекова (1982), К.Э. Гаджиева (1988), Э.Ф. Ишбирдин (1998), З.И. Саляхова (2004), А.В. Кузнецов (2004) и др.)7. В татарском языкознании этические выражения речи в монографическом плане специально не изучены, но в известных теоретических трудах по грамматике и словообразованию М.З. Закиева (1984), Д.Г. Тумашевой (1986), М.А. Сагитова (1993), Ф.А. Ганиева (2000; 2004)8 отмечены те или иные лингвистические особенности речевых выражений этикета, на которые опиралось наше исследование. При изучении ситуативно-стилистических особенностей этических выражений речи мы основывались на трудах Х.Р. Курбатова (1971), В.Х. Хакова (1972), Р.А. Юсупова (1993; 2000; 2003), С.Ш. Поварисова (1995), И.М. Низамова (1982) по стилистике и культуре речи татарского языка9. В трудах по методике преподавания родного языка в иноязычной аудитории10 приводится ряд примеров на этические выражения речи. Фрагментарные изучения отдельных единиц речевого этикета современного татарского языка отражаются в статьях Г.М. Шайхиевой11.

Во втором разделе данной главы прослеживается изучение в татарском и русском языкознании соотношение этических выражений с междометиями и другими частями речи, где подвергаются наблюдению общие морфологические и синтаксические особенности единиц речевого этикета. Ф.А. Ганиев такие выражения, как: сәлам, бәрәкәт, гафу ит – называет междометиями, произошедшими от глаголов путем конверсии12. В языкознании существуют разногласия по поводу грамматической характеристики единиц речевого этикета. В.В. Виноградов рассматривал их как осо­бый разряд междометий13. При этом, как отмечают некоторые лингвисты, этические выражения заметно отличатся от обычных междометий: большинство из них сохраняет следы былого отноше­ния к знаменательным частям речи, они не совсем утратили свое первоначальное значение14, «только в некотором контексте становятся междометиями»15. Действительно, у этических выражений есть сходство с самостоятельными частями речи. Исконные междометия лишены форм словоизменения, они не склоняются, не спрягаются. Многие же из единиц речевого этикета (извинение, приветствие, благожелание) выражены: 1) формами повелительного наклоне­ния глагола (благожелания, выражение извинения, прощания), они изменяются по числам: бәхетле бул, бәхетле булыгыз; гафу ит, гафу итегез; 2) индикативными формами, они сохраняют реликты темпоральности и персональности: сәлам бирдек, гафуыгызны сорыйм, гафу итәрсез бит?; 3) некоторые принимают аффикс предикативности II лица единственного и множественного чисел: исәнме, исәнмесез; саумы, саумысез; 4) отдельные принимают аффикс принадлежности: ни хәлең бар, ни хәлегез бар?

Обращается внимание на синтаксические особенности этических выражений. Междометия не выполняют номинативную функцию, поэтому не могут быть членом предложения16. Однако некоторые единицы речевого этикета могут быть и членом предложения. Например, 1) слова гафу итегез, рәхмәт, бәхетле булыгыз, рәхим итегез, сау булыгыз выполняют роль сказуемого, этим они схожи с самостоятельными частями речи; 2) большинство выражений похвалы являются в предложении определениями: Ай йөзле кыз, булган егет, тырыш бала и т.д. Некоторые этические выражения с синтаксической точки зрения ведут себя двояко: 1) в ситуации, когда выражение выполняет роль вводной конструкции, выступая в роли междометия, к нему не присоединяются другие слова: Гафу, саклап булмады... Хуш, ашыйсым килми; 2) в случае выполнения роли сказуемого, этическое выражение имеет зависимые слова: бу баланы кичер; соңга калуым өчен гафу итегез. В данных предложениях роль сказуемого выполняет глагол как одна из единиц этических выражений.

Образуют ли данные выражения предложение – это является предметом оживленных споров у языковедов. Отдельные языковеды относят их к особому классу фразеологизированных предложений17, некоторые называют их полными и неполными предложениями, но потерявшими первоначальное содержание и ставшими привычными штампами со стертым значением18. По нашим наблюдениям, этические выражения татарского языка представляют собой разные по составу предложения: 1) слово-предложение (Хуш!); 2) вводное предложение (Гафу итегез, сезнең белән килешә алмыйм); 3) двусоставное предложение (Барыгыз да сау-сәламәт кайтып җитегез!); 4) односоставное предложение (Матурлыгын мактап бетерерлек тә түгел).

Лингвистика этических выражений охватывает различные ярусы языка: они могут быть выражены и отдельным словом, и словосочетанием, и фразеологизмом, и предложением (в т.ч. поговорками или пословицами), и микротекстом. В работе, исходя из задач исследования, выявляются и описываются специфические особенности лексико-грамматического строя этических выражений современного татарского литературного языка.

Во втором параграфе данного раздела, опираясь на труды ученых по русскому и общему языкознанию, дается понятие о связанности значения единиц этических выражений общения с коммуникативной ситуацией. Этические выражения употребляются в зависимости от ситуации общения. Ситуация – это сложное явление, поэтому она рассматривается с разных ракурсов. Во-первых, ситуация отражается в тематике этических выражений речи (приветствие, прощание, извинение и т.д.). Нет единого мнения в разделении этических выражений на тематические группы. Например, А. Кузнецов выделил в тюркских языках 21 ситуативно-тематическую группу, включая выражения, обозначающие несогласие с собеседником, жалобу и проклятие19. На наш взгляд, проклятия, жалобы и др. выражения, нарушающие этикет, не относятся к этическим выражениям. Этические выражения татарской речи употребляются в следующих тематических ситуациях: 1) приветствие (Исәнме(сез)! Сәлам! Ни хәлләрегез бар?); 2) уважительное обращение (ханым, туташ, абыстай, хәзрәт); 3) прощание (Сау бул(ыгыз)! Исән бул(ыгыз)! Хәерле юл!); 4) благодарность (Рәхмәт! Кулыңнан куан!); 5) просьба (Зинһар өчен! Алла ризалыгы өчен!); 6) готовность к исполнению просьбы (Бик теләп... Бик рәхәтләнеп...); 7) извинение и прощение (Гафу ит(егез)! Риза-бәхил...); 8) поздравление (Котлы булсын! Мөбарәк булсын!); 9) благожелание (Аш(ларыгыз) тәмле булсын! Авызыңа бал да май!); 10) привлечение внимания (Гафу итегез, вакыт күпме? Рәхим итеп, әйтегез әле...); 11) похвала (Бар икән игелекле кешеләр! ); 12) знакомство (Таныш булыгыз... Таныш булыйк...); 13) приглашение (Мәҗлесебезгә рәхим итсәгез иде); 14) угощение (Ни барыннан җитешеп утырыгыз... Хәзинәдә бары белән...); 15) совет и нравоучение (Олыны олы ит, кечене кече итәргә кирәк); 16) согласие со сказанным, подбадривание говорящего (Нәкъ үзе! Авызымнан гына өзеп әйттең); 17) успокоение (Борчылма, болай гына була ул... Узып китә ул...); 18) соболезнование (Кайгыңны уртаклашам. Үлгән артыннан үлеп булмый...); 19) сообщение радостной вести (Сөенче, сөенче, атыгыз колынлаган!).

Во-вторых, под ситуацией понимается лексико-граммматическое окружение лексической единицы, которое способствует появлению переносных значений20. Отдельное этическое выражение речи под влиянием контекста выполняет две или три функции. Так, например слово хуш используется: 1) при приглашении гостя в дом (Хуш, кода, хуш! Әйдә! Сез кунак кеше! Хушыңыз! Алдан рәхим итегез!); 2) при выражении согласия с говорящим, подбадривании говорящего (Хуш, тагын нәрсәләр эшләргә?); 3) при прощании (Хуш, Искәндәр. Сау бул! Хуш, Вәли! Синең белән саубуллашу миңа бик авыр булыр (Г. Кутуй. Тапшырылмаган хатлар).

В-третьих, ситуация сама неоднородна. Так, А.Н. Васильева пишет: «Следует различать экстракоммуникативную и осуществляющуюся в ней коммуникативную ситуации общения. В одной и той же экстракоммуникативной ситуации могут актуализироваться разные аспекты и моменты и осуществляться разные коммуникативные ситуации...»21 Связь единиц речевого этикета с ситуацией общения очень велика. По требованию речевой культуры, при употреблении этических выражений необходимо обращать внимание на ситуацию высказывания, ибо иногда она включает в себя ряд других обстоятельств. В какой-либо ситуации использование тех или иных высказываний могут быть восприняты как невежливость. Например, благожелание человеку в годах Дәү үс! воспринимается как ироническая шутка или является просто оскорбительным. Одним из выражений прощания является Юлыңа ак җәймә!, однако использование данного выражения по отношению к гостю, собирающемуся уйти, звучит как издевательство. На похоронах принято говорить: Авыр туфрагың җиңел булсын или Хуш!, но не Хәерле юл! В этом случае это будет расценено как невежество и глумление над умершим. Среди татарских женщин не принято приветствовать друг друга выражением Әссәламү галәйкүм. Оно используется лишь глубоковерующими мужчинами. Сокращение из этого выражения Сәлам используется как приветствие людей, состоящих в приятельских отношениях. В неофициальном общении использование этих слов приобретает оттенок дружеско-шутливых выражений. Приветствие старшего и малознакомого человека словом Сәлам! в современном татарском литературном языке было бы крайне невежливо. При выборе этических выражений необходимо тонко учитывать слияние ситуативных элементов. Татарин, проживающий в Ашхабаде, написал статью в газету о том, как необходимо здороваться. По его мнению, приветствовать друг друга надо словами: – Сәлам! Үзегезгә дә сәлам! («Шәһри Казан», 1991, 8 апр.). Он в какой-то степени прав, так как в их местности это выражение носит общеупотребительный характер. Таким образом, уместность того или иного этического выражения зависит от социально-исторических условий проживания народа как одного из ситуативных обстоятельств.

Н.И. Формановская называет их «формулами общения»22. Этот образный термин отражает их сущность: как в математике решение задачи зависит от умения воспользоваться формулой, также и в речи – успех общения с собеседником напрямую зависит от правильно подобранных этических выражений в зависимости от ситуации речи.

В третьем параграфе данного раздела дается понятие о стилистической закрепленности единиц речевого этикета. Эти выражения, как и в русском языке, так и в татарском, дифференцируются на три основных стиля: высший, средний и низший. Например, выражения при встречи: 1) Сез икәнсез, кояш чыкты дип торам! 2) И, син дә монда икәнсең! 3) Бәтәч, син дә монда икәнсең! при помощи междометий «и», «бәтәч», местоимений «сез», «син» и образного сравнения относятся к разным стилям: первое – к высокому, второе – к среднему стилю татарского языка, а третье – к просторечию (низкому стилю). Большинство этических выражений татарского языка можно отнести к литературному и просторечному стилям. В литературном, основываясь на приведенных примерах, мы выделяем официальный, поэтический, религиозный стили.

^ Вторая глава посвящена изучению лексического богатства выражений извинения, их грамматических и стилистических особенностей.

Лексические средства извинения по своей структуре бывают нескольких типов: 1) простые, 2) сложные (выражаются сложными глаголами), 3) фразеологизмы. Активными из простых выражений являются: гафу, тәүбә (заимствования из арабского языка), кичер, ярлыка, онытыйк, ачуланма, үпкәләмә (исконно тюркские). Некоторые арабско-персидские заимствования, используемые при извинении, принимают суффиксы татарского языка: рәнҗ(емә), бәхил(лә), бәхил(ләшик).

Сложные глагольные формы выражений извинения образуются двумя способами: 1) присоединением к главному слову самостоятельного глагола, выполняющего вспомогательную функцию. Такими глаголами являются үтенәм, бул, сорыйм, боерма, китмәсен, алма; 2) присоединением к главному слову вспомогательных глаголов ит, кыл (гафу ит(егез), гаеп итмә(гез), шәфкать ит, гафу кыл, шәфкать кыл, мәрхәмәт кыл, тәүбә кылам, бәддога кылма). Основным компонентом чаще выступают арабо-персидские заимствования (гафу, тәүбә, мәрхәмәт, шәфкать, гаеп). Если основной компонент является синонимом слова «извинение», то вспомогательный глагол используется в положительной форме (гафу ит, тәүбә кыл), а в случае, когда основной компонент является антонимом данного слова, то вспомогательный глагол используется в отрицательной форме (бәддога кылма, гаеп итмә).

Большинство выражений извинения – это глаголы, произошедшие от словосочетаний с объектной связью, образованных с помощью: 1) существительного в винительном падеже + глагол үтенәм или сорыйм: кичерүегезне үтенәм, гафу(ыгызны) сорыйм; 2) существительного в направительном падеже + глагол боерма, җибәрмик, алма: гаепкә боермагыз, зурга җибәрмик, гаепкә алма; 3) существительного в неопределенном падеже + самостоятельные глаголы, выполняющие вспомогательную роль үтенәм, сорыйм, кыл, кылма, ит, итмә: гафу үтенәм, гафу кыл, гафу ит, гаеп итмә.

Второй компонент двусоставного сложного глагола, выражающего извинение, выполняет следующие функции: 1) присоединившись к существительному или субстантивированному прилагательному, образует глагол: гафу ит, бәхил бул, бәхиллегеңне бир; 2) вспомогательные глаголы кал, тор, присоединившись к основному глаголу, добавляют значение продолжительности или повторения: калып торсын, куеп тор, үпкәләп торма, гаеп итеп калма; 3) вспомогательный глагол иде добавляет модальность желания: гафу итсәгез иде, кичерсәгез иде; 4) глагол күр, присоединившись к основному, придает модальность глубокой просьбы: кичерә күр, оныта күр, бәхилли күр.

Модально-экспрессивные оттенки значений зависят не только от их лексического состава и строения, но и морфологической характеристики выражений извинения.

1. Большинство выражений извинения употребляются в формах: 1) повелительного наклонения глагола II лица (кичер(егез), ачуланма(гыз), рәнҗемә(гез), гафу итегез): Кичерегез, Тукай әфәнде, мин сезне эшегездән аердым бугай (И. Нуруллин. Тукай Петербургта); 2) повелительной формой глагола III лица: Дөньяныкы дөньяда калсын, яман-яхшы эчтә булсын (с оттенком желания); 3) желательного наклонения глагола: бер-беребезне гафу итик; бер-беребезне кичерик (при взаимной обиде): Икебез дә кыздык, без бергә эшлисе кешеләр, гафу итешик. Сез мине, мин сезне (Т. Галиуллин. Тәүбә); 4) настоящего времени изъявительного наклонения I лица единственного числа: гафуыгызны сорыйм, кичерүегезне үтенәм. Эти формы извинения по сравнению с другими морфологическими средствами в большей степени соответветстуют этикету речи.

2. При помощи частиц -чы/-че, инде, сана, лә, слова зинһар, а также вспомогательных глаголов иде и күр усиливается экспрессия признания вины или просьбы говорящего: гафу итче, гафу ит инде, гафу ит сана, зинһар (гафу ит; гафу итсәгез иде, кичерсәгез иде; кичерә күр. Сезнең алдыңызда бик күп гаеплемез, зинһар, гафу итеңез?!... (Г. Исхакый. Алдым-бирдем). Гафу итә күр, пожалуста, пролетариат өчен чәчәкләр дә, бакчалар да һич тә зарарлы әйберләр түгел (Ш.Камал. Матур туганда). Бу юлга гафу итсәңче, икенче алай эшләмәм (В. Нуруллин. Аккан су юлын табар).

3. При выражении извинения формами будущего предположительного и настоящего времени изъявительного наклонения II лица говорящий, как бы требуя от собеседника прощения, в знак приличия высказывает слова извинения, но не чувствует своей вины: Гафу итәрсез инде, кыздырганда кыза торган гадәтем бар (Т. Галиуллин. Тәүбә). «Әллә кайдан килгән кешеләрнең барысына да юл биреп булмас инде, гаеп итмәссез,» — диде ул, коры гына. (Фатих Хөсни. Утызынчы ел). Гафу итәсез, графиня! Минем ашыйсым килә иде. Бернәрсә дә юкмы? Ач карынга моны эчү шәп түгел... (Г. Исхакый. Җан баевич).

Выражения извинения обладают богатой синонимией. Это позволяет употреблять их в зависимости от ситуации, учитывая все нюансы семантики. Они различаются по стилям. Абсолютное большинство среди них идеографические и стилистические синонимы: гафуыгызны үтенәм (официальное), мәрхәмәтле бул, рәхимле бул (поэтическое – ожидание снисхождения), бәхил бул (прошение прощения как в последний раз), ярлыка, ярлыкагыл, тәүбә итәм (прошение прощения у Аллаха в религиозном стиле).

Выражения извинения в современном татарском языке подразделяются на высокий (гафу кыл, гафу ит, кичер, бәхил бул, бәхиллек сорыйм, гаепкә боерма(гыз)), средний (гаеп итмә, рәнҗемә, онытыйк, үпкәләмә, шәфкать кыл, мәрхәмәтле бул, рәхимле бул, жаным бул, шәфкать сорыйм, зурга җибәрмик, зурга китмәсен, гаепкә алма), религиозный (ярлыка, ярлыкагыл, тәүбә, бәхиллә, бәхилләшик) стили.

Выражения извинения могут использоваться не только при просьбе о прощении, но и в других ситуациях общения при: 1) знакомстве; 2) обращении к незнакомому человеку с какой-либо просьбой; 3) отвлечении незнакомого от работы; 4) вынуждении человека подождать; 5) поправке слова (фразы) или при просьбе уточнения сказанного собеседником; 6) перед тяжелым для собеседника вопросом; 7) отказе от помощи с официальным оттенком речи; 8) несогласии с собеседником или опровержении его аргументов; 9) увиливании от точной формулировки; 10) переспрашивании; 11) поправке говорящим себя; 12) при слишком эмоциональной речи; 13) отвлечении на что-либо от разговора.

Среди выражений извинения наблюдаются не только отдельные слова и сложные фразеологические глаголы, но и расширенные формулы извинения и микротексты. Расширенные выражения извинения образуются с помощью следующих средств: 1) повторением одного и того же слова: Кичер син мине, кичер; 2) использованием синонимов: Сәгадәт, бәхиллә, кичер! (Г. Исхакый. Теләнче кызы). Ярлыка минем гөнаһларымны, гафу ит (Т. Галиуллин. Тәүбә). 3) извиняющийся ругает себя за содеянное: Гафу ит син мине, апаем, кичер мин ахмакны, үскәнем... (Г. Ахунов. Тимерханның яшьлеге). 4) риторическим вопросительным предложением: Сине урынсыз, гөнаһсыз җылатуымны ничек бәхилләтим? (Г. Исхакый. Өч хатын берлә тормыш).

Извинение может выражаться сложными синтаксическими конструкциями (микротекстом): 1) извиняющийся перед просьбой простить его градационно перечисляет нанесенные им обиды: Мин бит сине җәберләдем, хаксыз рәнҗеттем... Мин залим булдым... Бер юлга кичер, җаным... (Ш. Камал. Уяну); 2) выражение извиняющимся удивления по поводу совершенных им проступков: ...Мин хәзер уйлап-уйлап карыйм да, үземнең эшләгән эшләремә үзем ышанмыйм. Үземнең кылган начарлыкларыма үзем оялам. Сезнең алдыңызда бик күп гаеплемез, зинһар, гафу итеңез?!. (Г. Исхакый. Алдым-бирдем); 3) кроме просьбы о прощении, извиняющий обвиняет самого себя в доставленных неприятностях: Сиңа болай да авырлыкларны җитәрлек китердем. Барысына да мин гаепле! Кичер мине. Юк! Минем гаеп кичерә торган түгел! Кичермәсеңне дә беләм!.. (В. Касыймова. Әллә язмышым, әллә ялгышым); 4) после извинения дается клятва, что содеянное больше не повторится: Бер юлга кичер, җаным... гомердә дә болай итмәм, – диде (Ш. Камал. Уяну); 5) употребление предложений оправдания после извинения: Гафу ит инде, акыллым. Кемдә булмый торган хәл... (Г. Әпсәләмов. Ак чәчәкләр); 6) к извинению присоединяются предложения просьбы и желания: «...Мөхтәрәмә әнекәем! Сезләргә бер сөалем бар, сөалемне рәд кылмаңыз! Сөалем будыр: җинаятьләремне гафу итеп, бәддога кылмаенча, хәер-догалар кылыңыз...» (З. Бигиев. Өлүф яки гүзәл кыз Хәдичә); 7) взывание к добрым поступкам перед извинением: Җаным бул, никадәр изгелекләр кылдың, минем эчемне яндырып, шул гөнаһым белән Алла каршына җибәрмә, гафу ит!.. (Г. Исхакый. Өч хатын берлә тормыш); 8) многочисленное упрашивание и клятвы указывают на страх, внутреннее переживание извиняющегося: Син миңа ачуланмыйсыңмы? Син миңа ачуланма, яме? Мин сине бервакытта да кеше алдында кызартмам. Мин колхоз эшеннән курыкмыйм. Ачуланма, әйдә, гөрләтеп бер тормыш корыйк. Тик ачуланма гына. Мин сине бер дә читен хәлдә калдырмам... (М. Мәһдиев. Кеше китә – җыры кала).

В ответе на выражения извинения используются следующие средства: 1) использование того же слова, что и при извинении: – Гафу итә күр инде... Гафу, гафу! (В. Нуруллин. Аккан су юлын табар); 2) ответ на извинение может зависеть и от текста диалога: – Гафу итегез... Рәхим итегез!; 3) существуют особые формулы при ответе на извинение: гафу кылам, риза-бәхил, гафу итәм, кичерәм; 4) в языке также есть выражения, которые означают не окончательное прощение: – Мин гафу итәрмен дә, менә Ходай гафу итәр микән?; 5) существуют выражения прощения, в которых встречаются нарушения этических норм: Син миңа бер эш кылу кирәк, аннан мин кылган гөнаһларыңны кичерермен; 6) есть особые формулы, которые указывают на неприемлемость извинения (также являются нарушением литературной нормы, так как непрощение – нарушение этикета): – Алданрак исәпләргә кирәк иде шул.

Существуют специальные трафаретные выражения ответа на извинения. Они все, как и принято этикетом, выражают прощение извиняющегося: Гафу итәм. Гафу кылам. Гафу рәхим. Мин бәхил. Мең бәхил. Риза-бәхил. Зарар юк. Зарар булмас. Борчылма(гыз). Мин әллә кайчан оныттым (в литературном стиле); Хода риза, мин риза. Ходай риза булсын. Ул барысын да белә (в религиозном стиле); Юк, нишләп ачуланыйм?.. Гафу итмәскә соң!? Ничек кичермим ди инде?.. (в среднем стиле) и т.д.

Ответные реплики выбираются в зависимости от степени сознания виновности адресанта, религиозной особенности адресанта, ситуации высказывания выражений извинения, стиля речи, отношения между говорящими. При этом необходимо отметить, что единицы ответных реплик особенно зависимы от ситуации высказывания и стиля выражений извинения.

В третьей главе на большом фактическом материале дается характеристика выражениям похвалы. Похвала улучшает настроение собеседника, поэтому эти выражения могут относиться к единицам речевого этикета23.

В татарском языке выражений похвалы очень много. Они могут быть представлены: 1) именем собственным (как известно, в некоторых именах заложена похвала); 2) обращением к человеку; 3) есть специальные слова и выражения, восхваляющие человека. Похвала в именах людей заложена в значении антропонима. Так, например: Әхсән – очень хороший, красивый; Садыйк – праведный, бесхитростный. Значения имен собственных в татарском языке подробно описаны в трудах Г.Ф. Саттарова24 и арабско-татарско-русском словаре25. В большинстве вокатизмов прослеживается похвала: аппагым, акыллым. Особенности слов-обращений в татарском языке монографически изучены в трудах Г.М. Шайхиевой26.

В современном татарском языке великое множество специальных выражений похвалы. Большинство из них можно найти в словарях. Все они, как и в других языках, восхваляют человека со стороны внешнего вида (гүзәл, нәфис); внутреннего мира, характера и воспитания (акыллы, сабыр, гадел); взаимоотношения к другим (кечелекле, әдәпле); значимости в обществе (мөхтәрәм, танылган); физических способностей человека, таких, как сила, ловкость (көчле, елгыр); храбрости (кыю, батыр).

Хвалебные слова выражаются, в основном, именами прилагательными и именами существительными. Они не конверсированы междометиям, а в предложении выступают в роли обращения, определения или сказуемого.

Среди выражений похвалы есть относящиеся к человеку, к предметам или животным. Выражения, хвалящие человека (тәүфикълы, садә, сердәш и т.д.), при восхвалении неодушевленных предметов используются в переносном смысле и создают поэтический образ: тәүфикълы песи (Г. Тукай), сердәш каеннар (в народных песнях). Слова, используемые при восхвалении неодушевленных предметов, в случае, когда употребляются по отношению к человеку, создают метафорический поэтический образ: саф кыз, якты кеше.

По происхождению среди них есть как исконно тюрко-татарские, так и заимствования из арабского и персидского языков: 1) исконно тюрко-татарские слова: атаклы, елгыр, игелекле, изгелекле,өлгер, йөрәкле, кешелекле, күркәм, көчле, кыю, оялчан, сөекле, сылу, танылган, ягымлы; 2) заимствования из арабского и персидского языков: гадел, мөхтәрәм, нәфис, саф, мөлаем, маһир, гаярь, мөкатдәс, самими; 3) имена прилагательные, образованные путем прибавления суффиксов -лы/-ле к заимствованиям: шөһрәтле, хасиятле, гайрәтле, әдәпле, игътибарлы, илтифаитлы, мәрхәмәтле, намуслы, нәзакәтле; 4) реже к заимствованиям присоединяются другие суффиксы татарского языка: ихтирамчыл, нәсыйхәтче, сердәш; 5) малое количество выражений похвалы составляют заимствования из русского и европейских языков: талант, галант, аккурат, грацияле, деликатлы.

По частоте употребления среди них есть активные в поэтическом (баһадир, былбыл), публицистическом (ватандар, данлы, танылган), просторечии (бәдәнле, базымчак, күңелчәк) и литературном стилях (илтифатлы, мөхтәрәм, нәзакәтле). Отдельные слова, которые хоть и занесены в толковый словарь татарского языка, но в современном литературном языке относятся к пассивному лексическому составу: алпар, гариф, гыйльман, инсаниятле, истикамәтле, кәрбәз, мәгъсум, мөгътәбәр и др.

Формулы похвалы могут выражаться не только словом, но и другими средствами. Немало фразеологических сочетаний, использующихся в похвале людей с различной стороны – внешность объекта (җир фәрештәсе, ай йөзле; умения: алтын куллы, куллары уңган); эрудированность, острота ума (киң колачлы, акыл иясе, төпле кеше); общительность, умение точно высказывать мысль, ораторские способности (бал авыз, йомшак сүзле, оста телле); сила, храбрость (ир егет, куш йөрәкле, сукса тимер өзәрлек); отношение к людям, умение себя преподать (изге күңелле, сөйкемле сөяк); движения (ут борчасы); мировоззрение, отношение к делу (көяләк җан, хөр күңелле); авторитетность, гражданская позиция (илдә беренче кыз) и др.

Словосочетания, выражающие похвалу, могут состоять из двух, трех и более компонентов. Двусоставные словосочетания образуются подчинительной связью с помощью следующих суффиксов: -лы/-ле (акыллы кеше, кадерле кунак); -сыз/-сез (риясыз кеше, эчкерсез дус); -чыл/-чел (ярдәмчел күрше); суффиксов, образующих причастие (танылган артист). В трехсоставных словосочетаниях первый компонент поясняет второй, а они вместе – третий. Первое слово обычно является прилагательным (нәфис гәүдәле кыз), иногда существительным (акыл бирүче дус), редко местоимением (үзен тота торган егет). Второй компонент выражается: именем прилагательным (игътибарга лаек апа); существительным в роли атрибута с помощью суффикса -лы/-ле (ачык йөзле хатын); настоящим временем причастия (сүзендә торучы кеше) и др.

Связь компонентов фразеологических оборотов, выражающих похвалу, основана на метафоре (моң чишмәсе), гиперболе (мондый да булмас), сравнении (урта бармак кебек), предикативности (күңеле иркен).

Предложения, выражающие похвалу, относятся как ко II, так и к III лицу. Они образуются следующими способами: 1) прямой похвалой. Слова в предложении приводятся в буквальном смысле: Сиңа гел сокланып карыйм; 2) использованием метафоры: Сезнең матурлыгыгыз бөреләнеп кенә килә әле; 3) пословицей или поговоркой: Алма агачыннан ерак тәгәрәми; 4) риторическим предложением: Бу хәтле матур кызны кемнәр тудырды икән?; 5) однородными предложениями в составе сложного: Сүзең ипле, үзең ярдәмчел, йөзең нурлы... (М. Мәһдиев. Торналар төшкән җирдә); 6) повторением ключевых слов: Егет, үзең беләсең, бик әйбәт, бик акыллы, яхшы гаиләдә яхшы тәрбия күреп үскән (Ә. Еники. Йөрәк сере); 7) использованием междометий: Әй-һәй-һәй, нинди матур икән! (Ә.Еники. Туган туфрак); 8) рифмованными двусмысленными юмористическими предложениями: Үзең бигрәк уңган, койрыгың булса туңган; 9) гиперболизированными словами в предложении: Еллар сине урап уздымы әллә?; 10) использованием сравнения в предложении: Гөл кебек бит син.

При использовании сравнения предикативная основа этического предложения выражается следующим образом: 1) существительным с суффиксом -дай/-дәй, -тай/-тәй: Тавышың чишмәдәй икән; 2) существительным с частицей -мыни: Буй-сының тал чыбыгымыни; 3) существительное с предлогом кебек, төсле, сыман, шикелле: Әнә ул, ак фәрештә сыман; 4) к послелогам кебек, төсле, сыман, шикелле в составе сказуемого прибавляется модальное слово икән: Лачын кебек икәнсез. Сказуемым в предложениях похвалы также могут быть существительные или предикативные слова с утвердительной частицей -дыр/-дер: Белмәгән эшең юктыр; прилагательные с суффиксом предикативности: Гүзәлсең син, матурсың син, матурсың Матурларның матурыннан матурсың (Г. Тукай). Предикативная основа иногда выражается глаголом изъявительного наклонения: Чәчеңне бик килешле итеп кистергәнсең; формой будущего предположительного времени изъявительного наклонения: Җигелгән ат та синең кебек эшләмәс инде; будущим категорическим временем изъявительного наклонения: Бу артист бер заман татар сәхнәсен шаулатачак әле; формой конъюнктива на -р иде: Патша итсәләр, мин бу кешене үземә адъютант итеп алыр идем. Сказуемое также может выражаться причастием будущего времени с добавлением суффикса -лык/-лек: Яшь кызлар да сездән көнләшерлек.

Как и другие единицы речевого этикета, выражения похвалы, в основном, подразделяются на литературный (^ Бигрәк тәрбияле бала икәнсең), официальный (Сез бу өлкәдә үзегезне чын белгеч итеп таныттыгыз), религиозный (Биргән икән Ходай үзе дә...) и поэтический стили (Кулъяулыгым төшеп калды Мәчет борылмасында. Син генә ул, бер генә ул Казан губернасында), а также просторечие (Безнең Сәлимов молодец ул!).

Ответных выражений на похвалу в татарском языке не много: 1) слово благодарности: – Матур тавыш. Мактау йөзеннән әйтмим, ә чын дөресен әйтәм. – Рәхмәт! – дидем мин (Ә. Еники. Гөләндәм туташ хәтирәсе); 2) слово благожелания: – Һай, ирләрнең асыллары! – Рәхмәт, афәрин, мең яшәгез! (Ә. Еники. Җиз кыңгырау); 3) предложение о значимости слов похвалы для отвечающего: – Уеныгыздан бик мәмнүн булдым, рәхмәт сезгә!.. – Сездән мактау сүзе ишетү безнең өчен зур шәрәф ул! – диде Салих дулкынлана төшеп (Ә. Еники. Гөләндәм туташ хәтирәсе); 4) ответ со значением перехваливания: – Мин хәйран! Сез, акыллым, мелодияне тиз тотып аласыз. Талант, чын музыкаль талант – бары шул гына! – Арттырасыз, Салих абый! – дидем мин (Ә. Еники. Гөләндәм туташ хәтирәсе); 5) при похвале III лица собеседник поддерживает хвалящего: – Оланнар, Әсмабикә әбиегез, мәрхүмә, әйбәт кеше иде бит! – Әйбәт кеше иде, Рамазан бабай, бик әйбәт кеше иде! (Ә. Еники. Картлар).

Четвертая глава посвящена выражениям приветствия. Приветствия помогают устанавливать контакт между людьми, выражают внутреннее отношение говорящего к собеседнику. Они могут быть выражены и отдельным словом, и фразеологизмом, и предложением, и текстом.

В основном, приветствуют друг друга диалогическим микротекстом, который включает: 1) слово-предложение (– Сәлам! – Сәлам!); 2) двусоставное неполное шаблонное предложение (– Исән-сау гына йөрисезме? – Бер көе генә йөреп торабыз); 3) фразеологизм (– Сәлам бирдек! – Сәламегезне алдык!); 4) пословицу и поговорку (– Бер күрешү бер гомер, ди. – Алты яшьлек юлдан кайтса, алтмыш яшьлек күрешә килә, дигәндәй...). При общении родственников и близких знакомых употребляется многоступенчатый диалогический текст приветствия.

Среди выражений приветствия в татарском языке большое место занимают вопросительные предложения. При встрече принято задавать вопросы-приветствия о здоровье, жизни, благополучии, успешности дел и т.д. Исәнмесез, Минһаҗ абзый! Сәламәт кенә килеп җиттегезме?! Юл бик йончытмадымы? (Г. Бәширов. Җидегән чишмә). Такие вопросы-приветствия задаются не только по отношению к собеседнику, но и по отношении к его близким: – Аллага шөкер! Хуш килдегез, кунак! Анагыз сау калдымы? (Ф. Әмирхан. Тигезсезләр). Вопросы, задающиеся собеседнику лишь по требованию этикета, отличаются от прямых вопросов тем, что они не требуют конкретного ответа. На них отвечают предложениями-шаблонами или задается такой же по типу вопрос. Среди приветствий имеются и риторические вопросы: Күктәнме сез, җирдәнме сез! Ничек болай килеп чыгар иттең! Нинди җилләр ташлады! Для приветствия могут использоваться вопросы-кальки с русского языка: – Үзегезне ничек хис итәсез? – Хәлем яхшыра барган шикелле, - диде Саттаров (А. Шамов. Буранлы төндә). Здесь вопрос «Үзегезне ничек хис итәсез?» произошел от дословного перевода предложения Как вы себя чувствуете?

Многие вопросы-приветствия образуются с помощью формул, где к слову-основе присоединяются компоненты (суффиксы, слова с определенными суффиксами или частицы). Таких формул несколько: 1) со словами исән, сау, сәламәт, имин и с парными словами исән-сау, исән-имин, исән-аман, сау-сәламәт, таза-сау, сау-таза: исәнлекләр ничек, исән-сау гына йөрисезме, исән-сау яшәп буламы; 2) с выражением ни хәл: ни хәлләр, ни хәлең бар; 3) с вопросительным местоимением ничек, которое присоединяется к словам-основам хәл, эш, кәеф, хәл-әхвәл, исәнлек, тормыш, саулык, сәламәтлек, саулык-сәламәтлек: хәлләр ничек, сәламәтлекләрегез ничек соң; ничек яшәп ятасыз, ни хәл йөрисез соң и др.

Однако приветствия в татарском языке выражаются не только вопросами. Приветственные микротексты включают в себе и восклицательные, и повествовательные предложения с богатой эмоциональной окраской. При церемонии приветствия приглашения войти в помещение выражаются восклицательными предложениями, в состав которых входят междометия әйдүк; әйдәгез и повелительная формой глагола II лица: түрдән узыгыз; рәхим итегез; среди друзей эти высказывания приобретают шуточную форму для снятия чувства стесненности у неприглашенного гостя: утыр түргә, кара үргә; уз түрдән, утыр түбән и др. Благожелания при приветствии очень часто выражаются повествовательными односоставными назывными предложениями: хәерле иртә, хәерле көн, хәерле кич. В приветствии, выражающем радость встречи, используются восклицательные предложения, которые сопровождаются соответствующей интонацией: Кем икән дип торам! Күрешер көннәр дә бар икән!.. и т.д.

Приветственные выражения представлены в различных стилях: 1) высокий стиль отличается нормативностью, эстетичностью образных выражений, насыщен высокопарными словами: – Башкорт җиренә төкле аягыгыз белән рәхим итегез! Сездәй олы кунакларны күрүебезгә чиксез шатбыз. (В. Имамов. Сәет Батыр); 2) в просторечии слова коверкаются или не соответствуют этическим нормам общения: – Ни хәлләр? – мин әйтәм. – Ничава, - ди бу, ләкин чырае караңгы малайның. (Ә. Еники. Әзер хикәя); 3) отличительными особенностями официального стиля являются немногословность, сдержанность, сухость в выражении уважительного отношения: – Исәнмесез, Диләфрүз Хафизовна. Исәнмесез, Галим абый (Т. Миңнуллин. Диләфрүзгә дүрт кияү); 4) в современном эпистолярном стиле приветствия часто начинаются с официального общеупотребительного выражения «Исәнмесез?!» и постепенно забываются выражения типа: Сезки безнең өчен гыйззәтле һәм хөрмәтле булган дустыбызга ялкынлы кайнар сәламнәребезне күндереп..., а древние эпистолярно-приветственные выражения с изобилием арабских заимствований уже не наблюдаются; 5) забыты прежде распространенные приветствия религиозного стиля. Например: Зират киртәсенә килеп таяна да: «Әссәламегаләйкем, дарелкаумен мөэминин!» – дип сәлам бирә. (М. Мәһдиев. Кеше китә – җыры кала).

Богатым синонимическим многообразием отличаются также ответные выражения приветствия. Как и все единицы речевого этикета, они тесно связаны с ситуацией речи. Ответные выражения в микротексте приветствия выбираются исходя из ситуации и особенностей диалогического текста. Они зависят от первого компонента вопроса-приветствия. Например, в ответ на приветствие словом саумысез обычно говорят сау или саумысез, на вопрос исәнмесез отвечают исән или исәнмесез.

Они отличаются друг от друга ситуативным применением и стилистическими особенностями. В литературном стиле наблюдаются следующие ответы: Исән-сау яшибез. Бик яхшы яшибез. Барыбыз да исән-сау. Рәхмәт, зарарсыз. В религиозном стиле отвечают: Аллага шөкер. Выражения типа: Ару гына болай. Ару гына әле. Ару әле. относятся к просторечию. Среди ответов на приветствие в просторечии наблюдается игра слов. Например, Ашауга карап!.. или на вопрос Хәлләр ничек? отвечают: Ал да гөл, калганын үзең бел... Алда гөл, арта кычыткан... и т.д.

С точки зрения лексического состава, в основном, употребляются исконно татарские слова: саумы, исәнме, ничек яшисез, арумы и др. Арабо-персидских (сәлам, гафу, рәхмәт, хуш и др.) значительно меньше, а русско-европейские заимствования (привет, гуд бай, чао) встречаются крайне редко.

^ Пятая глава называется «Благожелания». Здесь рассматриваются морфологические и ситуативные особенности выражений благожеланий. Источником послужили татарские народные песни и фразеологический словарь Н. Исанбета.

Выражения благожелания используются в речи в следующих случаях: при встрече, приветствии (^ Хәерле иртә! Иртәләр мөбарәк булсын!); при вступлении в диалог с разговаривающими между собой людьми (Киңәшләр берексен!); благожелание новоселам (Кергән кеше бәхет алып керсен, чыгучы акыл алып чыксын!); гость при входе в жилище (Хәерле бәрәкәт бирсен йортка); хозяин желает гостю (Аягыгыз бәхетле булсын); благожелания в связи с праздником (Бәйрәмнәр котлы, мөбәрәк булсын); благожелания невестке (Яхшы аягың, ак бәхетең белән кил!); молодоженам (Бәхетең яр булсын); женщине перед родами (Иләктәй җәел, туздай бөреш); ученику (Ходай тел ачкычын бирсен); больному (Узгынчы булсын); благожелание в качестве благодарности (Кулыңнан куан); при прощании (Ай йөр, аман йөр); при извинении (Яманлык белән искә алмагыз); перед сном (Татлы йокы, тәмле төш); встретившемуся путнику ( Исән йөреп, сау кайтыгыз); благожелание при несчастье (Авыр туфрагы салмак булсын); благожелания, произносимые перед едой (Аш(лар) тәмле булсын); благожелания работающему человеку (Алла куәт бирсен); хозяину скота или засеянного поля (Малга бәрәкәт, җанга саулык); благожелания при успокаивании (Хәерле каза булсын); благожелания после именования ребенка (Атын мин куштым, яшен Алла бирсен); после умывания в бане (Шифалы пар булсын!); благожелание после подстрижки овец (Бүдәнәдән май сора, ябагадан йон сора); по окончании пашни (Җир-җир, көчемне бир!).

Поздравительные выражения содержат благожелания: Котлыйм! Тәбрик итәм! Употребляются также кальки с русского языка: ^ Яңа ел белән! Туган көн(ең) белән! В ответ на них выражают благодарность. Поздравительные выражения по поводу праздника вызывают возвратную реплику: Үзегезне дә котлыйм!

В татарских народных песнях и частушках глаголов, выражающих благожелание, великое множество. В частушках и народных песнях возможно обнаружить синкретические формы благожеланий. В этих частушках, дошедших до нас со времен язычества, благожелания выражаются не только глаголом, но и существительным. Например: 1) говорящий при помощи существительного, желая неприятности тому, что его испугало, стремится пожелать себе хорошего: Пәригә – таш, миңа – аш! Пәригә яулык, миңа саулык!; 2) именем действием: Азаккы чумуым, тазарып чыгуым!; 3) прошедшее очевидное время также может выражать модальность пожелания: Тән керемне суга салдым, Үзем судан пакь калдым!

С развитием языка модальность пожелания стала проявляться и в причастиях: Коенганың Идел суы, Йөрер юлың атаң юлы, Торыр җирең бабаң җире, Сайрар телең анаң теле! Пожелание проявляется также в инфинитиве: Казан сөлгеләре матур була, бәйрәм көннәрендә эләргә; Безгә кемнәр теләк теләдикән: аерым яшәп, бергә үләргә. Однако исторически в татарском языке модальность желания выражалась, в основном, формой на -гай27: Балык биреп, бу җепне алгаймысән?! (Мөхәммәдьяр).

Большинство благожеланий в песнях и частушках выражаются повелительным, желательным, условным наклонениями и настоящим или будущим временем изъявительного наклонения глагола. 1) Часто в благожеланиях в составе аналитической формы глагола применяется вспомогательный глагол булсын: Иген-ашлык күп булсын, башаклары тук булсын, Кибән-эскерт зур булсын, яңгыркаем, яу-яу! 2) Некоторые благожелания выражаются II лицом единственного числа повелительного наклонения глагола: Урманнарга керсәң, сызгырып кер, Селкенмәгән яфрак калмасын. Йөргән җирләреңдә яхшы йөре, егет, Сокланмаган кеше калмасын. 3) Будущее предположительное время: Алма кебек тәгәрәп, үсеп буйга җитәр бу, Абыйлары артыннан Казаннарга китәр бу, Тырышып белем алыр бу, галим булып җитәр бу! 4) Форма III лица единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения глагола выражает пожелание с оттенком веры в его осуществлении: Үс-үс, үс итә, Балам үсеп тә җитә! 5) Для усилия экспрессивности высказывания к форме условного наклонения глагола может присоединяться частица -лә: Белсәгез лә, дуслар, белсәгез лә, күңелдә ниләр барын... 6) Желательное наклонение: Алларын алыйм әле, гөлләрен алыйм әле, Ул килгәнчүк, бик сагындым, янына барыйм әле! 7) Форма I лица единственного числа конъюнктива выражает благожелание, связанное с какой-либо возможностью, мечтой: Туган илләремә очар идем, Булса ике канатым... Алтын-көмеш уймагым, Өстәлләргә куймадым. Хат эчендә барыр идем, Эчләренә сыймамын. 8) Формы аналитических глаголов, выражающих модальность желания, чаще встречаются в текстах песен: Белсәм иде уйларыңны, Ниләр уйлыйсың икән?.. Бер генә сине күрергә иде, Чәчләрең тарап үрергә иде... и т.д.

Благожелания наблюдаются в религиозном (Ходай бәхетеңне ярый кылсын), поэтическом стилях (Аяк-кулларыгыз сызлаусыз булсын, күңелләрең сырхаусыз булсын), а также в просторечии (Йөзгә җитегез дә йөзтүбән китегез!).

Активными морфологическими формами выражения благожеланий являются: 1) формы повелительного глагола II и III лица (Озак яшә. Акылыңнан куан. Өстеңдә тузсын. Аяк-кулларыгыз сызлаусыз булсын; 2) аналитические формы глагола на -сын иде, -са иде: Озын гомерле булсын иде. Бәхете аягына чолганса иде; 3) к форме повелительного или условного наклонения глагола могут присоединяться частицы: Игелекле булып үссен инде. Бәхетләре генә булсачы; 4) древняя форма желательного наклонения на –гай ныне не употребительна, в современном татарском литературном языке желательное наклонение выражается формой -ый/-и (-гай>-ый/-и): Бергә-бергә яшик; 5) в значении желания при успокоении употребляется форма будущего времени изъявительного наклонения II лица: Иншалла, терелерсең. Яшәрбез әле. Килер әле рәхәт чаклар ; 6) иногда употребляется форма настоящего времени I лица с экспрессивным оттенком уверенности говорящего: Борчылма, булдырабыз!.

Благожелания как универсальное языковое явление присуще всем народам мира. К сожалению, многие из них забыты. Речевая культура нуждается в сохранении, требует изучения лексического богатства речевого этикета.

^ В заключении подытоживаются основные наблюдения и делаются выводы исследования, обобщаются результаты работы.

Единицы речевого этикета выполняют ряд функций: 1. Отражают определенную ситуацию речи: Хәерле иртә!,Тәмле булсын!, Армый эшләгез! 2. Дают представление о социальном положении говорящих лиц: Гафу итегез, әйтә алмассызмы?.., Әссәламүгаләйкүм! 3. Выражают отношение говорящего к собеседнику (уважительное, дружеско-шутливое и т.д.): Рәхәттә картай, кәкрәеп янтай! 4. Относятся к определенному стилистическому пласту речи: Сезне бәйрәм белән котларга рөхсәт итегез! (официальный); Алла разый булсын (религиозный) и др. 5. Среди них есть собственно татарские выражения и заимствования: Булдыргансың! Маладис, ыспулат, яңадан чыксын өч колак! Молоток! 6. В зависимости от обстановки общения, характера собеседников имеют синонимическую разветвленность: Исәнмесез! Саулармысыз? Ни хәлләрегез бар? Әссәламугаләйкүм! Исәнлек-саулыкмы? Сәлам! Сәлам бирдек! Хәлләр ничек? и др.

Среди этических выражений речи есть устаревшие. Например, благожелания, связанные с сельским хозяйством типа: ^ Бүдәнәдән май сора, ябагадан йон сора! Җир-җир, көчемне бир! имеют пассивное употребление. Забыта, например, истинная семантика выражения извинения Шайтанның канаты сынып, мал-баш исән булсын и т.д.

Ныне не употребительны многие арабско-персидские заимствованные выражения, которые были активными еще в начале ХХ века: истигъфар кылың, мәгаф кылам, тәүбәтән нәсуха и т.д.

Арабо-персидских заимствований (сәлам, гафу, рәхмәт, хуш) среди единиц речевого этикета значительно больше, чем русско-европейских (галант, привет, чао). Это можно объяснить сильным влиянием ислама на этикет речи. Калькированных выражений с русского языка также не так много, но в последнее время они стали употребляться чаще: Кайтуың белән!, Үзегезне ничек хис итәсез?, Бәйрәм белән! и т.д.

Подводя итог, можно сказать о том, что требуют отдельного подробного исследования ситуативно-стилистические, синтаксические особенности, омонимия и полисемия этических выражений.

Основное содержание диссертационного исследования отражено в следующих публикациях автора:

1. Абдуллин А.А. Междометия и проблемы культуры речи татарского языка / А.А. Абдуллин // Студенческий вестник. Материалы студенческой 13 научной конференции. - Набережные Челны, 2003. – С. 5 -7.

2. Абдуллин А.А. Междометия как единицы речевого этикета / А.А. Абдуллин// Студенческий вестник. Материалы студенческой 13 научной конференции. – Набережные Челны, 2003. – С. 7 - 10.

3. Абдуллин А.А. Этические выражения как одна из проблем этнориторики / А.А. Абдуллин // Полилингвизм и система профессионального образования в Республике Татарстан. Материалы региональной конференции. – Набережные Челны, 2003. – С. 57-58.

4. Абдуллин А.А. Единицы речевого этикета татарского языка / А.А. Абдуллин // Сборник аспирантских работ. – Казань: ИЯЛИ, 2005. – С. 5-8.

5. Абдуллин А.А. Формулы вежливости в различных стилях и ситуациях общения / А.А. Абдуллин // Организация учебно-воспитательного процесса с учетом национально-регионального компонента образования. Региональная научно-практическая конференция. – Набережные Челны, 2005. – С. 71-74.

6. Абдуллин А.А. Благожелания в татарском и русском языках / А.А. Абдуллин // Стимулирование мотивации самосовершенствования, саморазвития личности. Третья международная научно-практическая конференция. – Набережные Челны: НГПИ, 2005. – С. 124-125.

7. Абдуллин А.А. Милли тәрбия үзенчәлеге буларак хәл сорау әдәбе һәм исәнләшү гыйбарәләре / А.А. Абдуллин // Вестник НГПИ. Сборник научно-методических трудов. Выпуск № 5. Сборник посвящен третьей республиканской «Неделе образования взрослых – 2006». – Набережные Челны, 2006. – С. 65-70.

8. Абдуллин А.А. Халык җырларында яхшы теләк гыйбарәләренең морфологик бирелеше / А.А. Абдуллин // Вестник НГПИ. Сборник научно-методических трудов. Выпуск № 6. Сборник посвящен «Неделе образования – 2006». – Набережные Челны, 2006. – С. 78-82.

9. Абдуллин А.А. Выражения приветствия в современном татарском литературном языке / А.А. Абдуллин // Ученые записки КГВАМ. Том 184. – Казань, 2006. – С. 282-289.

1 Исәнбәт Н. Татар теленең фразеологик сүзлеге. 2 томда / Н. Исәнбәт – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1989. – 1 т. – 495 с.; 1990. – 2 т. – 365 с.

2 Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 3 томда / Редколлегия: Мәхмүтова Л.Т., Мөхәммәдиев М.Г., Сабиров К.С., Ханбикова Ш. С. – Казан : Татарстан китап нәшрияты, 1977. – 1 т. – 476 с. ; 1979. – 2 т. – 832 с. ; 1981. – 3 т. – 726 с.

3 Татар халык иҗаты. Тарихи hәм лирик җырлар / И.Н. Надиров. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1988. – 488 с.; Татар халык иҗаты. Балалар фольклоры / Ягъфәров Р.Ф. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1993. – 335 с.

4 Колесов В.В. Культура речи – культура поведения / В.В. Колесов. – Л.: Лениздат, 1988. – 271 с.; Васильева А.Н. Основы культуры речи / А.Н. Васильева. – М.: Русский язык, 1990. – 247 с.; Буров А.А. Основы культуры речи / А.А. Буров. – Пятигорск: изд-во ПГЛУ, 1996. – 102 с.; Михальская А.К. Основы риторики. Мысль и слово / А.К. Михальская. – М.: Просвещение, 1996. – 406 с.; Культура русской речи: учебник для вузов / отв. ред. Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев. – М.: НОРМА–ИНФРА, 1998. – 560 с.; Львов М.Р. Основы теории речи: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.Р. Львов. – М.: Академия, 2000. – 248 с.; Введенская Л.А. Русский язык и культура речи. Серия «Шпаргалка» / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Ростов-на/Д.: Феникс, 2004. - 256 с.; Русский язык и культура речи: учебник. – 2-е изд., перер. и доп. / под ред. проф. О.Я. Гойхмана. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 240 с.

5 Акишина А.А. Русский речевой этикет: пособие для студентов-иностранцев / А.А. Акишина, Н.И. Формановская. – М.: Русский язык, 1975. – 183 с.; Гольдин В.Е. Речь и этикет: книга для внеклассного чтения учащихся 7-8 кл. / В.Е. Гольдин. – М.: Просвещение, 1983. – 109 с.; Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты / Н.И. Формановская. – М.: Русский язык, 1982. – 126 с.; Формановская Н.И. Функциональные и категориальные сущности устойчивых формул общения: дис. ... д-ра филол. наук / Н.И. Формановская. – М., 1979. – 411 с.; Гвазаева В.И. Русский речевой этикет (Социокультурный аспект): автореф. дис. ... канд. филол. наук / В.И. Гвазаева. – Краснодар, 2000. – 22 с.; Кобзева В.В. Этикет в вопросах и ответах / В.В. Кобзева. – М.: ФАИР-Пресс, 2000. – 288 с.; Шамьенова Г.Р. Принцип вежливости как особая коммуникативно-прагматическая категория в русском речевом общении: автореф. дис. ... канд. филол. наук / Г.Р. Шамьенова. – Саратов, 2000. – 22 с.; Балакай А.Г. Словарь русского речевого этикета. – 2-е изд., испр. и доп. / А.Г. Балакай. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. – 672 с.; Балакай А.Г. Русский речевой этикет и принципы его лексикографического описания: дис. ... д-ра филол. наук / А.Г. Балакай. – Новокузнецк, 2002. – 451 с. и др.

6 Алпатов В. М. Категория вежливости в современном японском языке / В. М. Алпатов. – М. : Наука, 1973. – 108 с.; Национальная культурная специфика речевого общения народов СССР / Ю. А. Сорокин, Е. Ф Тарасов, Н. Уфимцева и др. ; отв. ред. Е. Ф. Тарасов. – М.: Наука, 1982. – 151 с. Лапина М.А. Традиционная хантыйская этика / М.А. Лапина // Финно-угроведение. – 1996. – № 1. – С. 101-107; Молотова Т. Особенности традиционного марийского этикета / Т. Молотова // Финно-угроведение. – 1998. – № 3-4. – С. 33-49; Артаев С.Н. Калмыцкий речевой этикет: лингвистический и социокультурный аспекты: автореф. дис. ... канд. филол. наук / С.Н. Артаев. – М., 2001. – 25 с.

7 Султанов Ф.Ф. Некоторые особенности коммуникативного поведения татар и башкир / Ф.Ф. Султанов // Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР. – М.: Наука, 1982. – С. 101-111; Согдыкбекова Д. Особенности коммуникативного поведения киргизов / Д. Согдыкбекова // Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР. – М.: Наука, 1982. – С. 132-141; Гаджиева К.Э. Лингвистический аспект речевого этикета носителей русского и азербайджанского языков: дис. ... канд. филол. наук / К.Э. Гаджиева. – Баку, 1988. – 175 с.; Ишбирдин Э.Ф. Башкорт телендә әрләү-каргау hүззәре тураhында / Э.Ф. Ишбирдин // Профессор Дмитриев Н.К. и башкирская филология. Материалы конференции. – Уфа: БГУ, 1998. – С. 37-41; Саляхова З.И. Средства выражения вежливости в современном башкирском языке: дис. ... канд. филол. наук / З.И. Саляхова. – Уфа, 2004. – 213 с.; Кузнецов А.В. Вербальные средства этического общения в чувашском языке (Опыт компаративного, контрастного и этнокультурного изучения): дис. ... канд. филол. наук / А.В. Кузнецов. – Чебоксары, 2004. – 201 с. и др.

8 Зәкиев М.З. Хәзерге татар әдәби теле синтаксисы һәм пунктуациясе: Укытучылар һәм студентлар өчен кулланма / М.З. Зәкиев. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1984. – 256 с.; Ганиев Ф.Ә. Хәзерге татар әдәби теле. Сүзьясалышы / Ф.Ә. Ганиев. – Казан: Мәгариф, 2000. – 272 с.; Ганиев Ф.А. Современный татарский литературный язык: Словообразование по конверсии / Ф.А. Ганиев. – Казань: Дом печати, 2004. – 160 с.; Tyмaшeвa Д.Г. Taтapcкий глaгoл. Oпыт фyнкциoнaльнo-ceмaнтичecкoгo иccлeдoвaния гpaммaтичecкиx кaтeгopий: учeбное пocoбиe / Д.Г. Тумашева; ред. Э.А. Грунина. – Kaзaнь: Изд-вo Kазаню ун-та, 1986. – 189 с.; Сагитов М. А. Словообразование междометий / М. А. Сагитов // Татарская грамматика. В трех томах. – II т. : Морфология / ред. : М. З. Закиев (гл. ред.), Ф. А. Ганиев, К. З. Зиннатуллина. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1993. – С. 363-376.

9 Xaкoв B.X. Taтap милли әдәби тeлeнeң бapлыккa килүe hәм үceшe / В.Х. Хаков. – Kaзaн: КДУ нәшpияты, 1972. – 224 с.; Kypбaтов X.P. Xәзepге тaтap әдәби тeлeнeң cтилиcтик cиcтeмacы / Х.Р. Курбатов. – Kaзaн: Taтарстан китап нәшpияты, 1971. – 190 с.; Юсупов Р.А. Инсафлының теле саф: Дөрес сөйләм турында иншалар / Р.А. Юсупов. – Казан: КДПУ нәшрияты, 1993. – 165 с.; Юсупов Р.А. Әдәп башы – тел. Икетеллелек шартларында дөрес сөйләм мәсьәләләре / Р.А. Юсупов. – Казан: КДПУ нәшрияты, 2000. – 218 с.; Юсупов Р.А. Икетеллелек hәм сөйләм культурасы / Р.А. Юсупов. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2003. – 223 с.; Низамов И.М. Уем – тел очында / И.М. Низамов. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1995. – 287 с.; Поварисов С.Ш. Тел – күңелнең көзгесе / С.Ш. Поварисов. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1982. – 160 с.

10 Сафиуллина Ф.С. Татарский язык. Самоучитель / Ф.С. Сафиуллина. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1990. – 447 с.

11 Шайхиева Г.М. Коммуникативно-прагматические аспекты обращения (На материале татарского языка): дис. ... канд. филол. наук. – Казань, 1999. – 180 с.; Шәйхиева Г.М. Г.Ибраhимов әсәрләрендә сөйләм этикеты үзенчәлекләре / Г.М. Шәйхиева // Г.Ибраhимов hәм хәзерге заман: тууына 115 ел тулуга багышланган фәнни конференция материаллары. – Казан: Фикер, 2003. – 256-262 с.; Шәйхиева Г.М. Сөйләм этикетының ымлыклар ясалышына тәэсире / Г.М. Шәйхиева // Языковые уровни и их анализ: 4-й тематический сборник статей и научных сообщений по татарскому языкознанию. – Казань, 2002. – 46-49 с.

12 Ганиев Ф.А. Современный татарский литературный язык. Словообразование по конверсии / Ф.А. Ганиев. – Казань: Дом печати. – 2004. – С. 94-95.

13 Bинoгpaдoв B.B. Coвpeмeнный pyccкий язык. (Гpaммaтичecкoe yчeниe o cлoвe). Bып. 2 / В.В. Виноградов. – Mосква: Гoc. yч.-пeд. изд-вo Hapкoмпpoca PCФCP, 1938. – С. 579.

14 Сагитов М. А. Словообразование междометий / М. А. Сагитов // Татарская грамматика. В трех томах. – II т. : Морфология / ред. : М. З. Закиев (гл. ред.), Ф. А. Ганиев, К. З. Зиннатуллина. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1993. – С. 375.

15 Сергеев Л.П., Котлеев В.И. Чувашский язык. Для студентов факультета подготовки учителей начальных классов / Л.П. Сергеев, В.И. Котлеев. – Чебоксары: Чувашское книжное изд-во, 1988. – С. 365.

16 Сагитов М. А. Словообразование междометий / М. А. Сагитов // Татарская грамматика. В трех томах. – II т. : Морфология / ред. : М. З. Закиев (гл. ред.), Ф. А. Ганиев, К. З. Зиннатуллина. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1993. – С. 363.

17 Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке / П.А. Лекант. – М.: Высшая школа, 1986. – С. 162.

18 Гвоздев А.Н. Современный литературный язык. Синтаксис. 2-е издание / А.Н. Гвоздев. – М.: Учпедгиз, 1961. – С. 186.

19 Кузнецов А.В. Вербальные средства этического общения в чувашском языке (Опыт компаративного, контрастного и этнокультурного изучения): дис. ... канд. филол. наук / А.В. Кузнецов. – Чебоксары, 2004. – С. 17.

20 Гaк B.Г. Bыcкaзывaние и cитyaция / В.Г. Гак // Пpoблемы cтpyктypнoй лингвиcтики. 1972. – М., 1973. – С. 349-379.

21 Васильева А. Н. Основы культуры речи / А. Н. Васильева. – М. : Русский язык, 1990. – С. 13.

22 Формановская Н.И. Вы сказали “Здравствуйте!». Речевой этикет в нашем общении / Н.И. Формановская. – М.: Знание, 1987. – С. 12.

23 Гаджиева К.Э. Лингвистический аспект речевого этикета носителей русского и азербайджанского языков: дис. ... канд. филол. наук / К.Э. Гаджиева. – Баку, 1988. – С. 60.

24 Саттаров Г.Ф. Исемең матур, кемнәр куйган? / Г.Ф. Саттаров. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1989. – 256 с.

25 Гарәпчә-татарча-русча алынмалар сүзлеге / Төзүчеләр: К.З. Хәмзин, М.И. Мәхмүтов, Г.Ш. Сәйфуллин / Редакторлар: Р.С. Газизов, М.Г. Гыймадиев, И.Г. Гыйльфанов. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1965. – 855 с.

26 Шайхиева Г.М. Коммуникативно-прагматические аспекты обращения (На материале татарского языка): дис. ... канд. филол. наук / Г.М. Шайхиева. – Казань, 1999. – 180 с.

27 Tyмaшeвa Д.Г. Taтapcкий глaгoл. Oпыт фyнкциoнaльнo-ceмaнтичecкoгo иccлeдoвaния гpaммaтичecкиx кaтeгopий: учeбное пocoбиe / Д.Г. Тумашева. – Kaзaнь: Издательствo KГУ, 1986. – С. 112.
Скачать 404.55 Kb.
оставить комментарий
Абдуллин Айтуган Анварович
Дата09.09.2011
Размер404.55 Kb.
ТипАвтореферат диссертации, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх